Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA)

De Utrolige Årene (DUÅ), BUPA

De Utrolige Årene (DUÅ) er et gruppebasert tilbud som er utviklet for å forebygge eller behandle atferdsvansker hos barn og består av en programserie med åtte ulike moduler. Et overordnet mål med programserien er å fremme gode og utviklings- støttende relasjoner mellom barn og nære voksne, samt fremme positive samspill barn imellom. Målgruppen er barn mellom 0 - 12 år.

 

Innledning

DUÅ er en metode som er godt dokumentert gjennom forskning, både i internasjonale studier og studier i Norge. Forskning har vist at deltagelse i DUÅs gruppebaserte tilbud gir

  • en mer positiv relasjon mellom voksne og barn

  • stressnivået i familien reduseres

  • foreldrenes oppdragelsesstrategier blir bedre og mer positive enn de var før

  • i behandlingsgrupper for henviste barn reduseres atferds- og sosiale vansker betydelig for to av tre barn

DUÅs foreldreprogram er vurdert i den nettbaserte kunnskapsbasen Ungsinn.no som et dokumentert virksom tiltak mot atferdsvansker hos barn i alderen 3-8 år.

Nasjonale faglige retningslinjer fra Helsedirektoratet (2014) "ADHD/hyperkinetisk forstyrrelse- nasjonal retningslinje for utredning, behandling og oppfølging" foreslår De Utrolige Årene som tiltak for barn med ADHD i førskolealder og for barn med ADHD og/eller atferdsvansker i skolealder.

For mer informasjon om DUÅ, se brosjyre.

Barn med atferdsvansker

Atferdsvansker hos barn viser seg oftest som grenseutprøvende atferd, trass og vansker med emosjonell regulering, spesielt regulering av frustrasjon og sinne. Barn med atferdsvansker har ofte sammensatte vansker. Det vil si at atferdsvanskene kan opptre sammen med språk -og lærevansker, hyperaktivitet/konsentrasjonsvansker og internaliserte vansker, eksempelvis tristhet. Barn som har levd under mangelfulle omsorgsrammer og/eller opplevd traumer kan også vise atferdsproblemer. Når et barn har alvorlige atferdsvansker, er det viktig å gjøre god kartlegging og utredning, både av barnet selv og deres familie og nærmiljø for å få en god forståelse av hva som forårsaker og opprettholder barnets vansker. Barn med alvorlige atferdsvansker vil ofte ha behov for flere og forskjellige typer behandlingstiltak.

De nære voksne rundt et barn med atferdsvansker, foreldre og ansatte i skole, SFO eller barnehage, vil ofte oppleve det vanskelig å møte barnet på gode og støttende måter og det er lett å komme inn i negative samspillsmønstre. Et barn med atferdsvansker vil ofte oppleve seg mast på og irettesatt og står i fare for å utvikle et negativt selvbilde. Svært mange av disse barna strever også i sosialt samspill med andre barn.

 


Henvisning og vurdering

For å få utredning og/eller behandling i spesialisthelsetjenesten trenger du henvisning.

Lege, psykolog, helsesøster, Barne- og familietjeneste, PPT og barnevern er de som kan henvise barn og unge til BUP. Alle henvisninger skal være vurdert og underskrevet av lege, psykolog eller barnevernsleder, og det skal brukes et eget henvisningsskjema som sendes til din lokale allmennpoliklinikk.

Spesialisthelsetjenesten vil på bakgrunn av prioriteringsveilederen "Psykisk helsevern for barn og unge" avgjøre om du har krav på behandling i spesialisthelsetjenesten. Henvisninger skal vurderes innen 10 virkedager.

Før

Foreldre til barnet vil bli innkalt til en inntakssamtale ved De Utrolige Årene med orientering om behandlingstilbudet og avklare om dette er et aktuelt behandlingstilbud for familien.

Dersom det er behov, kan barnet få tilbud om en "bli-kjent samtale" før gruppen starter.

Under

DUÅ består av en programserie med åtte ulike moduler, inndelt i:

  • foreldreprogram (oppmerksomme og utviklingsstøttende foreldre, 0-1 år, 1-3 år, 3-6 år og 6-12 år)
  • barneprogram (dinosaurskole i smågrupppe og dinosaurskole i klasserom/SFO/barnehage)
  • program for ansatte i skole/SFO/AKS eller barnehage (skole- og barnehageprogram)

Behandlingstiltak som spesialisthelsetjenesten kan tilby er:

  • Foreldreprogram 1-3 år, foreldreprogram 3-6 år, foreldreprogram 6-12 år
  • Dinosaurskole i smågruppe

Det vil kunne variere mellom de ulike helseforetakene hvilke program som blir tilbudt.

Småbarnsprogrammet 1-3 år

Programmet tilbys foreldre som har barn i alderen 1-3 år og strekker seg over 13 uker.

