HELSENORGE

Utdanningsplan for spesialiteten akutt- og mottaksmedisin

Denne utdanningsplanen redegjør nærmere for utdanning av leger i spesialisering innen spesialiteten akutt- og mottaksmedisin i Vestre Viken.

Hensikt og målsetting

Planen skal informere om hvordan utdanningsvirksomheten er organisert, organisering og gjennomføring av utdanningsløpet, tilrettelegging for læringsaktiviteter og supervisjon faglig forsvarlige rammer og kvalitet, akademisk kompetanse og forskningsaktivitet og internundervisning.

Planen suppleres av en utdanningsplan i Kompetanseportalen, som tildeles LIS ved tilsettelse. I Kompetanseportalen er de forskriftsfestede læringsmål detaljert beskrevet med læringsaktiviteter kandidaten forventes å gjennomføre.

Planen skal ligge til grunn for virksomhetens internkontroll og oppfølging fra Helsedirektoratet og Legeforeningens spesialitetskomiteer. Planen skal være et offentlig dokument tilgjengelig for den enkelte lege i spesialisering, også i forbindelse med søknad om ansettelse.

Organisering av utdanningsvirksomheten

Vestre Viken helseforetak består av somatisk virksomhet ved Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus og Hallingdal sjukestugu. Vi har også en psykiatrisk sykehusavdeling ved Blakstad og fem distriktspsykiatriske sentre (DPS-er), tilbud innen barne- og ungdomspsykiatri samt tverrfaglig spesialisert rus- og avhengighetsbehandling. Klinikk for medisinsk diagnostikk har fagområder fordelt på de fire somatiske sykehusene.

Vestre Viken tilbyr spesialisering i Akutt- og mottaksmedisin ved Drammen sykehus, Bærum sykehus og Kongsberg sykehus.

Læringsarenaer i spesialiteten

Utdanningen vil foregå ved følgende arenaer internt i helseforetaket:
• Avdeling for ortopedi og akuttmottak, Drammen sykehus
• Avdeling for anestesi, intensiv, operasjon og akuttmottak (AIO), Bærum sykehus
• Akuttmottak/Observasjonspost, Medisinsk avdeling, Kongsberg sykehus
• Medisinsk avdeling Drammen, Bærum, Kongsberg eller Ringerike sykehus
• Eventuelt Avdeling for Nevrologi, revmatologi og reHabilitering (NRH), Drammen sykehus

De ulike læringsarenaene vil dekke ulike læringsområder. Dersom tjeneste utover to uker ved annen avdeling enn fast arbeidssted er nødvendig, fremgår dette av overordnet fremdriftsplan for spesialiteten.

I tillegg vil eksterne læringsarenaer for mange spesialiteter benyttes etter avtale. Dette vil eventuelt fremgå av overordnet fremdriftsplan for spesialiteten.

Overordnet fremdriftsplan for utdanningen

Her finner du overordnet fremdriftsplan for utdanningen

Beskrivelse av enheten og dens arbeid med utdanning

LIS-utdanningen har som prinsipp «mester-svenn-prinsipp» med tett daglig oppfølging og supervisjon av LIS ved overlege gjennom hele utdanningsforløpet. I den operative delen av faget skjer fortløpende supervisjon i henhold til prosedyrer, internundervisning, kurs og hospitering til andre fagavdelinger internt i Vestre Viken.

LIS 3 i Akutt- og mottaksmedisin (AMM) vil ha sin primære læringsarena i våre respektive akuttmottak.  Utdanningskandidatene vil måtte i tillegg påregne intern og ekstern rotasjon på ulike avdelinger for å få dekket sine læringsmål samt bli øvet i de læringsaktiviteter de senere skal utøve i akuttmottaket.  Utstyr som er nødvendig i forhold til de ulike læringsaktiviteter er skaffet til veie.

