HELSENORGE

Utdanningsplan for spesialiteten endokrinologi

Denne utdanningsplanen redegjør nærmere for utdanning av leger i spesialisering innen spesialiteten endokrinologi i Vestre Viken.

​Hensikt og målsetting

Planen skal informere om hvordan utdanningsvirksomheten er organisert, organisering og gjennomføring av utdanningsløpet, tilrettelegging for læringsaktiviteter og supervisjon faglig forsvarlige rammer og kvalitet, akademisk kompetanse og forskningsaktivitet og internundervisning.

Planen suppleres av en utdanningsplan i Kompetanseportalen, som tildeles LIS ved tilsettelse. I Kompetanseportalen er de forskriftsfestede læringsmål detaljert beskrevet med læringsaktiviteter kandidaten forventes å gjennomføre.

Planen skal ligge til grunn for virksomhetens internkontroll og oppfølging fra Helsedirektoratet og Legeforeningens spesialitetskomiteer. Planen skal være et offentlig dokument tilgjengelig for den enkelte lege i spesialisering, også i forbindelse med søknad om ansettelse.

Organisering av utdanningsvirksomheten

Vestre Viken helseforetak består av somatisk virksomhet ved Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus og Hallingdal sjukestugu. Vi har også en psykiatrisk sykehusavdeling ved Blakstad og fem distriktspsykiatriske sentre (DPS-er), tilbud innen barne- og ungdomspsykiatri samt tverrfaglig spesialisert rus- og avhengighetsbehandling. Klinikk for medisinsk diagnostikk har fagområder fordelt på de fire somatiske sykehusene.

Vestre Viken tilbyr spesialisering i endokrinologi ved Drammen sykehus, Bærum sykehus, Ringerike sykehus og Kongsberg sykehus.

Læringsarenaer i spesialiteten

Utdanningen vil foregå ved følgende arenaer internt i helseforetaket:
• Medisinsk avdeling, Drammen sykehus
• Medisinsk avdeling, Bærum sykehus
• Medisinsk avdeling, Ringerike sykehus
• Medisinsk avdeling, Kongsberg sykehus
• Eventuelt Avdeling for Nevrologi, Revmatologi og reHabilitering (NRH), Drammen sykehus

De ulike læringsarenaene vil dekke ulike læringsområder. Dersom tjeneste utover to uker ved annen avdeling enn fast arbeidssted er nødvendig, fremgår dette av overordnet fremdriftsplan for spesialiteten.
I tillegg vil eksterne læringsarenaer for mange spesialiteter benyttes etter avtale. Dette vil eventuelt fremgå av overordnet fremdriftsplan for spesialiteten.

Overordnet fremdriftsplan for utdanningen

Her finner du overordnet fremdriftsplan for utdanningen

Beskrivelse av enheten og dens arbeid med utdanning

ENDOKRINOLOGISK SEKSJON, DRAMMEN SYKEHUS

Bemanning

Endokrinologisk seksjon ved Drammen sykehus har lokalsykehusfunksjon for rundt 170.000 innbyggere og i praksis områdesykehusfunksjon i endokrinologi for 320.000 innbyggere. Resten av Vestre Vikens ca. 500.000 innbyggere får sine helsetjenester i endokrinologi ved Bærum sykehus, Kongsberg sykehus og i noen grad (diabetes) ved Ringerike sykehus.

Seksjonen har to overleger (1,8 årsverk) med grenspesialitet i endokrinologi hvorav en av disse har medisinsk doktorgrad.
For å styrke diabetesomsorgen har seksjonen i tillegg disponert en overlege i nefrologi en dag i uken med spesiell kompetanse og interesse innen diabetes type 1.

En til to av Medisinsk avdelings LIS med spesiell interesse for endokrinologi deltar i den endokrinologiske virksomheten og som utdanningskandidater, periodevis gjennom konstituering i annen ledig overlegestilling.

Seksjonen har for tiden tre diabetessykepleiere i til sammen 1,7 stillinger og har som målsetting å styrke staben av diabetessykepleiere ytterligere. Diabetessykepleierne har daglig diabetespoliklinikk. Endokrinolog og LIS i endokrinologi samarbeider daglig/fortløpende med disse, og det holdes i tillegg daglig kort morgenmøte samt samarbeidsmøte to ganger per måned.
Sykepleierpoliklinikken er integrert med spesialistpoliklinikken som tillater supervisjon, legekontakt ved behov, samt løpende dialog og faglig utvikling (parallellpoliklinikk).

