HELSENORGE

Utdanningsplan for spesialiteten anestesiologi

Denne utdanningsplanen redegjør nærmere for utdanning av leger i spesialisering innen spesialiteten anestesiologi i Vestre Viken.

LIS - anestesiologi

Hensikt og målsetting

Planen skal informere om hvordan utdanningsvirksomheten er organisert, organisering og gjennomføring av utdanningsløpet, tilrettelegging for læringsaktiviteter og supervisjon faglig forsvarlige rammer og kvalitet, akademisk kompetanse og forskningsaktivitet og internundervisning.

Planen suppleres av en utdanningsplan i Kompetanseportalen, som tildeles LIS ved tilsettelse. I Kompetanseportalen er de forskriftsfestede læringsmål detaljert beskrevet med læringsaktiviteter kandidaten forventes å gjennomføre.

Planen skal ligge til grunn for virksomhetens internkontroll og oppfølging fra Helsedirektoratet og Legeforeningens spesialitetskomiteer. Planen skal være et offentlig dokument tilgjengelig for den enkelte lege i spesialisering, også i forbindelse med søknad om ansettelse.

Organisering av utdanningsvirksomheten

Vestre Viken helseforetak består av somatisk virksomhet ved Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus og Hallingdal sjukestugu. Vi har også en psykiatrisk sykehusavdeling ved Blakstad og fem distriktspsykiatriske sentre (DPS-er), tilbud innen barne- og ungdomspsykiatri samt tverrfaglig spesialisert rus- og avhengighetsbehandling. Klinikk for medisinsk diagnostikk har fagområder fordelt på de fire somatiske sykehusene.

Vestre Viken tilbyr spesialisering i anestesiologi ved Drammen sykehus, Bærum sykehus og Ringerike sykehus.

Læringsarenaer i spesialiteten

Utdanningen vil foregå ved følgende arenaer internt i helseforetaket:
• Avdeling for anestesi, intensiv og operasjon (AIO) Drammen sykehus
• Avdeling for anestesi, intensiv, operasjon og akuttmottak (AIO) Bærum sykehus
• Anestesiseksjonen, Kirurgisk avdeling, Ringerike sykehus
• Medisinsk avdeling ved Drammen, Bærum, Ringerike eller Kongsberg sykehus

De ulike læringsarenaene vil dekke ulike læringsområder. Dersom tjeneste utover to uker ved annen avdeling enn fast arbeidssted er nødvendig, fremgår dette av overordnet fremdriftsplan for spesialiteten.
I tillegg vil eksterne læringsarenaer for mange spesialiteter benyttes etter avtale. Dette vil eventuelt fremgå av overordnet fremdriftsplan for spesialiteten.

Overordnet fremdriftsplan for utdanningen

Her finner du overordnet fremdriftsplan for utdanningen

Beskrivelse av enhetene og deres arbeid med utdanning

Beskrivelse av anestesiavdelingene på Drammen, Bærum og Ringerike

De tre anestesiavdelingene har vesentlig flere spesialister ansatt enn LIS under utdanning, mange intensivdøgn og høy operativ aktivitet sett opp i mot antall LIS.  De vanligste operative fag er representert på alle tre sykehus. I tillegg har Drammen og Bærum noen regionale funksjoner (se oversikten under).
På de områdene hvor sykehusene ikke kan tilby læringsaktiviteter, er det som beskrevet over gjort avtale internt og opp imot OUS om rotasjon.

Fagområder                    Drammen               Bærum          Ringerike

Abdominal kirurgi                  x                              x                       x
Urologi                                     x                              x                       x
Endokrin                                  x                              x                       x
Kar-thorax kirurgi                  x  
Gyn føde                                 x                               x                       x
Bariatrisk                                                                 x 
Plastikk kirurgi                       x (mamma)             x
ØNH                                        x  
Øye                                          x  
Intensiv Intensiv                    x                               x                        x
Prisma                                     x                               x 
Traumemottak                      x                                x                       x
Lege bil                                   x  
Akutt smerte                          x                                x                       x
Smerteklinikk                         x  
Palliasjon                                x                                x                       x

Tilretteleggelse av læringsaktiviteter for oppnåelse av læringsmål

LIS får ved ansettelse tildelt en progresjonsplan som inneholder en overordnet beskrivelse av læringsmålene beskrevet i utdanningsplanen. Videre gjennomgår den ansatte en rotasjon som legger til rette for at læringsmålene innen hvert av områdene oppnås. For eksempel intensiv, barneanestesi, karkirurgi etc. 

Organisering av veiledning

Alle LIS får ved ansettelse utnevnt en individuell veileder (overlege). Veileder og ansatt LIS har veiledningssamtaler måned hvor det gjøres status i gjennomførte og gjenstående læringsmål og læringsaktiviteter. Dossier brukes for registrering. Veileder inkluderer også informasjon fra andre (kolleger, samarbeidende yrkesgrupper og avdelinger) i sitt evalueringsgrunnlag.