Det vil også være mulighet for hospitering på sykehus i utlandet som allerede har etablert spesialiteten.
Dersom læringsmålene ikke kan dekkes ved en av våre læringsarenaer, vil det bli laget en intensjonsavtale ved et av våre andre sykehus i Vestre Viken, slik at utdanningskandidaten sømløst vil kunne få sitt fulle utdanningsløp gjennomført internt i Vestre Viken.

Alle våre sykehus har bibliotek, men vi kommer også til å benytte anerkjente internettbaserte læringsmoduler både til teoretisk undervisning og som et ledd i ferdighetstesting.
Dette tilbys i tillegg til de obligatoriske kurs, kurs som er relevante for utdanningen.

Ortopedi

Utdanningskandidaten vil opparbeide ortopedisk kompetanse ved å delta i vaktarbeidet til LIS3 ortopedi i akuttmottaket. 
Teoretisk kunnskap tilegnes ved hjelp av internundervisning, nettundervisning, kurs, metodebøker og direkte supervisjon. Praktisk kunnskap tilegnes ved å samvirke med vakthavende ortoped, samt at man legger opp til workshops og wet lab.  Enkelte internettmoduler vil også gi mulighet for interaktiv læring ved hjelp av VR-teknologi, noe vi for tiden utarbeider.
De vil selv etter hvert utføre selvstendige undersøkelser og behandlinger som superviseres av LIS3 ortopedi og spesialist i ortopedi.

Traumepasienter

Utdanningskandidaten skal avlegge kurs i ATLS og vil delta på teamtreninger, samt etter hvert kunne være en del av traumeteamet.
Det vil i tillegg tilbys teoretisk internundervising og gitt tilbud om deltagelse på wet lab.
Læringsarena for vil primært være eget akuttmottak der man får supervisjon i forbindelse med mottak av relevante pasienter.

Gynekologi og Obstetrikk

Det er planlagt rotasjon til Avdeling for gynekologi og fødselshjelp der utdanningskandidaten vil utdannes i de aktuelle læringsmål. 
Man vil få supervisert veiledning innen de vanlige, aktuelle gynekologiske problemstillinger og lære å selvstendig kunne utføre gynekologisk undersøkelse, inkludert vaginal ultralyd. Utdanningskandidaten vil delta i avdelingens vaktteam mot slutten av rotasjonen og bli veiledet av spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer.
I tillegg vil man delta på relevant internundervising, og få tilgang på aktuell litteratur og kurs.

Etter innførende opplæring på Avdeling for gynekologi og fødselshjelp, vil man under supervisjon ta imot pasienter som ankommer akuttmottaket med gynekologiske problemstillinger.
Det finnes adekvat utstyr og lokaliteter i akuttmottaket slik at utdanningskandidaten til enhver tid kan påbygge, samt opprettholde sin kompetanse.

Kirurgi/ØNH/Øye

Det planlegges rotasjon til de aktuelle avdelinger der kandidaten vil få oppfylt sine læringsmål og utført aktuelle læringsaktiviteter.
Etter endt rotasjon vil utdanningskandidaten kunne ta i mot pasienter med kirurgiske/ØNH/Øye-problemstillinger i akuttmottaket under veiledning/supervisjon av spesialist.
Det vil bli lagt til rette for at man har relevant utstyr i akuttmottaket. I tillegg gis internundervisning, nettkurs, og trening av praktiske ferdigheter. Det vil også tilbys wet lab for ferdighetstrening, samt simulatortrening.

Pediatri

Utdanningskandidaten vil delta i rotasjon ved Barne- og ungdomsavdeling når det gjelder aktuelle læringsmål, og få dekket sine læringsaktiviteter. Kandidaten vil delta på teamtreninger og delta på barneteam i akuttmottaket.
Det vil bli lagt til rette for aktuell internundervisning og relevante kurs; som kurs i smertebehandling av barn, og pediatriske akuttkurs.