Arealer

Seksjonens drift er for det meste poliklinisk. Egne arealer er samlokalisert og avsatt til diabetessykepleiere og endokrinologisk poliklinikk på Medisinsk poliklinisk senter.
Seksjonen disponerer også Medisinsk dagenhet, også lokalisert på Medisinsk poliklinisk senter, der man foretar mer komplisert endokrinologisk utredning i form av stimulasjons- og suppresjonstester m.m., og gjennomfører samlede utredningsforløp. Dagenheten disponeres sammen med nyreseksjonen og gastroenterologisk seksjon.
Pasienter i behov av heldøgns innleggelse legges på sengepost med visitteam felles med nefrologi. Endokrinologisk seksjon disponerer et fleksibelt antall av 11 senger her. Til enhver tid benyttes inntil fire senger (gjennomsnittlig ca. to) til endokrinologiske pasienter.

Faglige aspekter og oppgaver

Lokalsykehusfunksjon for rundt 170.000 innbyggere, og i praksis områdesykehusfunksjon for 320.000 innbyggere. Det betyr at Endokrinologisk seksjon ved Drammen sykehus har et stort nedslagsfelt, der virksomheten dekker alle sentrale deler av endokrinologien hvor diabetes, tyreoideasykdommer og sykdommer i paratyreoidea utgjør de største pasientgruppene. I tillegg utreder vi og behandler sykdommer i hypofyse, binyrer, gonader og også delvis osteoporose og skjelettsykdommer. 

Utredning av pasienter med mistanke om slike sykdommer, der man etter gjennomførte undersøkelser kan utelukke sykdom, er også vanlig. Primærutredning av alle disse tilstandene foretas lokalt. Sykdomstilstander som er definert som regionsykehusoppgaver, blir etter primærutredning henvist videre til regionsykehus (oftest Endokrinologisk seksjon, Nevrokirurgisk avdeling eller Gastrokirurgisk avdeling ved OUS-RH).

Drammen sykehus har både barneavdeling med områdefunksjon og føde-/barselavdeling, og gravide med diabetes og/eller andre endokrinologiske sykdommer blir fulgt opp ved Endokrinologisk poliklinikk helt til termin, i nært samarbeid med Føde-/barsel-poliklinikken. Endokrinologisk seksjon har avsatt ett legedagsverk per uke til denne virksomheten. Diabetessykepleier og LIS i endokrinologi deltar også. Sykehusets nyreseksjon og øyeavdeling er viktige samarbeidspartnere i denne oppfølgingen.

Endokrinologisk seksjon ved Drammen sykehus har ikke egen seksjon for utredning og behandling av dyslipidemier, men gjør enkel diagnostikk og starter behandling, ved behov henvises pasienter videre til lipidklinikken ved Aker sykehus.

Pasienter med sykelig overvekt undersøkes av LIS (ikke LIS i endokrinologi) før videre henvisning til Kirurgisk poliklinikk ved Bærum sykehus dersom fedmekirurgi er aktuelt, eller til rehabiliteringsinstitusjon med avtale med Helse Sør-Øst når kirurgi ikke er aktuelt.

Pasientkurs ved Lærings- og mestringssenteret

Seksjonen arrangerer kurs for pasienter med diabetes type 1 og 2. For type 1 blir det holdt to kurs i 2019 med til sammen ca. 40 deltagere. For pasienter med diabetes type 2 holdes det i 2019 tre kurs med til sammen ca. 150 deltagere. I tillegg arrangeres det jevnlig kurs for opplæring i kontinuerlig vevsglukose måler (CGM) og insulinpumper.
Seksjonen gjennomfører ikke lenger kurs for hypotyreosepasienter, men aktuelle pasienter informeres om/henvises til Lærings- og mestringssenteret ved Bærum sykehus.

Samarbeidende avdelinger og seksjoner

Foruten om et nært samarbeid med Føde-/barselavdelingen, Øyeavdelingen og Nyreseksjonen i forbindelse med gravide har Endokrinologisk seksjon for øvrig et nært samarbeid med Nyreseksjonen blant annet i forbindelse med diabetes og hypertensjonsutredning, og med Øyeavdelingen i forbindelse med diabetesretinopati, endokrin oftalmopati og hypofysesykdommer.

