HELSENORGE

Utdanningsplan for spesialiteten fødselshjelp og kvinnesykdommer

Denne utdanningsplanen redegjør nærmere for utdanning av leger i spesialisering innen spesialiteten fødselshjelp og kvinnesykdommer i Vestre Viken.

LIS - fødselshjelp og kvinnesykdommer

Hensikt og målsetting

Planen skal informere om hvordan utdanningsvirksomheten er organisert, organisering og gjennomføring av utdanningsløpet, tilrettelegging for læringsaktiviteter og supervisjon faglig forsvarlige rammer og kvalitet, akademisk kompetanse og forskningsaktivitet og internundervisning.

Planen suppleres av en utdanningsplan i Kompetanseportalen, som tildeles LIS ved tilsettelse. I Kompetanseportalen er de forskriftsfestede læringsmål detaljert beskrevet med læringsaktiviteter kandidaten forventes å gjennomføre.

Planen skal ligge til grunn for virksomhetens internkontroll og oppfølging fra Helsedirektoratet og Legeforeningens spesialitetskomiteer. Planen skal være et offentlig dokument tilgjengelig for den enkelte lege i spesialisering, også i forbindelse med søknad om ansettelse.

Organisering av utdanningsvirksomheten

Vestre Viken helseforetak består av somatisk virksomhet ved Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus og Hallingdal sjukestugu. Vi har også en psykiatrisk sykehusavdeling ved Blakstad og fem distriktspsykiatriske sentre (DPS-er), tilbud innen barne- og ungdomspsykiatri samt tverrfaglig spesialisert rus- og avhengighetsbehandling. Klinikk for medisinsk diagnostikk har fagområder fordelt på de fire somatiske sykehusene.

Vestre Viken tilbyr spesialisering i fødselshjelp og kvinnesykdommer ved Drammen sykehus, Bærum sykehus og Ringerike sykehus.

Læringsarenaer i spesialiteten

Utdanningen vil foregå ved følgende arenaer internt i helseforetaket:

• Avdeling for gynekologi og fødselshjelp, Drammen sykehus
• Avdeling for gynekologi og fødselshjelp, Bærum sykehus
• Gynekologisk seksjon, Ringerike sykehus
• Gynekologisk seksjon, Kongsberg sykehus
• Kirurgisk avdeling, Drammen sykehus
• Kirurgisk avdeling, Bærum sykehus
• Kirurgisk avdeling, Ringerike sykehus

De ulike læringsarenaene vil dekke ulike læringsområder. Dersom tjeneste utover to uker ved annen avdeling enn fast arbeidssted er nødvendig, fremgår dette av overordnet fremdriftsplan for spesialiteten.

I tillegg vil eksterne læringsarenaer for mange spesialiteter benyttes etter avtale. Dette vil eventuelt fremgå av overordnet fremdriftsplan for spesialiteten.

Overordnet fremdriftsplan for utdanningen

Her finner du overordnet fremdriftsplan for utdanningen

Beskrivelse av enheten og dens arbeid med utdanning

Avdeling for gynekologi og fødselshjelp, Bærum sykehus

Avdelingen dekker alle lokalsykehusfunksjoner for befolkningen i Asker og Bærum. Gynekologisk seksjon har stor poliklinisk og dagkirurgisk aktivitet, og utfører i tillegg flere større inngrep på hovedoperasjonsavdelingen. Det er en høy andel av endoskopisk kirurgi.

Fødeavdelingen har et årlig fødselstall på 1.600. Avdelingen har ikke nyfødtavdeling, men har barnelege fra Drammen tilstede på dagtid. Anestesilegene ved Bærum sykehus er ansvarlig for akuttbehandlingen av syke nyfødte.

Bærum sykehus har et selektert fødetilbud tilsvarende kvinneklinikk med noen unntak, i hovedsak fordi sykehuset ikke har pediatrisk avdeling på Bærum. Kvinner som føder før fullgåtte 35. svangerskapsuke, overflyttes til Drammen eller OUS.
Avdelingen har områdefunksjon innen urogynekologi i Vestre Viken. Det innebærer høy aktivitet inne urogynekologisk utredning og dagbehandling med TVT operasjoner, Bulkamid og Botox.
Tjenesten inkluderer seks måneders tjeneste ved OUS.

