Fag- og forskningsdager for sykepleietjenesten i HSØ

Fagseminar , 22.03.2017-23.03.2017

Vestre Viken er arrangør av konferansen «Pasientens helsetjeneste - sykepleierne er klare».

Målgruppe

Sykepleiere og sykepleieledere ved helseforetakene, sykehusene, kommunene og utdanningsinstitusjoner i Helse Sør-Øst.

Mål for fag- og forskningsdagene

 • Skape en møteplass for drøfting av faglig utviklingsvirksomhet
 • Inspirere til faglig utvikling på arbeidsplassen
 • Synliggjøre klinisk sykepleie
 • Stimulere til dokumentasjon og presentasjon av klinisk praksis
 • Presentere faglige prosjekter som det arbeides med innenfor sykepleietjenesten

Tema

Fag- og forskningsdagene vil bestå av plenumsforedrag, parallellsesjoner, workshop, posterutstilling og stands. Undertema er blant annet:

 • Nye pasientroller
 • Sykepleiedokumentasjon
 • Ledelse og kompetansestyring
 • Utdanning, med fokus på praksis i sykepleierutdanningen
 • Etikk

Programkomite 2017

Vibeke Kristiansen
Akershus Uniersitetssykehus

Aslaug Vassbotn
Betanien Hospital

Toril Stranden Langmo
Diakonhjemmet sykehus

Christine Borge
Lovisenberg diakonale sykehus

Merete Skogen Birkelund
Martina Hansens Hospital

Lena Henriksen
Oslo universitetssykehus

Anca Maria Yttri
Sykehuset i Vestfold

Bente Hamnes
Revmatismesykehuset

Sigfrid Stendahl
avd. Lillehammer
Sykehuset innlandet

Marianne Lundgård
avd. psykiatri
Sykehuset innlandet

Linn Nordbø
Sykehuset Vestfold

Anne Karine Østbye Roos
Sykehuset Østfold

Inger-Lise Lie Syvertsen
Sunnaas Sykehus

Vivi Haavik Tønnessen
Sørlandet sykehus.

Rita Botnan
Vestre Viken

Hilde Eriksen Bråten
Vestre Viken

Britt Eriksen
Vestre Viken

Berit Marie Flønæs
Vestre Viken

Jeanette Ingebrigtsen
Vestre Viken

Elisabeth Kaasa
Vestre Viken

Heid Lundanes
Vestre Viken

Cecilie Monsen
Vestre Viken

Solveig R. Tørstad
Vestre Viken

Foredragsholdere

Lisbeth Normann
Statssekretær
Helse og omsorgsdepartementet

Bente Brandvik
Helsefaglig sjef
Helse Sør-Øst

Ragnhild Hellesø
Universitetet i Oslo

Rune Kløvtveit
Brukerutvalget i Helse Sør-Øst

Med flere.
Se program lenger ned på siden for fullstendig oversikt.

Påmelding

Bindende påmelding senest fredag 10. februar 2017.

Meld deg på fag- og forskningsdagene her.

Overnatting

Det er reservert rom på Scandic Fornebu hvor konferansen skal holdes. Dette må du bestille og betale selv direkte hos hotellet.

Booking av rom gjør du enten på hotellets hjemmeside, www.scandichotels.com eller på telefon 23155000 (husk å oppgi bookingkode BVES220317).

Frist for reservasjon av rom er satt til 7.februar. Etter denne dato er rom tilgjengelig kun hvis fortsatt ledig kapasitet.

Priser

Konferanseavgift begge dager
Inkl. lunsj, kaffe/te og pauseservering
 Kr. 1800,-
Konferanseavgift én dag
Inkl. lunsj, kaffe/te og pauseservering
 Kr.   900,-
Festmiddag
Uten drikke.
 Kr.   590,-
Enkeltrom
Inklusive frokost 
 Kr. 1090,-
Dobbeltrom
Inklusive frokost
 Kr. 1290,-

Spørsmål

Ved spørsmål, ta kontakt med:

Cecilie Monsen
Cecilie.Softing.Monsen@vestreviken.no
Telefon: 32 86 11 11

eller

Solveig R. Tørstad
solveig.torstad@vestreviken.no
Telefon: 993 05 308

Velkommen!

Når og hvor

Dato
22.03.2017-23.03.2017 
Klokkeslett
09:00-15:30
Sted
Scandic Fornebu
Martin Lingesvei 2, 1364 Fornebu

Hotellet har kort avstand til Oslo og ligger nær flytog og annen offentlig kommunikasjon.
Buss med hyppige avganger fra Oslo sentrum og Lysaker (tog/buss) stopper rett utenfor hotellet.
 