I tillegg har Endokrinologisk seksjon et nært samarbeid med mamma- og endokrin kirurgisk seksjon Drammen sykehus, radiologer og nukleærmedisinere. Det arrangeres tverrfaglige «tyroideamøter» ca. hver annen måned med varighet 60 minutter, der man har faglige innlegg og/eller drøfter problemstillinger knyttet til konkrete pasienter, først og fremst vedrørende sykdommer i tyreoidea og paratyreoidea.

Nukleærmedisinsk seksjon i Vestre Viken er lokalisert ved Drammen sykehus og utfører tyreoidea- og paratyreoideascintigrafi, binyrebarkscintigrafi, binyremargscintigrafi, octreotidescintigrafi, SPECT-CT og radiojodbehandling.

Diabetiske fotsår behandles ved Sårpoliklinikken, Kirurgisk avdeling Drammen sykehus. Det er på sikt ønskelig med et tettere samarbeid mellom Sårpoliklinikken og Endokrinologisk seksjon.

Benmineralmåling og utredning av osteoporose ved Drammen sykehus er underlagt Reumatologisk avdeling. Endokrinologisk seksjon får henvist fortrinnsvis yngre osteoporosepasienter og andre pasienter der man mistenker endokrinologisk underliggende sykdom. Det er etablert et samarbeid med Reumatologisk avdeling for hospitering av LIS i endokrinologi.

Endokrinologisk seksjon har videre et godt samarbeid med sykehusets kliniske ernæringsfysiologer.

Utdanning

LIS i endokrinologi har følgende arbeidsoppgaver:
1. LIS endokrinologi tilstrebes å få minimum to faste dager endokrinologisk poliklinikk per uke. I starten er det hovedvekt på diabetes og sykdommer i tyreoidea og paratyreoidea, mens sykdommer i andre endokrine organer/vev (hypofyse, binyrer, gonader, skjelett) dekkes bredere etter hvert.
2. Arbeidsoppgaver knyttet til Medisinsk dagenhet hvor LIS endokrinologi får kjennskap til endokrinologiske tester og utredningsforløp. 
3. Visittansvar på sengepost, samt tilsynsansvar sammen med endokrinolog for endokrinologiske pasienter innlagt ved andre indremedisinske seksjoner og ved andre avdelinger.
4. LIS endokrinologi deltar i avdelingens felles vaktsystem ved Medisinsk avdeling.

Supervisjon

LIS endokrinologi får fortløpende faglig supervisjon av endokrinolog. Supervisjonen gjennomføres ved behov, i praksis daglig til ukentlig, og endokrinolog er nesten alltid tilgjengelig for konferering.

Veiledningssamtaler

Det holdes jevnlige veiledningssamtaler og det tilstrebes en per måned. I tillegg har overleger og LIS nær dialog i det daglige. I veiledningssamtalene fokuseres det på temaer som egnethet, trivsel, faglig progresjon/kurs etc., læringsmål og aktiviteter og utdanningsplan.

Etterutdanning for ferdige spesialister

Seksjonens overleger gis god anledning til å delta i nasjonale og internasjonale møter og kongresser. Egenstudier av artikler/tidsskrifter. Lønnet overlegepermisjon i henhold til A2 avtalen.

ENDOKRINOLOGISK AVDELING, BÆRUM SYKEHUS

Bemanning

Avdelingen har lokalsykehusfunksjon for befolkningen i Asker og Bærum. Avdelingen har fire overleger (2,6 årsverk) med grenspesialitet i endokrinologi. Avdelingen har i periodevis en LIS som jobber to dager på endokrinologisk poliklinikk og tre dager på indremedisinsk sengepost, samt en LIS endokrinologi som har poliklinikk to dager i uken.
Tre dager i uken er LIS ansvarlig lege ved medisinsk dagpost. Endokrinologisk seksjon har to diabetessykepleiere og som til daglig har diabetespoliklinikk, fotsårpoliklinikk og tilsyn på sengeposter etter behov. Det er en målsetting å styrke staben av diabetessykepleiere.
En klinisk ernæringsfysiolog er knyttet til seksjonen.

Arealer

Endokrinologisk seksjon er samlokalisert med hematologisk og generell medisinsk poliklinikk. Endokrinologisk seksjon har seksjonsansvar for medisinsk dagpost og det er avsatt egne lokaler for pasienter ved medisinsk dagpost og poliklinisk drift. 
Endokrinologisk seksjon disponerer fire heldøgns senger til endokrinologiske pasienter. Disse pasientene tilses regelmessig av endokrinolog og ev. diabetessykepleier.