Nevrologi

Det er avtalt rotasjon til Nevrologisk avdeling for å dekke læringsmål, samt fasilitere for aktuelle læringsaktiviteter. Utdanningskandidaten vil delta på relevant internundervisning, og tilbys aktuell metodebok i akuttnevrologi.
Etter endt rotasjon vil utdanningskandidaten ta imot akuttnevrologiske pasienter i akuttmottaket under veiledning av spesialist i nevrologi.
Utdanningskandidaten vil delta i Trombolyseteam i akuttmottak.

Luftveishåndtering – og ventilasjon hos kritisk syke pasienter

Det er utarbeidet en rotasjonsordning der man vil få dekket aktuelle læringsmål ved avdeling for anestesi, intensiv og operasjon.  Utdanningskandidaten vil i tillegg til læringsmål for luftveishåndtering få god kjennskap til arbeid på intensivavdelingen.
Det vil i tillegg tilbys kurs, internundervising, nettkurs og praktisk trening, der utdanningskandidaten vil måtte sertifiseres årlig innen luftveishåndtering, AHLR og stabilisering av kritisk syke pasienter.

Rus/abstinenser/Psykiatri

Det er avtalt med foretakets Avdeling for rus og avhengighetsmedisin (ARA) en adekvat rotasjonsordning. I tillegg er det opprettet en tettere kontakt mellom akuttmottaket og ARA der utdanningskandidaten vil få trening i aktuelle problemstillinger innen rus/akuttpsykiatri og abstinenser.

Akutt psykiatri

Utdanningskandidatene får supervisjon i akuttmottak ved mottak av pasienter med akutt psykiatriske problemstillinger. Det vil bli hold relevant internundervisning innenfor de aktuelle områder som omfattes av læringsmålene. Rotasjon til akuttpsykiatrisk avdeling i foretaket vil tilbys.

Suicidalitet

Læringsarena vil være akuttmottaket, og læringsmetoder vil være supervisjon, e-Læringskurs, nettkurs og metodebøker.

Bruk av tvang i somatikken

Foretaket har et obligatorisk e-Læringskurs som omhandler dette temaet, og kandidaten må utføre dette i henhold til interne regler. Utdanningskandidatene får i tillegg supervisjon i akuttmottak ved mottak av pasienter med slike problemstillinger.
Det vil bli hold relevant internundervisning innenfor de aktuelle områder som omfattes av læringsmålene.

Utagerende atferd

Det vil avholdes relevant internundervisning og tilbys nettkurs. I tillegg avlegges obligatoriske e-læringskurs.

Etikk

Foretaket har obligatoriske e-Læringskurs innen etikk som kandidaten skal utføre. Det vil også bli utført nettbaserte nasjonale kurs som finnes innen etiske medisinske problemstillinger som «Livsforlengende behandling – beslutningsprosesser».
I tillegg vil det bli gitt supervisjon og kollegaveiledning både i akuttmottak og ved rotasjon på intensivavdelinger.

Seksualovergrep/Misbruk

Samarbeid med lokalt SO-mottak opprettes, og kandidaten vil delta på SO-kurs i regi av Oslo Legevakt/OUS/DNLF. I tillegg tilbys internundervisning om misbruksproblematikk i regi av ortopedisk avdeling, gynekologisk avdeling og barneavdelingen.

Systemforståelse

Læringsmålene dekkes av e-læringskurs, internundervisning og supervisjon.
Utdanningskandidaten skal delta aktivt i avdelingens arbeid med revisjon, og utarbeidelse av retningslinjer og prosedyrer.
Delta på obligatorisk kurs i regi av DNLF. (Adm. og ledelse)

Samhandling

Utdanningskandidaten vil få innføring i lokale/regionale/nasjonale samarbeidsrutiner.
Det vil tilbys nettbaserte nasjonale kurs i tillegg til at det holdes relevant internundervisning.

