HELSENORGE

Utdanningsplan for spesialiteten barne- og ungdomspsykiatri

Denne utdanningsplanen redegjør nærmere for utdanning av leger i spesialisering innen spesialiteten barne- og ungdomspsykiatri i Vestre Viken.

Hensikt og målsetting

Planen skal informere om hvordan utdanningsvirksomheten er organisert, organisering og gjennomføring av utdanningsløpet, tilrettelegging for læringsaktiviteter og supervisjon faglig forsvarlige rammer og kvalitet, akademisk kompetanse og forskningsaktivitet og internundervisning.

Planen suppleres av en utdanningsplan i Kompetanseportalen, som tildeles LIS ved tilsettelse. I Kompetanseportalen er de forskriftsfestede læringsmål detaljert beskrevet med læringsaktiviteter kandidaten forventes å gjennomføre.

Planen skal ligge til grunn for virksomhetens internkontroll og oppfølging fra Helsedirektoratet og Legeforeningens spesialitetskomiteer. Planen skal være et offentlig dokument tilgjengelig for den enkelte lege i spesialisering, også i forbindelse med søknad om ansettelse.

Organisering av utdanningsvirksomheten

Vestre Viken helseforetak består av somatisk virksomhet ved Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus og Hallingdal sjukestugu. Vi har også en psykiatrisk sykehusavdeling ved Blakstad og fem distriktspsykiatriske​ sentre (DPS-er), tilbud innen barne- og ungdomspsykiatri samt tverrfaglig spesialisert rus- og avhengighetsbehandling. Klinikk for medisinsk diagnostikk har fagområder fordelt på de fire somatiske sykehusene.

Vestre Viken tilbyr spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, med seksjoner i Asker, Bærum, Drammen, Kongsberg og Ringerike.

Læringsarenaer i spesialiteten

Utdanningen vil foregå ved følgende arenaer internt i helseforetaket:
• Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling
• Barne- og ungdomsavdelingen, Drammen sykehus
• Habiliteringssenteret, Drammen sykehus
• Psykiatrisk avdeling Blakstad, Drammen DPS, Asker DPS, Bærum DPS, Kongsberg DPS eller Ringerike DPS

De ulike læringsarenaene vil dekke ulike læringsområder. Dersom tjeneste utover to uker ved annen avdeling enn fast arbeidssted er nødvendig, fremgår dette av overordnet fremdriftsplan for spesialiteten.

Overordnet fremdriftsplan for utdanningen

Her finner du overordnet fremdriftsplan for utdanningen

Beskrivelse av enheten og dens arbeid med utdanning

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling VVHF er definert som en læringsarena. Den består av fem lokalpoliklinikker og fem områdeovergripende seksjoner, fire døgnenheter hvorav tre er godkjent for tvunget psykisk helsevern. Til de områdeovergripende seksjonene er det i tillegg til døgnenhetene, ambulante team. 

LIS er organisert i en egen seksjon, med avdelingsoverlegen som seksjonsleder​

LIS roterer etter en rotasjonsplan som sikrer at de tjenestegjør både ved lokalpoliklinikk og ved områdeseksjonene med døgnvirksomhet, slik at alle læringsmål kan oppnås. På hver av de ti seksjonene i avdelingen er det ansatt minst to overleger i full stilling som er spesialister i barne- og ungdomspsykiatri.

Det er lagt til rette for at alle LIS som er i utdanning både ved poliklinikk/ambulant team/døgnenhet skal få stor grad av supervisjon og gode muligheter til mester/svenn-læring i både pasientdrøftinger på team og i felles pasientsamtaler. Det er også muligheter for supervisjon fra andre profesjonsgrupper, som psykologspesialister og kliniske pedagoger, i teamdrøftinger og i felles pasientsamtaler. LIS deltar i avdelingens døgnkontinuerlige vaktordning og får da tett oppfølging av overlege i bakvakt, både i form av telefondrøftinger og ved deltagelse i felles pasientsamtaler.

Avdelingsoverlegen styrer rotasjon av LIS til de ulike seksjonene internt i BUPA og til de andre avdelingene i helseforetaket.

Det er i samråd med Barne- og ungdomsavdelingen og Habiliteringssenteret lagt en overordnet plan for tjenesten ved disse avdelingene for å sikre at læringsmålene oppnås.

På de voksenpsykiatriske avdelingene tjenestegjør våre LIS på lik linje med LIS i voksenpsykiatri.

Felles utdanningsarbeid innen spesialiteten

Alle LIS i fast stilling får ved tilsetting en plan for rotasjon både til seksjonene internt i avdelingen og til de andre avdelingene i Vestre Viken. Avdelingsoverlegen har en samlet plan for rotasjon i avdelingen, som justeres fortløpende ved behov der også individuelle ønskes tilstrebes imøtekommet. Avdelingen har felles legemøter annenhver uke der også overlegene deltar.

I tillegg til undervisning er det gjennomgang av pasientsaker fra vakt. LIS deltar i tillegg på felles regional LIS-undervisning. Ved oppstart får LIS tildelt klinisk veileder. Avdelingen legger til rette for at LIS får delta på nødvendige kurs i henhold til egen individuelle utdanningsplan.

