HELSENORGE

PEth-analyse på Avdeling for laboratoriemedisin ved Drammen sykehus

Seksjon for medisinsk biokjemi ved Drammen sykehus vil fra og med 22. mars 2021 tilby analyse av PEth (Fosfatidyletanol). CDT% vil utgå fra vårt analyserepertoar.

Gruppebilde av analyseteamet.

Bakgrunn for PEth-analyse

PEth har en svært høy sensitivitet og spesifisitet som markør for alkoholinntak og dannes kun ved inntak av etanol. PEth er således en mye bedre markør for alkoholinntak sammenlignet med CDT%. PEth har et langt påvisningsvindu og gjenspeiler alkoholinntaket de siste ukene før prøvetaking.

Indikasjon:

Medisinsk indikasjon:

Primær utredning av mulig overforbruk av alkohol.
 - Ledd i utredning av sykdommer og tilstander som kan være sekundære til skadelig bruk av alkohol (eksempelvis psykiske lidelser, leversykdom, gastritt, pankreatitt, terapiresistent hypertensjon, perifer nevropati, krampeanfall).

Kontrollformål:

 - Dokumentasjon og kontroll av totalavhold eller eventuelt lavt alkoholforbruk (eksempelvis i førerkortsaker – se tabell under).

Se tabellen Biomarkører for alkoholmisbruk – forslag til kontrollopplegg for førerkort

Prøvetaking og pasientforberedelse:

Prøvemateriale: EDTA blod (glass med lilla kork uten gel), minimum 1,5 mL.
Ved etanolkonsentrasjoner i blodet på over 0,1 ‰ på prøvetidspunktet kan PEth dannes i prøveglasset etter prøvetaking og verdien kan bli falskt forhøyet. Følgelig bør man vente med prøvetaking til PEth-analyse dersom man mistenker at prøvegiver er påvirket av etanol (referanse 1 og 2). Av samme grunn må man påse at innstikkstedet er helt tørt etter eventuell desinfeksjon med etanol før venepunksjon.

Analysehyppighet:

PEth analyseres to ganger pr. uke.

Fortolkning:

PEth gjenspeiler alkoholkonsumet de siste 2–4 uker:

  • <0,03 µmol/L er forenlig med avhold eller kun lavt/sporadisk alkoholinntak
  • 0,03-0,30 µmol/L er forenlig med moderat alkoholforbruk. Verdier i øvre del av området utelukker ikke overforbruk
  • >0,30 µmol/L er forenlig med overforbruk av alkohol

PEth kan ikke brukes til å skille mellom ulike inntaksmønster (for eksempel jevnt moderat inntak versus sjeldnere, store inntak). Det er heller ikke mulig å gi et eksakt anslag på alkoholforbruk ut fra en PEth-verdi.

Definisjon av avholdenhet:

Med avholdenhet menes tilnærmet nullforbruk dokumentert med biologiske prøver. Ved biometriske målinger må det allikevel tas hensyn til måleusikkerheten ved de enkelte prøvene. I perioden der det kreves avholdenhet fra bruk av alkohol bør PEth-verdien være lavere enn 0,03 μmol/L, eller CDT%-verdien må ikke ha hatt en økning på mer enn 30% fra 0-verdi (referanse 3).

Overgangsperiode:

I en overgangsperiode på ca. 3 måneder (fra 22. mars til 22. juni 2021) vil vi tilby analyse av både CDT% og PEth, slik at rekvirenter som har fulgt opp pasienter med CDT% vil kunne få tid til å bli «kjent» med den nye analysen.

For oppfølging av «nye» pasienter anbefaler vi rekvirering av PEth, da CDT% vil utgå fra vårt repertoar fra og med 22. juni 2021.

Kontrollopplegg for førerkort:

Forslag til mulig kontrollopplegg med PEth (alternativt CDT%) og EtG/EtS, der avholdenhet (som definert over) er et krav, er angitt i tabellen under (basert på tabell fra referanse 1).

Se tabellen Biomarkører for alkoholmisbruk – forslag til kontrollopplegg for førerkort

Dette prøveoppsettet er også i samsvar med, men ikke helt identisk med forslaget i veileder fra Helsedirektoratet:

Førerkort – veileder til helsekrav (gjeldende fra 1. oktober 2016). Midler (alkohol, rusmidler og legemidler) som kan påvirke kjøreevnen (§§35-37 helsekrav til førerkort) (referanse 3).

Begge forslagene gir god dekning for å kunne dokumentere avholdenhet (som definert over) og behandler/prøvetakingsansvarlig avgjør hvilket forslag som er aktuelt å bruke i det enkelte tilfellet. Behandler/prøvetakingsansvarlig står fritt til å sette opp sitt eget kontrollopplegg da både Helsedirektoratet og St. Olavs Hospital presiserer at de angir forslag til kontrollopplegg.

Forkortelser:

  • PEth: Fosfatidyletanol er en etanolmetabolitt og derved en inntaksmarkør.
  • EtG: Etylglukuronid dannes ved konjugering av etanol og defineres som inntaksmarkør.
  • EtS: Etylsulfat dannes ved konjugering av etanol og defineres som inntaksmarkør.
  • CDT: Karbohydratfattig transferrin er en virkningsmarkør og har lavere sensitivitet og spesifisitet enn PEth.

Referanser:

På St. Olavs Hospital sitt nettsted kan du lese forslag til kontrollopplegg i førerkortsaker, fra april 2016På nettstedet til Tidsskriftet kan du lese artikkel om nye markører for påvisning av alkoholforbrukPå Helsedirektoratets nettsted kan du lese veileder til helsekrav for førerkort, gjeldende fra 1. oktober 2016

Ta gjerne kontakt med laboratoriet for spørsmål eller utdypende info.

Med vennlig hilsen

Avdeling for laboratoriemedsin

Elena Prunés Jensen
Overlege klinisk farmakologi

Ulla Enger
Overbioingeniør

Bess Frøyshov
Avdelingsoverlege