Brukermedvirkning

Læringsmålene vil bli dekket ved hjelp av e-læringskurs og relevant internundervisning. Brukermedvirkning er også en viktig del av Læringsmål 59, 60 som omhandler samhandling.

Pasient- og pårørendeopplæring

Læringsmålene vil bli dekket ved hjelp av supervisjon og internundervisning.  Læringsarena vil i hovedsak være akuttmottaket, men man vil selvsagt få nyttig læringsaktivitet i forbindelse med avdelingsrotasjon innenfor de ulike fagsøylene.

CBRNE/Beredskap

Utdanningskandidaten vil delta på årlig CBRNE-kurs, samt få god innføring i foretakets beredskapsarbeid og planlegging av dette.
Det vil også bli avkrevet å ta relevante nettkurs, samt delta på lokale/nasjonale beredskapsøvelser/samvirkeøvelser.

Forskningsforståelse

Det vil tilbys relevante kurs og internundervisning som dekker læringsmålene.  Det vil også avholdes «litteraturmøter» der utdanningskandidaten legger frem en relevant artikkel og vurderer artikkelens hypoteser og innhold.

Generelle kliniske læringsmål

Utdanningskandidaten vil få dekket læringsmålene i forbindelse med sin aktivitet i akuttmottaket. Læringsmetoder vil være supervisjon, internundervisning, nettkurs, og eventuell hospitering der det er nødvendig.

Klinisk ledelse og triage i akuttmottak

Læringsarena vil være eget akuttmottak, men kan også omfatte hospitering ved andre akuttmottak.
Utdanningskandidaten vil tilbys nettkurs, internundervisning, og praktisk trening under supervisjon.

Klinisk toksikologi

I tillegg til obligatorisk kurs i regi av DNLF vil supervisjon og arbeid med læringsmålene foregå i akuttmottak og ved intensivavdeling.
Det vil bli gjennomført internundervisning, og nettbasert undervisning og kurs.

Syre/base - og elektrolyttforstyrrelser

Utdanningskandidaten vil få supervisjon og veiledning i akuttmottaket i forbindelse med mottak og behandling av aktuelle pasienter.  Videre vil man få supervisjon i forbindelse med rotasjon på intensivavdelinger.
Det utføres internundervisning, og kandidaten deltar på nettkurs, i tillegg til obligatorisk kurs i regi av DNLF.

Kommunikasjon

Læringsarena vil bli eget akuttmottak. Utdanningskandidaten vil få dekket sine læringsmål under supervisjon av veileder og/eller supervisør og i samarbeid med andre kolleger og samarbeidspartnere. Kommunikasjon er også en vesentlig del av utdanningskandidatens fokusområde ved medarbeidersamtaler og vurdering i spesialistkollegium.

Kunnskapshåndtering

Utdanningskandidaten vil få dekket sine læringsmål ved hjelp av supervisjon, e-Læringskurs, og som et ledd av internundervisning som utdanningskandidaten selv skal holde.

Kvalitet og pasientsikkerhet

Læringsmålene vil bli dekket ved hjelp av e-læringskurs, internundervisning og supervisjon.
Utdanningskandidaten vil også bli direkte knyttet til lokale- og regionale/nasjonale læringsnettverk der pasientsikkerhet og kvalitet er fokus.

Lovverk

Læringsmålene vil bli dekket ved hjelp av e-læringsmoduler, internundervisning, nettkurs, og ved direkte supervisjon under arbeid i avdelingene.

Ultralydundersøkelse – og annen billeddiagnostikk

Det vil bli tilbudt internundervisning og ferdighetstrening under supervisjon i akuttmottaket eller i andre relevante avdelinger på sykehuset.
Utdanningskandidaten vil få tilbud om relevante nettkurs og praktiske kurs/workshops der det er nødvendig.

For nærmere beskrivelse av del 2 av utdanningen,  se utdanningsplan for indremedisin.