Program onsdag 22. mars

09:00–10:00

 

Registrering

Kaffe/te og hotellets «Morning break»

10:00

Åpning av konferansen

Velkommen ved Elisabeth Kaasa
Helsefaglig sjef i Vestre Viken

Kulturelt innslag

Ingrid Vetlesen og Monica Tomescu-Rohde

10:30

Åpningsforedrag

Lisbeth Normann, statssekretær

11:00

Dokumentasjonspraksis og behandlingsplan i DIPS ARENA

Sidsel Børmark
Spesialsykepleier anestesi, PhD
Leder fagområde klinisk dokumentasjon sykepleie (KDS)
Oslo universitetssykehus og HSØ

11:30

Erfaringer med «Min pasientjournal» i Helse Nord:
Nye roller for pasienter og sykepleiere

Tove Sørensen
Prosjektleder - Digitale pasienttjenester i nord
Helse Nord

12:00

«En innbygger – en journal: er dere klare?»

Rune Kløvtveit
Nestleder i brukerutvalget i HSØ 

12:30

Lunsj og postervandring

13:30–16:10

 

Parallellsesjoner

 • 1A – Pasientens helsetjeneste
 • 1B – Kvalitetsutvikling
 • 1C – Etisk workshop med Marie Aakre

* Lenger ned på denne siden kan du se oversikt over program for parallellsesjonene.

16:10

Pause og postervandring

16:30

Mulighet og kraft i flere perspektiv – brukermedvirkning i forskning

 • Nina Helen Mjøsund (1)
 • Mette Haaland-Øverby (2)
 • Sven Liang Jensen (2)
 • Solveig Kjus (2)
 • Irene Norheim (2)
 • Inger-Lill Portaasen (2) 

(1) Spesialkonsulent, Ph.d. kandidat, Spesialsykepleier psykisk helse. Vestre Viken

(2) Forskningsrådgivere med erfaringskompetanse.

17:00

Jakten på dømmekraft – om praksisnært etikkarbeid

Marie Aakre
Seniorrådgiver, foredragsholder og prosessveileder

18:30

Festmiddag

 

Parallellsesjon 1A:

Pasientens helsetjeneste

13:30–16:10

13:30

Når drakk du alkohol sist?
Pasientforløp alkohol og helse

Eva Saltrøe Engebrigtsen
Pasientforløpskoordinator og spesialsykepleier
Vestre Viken

13:50

Improving clinical palliative cancer pathways

Nina Firing
Seksjonsleder
Sykehuset i Vestfold

14:10

«Selv om jeg ikke er slik jeg var før, håper jeg å få en plass her»

Guro Brenden
Demenskoordinator og geriatrisk sykepleier
Hjemmebasert omsorg, Løten kommune

14:30

Prosjekt SÅR

Lisbeth Hønsvall Løining (1)
Eva Saltrøe Engebrigtsen (2)

(1) spesialsykepleier
(2) spesialsykepleier / fagutviklingssykepleier i Vestre Viken

14:50–15:10

Pause og postervandring

15:10

Kartlegging av pre- og postoperative symptomer hos pasienter innlagt for elektiv kneprotesekirurgi

Eirin S. Ludvigsen (1)
Turid Undebakke Schweitz (2)

(1) intensivsykepleier og fagsykepleier
(2) klinisk sykepleiespesialist.

Begge masterstudenter NTNU Gjøvik.
Lovisenberg Diakonale sykehus

15:30

Vil støy og sterk belysning øke sederingsbehovet hos intensivpasienter?

Vivian Nystrøm
Intensivsykepleier
Sykehuset Østfold

15:50

Informasjon til foreldre på nyfødtavdelingen

Silje Tjøm Flottorp og Vera Valsgård

Begge spesialsykepleiere med master i barnesykepleie. Sørlandet sykehus

  

Parallellsesjon 1B:

Kvalitetsutvikling

Klokken 13:30–16:10.

13:30

Retrospektiv gjennomgang og forbedringstiltak i forbindelse med reinnleggelser ved Lovisenberg Diakonale sykehus

Christine Borge (1)
Astrid Børset (2)

(1) forsker / førsteamanuensis / sykepleier
(2) rådgiver / sykepleier. Lovisenberg Diakonale sykehus

13:50

Trykksår – en indikator på kvaliteten på sykepleie. Målinger viktig faktor for forbedring

Hanne Juritzen
Spesialrådgiver
Vestre Viken

14:10

Helsetjenestekvalitet i sykehus – hva er viktig for pasientene?