Avdelingen ledes av en avdelingssjef, overlege i gynekologi og fødselshjelp.
LIS deltar i vaktordningen og utfører pasientbehandling både ved fødeavdelingen og gynekologisk avdeling. De roterer mellom gynekologi og fødeseksjonene hver sjette måned. Oppgavene består av fortløpende vaktarbeidet på føden og gyn, elektiv og ø-hjelps poliklinikk, større operasjoner og dagkirurgi, visittgang, oppfølging av cytostatika behandling med mer. Avdelingen har 8-delt vaktordning for LIS med tilstedevakt i avdelingen. Vaktordningen er i to sjikt med tilstedeværende overlege i bakvakt.

Avdelingen har tre seksjoner som ledes av en henholdsvis avdelingssykepleier/avdelingsjordmor/ avdelingssjef. Poliklinikkene er organisert sammen med sengepostene. Det medisinskfaglige ansvar ivaretas av seksjonsoverleger.

Avdeling for gynekologi og fødselshjelp, Drammen sykehus

Drammen sykehus har lokalsykehusfunksjon innen gynekologi og har stor poliklinisk og dagkirurgisk aktivitet, vi utfører i tillegg flere større inngrep på hoved-operasjonsavdelingen. Det er en høy andel av endoskopisk kirurgi. Sengepost har seks senger for Gynekologiske pasienter og er plassert under Kirurgisk avdeling.

Fødeavdelingen har et årlig fødselstall på ca. 1.900. Det er en større andel patologiske svangerskap, da avdelingen har områdefunksjon for hele Vestre Viken for de høyrisikogravide. Avdelingen er eneste kvinneklinikk i Vestre Viken i tett samarbeid med nyfødt intensiv.

LIS deltar i vaktordningen og utfører pasientbehandling både ved fødeavdelingen og gynekologisk avdeling. De roterer mellom gynekologi og fødeseksjonene hver sjette måned. Oppgavene består av fortløpende vaktarbeidet på føden og gyn., elektiv og ø-hjelps poliklinikk, større operasjoner og dagkirurgi, visittgang, oppfølging av cytostatika behandling med mer. Avdelingen har 9-delt vaktordning for LIS med tilstedevakt i avdelingen. Vaktordningen er i to-sjikt med tilstedeværende overlege i bakvakt.

Gynekologisk seksjon, Ringerike sykehus

Ringerike Sykehus dekker behovet for Ringeriksregionens og Hallingdals befolkning innen gynekologi og ivaretar alle gynekologiske problemstillinger med unntak av det som er bestemt skal sentraliseres, som avansert kreftkirurgi etc.

Sykehuset har et selektert fødetilbud tilsvarende kvinneklinikk med noen unntak, i hovedsak fordi sykehuset ikke har pediatrisk avdeling. Nyfødt Intensiv ved Drammen Sykehus har ansvar for alle syke nyfødte i Vestreviken. Syke barn overflyttes Drammen, evnt. OUS dersom Drammen ikke har kapasitet.

Føde-/barselseksjonen ved Ringerike sykehus dekker samme befolkningsområder som gynekologi, tar imot fødsler etter uke 35 (etter uke 36 for tvillinger) med unntak av insulinkrevende diabetespasienter. MTU–oppgradering og tildeling ivaretas av ledergruppen i Vestre Viken HF etter innspill fra avdelingene.

LIS deltar i vaktordningen og utført pasientbehandling både ved fødeavdelingen og gynekologisk avdeling. Oppgavene består av fortløpende vaktarbeidet begge steder, elektiv og ø-hjelps poliklinikk, større operasjoner og dagkirurgi, visittgang, oppfølging av cytostatika behandling med mer. Avdelingen har 6-delt vaktordning for LIS med tilstedevakt i avdelingen. Det er tre LIS. Vaktordningen er i to-sjikt med tilstedeværende overlege i fo​rvakt, bortsett fra når LIS har vakt.