Felles utdanningsarbeid innen spesialiteten

Det vil opprettes Utdanningskomite på tvers av de impliserte fagsøylene, som planlegger veiledning og opplæring av utdanningskandidatene. Det vil bli oppnevnt veileder for utdanningskandidaten som følger progresjon og videre plan for utdanningen, der oppnåelse av de ulike læringsmålene og utfyllelse av prosedyrelister er sentralt.

Veiledningssamtaler avholdes 1 gang per måned med formell veileder.
Vurdering av spesialistkandidater skjer i det daglige arbeider ved superviserende overleger som gir fortløpende tilbakemelding til veileder.
Ved behov for justering av utdanningsløpet vil vår Utdanningskomite sørge for at nødvendige tiltak treffes innen rimelig tid.

Utdanningskandidatene vil delta på minimum 2 obligatoriske kurs per år, samt få tilbud om andre nødvendige eller relevante kurs for å kunne dekke de aktuelle læringsmål.
Utdanningskandidaten vil måtte følge foretakets interne regler for deltagelse på kongresser og eksterne kurs.
Fordypning er fastsatt i avtaleverket og vil bli overholdt.  Litteratur og relevante kurs vil bli gjort tilgjengelige uten kostnad for utdanningskandidaten.

Det kan imidlertid bli aktuelt å slå sammen fordypningstiden til hele fordypningsuker der utdanningskandidaten sammenhengende kan fokusere på problemstillinger teoretisk så vel som praktisk og hvor man har en sluttevaluering av kandidaten siste dag. Således vil det bli mer oversiktlig og nøyaktig når man skal vurdere den enkelte utdanningskandidat i forhold til ferdighetsnivå og progresjon.

Utdanningsutvalg og Utdanningsråd

For å sikre at fagmiljøene og LIS har anledning til å medvirke i utformingen at utdanningstilbudet er det opprettet ett utdanningsutvalg per spesialitet.

Utdanningsutvalgene skal blant annet ha ansvar for å kvalitetssikre utdanningen, revidere læringsaktiviteter og informere om mulige utfordringer ved rotasjon, internt og eksternt. Med kvalitetssikring menes å sikre at LIS får veiledning, supervisjon og oppfølging i tråd med forskrift og ansvar som påligger foretaket som utdanningsvirksomhet. Det skal også sikres tilstrekkelig rom for gjennomføring av utdanningsaktiviteter.

Det er i tillegg opprettet et utdanningsråd med representanter fra hver spesialitet. Rådets oppgaver er å analysere, evaluere og videreutvikle felles utfordringer og muligheter på tvers av spesialitetene. Eksempler på evaluering er organisering av læringsaktiviteter i FKM, planlegging og gjennomføring av veiledning, supervisjon og struktur, utfordringer rundt rotasjon samt generell erfaringsutveksling.

Teoriundervisning

Internundervisning avholdes både i egen avdeling – akuttmottaket, men også som ledd i rotasjonen og da på de aktuelle avdelinger hvor rotasjonen foregår.
Varighet ca. 45 minutter. Tidspunkt avgjøres underveis, men planlegges slik at den er mest mulig gunstig for alle parter.
Liste over internundervisning lages og samstemmes med læringsmålene. Utdanningskandidaten må ha kvittert ut deltagelse på undervisning av supervisør/veileder.
Når det foregår relevant internundervisning i de andre fagsøylene vil kandidaten delta på disse i tillegg.

Det vil bli lagt opp til månedlig «litteraturmøte» der kandidaten gjennomgår en artikkel med relevant innhold og diskuterer i plenum artikkelens innhold, kvalitet og relevans for vår kliniske praksis.
Simulatortrening vil bli gjennomført innenfor relevante læringsmål.
Deltagelse på wet lab vil bli lagt til rette for der utdanningskandidaten vil kunne øve praktiske ferdigheter på prosedyrer som er nødvendig og ellers vanskelig å få praktisert i den kliniske hverdag.
Utdanningskandidaten skal holde minimum ett innlegg på nasjonal konferanse i løpet av sin LIS3-periode.