Faglige aspekter og oppgaver

Lokalsykehusfunksjon for ca. 190.000 innbyggere. Vi tilbyr også helsetjenester for pasienter med endokrinologiske tilstander for pasienter som sokner til Ringerike sykehus. Seksjonen dekker sentrale deler av endokrinologien, hvorav diabetes, sykdommer i tyreoidea, sykdommer i paratyreoidea og osteoporose utgjør største delen. I tillegg utreder og behandler vi også sykdommer i hypofyse, binyrer, gonader, APS og overvekt.

Vi følger også gravide pasienter med diabetes, og har satt av ett legedagsverk og et halvt/ett sykepleiedagsverk per uke til disse pasientene.
Vi har også diabetes fotsårspoliklinikk, og det er satt av en legedagsverk og en til to sykepleiedagsverk i uken til dette. Utdanningskandidaten deltar også i rotasjon på fotsårspoliklinikk og svangerskapspoliklinikk etter ca. fire måneders tjeneste på seksjonen.

Seksjonen har seksjonsansvar for medisinsk dagpost. Her utredes et bredt spekter av indremedisinske problemstillinger, og en del endokrinologiske problemstillinger: dysregulert diabetes, uttalt hyperkalsemi og det gjøres endokrinologiske tester. Det blir også gitt aclasta.

Pasientkurs ved lærings og mestringssenteret

Det arrangeres kurs for pasienter med diabetes type 1 og type 2 to til fire ganger per år. For pasienter med diabetes type 1 holdes det to til fire kurs i karbohydrattelling per år. I tillegg arrangeres det jevnlig kurs for opplæring i kontinuerlig vevsglukose måler (CGM) og insulinpumper.
For pasienter med diabetes type 2 så holdes det to to-dagers kurs årlig.
For pasienter med hypotyreose arrangeres det to mestringskurs årlig.

Samarbeidende avdelinger og seksjoner

Vi samarbeider med nyreseksjonen i forbindelse med utredning og behandling av hypertensjon.
Diabetiske fotsår: samarbeider med ortoped og karkirurg samt ortopediteknikk (fast annenhver uke).
Osteoporose: nært samarbeid med ortopedene.
Samarbeider ellers med radiologisk avd. og nukleærmedisinsk seksjon (tyreoidea og paratyreoidea).

Utdanning

LIS i endokrinologi har følgende arbeidsoppgaver:
1. To faste dager per uke med endokrinologisk poliklinikk. I starten er det hovedvekt på diabetes og tyreoidea. Etter ca. tre måneders tjeneste er det variert endokrinologisk poliklinikk.
2. Arbeidsoppgaver knyttet til medisinsk dagpost.
3. LIS endokrinologi inngår i felles vaktsystem på indremedisinsk avdeling.

Supervisjon

Fortløpende faglig supervisjon av endokrinolog. I perioder har det i tillegg vært satt av 45 minutter fast i uken for diskusjon av kasuistikker.

MEDISINSK AVDELING, KONGSBERG SYKEHUS

Medisinsk avdeling er lokalsykehus for ca. 47.000 innbygger og har døgnkontinuerlig akuttfunksjon. Avdelingen har i dag ti overlegeårsverk som representerer en god bredde innen indremedisin. Vi har fast ansatte spesialister innen kardiologi (tre), lungemedisin (to), geriatri (to), endokrinologi (en), Akutt og mottaksmedisin og gastroenterologi.

En overlege har hovedansvar for hematologi og man har fast av rotasjon av onkolog fra Drammen sykehus. Nefrologi og dialyseavdeling dekkes daglig av avdelingens leger i tillegg til at nefrolog fra Drammen sykehus er ved Kongsberg sykehus en dag per uke. I tillegg til spesialistene har vi åtte LIS2/3 og seks LIS1.

Avdelingens leger er ikke seksjonert. LIS 2/3 deltar i organisert 8-delt vaktordning som sekundærvakt på dagtid (bak LIS1) og primærvakt på natt. Overleger er i tertiærvakt.
LIS deler kontor med tre til fire andre, men har egen pult med PC og andre nødvendige fasiliteter. Kontorene ligger sentralt på sykehuset, like ved avdelingens møterom. 