I arbeidsplan er det avsatt tid til faglig fordypning Det legges til rette for at LIS deltar på terapiutdanning, og det utnevnes biveileder i henhold til krav i terapiutdanningen

Utdanningsutvalg og Utdanningsråd

For å sikre at fagmiljøene og LIS har anledning til å medvirke i utformingen at utdanningstilbudet er det opprettet ett utdanningsutvalg per spesialitet.

Utdanningsutvalgene skal blant annet ha ansvar for å kvalitetssikre utdanningen, revidere læringsaktiviteter og informere om mulige utfordringer ved rotasjon, internt og eksternt. Med kvalitetssikring menes å sikre at LIS får veiledning, supervisjon og oppfølging i tråd med forskrift og ansvar som påligger foretaket som utdanningsvirksomhet. Det skal også sikres tilstrekkelig rom for gjennomføring av utdanningsaktiviteter.

Det er i tillegg opprettet et utdanningsråd med representanter fra hver spesialitet. Rådets oppgaver er å analysere, evaluere og videreutvikle felles utfordringer og muligheter på tvers av spesialitetene. Eksempler på evaluering er organisering av læringsaktiviteter i FKM, planlegging og gjennomføring av veiledning, supervisjon og struktur, utfordringer rundt rotasjon samt generell erfaringsutveksling.

Teoriundervisning

I barne- og ungdomspsykiatri foregår undervisningen både på avdelingsnivå og regionalt nivå. Den avdelingsspesifikke undervisningen er to timer annenhver uke. Den er obligatorisk for alle LIS-leger i avdelingen og overleger er oppfordret til å møte.

Undervisningen består av en kombinasjon av presentasjon av teori, kasus, artikkelgjennomgang, gjennomgang av faglige retningslinjer, samt faglige diskusjoner. Plan for undervisningen utarbeides av utdanningsutvalget, og det tilstrebes å ha et overordnet team hvert semester. Det er praksis for at både LIS og overleger bidrar. Det føres presenslister.

Den regionale undervisningen består av to dagers samlinger for alle LIS i tidligere Helse Sør tre ganger per år. På regionalt nivå er det lagt en tre års plan som sikrer at alle hovedområdene dekkes. Det tilstrebes å sikre at undervisningen gitt på avdelingsnivå er koordinert med undervisning på regionalt nivå samt grunnkurs.

Virksomhetens retningslinjer for veiledning og vurdering

I henhold til spesialistforskriftens bestemmelser får alle LIS utnevnt en individuell veileder.
Leder er ansvarlig for utnevnelse av veileder og at det legges til rette for supervisjon og regelmessig veiledning. Samtlige læringsarenaer har etablert struktur for veiledning av kandidater under spesialisering. Spesialister og andre kompetansepersoner medvirker i den daglige supervisjon og mester/svenn-læring i tråd med nasjonale retningslinjer.

Veiledning gjennomføres som en strukturert kombinasjon av individuell veiledning og gruppeveiledning. Ansvarlige ledere og representanter for LIS deltar i utviklingen av veiledningsstrukturen. Det særskilte ansvaret for gjennomføring ligger på ledelsen, representert ved klinikkene.

Kandidatene skal vurderes systematisk underveis i utdanningsløpet, gjennom tett oppfølging av veileder. I vurderingen av oppnådde læringsmål skal leder innhente anbefalinger fra veileder og minst en av dem som har deltatt i supervisjonen. Der leder ikke er spesialist i aktuell spesialitet er det særlig viktig at leder henter vurderingskompetanse. Der det er hensiktsmessig anbefales det at en helhetlig vurdering av vurderingskollegium/evalueringskollegium inngår i vurdering av kandidatene før læringsmål godkjennes. Det vil etter oppnåelse av læringsmål, eller ved arbeidsforholdets slutt, bli utstedt bekreftelse på gjennomført praktisk tjeneste.

Akademisk kompetanse og forskningsaktivitet

Fem overleger i avdelingen innehar PhD, samt flere psykologspesialister. Klinikk for psykisk helse og rus har en egen FoU-avdeling.
BUPA i Vestre Viken deltar i flere forskningsprosjekt.
Det tilstrebes i ny LIS- utdanning å knytte LIS nærmere til dette arbeidet for å dekke læringsmål knyttet til forskning.

Faglig forsvarlige rammer og kvalitet

Ved rekruttering legges det vekt på faglig kompetanse og tidligere vitenskapelig arbeide. Det er en målsetting å legge til rette for at avdelingen har kompetanse som dekker hele fagfeltet. Kompetansen opparbeides ved faglig fordypning, spesialfunksjoner og tilretteleggelse for ekstern fordypning.

Avdelingen har en stor overlegegruppe som er erfarne klinikere. Tilnærmet alle overleger har selv en terapiutdanning. To av overlegene er godkjente veiledere i psykoterapi.
I tillegg til oppfølging fra klinisk veileder og psykoterapiveileder, får LIS også tett oppfølging av overlege i bakvakt i vaktarbeid.
Avdelingen har fokus på kontinuerlig forbedring, og flere i overlegegruppen behersker denne metodikken og har vært eller er med i forbedringsarbeid.

Evaluering og revisjon av utdanningsplanen

Utdanningsplanen skal løpende evalueres og være på agendaen i utdanningsutvalgets møter.
Planen vil bli revidert ved behov.

Fant du det du lette etter?