Deltagelse på relevante seminar regionalt/nasjonalt og internasjonalt er ønskelig og nødvendig.
Samtrening med andre spesialiteter vil skje ukentlig i forbindelse med teamtrening, men også på wet lab og simulatortrening.
Det vil bli benyttet aktuelle metodebøker der de finnes, samt lokale prosedyrer og retningslinjer med henblikk på å ha en så lik tilnærming til faget som mulig.

Faglige veiledere i hver avdeling vil bli opprettet i forbindelse med rotasjon, samt at vi danner en Utdanningskomite som sørger for at utdanningskandidaten har adekvat læringsarena, både i akuttmottaket, så vel som under rotasjon på andre avdelinger.

Virksomhetens retningslinjer for veiledning og vurdering

I henhold til spesialistforskriftens bestemmelser får alle LIS utnevnt en individuell veileder.
Leder er ansvarlig for utnevnelse av veileder og at det legges til rette for supervisjon og regelmessig veiledning. Samtlige læringsarenaer har etablert struktur for veiledning av kandidater under spesialisering. Spesialister og andre kompetansepersoner medvirker i den daglige supervisjon og mester/svenn-læring i tråd med nasjonale retningslinjer.

Veiledning gjennomføres som en strukturert kombinasjon av individuell veiledning og gruppeveiledning. Ansvarlige ledere og representanter for LIS deltar i utviklingen av veiledningsstrukturen. Det særskilte ansvaret for gjennomføring ligger på ledelsen, representert ved klinikkene.

Kandidatene skal vurderes systematisk underveis i utdanningsløpet, gjennom tett oppfølging av veileder. I vurderingen av oppnådde læringsmål skal leder innhente anbefalinger fra veileder og minst en av dem som har deltatt i supervisjonen. Der leder ikke er spesialist i aktuell spesialitet er det særlig viktig at leder henter vurderingskompetanse. Der det er hensiktsmessig anbefales det at en helhetlig vurdering av vurderingskollegium/evalueringskollegium inngår i vurdering av kandidatene før læringsmål godkjennes. Det vil etter oppnåelse av læringsmål, eller ved arbeidsforholdets slutt, bli utstedt bekreftelse på gjennomført praktisk tjeneste.

Akademisk kompetanse og forskningsaktivitet

I Vestre Viken er det for tiden en spesialist i akutt- og mottaksmedisin, men man tar sikte på å ha fire-fem godkjente AMM spesialister innen 2020. I tillegg har vi tilgjengelig samtlige spesialister som er nødvendig for gjennomføring av et komplett utdanningsløp for AMM ved Vestre Viken.

Vi har forskningsansvarlig på foretaksnivå samt ved hvert sykehus, og vi vil jobbe aktivt for å bygge en forskningskompetanse også innen AMM, men dette kan ta noe tid siden det er en helt ny spesialitet.

Faglig forsvarlige rammer og kvalitet

Ved rekruttering legges det vekt på faglig kompetanse og tidligere vitenskapelig arbeide. Det er en målsetting å legge til rette for at avdelingen har kompetanse som dekker hele fagfeltet. Kompetansen opparbeides ved faglig fordypning, spesialfunksjoner og tilretteleggelse for ekstern fordypning.

Klinisk- og akademisk kompetanse sikres ved at kandidaten følger et fastsatt utdanningsløp der denne får en dedikert veileder, samt at kandidaten har supervisører både i akuttmottaket og ved rotasjon til andre avdelinger.

Utdanningskomitéen vil sørge for at det settes en forsvarlig standard og gode rammer for å sikre en god læringsarena for LIS3 i akutt- og mottaksmedisin.

Evaluering og revisjon av utdanningsplanen

Utdann​ingsplanen skal løpende evalueres og være på agendaen i utdanningsutvalgets møter.
Planen vil bli revidert ved behov.

Fant du det du lette etter?