Det foregår rotasjon av underordnete leger på de ulike poster som hjerteovervåkning/intensiv, observasjonspost, dialyse, to sengeposter hvorav en med slagenhet og en med palliativ enhet. Det er en viss, men ikke streng, seksjonering av de to sengepostene.

ENDOKRINOLOGISK VIRKSOMHET, KONGSBERG SYKEHUS

Avdelingen har en fast ansatt endokrinolog i 100 % stilling. I tillegg bemannes poliklinikken etter behov med LIS2/3 og en diabetessykepleier. Poliklinikken har avsatt eget rom for diabetespoliklinikk som disponeres både av sykepleier og lege. Den største delen av driften er poliklinisk.
Avdelingen rapporterer til nasjonale kvalitetsregistre som NOKLUS (diabetes) og har egne Lærings- og mestringskurs innen diabetes.

Vi utreder og behandler de fleste endokrinologiske tilstander, men med overvekt av de vanligste tilstander som diabetes og sykdommer i tyreoidea. Enkelte sjeldnere tilstander er sentralisert til Drammen sykehus og Oslo Universitetssykehus og vi har et godt samarbeid med disse.

Ved avdelingen er det et stort pasientvolum og bredde av de vanligste tilstander og avdelingen vil således være en meget god læringsarena for dette. I 2018 var det ca. 1.450 konsultasjoner ved endokrinologisk poliklinikk.

Utdanning

Utdanningskandidat innen endokrinologi vil som hovedregel inngå i avdelingens vaktordning og generelle visittarbeid, men vil i tillegg få avsatt økt tid til poliklinikk ettersom faget har en overvekt av poliklinisk virksomhet.

Utdanningskandidat får tildelt veileder som er spesialist i faget og veiledning planlegges månedlig. I veiledningssamtalene fokuseres det på temaer som egnethet, trivsel, faglig progresjon/kurs etc., læringsmål og aktiviteter og utdanningsplan.
Supervisjon sikres gjennom at vi jobber svært tett sammen og at veileder stort sett er tilgjengelig daglig på poliklinikk eller ved spørsmål fra avdeling. 

For nærmere beskrivelse av del 2 av utdanningen,  se utdanningsplan for indremedisin.

Felles utdanningsarbeid innen spesialiteten

Felles arbeid med utdanning i VVHF

Ringerike sykehus har ikke endokrinolog, men Kongsberg sykehus har en spesialist i endokrinologi. LIS som ønsker å utdanne seg til endokrinolog kan oppnå noen læringsmål ved disse sykehusene. Det tilstrebes på sikt en plan for å sikre videre nødvendig endokrinologisk utdanning ved enten Bærum sykehus eller Drammen sykehus.

Det eksisterer allerede tverrfaglige tyreoideamøter hvor endokrinologisk seksjon Bærum sykehus deltar med videooverføring fra Drammen sykehus, endokrinolog ved Kongsberg sykehus planlegges invitert med i disse møtene.
Vi har i tillegg hatt noen enkeltstående tverrfaglige møter med Øyeavdelingen, Drammen sykehus, og disse tilstrebes videreført/forbedret.

Eksterne kurs og kongresser

Utdanningskandidaten gis mulighet til å delta i obligatoriske og andre relevante kurs og kongresser (nasjonale og internasjonale) etter vanlige retningslinjer.

Faglig fordypning

Sykehuset har et velutstyrt medisinsk bibliotek med adgang til litteratursøk via Internett. Alle avdelingens/seksjonens leger disponerer egen PC tilknyttet nettverket.
LIS-legene har på sin tjenesteplan fire timer per uke til fordypning.

Utdanningsutvalg og Utdanningsråd

For å sikre at fagmiljøene og LIS har anledning til å medvirke i utformingen at utdanningstilbudet er det opprettet ett utdanningsutvalg per spesialitet.

Utdanningsutvalgene skal blant annet ha ansvar for å kvalitetssikre utdanningen, revidere læringsaktiviteter og informere om mulige utfordringer ved rotasjon, internt og eksternt. Med kvalitetssikring menes å sikre at LIS får veiledning, supervisjon og oppfølging i tråd med forskrift og ansvar som påligger foretaket som utdanningsvirksomhet. Det skal også sikres tilstrekkelig rom for gjennomføring av utdanningsaktiviteter.