Småbarnsprogrammet har som målsetting å hjelpe foreldre som har vansker i samspill med barn i alderen 1-3 år. Foreldrene lærer å gi god utviklingsstøtte til barna gjennom å etablere gode og positive relasjoner, og gjennom å skape et miljø der barnet føler seg trygge og ivaretatt. Første del av programmet har tema som bidrar til å utvikle et positivt samspill mellom foreldre og barn i lek, samt hvordan foreldre kan oppmuntre barnet til å lære språk, lære begynnende sosiale ferdigheter og å bli kjent med sine egne følelser. Det fokuserer på hvordan foreldre kan motivere barn til læring gjennom oppmuntring, ros og spontane belønninger. Videre vektlegges gode rutiner ved legging, avskjed og gjensyn, samt hvordan foreldre kan gi gode beskjeder som legger til rette for samarbeid mellom foreldre og barn. I programmets siste del lærer foreldre positive grensesettingsstrategier.

Foreldreprogram for barnehagealder 3-6 år

Dette programmet kan gis til foreldre med barn som utviser moderat grad av vansker (indikerte grupper og ofte på førstelinjenivå) i 14 uker eller som behandlingstiltak/klinisk intervensjon i forhold til barn med alvorlige og/eller sammensatte vansker (ofte atferdsvansker og ADHD) i 18 - 20 uker.

Barn med mer omfattende problematikk kan ofte vise trass, grenseutprøvende atferd, ha et strev med å regulere frustrasjon og sinne og vil også ofte ha en atferd preget av uro, impulsivitet og liten utholdenhet.

Målsettingen med å gi DUÅ som behandlingstilbud, er å hjelpe foreldre til å utvikle ferdigheter der de kan samspille med barnet på måter som er mer positive, hensiktsmessige og utviklings støttende. 

God utviklingsstøtte fra nære voksne kan forebygge utvikling av negativt samspill og atferdsvansker hos barnet på lengre sikt.  Første del av programmet handler om å bygge gode relasjoner mellom barn og foreldre, gjennom barnestyrt lek og hvordan foreldre kan øve seg på å gi utviklingsstøtte i forhold til begrepsutvikling, emosjonskompetanse- og emosjonsregulering og i forhold til sosiale ferdigheter. Videre er det fokus på hvordan foreldre via ros, oppmuntring og belønning kan motivere barnet. Videre er det fokus på hvordan det å ha gode daglige rutiner, samt gi gode beskjeder og gi proaktiv støtte i overganger kan forebygge at vanskelige situasjoner oppstår og sikre et godt samarbeid med barnet. På slutten av programmet lærer foreldre hvordan de kan møte negativ atferd hos barnet ved bruk av konsekvenser, overse oppmerksomhetssøkende negativ atferd og bruk av strategier for å roe seg ned ved aggressiv eller utagerende atferd.

Foreldreprogram for skolealder 6-12 år

Programmet består av 14 - 22 ukentlige møter (avhengig av om det er et forebyggende tiltak eller behandlingstiltak) og tar sikte på å styrke ferdigheter hos foreldre som har barn i alderen 6 -12 år. Det bygger på samme prinsipper som er beskrevet i programmet for førskolebarn, men med tilpasninger av tema i forhold til eldre barn.

Alle foreldre som deltar på foreldreveiledningskurs mottar boken «Utrolige småbarn. En veileder til småbarnets oppdagelsesferd i livet» av Carolyn Webster—Stratton. Boken brukes aktivt under kurset.

Dinosaurskole i smågruppe 4-8 år

Dette programmet gis som behandlingstilbud til barn som har alvorlige atferdsvansker og/eller sammensatte vansker (ofte atferdsvansker og ADHD) i spesialisthelsetjeneste eller i forhold til barn som er i risiko for å utvikle vedvarende atferdsvansker (førstelinje). Det kan også benyttes som målrettet tilbud i skole eller barnehage ved for å styrke barn med begynnende sosiale-, emosjonelle eller atferdsrelaterte vansker. Dinosaurskole i smågruppe består av ca. 20 gruppesamlinger, der hver samling varer to timer. Gruppen består av 6 barn i alderen 4 - 8 år.

Målet med Dinosaurskole i smågruppe er å styrke barnas emosjonelle- og sosiale kompetanse, evne til selvregulering, samt styrke barnas selvbilde og opplevelse av mestring. Barna øver på å gjenkjenne og forstå følelser hos seg selv og andre, ta andres perspektiv, utvikle bedre ferdigheter i forhold til problemløsning og konflikthåndtering, samt sinnemestring og selvkontroll. Barna øver også på sosiale ferdigheter som å lytte, spørre, ta hver sin tur, dele, bytte, hjelpe og samarbeide. Det øves også på å bedre impulskontroll som å kunne vente og ta tur, og det å kunne konsentrere seg om oppgaver og aktiviteter over tid.   

En øver på de ulike ferdighetene gjennom samtale omkring videoklipp, gjennom lek og øvelser, bruk av store hånddukker, og ved tilrettelagte aktiviteter knyttet til de ulike temaene. Barna har også hjemmeoppgaver mellom hver samling som de skal gjøre sammen med foreldrene.

Barnas dagtilbud; barnehage eller skole, inviteres også til et samarbeid omkring det aktuelle barnet i løpet av gruppeløpet og får jevnlig informasjon om temaene det jobbes med på Dinosaurskolen og i foreldregruppen.

Etter

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?