Vigdis Abrahamsen Grøndahl
PhD/førsteamanuensis
Høgskolen i Østfold

14:30

Hendelsesanalyse – verktøy til læring og forbedring

Tor-Arne Engebretsen
Spesialrådgiver i pasientsikkerhet
Vestre Viken

14:50–15:10

Pause og postervandring

15:10

Redusert tvangsbruk etter implementering av den terapeutiske strategien komplementær ytre regulering

Arne Lillelien
Spesialsykepleier / Prosjektmedarbeider BET / Fagutvikler
Vestre Viken

15:30

Omsorg eller kontroll – etiske perspektiv på tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold

Bjørn Stensrud
Psykiatrisk sykepleier, PhD
Sykehuset Innlandet

15:50

Hårnappingslidelse

– Hvilken effekt kan vi oppnå med behandling av lidelsen med gruppebasert «vaneendringstrening og stimulus-kontroll» (HRT - Habit Reversal Training)

Erna Moen
Oversykepleier / kognitiv terapeut og veileder
Oslo universitetssykehus

  

Parallellsesjon 1C:

Workshop ved Marie Aakre – Hvem danner dannelsen i praksis?

Jakter vi på dømmekraft?
Hvordan sikrer vi den etiske kompetanse i travle hverdager? Bør det være anledning til å arbeide med sårbare andre uten etisk refleksjon?

Det finnes ingen snarvei til personlig moralsk modenhet. Vi lærer ikke av erfaring, men av refleksjoner over erfaringer. Å utvikle praktisk klokskap tar lang tid. Personlig moden vurderingsevne og kloke handlingsvalg utvikles der fagkunnskap, inntrykk og erfaringer stadig blir gjenstand for frimodige refleksjoner. Det er ingen selvfølge at våre gode intensjoner, velformulerte verdiplakater, etiske retningslinjer, juridiske føringer eller detaljerte prosedyrer sikrer faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp. Profesjonsansvaret krever meningers mot og tydelighet når det gjelder.

I parallellsesjonen skaper vi et etisk verksted med fokus på felles verdier, hverdagsledelse, kulturutvikling og ulike metoder for etisk refleksjon. Vi underviser, trener, reflekterer og veileder basert på kunnskap, personlige inntrykk og erfaringer fra praksis.

Marie Aakre er nå seniorrådgiver, foredragsholder og veileder i sykepleie, ledelse og etikk. Hun var med på å etablere og lede kreftavdelingen og Seksjon lindrende behandling ved St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim. Marie Aakre har vært med i flere offentlige utvalg og råd i arbeidet for pasientsikkerhet og verdighet. Marie Aakre er Ridder 1. klasse av St. Olavs Orden 2007 og mottok Livsvernprisen i 2004. Hun ble i 2013 utnevnt til æresmedlem i NSF.

 

Program torsdag 23. mars

Hovedprogram

08:30

Kulturelt innslag

Rebekka Rist og Anna Ouff Grøthe

08:45

Mobilisering av sykepleiernes kunnskap og kraft

Bente Brandvik
Helsefaglig sjef i HSØ

09:15

Kvalitet i praksisstudier i helse- og sosialfaglig høyere utdanning: Anbefalinger fra nasjonalt utviklingsprosjekt 2014–2015.

Status for oppfølging av de viktigste anbefalingene

Grete Ottersen Samstad
Prosjektleder, Helsefaglig sjef, Spesialsykepleier/Cand.polit.
St. Olavs Hospital

09:45

Nye utfordringer krever nye roller i sykepleie

Ragnhild Hellesø
Professor - Avdeling for sykepleievitenskap
HELSAM, Medisinsk fakultet
Universitetet i Oslo

10:15–10:45

Pause og postervandring

10:45–13:00

Parallellsesjoner

 • 2A – Pasientens helsetjeneste

 • 2B – Ledelse og kompetanseutvikling.
  Ny funksjon for sykepleiere

 • 2C – Utdanning. Simulering

* Lenger ned på denne siden kan du se oversikt over program for parallellsesjonene.

13:00–14:00

Lunsj og postervandring

14:00

Når barnets sykehushverdag deles i sosiale medier
– barnesykepleieres erfaringer og synspunkter

 
Kristian Kjærnes (1)
Hilde Silkoset (2)

(1) spesialsykepleier MPN / fagutviklingssykepleier, Barnemedisinsk post 2

(2) spesialsykepleier/ fagutviklingssykepleier, Barnemedisinsk post 1

Barne- og ungdomsklinikken, Rikshospitalet, OUS

14:30

«Store katastrofer – godt nok forberedt?»

