HELSENORGE
Avdeling for rus og avhengighet

Problemer med illegale rusmidler, rus og avhengighetsbehandling, Avdeling for rus og avhengighet

Når rusmiddelbruken har kommet ut av kontroll og du har utviklet en avhengighet, vil en vesentlig del av behandlingen være å få kontroll over impulser til å ruse deg, uansett årsak. Å slutte å bruke rusmidler kan være en krevende prosess og det er god hjelp i støttende relasjoner fra behandler og/eller familie og nettverk. Noen vil ha nytte av poliklinisk behandling, mens andre trenger døgninnleggelse.

Ventetider

Innledning

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Henvisningsrutine for voksne til Klinikk for psykisk helse og rus.

Henvisningen sendes til: Vestre Viken HF, Postboks 800, 3004 Drammen.

Før

Før din behandling starter, forbereder vi oss godt på din situasjon og legger behandlingen til rette for deg for at den skal gi best mulig resultat. Vi legger derfor vekt på kontakt med de personene som allerede hjelper deg i ditt lokale hjelpeapparat (fastlege/kommune).

Vi danner oss et bilde av ditt rusmiddelbruk, og din helse. Dette gjelder både psykisk og fysisk helse – inkludert eventuelt tannhelse og ernæring, og tankevirksomhet. Vi ønsker også å kartlegge din sosiale situasjon og hvordan du fungerer, slik at det kan danne grunnlag for din behandlingsplan. 

Du kan lese mer om kartlegging og utredning i rusbehandling i den nasjonale retningslinjen "Behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet".

Du vil motta et brev med tidspunkt og oppmøtested før første behandlingstime.

Under

Rusbehandling foregår på ulike behandlingsnivåer.

Et poliklinisk behandlingstilbud består av individuelle samtaler og eventuelt gruppebehandling og par- og familiesamtaler.

Behandleren din vil som regel ha ansvaret for å tilrettelegge for døgninnleggelse. Før du møter til døgninnleggelse, må du være rusfri. Behandleren vil ordne med et avrusningsopphold ved en avrusningsenhet før døgninnleggelsen hvis det er behov for avrusning før rusavhengighetsbehandlingen. 

Under en døgninnleggelse oppholder du deg på institusjonen. Behandlingen kan blant annet bestå av miljøterapi, individuelle samtaler og deltakelse i grupper, medikamentell behandling og fysisk aktivitet. Behandlingen din vil bli lagt opp ut fra dine behov. Du forplikter deg til å delta i utformingen av din egen behandlingsplan. Etter døgnoppholdet vil du få tilbud om poliklinisk etterarbeid.

Personalet er tverrfaglig sammensatt og du vil få oppfølging av miljøterapeuter, psykologer og leger.

Individuell plan og ansvarsgruppe

Vi ønsker et tett samarbeid med pårørende og andre samarbeidsinstanser. For å få en helhetlig og trygg oppfølging, får du en individuell plan og en ansvarsgruppe gjennom hele behandlingsforløpet. 

Pårørende og nettverk

Det er ofte flere mennesker som berøres når en person utvikler en ruslidelse. Det kan være vanskelig å vite hva pårørende kan gjøre. Du som har rusmiddelproblemer og dine pårørende får informasjon og støtte hos oss - og hjelp til å finne gode støttespillere videre i prosessen.

Vi hjelper også med støtte og informasjon til barn og unge som er pårørende. Både ved poliklinisk behandlingstilbud og ved døgninnleggelse har vi egen barneansvarlig.

Etter

Etter behandling ved poliklinikk eller opphold i en døgninstitusjon, overtar det lokale hjelpeapparatet, det vil si fastlege og kommune. Før du blir avsluttet ved poliklinikk eller utskrevet fra døgnbehandling, vil vi ha møter og samtaler med ditt lokale hjelpeapparat. Ved utskrivelse mottar du og din behandler et avslutningsbrev som er en oppsummering av oppholdet og en anbefaling av videre tiltak.

Ved utskrivning fra opphold i døgnavdelingen, kan det i en periode være aktuelt med videre poliklinisk oppfølging i spesialisthelsetjenesten.

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?