Innovasjonspartnerskap – Videosamtale med Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK)

Vestre Viken, ved Klinikk for prehospitale tjenester, har fått tildelt innovasjonsmidler fra Innovasjon Norge for å utvikle nye løsninger for videobasert dialog mellom AMK og innringer. Video i tillegg til ordinær tale vil gi medarbeidere på AMK bedre mulighet til å bistå i nødsituasjoner og potensielt redde flere liv.

 

Vestre Vikens innovasjonspartnerskapsprosjekt pågår parallelt med pilotering til Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA). Løsningen til SNLA ble vurdert i foretaksmøtet mellom Helse- og Omsorgsdepartementet og Helse Sør-Øst 17.04.2020 til å kunne være et viktig supplement i forbindelse med Covid-19. SNLAs løsning er derfor en midlertidig løsning og det skal gjøres en ny vurdering når regionene har kommet videre med innføring av ny AMK-IKT løsning og resultater fra vårt innovasjonsprosjektet foreligger.

Vestre Viken HF ønsker tett samarbeid mellom prosjektene og ser at erfaringene fra SNLAs piloteringen kan bli nyttig for vårt innovasjonspartnerskapet.

Prosjektet vil i august 2020 inngå innovasjonspartnerskap for utvikling og pilotering av løsning for videosamtale med AMK.
Drammen Legevakt er prosjektets samarbeidspartner, og Helse Sør-Øst RHF, Helse Vest RHF og Helsetjenestens Driftsorganisasjon (HDO) er følgevirksomheter i denne anskaffelsen. Både samarbeidspartner og følgevirksomheter har opsjon på kjøp av den ferdig utviklede løsningen.

Bakgrunn

Vestre Vikens Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) har ansvar for medisinsk nødtelefon og ambulanseberedskap for til sammen ca. 300 000 innbyggere.

AMK sin primæroppgave er å gi medisinsk nødhjelp og veiledning i livreddende tiltak i påvente av ambulanse/lege. I tillegg har de ansvar for å koordinere planlagte ambulanseoppdrag. Sentralen er bemannet med sykepleiere og ambulansearbeidere. I 2018 mottok AMK Vestre Viken ca. 33 500 nødanrop.

Vestre Viken, ved Klinikk for prehospitale tjenester, har fått tildelt 10 millioner kroner fra Innovasjon Norge til utvikling av en innovativ løsning for videosamtale mellom AMK og innringer. Video, i tillegg til tale, vil gi operatørene på AMK bedre mulighet til å bistå i nødsituasjoner og potensielt redde flere liv.

For leverandører vil en slik løsning ha et stort markedspotensial.

Utfordring og behovsbeskrivelse

Ved behov for akutt helsehjelp ringer publikum 113, og kommer i telefonisk kontakt med en operatør på AMK. Det å se det samme som innringer vil kunne hindre misforståelser som kan føre til tap av liv og helse, og gi operatøren på AMK en riktigere forståelse av situasjon. Misforståelsene kan oppstå på grunn av språklige utfordringer, tvetydighet, manglende beskrivelse om lokalisering og andre utfordringer med kommunikasjon. Det er behov for en brukervennlig, sikker og rask løsning for videosamtaler med AMK som ivaretar taushetsplikten og personvernet til pasient, innringer og helsepersonell. Samtidig må løsningen kunne ivareta krav til dokumentasjon som vil gjelde AMK.

Dagens IKT-løsninger på AMK består i hoved sak av tre adskilte software løsninger med tette integrasjoner. Disse løsningene har full nasjonal utbredelse:

 1. Integrated Communication and Control System (ICCS)
  er en server med betjeningsprogramvare og kommunikasjonsgrensesnitt både mot Nødnett og offentlig nett og utgjør kjernen i nødetatenes kommunikasjonssentralløsninger. ICCS gir operatøren oversikt over radioterminalressurser, radioterminalanrop, talegrupper og innkomne telefonsamtaler. 

 2. Akuttmedisinsk informasjonssystem (AMIS)
  er et hendelsesregisteringsverktøy og er en del av pasientens journal.

 3. Transmed
  sørger for at man kan se alle ambulanser i det integrerte kartet samt ha full oversikt over hvilke oppdrag som er knyttet til den enkelte ambulanse.

Markedsdialog- sluttrapport

Sluttrapport fra behovskartleggingsfasen

Sluttrapport fra behovskartleggingsfasenVedlegg til sluttrapport fra behovskartleggingsfasen

Presentasjoner og film fra dialogkonferansen

Presentasjonene fra dialogkonferansen:

Velkommen og intro til Vestre Viken ved Halfdan AassPresentasjon av dagen ved Therese Wiik JahnsenPresentasjon av prosjektet ved Hans-Christian PlatouKræsjkurs i AMK ved Lise Mette LindlandIKT-systemer ved Terje PettersenDialog og innovasjonspartnerskap ved Cecilie Møller EndresenBehov og rammer knyttet til videoløsning ved Live KvellandOppsummering og veien videre

Alle filmene fra dialogkonferansen finner du på YouTube

Prosjektets faser

Prosjektet er nå i konkurransefasen og vil i august inngå partnerskap. Da går prosjektet over i neste fase som er utvikling og pilotering.

Prosjektets faser.png

Klikk her eller på bildet for å se større versjon av prosjektets faser som PDF

Kort om innovasjonspartnerskap

Prosedyren Innovasjonspartnerskap brukes ved anskaffelse av løsninger som ikke finnes i markedet fra før. Innovasjonspartnerskapet legger til rette for produkt- og tjenesteutvikling i en samarbeidsprosess mellom kjøper og utvikler/leverandør.

I forhold til andre prosedyrer i anskaffelsesregelverket har innovasjonspartnerskap følgende særtrekk:

 • Prosedyren skal kun benyttes for anskaffelser av varer og tjenester som per i dag ikke finnes på markedet.
 • Det kan inngås innovasjonspartnerskap med én eller flere leverandører.
 • Selve utviklingsarbeidet skal struktureres i faser med delmål.
  Etter hver fase skal delmål evalueres, før man går videre til neste fase.
 • Oppdragsgiver kan, basert på ikke oppnådde delmål, avslutte innovasjonspartnerskapet.
 • Oppdragsgiver har mulighet til å anskaffe den ferdige løsningen som er utviklet gjennom innovasjonspartnerskapet uten å gå ut i ny konkurranse.

Oppdragsgiver vil betale vederlag underveis i utviklingsprosessen til leverandørene som deltar i partnerskapet.

Kontakt

Ved spørsmål ta gjerne kontakt:

Prosjektleder Hans-Christian S. Platou
HANPLA@vestreviken.no
Mobil: 920 95 230

Innovasjonsrådgiver Anne Bergland
anne.bergland@vestreviken.no
Mobil: 934 01 507

Fant du det du lette etter?