Det er i tillegg opprettet et utdanningsråd med representanter fra hver spesialitet. Rådets oppgaver er å analysere, evaluere og videreutvikle felles utfordringer og muligheter på tvers av spesialitetene. Eksempler på evaluering er organisering av læringsaktiviteter i FKM, planlegging og gjennomføring av veiledning, supervisjon og struktur, utfordringer rundt rotasjon samt generell erfaringsutveksling.

Teoriundervisning

Internundervisning ved Endokrinologisk seksjon, Drammen sykehus

Undervisningen roterer mellom seksjonens overleger og LIS. Det er avsatt minimum 45 minutter per uke, undervisningen tar utgangspunkt i å dekke læringsmål for LIS endokrinologi samt aktuelle publikasjoner.

Undervisningen tilpasses hvilken bakgrunn og erfaring LIS har, i starten har undervisningen hovedvekt på felt innen diabetes, tyreoidea, og kalsiummetabolismen. Etter hvert dekker undervisning felt innen hypofyse, binyrer, gonader m.m.
Undervisningen er i all hovedsak i form av foredrag som danner grunnlaget for videre diskusjon. Detaljert plan for undervisning foreligger for hvert halvår.

Gjennomgang av endokrinologiske prosedyrer i avdelingens egen «Metodebok for leger» er også en del av undervisningen, samt kjennskap og gjennomgang av «nasjonal veileder i endokrinologi» og kort introduksjon til «Clinical Practice Guidelines» fra Endocrine Society, alle tre tilgjengelig på nett.

Hver annen uke tilstreber vi å følge videooverføring av det nasjonale endokrinologiske torsdagsmøtet ved OUS – Aker sykehus.
Forberedelse til undervisningen gjøres i avsatt fordypningstid.

Internundervisning ved Endokrinologisk avdeling, Bærum sykehus

Undervisning roterer mellom overleger og LIS. Det er satt av 45 minutter hver uke, med mål om å gjennomgå mål i henhold til læringsplanen.
I tillegg deltar utdanningskandidaten i felles endokrinologiske møter på Aker, 45 minutter hver uke.

I tillegg er det satt av 45 minutter hver uke til felles møte med diabetessykepleier. I perioder har det vært lagt opp til undervisning, ellers gjennomgås kasuistikker.

LIS i endokrinologi får kjennskap til og gjennomgang av nasjonal veileder i endokrinologi. Anbefaler ellers fortløpende bruk av retningslinjer og aktuelle artikler.

Internundervisning ved Kongsberg sykehus

Det organiseres internundervisning med indremedisinske tema svarende til læringsmål LIS 2 indremedisin tre ganger per uke à 30 minutter.
Her inngår også en del endokrinologi.  LIS 3 vil i tillegg tilbys tilgang på undervisning innen endokrinologi svarende til anslags vis 45 minutter per uke. 

Ansvar for bidrag til undervisningen fordeles likt mellom legene inkludert LIS. Man vil utarbeide en plan for gjennomføring slik at man i løpet av spesialiseringen dekker de aktuelle læringsmål.  På sikt vil man jobbe for å få til en videobasert undervisning på tvers av HF.

Hver annen uke vil man kunne følge videooverføring av det nasjonale endokrinologiske torsdagsmøtet ved OUS – Aker sykehus.
Forberedelse til undervisningen gjøres i avsatt fordypningstid.

Virksomhetens retningslinjer for veiledning og vurdering

I henhold til spesialistforskriftens bestemmelser får alle LIS utnevnt en individuell veileder.
Leder er ansvarlig for utnevnelse av veileder og at det legges til rette for supervisjon og regelmessig veiledning. Samtlige læringsarenaer har etablert struktur for veiledning av kandidater under spesialisering. Spesialister og andre kompetansepersoner medvirker i den daglige supervisjon og mester/svenn-læring i tråd med nasjonale retningslinjer.

Veiledning gjennomføres som en strukturert kombinasjon av individuell veiledning og gruppeveiledning. Ansvarlige ledere og representanter for LIS deltar i utviklingen av veiledningsstrukturen. Det særskilte ansvaret for gjennomføring ligger på ledelsen, representert ved klinikkene.