En del av overlegene har allerede formalisert veilederutdannelse. Resten av overlegene vil ha gjennomgått veilederutdannelsen innenfor et par år.
En del undervisning og veiledning foregår som gruppeveiledning. Det brukes et års hjul som gir forutsigbart system.

Organisering av supervisjon

Overlege jobber parallelt med LIS på operasjon og er tilgjengelig for assistanse og rådgivning i avdelingen.
• Overlege jobber parallelt med LIS på intensiv
• Deltar ved nyfødt resuscitering sammen med overlege
• Deltar ved teammottak og simuleringer sammen med overlege
• Deltar på internundervisning sammen med overlege

Bibliotek/litteraturtilgjengelighet

Alle sykehus i Vestre Viken har bibliotektjeneste. Tjenesten organiserer og tilrettelegger enkel og effektiv tilgang til kvalitetsinformasjon. Fysiske bibliotek finnes ved Drammen sykehus og Bærum sykehus, mens elektronisk bibliotek (PubMed, Medline, UptoDate, KlinicalKey, Cochrane etc.) er tilgjengelig for alle fra Vestre Vikens nettverk.

Medisinsk teknisk utstyr

Både Drammen, Bærum og Ringerike har alt nødvendig medisinsk teknisk utstyr nødvendig for utførelse av de læringsaktiviteter som er beskrevet i utdannelses plan, herunder EKKO kardiografi, ultralydapparater, utstyr for avansert luftveishåndtering (fiberskop​ etc). Det gjennomføres regelmessig undervisningen i alt medisinsk teknisk utstyr. Gjennomført undervisning registreres i egen database.

Felles utdanningsarbeid innen spesialiteten

Anestesiavdelingene i Drammen, Bærum og Ringerike har som beskrevet under opprettet et utdanningsutvalg. Vi har arbeidet tett sammen med Regionalt Utdanningsutvalg OUS om å fastlegge hvilke læringsaktiviteter som er nødvendige for å oppnå læringsmålene.

Utvalget har vurdert hvilke læringsaktiviteter det er mulig at gjennomføre på de respektive anestesiavdelinger i Vestre Viken. På de områder hvor det vurderes ikke å være mulig å innfri læringsmålene på en anestesiavdeling (læringsarena) alene er det inngått rotasjonsavtale internt i Vestre Viken eller med Helse Sør-Øst (se ovenstående fremdriftsplan).

Utdanningsutvalget har ansvar for at det, i samarbeid med leder, foretas justeringer av utdanningsplanen hvis man etter hvert ser at det er behov for det. Det kan for eksempel være behov for å justere rotasjonsvarighet eller læringsaktiviteter for å oppnå læringsmålene. Det er leders og veileders ansvar å vurdere om den enkelte LIS klarer å oppnå læringsmålene, samt å se til at de individuelle utdanningsplaner justeres hvis utdanningsbehovene til den enkelte LIS ikke kan oppfylles til ønsket tidspunkt.

Undervisningsaktivitet gjennomføres foreløpig separat for hver læringsarena. Det kan bli aktuelt å etablere felles nettbasert undervisning.
LIS får delta på alle obligatoriske kurs uavhengig av avdelingens drift. Det legges også til rette for, og oppfordres til, å delta på andre relevante kurs både i inn- og utland. Det gis også mulighet for å delta på relevante internasjonal kongresser i løpet av tjenestetiden. Kostnader dekkes av avdelingen.

LIS legene har i tjenesteplan avsatt skjermet lesetid i henhold til overenskomst (fire timer per uke). 

Utdanningsutvalg og Utdanningsråd

For å sikre at fagmiljøene og LIS har anledning til å medvirke i utformingen at utdanningstilbudet er det opprettet ett utdanningsutvalg per spesialitet.

Utdanningsutvalgene skal blant annet ha ansvar for å kvalitetssikre utdanningen, revidere læringsaktiviteter og informere om mulige utfordringer ved rotasjon, internt og eksternt. Med kvalitetssikring menes å sikre at LIS får veiledning, supervisjon og oppfølging i tråd med forskrift og ansvar som påligger foretaket som utdanningsvirksomhet. Det skal også sikres tilstrekkelig rom for gjennomføring av utdanningsaktiviteter.

Det er i tillegg opprettet et utdanningsråd med representanter fra hver spesialitet. Rådets oppgaver er å analysere, evaluere og videreutvikle felles utfordringer og muligheter på tvers av spesialitetene. Eksempler på evaluering er organisering av læringsaktiviteter i FKM, planlegging og gjennomføring av veiledning, supervisjon og struktur, utfordringer rundt rotasjon samt generell erfaringsutveksling.

Teoriundervisning

Teoriundervisningen for LIS på de tre sykehusene er organisert som en blanding eksterne obligatoriske kurs (A-kurs) og to ganger ukentlig 45 minutter internundervisning. I tillegg arrangeres det regelmessig kollokvier eller seminarer som går over flere dager.