May Janne Botha Pedersen (1)
Astrid Gjerland (2)

(1) Avdelingssjef, kirurgiske avdelinger, Ringerike sykehus, (2) Ass. avdelingssjef, AIO og akuttmottak, Bærum sykehus,

Vestre Viken

15:00

Avslutning

 

Parallellsesjon 2A:

Pasientens helsetjeneste

Klokken 10:45–13:00

 10:45

ESAS-r og EORTC QLQ C15-PAL.

Kartlegging av symptomintensitet hos palliative pasienter i en poliklinikk.

Pia Sætra
Kreftsykepleier
Sørlandet sykehus

11:05

Å våge å møte pasienters åndelige og eksistensielle smerter og behov som sykepleier.

Fortelling om nærvær, sårbarhet og mot.

Kirsten Tornøe
Førstelektor/ PhD student
Lovisenberg Diakonale høgskole

11:25

Hvem fører i livets siste dans?

En kvalitativ studie av helsepersonells erfaringer med pasientinvolvering ved beslutninger om livsforlengende kreftbehandling.

Berit Hofset Larsen
Spesialsykepleier med fagansvar, MSc.
Oslo universitetssykehus

11:45–12:00

Benstrekk og postervandring

Kaffe/te.

12:00

Å leve med KOLS gir lav status

Barrierer og muligheter for klinisk sykepleie.

Liv Blom-Stokstad
Avdelingssykepleier, M.Sc.
Klinisk Sykepleievitenskap
Vestre Viken.

12:20

Pasienters opplevelse av maskebehandling ved akutt KOLS-forverring

Marit Bue
Spesialsykepleier / fagsykepleier
Sykehuset Innlandet

13:00

Fedmekirurgi – ingen lett løsning på et tungt problem

Anne Lise Hustadnes
Rådgiver ved Lærings- og mestringssentret
Oslo universitetssykehus

 

Parallellsesjon 2B:

Ledelse og kompetanseutvikling. Ny funksjon for sykepleiere.

Klokken 10:45–13:00.

10:45

Implementering av kognitiv miljøterapi

Geir Tarje Bruaset
Ledende spesialsykepleier
Lovisenberg Diakonale sykehus

11:05

Åpenhetskultur fremmer læring

Mari Landsverk Hagtvedt
Fagutviklingsjordmor / førstelektor.
Sykehuset i Vestfold/ Høgskolen i Sørøst-Norge

11:25

Ny barneenhet Sunnaas sykehus

Merete Karsrud, barnesykepleier og Camilla Michaelsen, barnesykepleier og fagansvarlig.
Sunnaas sykehus

11:45–12:00

Benstrekk og postervandring

Kaffe/te.

12:00

Fracture Clinic – New Model

Mats Aavik
Sykepleier
Vestre Viken

12:20

Tibialisstimulering som behandlingsalternativ for analinkontinens

Karen Martine Flaten
Stomisykepleier
Sykehuset Innlandet

13.00

Fascia iliaca compartment blokade, satt av sykepleiere i akuttmottakets observasjonspost

Eirik Andre Stokke
Sykepleier
Vestre Viken

 

Parallellsesjon 2C:

Utdanning. Simulering. Kommunehelsetjeneste

Klokken 10:45–13:00

10:45

Poliklinikk som praksisplass for sykepleiestudenter

Veronica Håheim, Fagutviklingssykepleier og Trine Laheld Carlsen, avdelingssykepleier.
Vestre Viken

11:05

Kunnskapsbasert praksis i studentenes praksisperiode på sykehus

– forbedringsarbeid med studentdeltakelse, et samarbeid mellom Ahus og HiOA

Heidi Ness Johnsen
Spesialrådgiver
Avdeling kompetanse og utdanning
Akershus universitetssykehus

11:25

Simulering og implementering av teamverktøy og teamstrategier for sykepleiere, leger og helse-fagarbeidere.

Erfaringer fra kirurgisk sengepost.

Mari Einemo Grimsrud, ass. avdelingssjef og Linda Bergestuen, fagsykepleier.

Sykehuset Innlandet

11:45–12:00

Benstrekk og postervandring

12:00

SIMBA – simuleringsbasert trening

Thor Egil Holtskog
Psykiatrisk sykepleier / forskningskoordinator, MscN.
Oslo universitetssykehus

12:20

Pasienters erfaringer med kommunale akutte døgnplasser (KAD)

Ann-Chatrin Leonardsen
Anestesisykepleier, MNSc, PhD stipendiat.
Sykehuset Østfold

13:00

Veiledning

Spesialisthelsetjenestens veiledning til kommunale tjenesteyterne som jobber med mennesker med utviklingshemning og psykisk lidelse

Abrar Yar Khan
Spesialsykepleier med master i klinisk helsearbeid.
Oslo universitetssykehus

 

 

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din blir lest og håndtert, men vi får dessverre ikke besvart den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.