Kandidatene skal vurderes systematisk underveis i utdanningsløpet, gjennom tett oppfølging av veileder. I vurderingen av oppnådde læringsmål skal leder innhente anbefalinger fra veileder og minst en av dem som har deltatt i supervisjonen. Der leder ikke er spesialist i aktuell spesialitet er det særlig viktig at leder henter vurderingskompetanse. Der det er hensiktsmessig anbefales det at en helhetlig vurdering av vurderingskollegium/evalueringskollegium inngår i vurdering av kandidatene før læringsmål godkjennes. Det vil etter oppnåelse av læringsmål, eller ved arbeidsforholdets slutt, bli utstedt bekreftelse på gjennomført praktisk tjeneste.

Akademisk kompetanse og forskningsaktivitet

Endokrinologisk seksjon Drammen sykehus

En av to overleger ved endokrinologisk seksjon Drammen sykehus har doktorgrad, og Drammen sykehus deltar for tiden i to ulike forskningsprosjekter. LIS ved seksjonen er for tiden ikke aktivt involvert, men kjenner til begge prosjekter. Endokrinologisk seksjon Drammen sykehus vil på sikt arbeide for egne forskningsprosjekter ved Drammen sykehus og involvering av LIS endokrinologi.

1: Type 2 DIAbetes in South Asian immigrants. Pathophysiology, Perceptions, Prevention and Treatment - The DIASA research Programme.

Drammen sykehus samarbeider med OUS og AHUS og deltar i første del av forskningsprogrammet (DIASA1) hvor en undersøker forekomst av diabetes og prediabetes etter gjennomgått svangerskapsdiabetes. Ved Drammen sykehus er det for dette forskningsprosjektet ansatt forskningssykepleier i 50 % stilling i to år og åtte måneder, og inklusjon av deltagere er startet i 2019. Overlege/PhD ved Endokrinologisk seksjon, Drammen sykehus er biveileder til første stipendiat.
For mer informasjon: https://www.oslodiabetes.no/diasa

2. Residual secretion of cortisol in patients with Addison`s disease
Et forskingsprosjekt utgående fra Haukeland universitets sykehus hvor personer med Addisons sykdom inviteres til å delta og hvor en undersøker evnen til restproduksjon av kortikosteroider i binyrene. Overlege/PhD ved Endokrinologisk seksjon, Drammen sykehus er samarbeidspartner på studien, og inviterer og inkluderer aktuelle deltagere tilhørende Drammen sykehus.

Endokrinologisk seksjon Bærum sykehus

Ingen av endokrinologene som er ansatt har doktorgrad.
Avdelingen har sporadisk deltatt i klinisk studier, men deltar ikke i noen forskningsprosjekt nå.

Kongsberg sykehus

Medisinsk avdeling Kongsberg sykehus har ingen formell akademisk kompetanse eller forskningsaktivitet innen endokrinologi.

Faglig forsvarlige rammer og kvalitet

Ved rekruttering legges det vekt på faglig kompetanse og tidligere vitenskapelig arbeide. Det er en målsetting å legge til rette for at avdelingen har kompetanse som dekker hele fagfeltet. Kompetansen opparbeides ved faglig fordypning, spesialfunksjoner og tilretteleggelse for ekstern fordypning.

Endokrinologisk seksjon, Drammen sykehus
og Endokrinologisk avdeling, Bærum sykehus

I utdanningsvirksomheten i endokrinologi vektlegges praktisk erfaring spesielt i poliklinisk arbeid og ved dagenheten, samt ukentlig teoriundervisning, egenstudier, supervisjon, veiledning, deltakelse i eksterne møter og kurs etc.
Ved å sikre god supervisjon og veiledning samt tilstrekkelig poliklinisk arbeid og visitt/tilsyns-arbeid med supervisjon, samt også en bred og dekkende internundervisning og selvstudium, mener vi at LIS endokrinolog vil kunne tilegne seg gode kunnskaper innen diabetes, tyreoideasykdommer og sykdommer i paratyreoidea.

Kandidaten får dessuten erfaring og gode kunnskaper i diagnostikk og behandling av sykdommer i hypofyse, binyrer og gonader, samt APS, skjelettsykdommer og annen endokrinologi, slik at han/hun har en meget god plattform for å fullføre spesialistutdanning i endokrinologi enten ved AHUS eller OUS, evnt​. annet universitetssykehus.

Evaluering og revisjon av utdanningsplanen

Utdanningsplanen skal løpende evalueres og være på agendaen i utdanningsutvalgets møter.
Planen vil bli revidert ved behov.

Fant du det du lette etter?