Foredragsholder på internundervisning er primært egne overleger og LIS, men kan også være eksterne spesialister på aktuelle tema. Faglige diskusjoner inngår som en integrert del av undervisningen. Noen ganger årlig arrangeres det undervisning/møte felles med andre spesialer med temaer relevant for både anestesileger og samarbeidende avdelings spesialister.

Det er utarbeidet en langtidsplan for den interne teoriundervisning som sikrer planmessig gjennomgang av sentrale tema i faget over en periode på to år. Den resterende ledige undervisningstid utnyttes til tema som underviser kan velge mere fritt. Planen revideres hvert halvår.

I tillegg til undervisning har avdelingene en rekke fagprosedyrer som er utarbeidet i henhold til nasjonale og internasjonale retningslinjer. Alle nyansatte leger inklusive LIS må sette seg inn i disse retningslinjer.      

Virksomhetens retningslinjer for veiledning og vurdering

I henhold til spesialistforskriftens bestemmelser får alle LIS utnevnt en individuell veileder.
Leder er ansvarlig for utnevnelse av veileder og at det legges til rette for supervisjon og regelmessig veiledning. Samtlige læringsarenaer har etablert struktur for veiledning av kandidater under spesialisering. Spesialister og andre kompetansepersoner medvirker i den daglige supervisjon og mester/svenn-læring i tråd med nasjonale retningslinjer.

Veiledning gjennomføres som en strukturert kombinasjon av individuell veiledning og gruppeveiledning. Ansvarlige ledere og representanter for LIS deltar i utviklingen av veiledningsstrukturen. Det særskilte ansvaret for gjennomføring ligger på ledelsen, representert ved klinikkene.

Kandidatene skal vurderes systematisk underveis i utdanningsløpet, gjennom tett oppfølging av veileder. I vurderingen av oppnådde læringsmål skal leder innhente anbefalinger fra veileder og minst en av dem som har deltatt i supervisjonen. Der leder ikke er spesialist i aktuell spesialitet er det særlig viktig at leder henter vurderingskompetanse. Der det er hensiktsmessig anbefales det at en helhetlig vurdering av vurderingskollegium/evalueringskollegium inngår i vurdering av kandidatene før læringsmål godkjennes. Det vil etter oppnåelse av læringsmål, eller ved arbeidsforholdets slutt, bli utstedt bekreftelse på gjennomført praktisk tjeneste.

Akademisk kompetanse og forskningsaktivitet

En rekke av anestesilegene på de tre anestesiavdelingene har akademisk kompetanse. For tiden har 20 % av overlegene doktorgrad (PhD), og flere holder på med forskning som skal munne ut i PhD. Veileder på disse forskningsprosjektene er enten egne spesialister med forskningskompetanse eller universitetstilknyttede professorer.

Pågående forskning spenner fra prehospital medisin til intensivmedisin og anestesi (f.eks. håndtering av vanskelig luftvei).

På sentralt nivå i Vestre Viken blir det gjennomført kurs i forbedringskompetanse, herunder bruk av evidensbasert medisinsk forskning og kvalitetsundersøkelser i forbedringsarbeid. Videre får LIS forbedringskompetanse gjennom deltakelse i kvalitetsprosjekter på enhetene. 
Akademisk kompetanse forstått som forskningsforståelse/evidensbasert praksis og undervisningskompetanse oppnås gjennom forberedelse til, og gjennomføring av, internundervisning.

Faglig forsvarlige rammer og kvalitet

Ved rekruttering legges det vekt på faglig kompetanse og tidligere vitenskapelig arbeide. Det er en målsetting å legge til rette for at avdelingen har kompetanse som dekker hele fagfeltet. Kompetansen opparbeides ved faglig fordypning, spesialfunksjoner og tilretteleggelse for ekstern fordypning.

Den beskrevne utdanningsplan forventes å videreføre og til dels styrke den i forveien høye kliniske og akademiske kompetansen på anestesiavdelingene i Vestre Viken. I tillegg til at alle overleger deltar i LIS-enes undervisning har overlegene utdanningspermisjoner som brukes til etterutdanning.

Det er høyt fokus på at all behandling følger internasjonale og nasjonale evidensbaserte retningslinjer. En stor del av disse retningslinjene er beskrevet i overordnede dokumenter på Vestre Viken eller avdelingsnivå.

Pasientrelaterte hendelser og komplikasjoner registreres i foretakets avvikssystem og behandles i avdelingenes kvalitetsutvalg. Kvalitetsarbeidet er organisert ut fra prinsippet om kontinuerlig forbedring. 

Evaluering og revisjon av utdanningsplanen

Utdanningsplanen skal løpende evalueres og være på agendaen i utdanningsutvalgets møter.
Planen vil bli revidert ved behov.

Fant du det du lette etter?