Gynekologisk seksjon, Kongsberg sykehus

Kongsberg sykehus har lokalsykehusfunksjon innen gynekologi og obstetrikk for kommunene Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal, Kongsberg samt Øvre Eiker. I tillegg er det en stor andel pasienter fra Telemark. Relativt stor poliklinisk og kirurgisk aktivitet. Ivaretar alle gynekologisk problemstillinger med unntak av de som er bestemt sentralisert.

Det er fire sengeplasser for gynekologiske pasienter. Disse befinner seg på fødeavdelingen, men vi benytter også kirurgisk sengeavdeling hvis behov.
Avdelingen har et selektert fødetilbud i tråd med Helsedirektoratets «Et trygt fødetilbud». Tett samarbeid med Drammen Sykehus. Avdelingen har ikke nyfødtavdeling, men har barnelege fra Drammen på dagtid. Avdelingen har 5-delt vaktordning, kun overleger i vakt.
Årlig fødselstall ca. 370.

Felles utdanningsarbeid innen spesialiteten

Vestre Viken sørger for tilgang til nødvendige kurs som er nødvendig for felles kompetansemodul for alle LIS. Foretaket sørger for nødvendig tilgang til bibliotektjeneste og tilgang til litteratur via intranettet. Foretaket sørger i tillegg for etablering og oppfølging av rotasjonsavtaler internt i foretaket.

Vestre Viken følger tariffestet avtale om deltakelse på kurs/kongresser og fordypningstid. Vestre Viken har en egen rutine for å sikre at avtalefestet fordypningstid blir registrert og avviklet ved bruk av GAT. Hver avdeling har ansvar for justering av individuelle utdanningsplaner og rotasjon dersom det oppstår ventetid til de ulike rotasjonsstillinger, både internt i foretaket og eksternt til OUS. Dersom flere LIS er i kø for samme rotasjonsstilling, gjelder ansiennitetsregelen for tildeling av plassene (kortest tid igjen til å bli ferdig spesialist).

Hver LIS får tildelt en overlege som sin veileder. Vestre Viken sørger for tilgang til kurs for nødvendig veilederkompetanse slik at alle overleger blir sikret god kompetanse for oppfølging og veiledning av LIS. Det skal settes av tid i tjenesteplanen for veiledersamtaler mellom LIS og overlegen. Alle overleger i foretaket kan i tillegg ta på seg oppgaven som supervisor og veilede LIS i den kliniske hverdagen, ved operasjonsaktivitet, poliklinisk aktivitet og vaktarbeid.

Utdanningsutvalg og Utdanningsråd

For å sikre at fagmiljøene og LIS har anledning til å medvirke i utformingen at utdanningstilbudet er det opprettet ett utdanningsutvalg per spesialitet.

Utdanningsutvalgene skal blant annet ha ansvar for å kvalitetssikre utdanningen, revidere læringsaktiviteter og informere om mulige utfordringer ved rotasjon, internt og eksternt. Med kvalitetssikring menes å sikre at LIS får veiledning, supervisjon og oppfølging i tråd med forskrift og ansvar som påligger foretaket som utdanningsvirksomhet. Det skal også sikres tilstrekkelig rom for gjennomføring av utdanningsaktiviteter.

Det er i tillegg opprettet et utdanningsråd med representanter fra hver spesialitet. Rådets oppgaver er å analysere, evaluere og videreutvikle felles utfordringer og muligheter på tvers av spesialitetene. Eksempler på evaluering er organisering av læringsaktiviteter i FKM, planlegging og gjennomføring av veiledning, supervisjon og struktur, utfordringer rundt rotasjon samt generell erfaringsutveksling.

Teoriundervisning

De avdelingene som har leger i spesialisering skal ha satt av tid til undervisning i sin tjenesteplan. I utgangspunkt settes det av to timer hver uke unntatt i perioder med lavaktivitet. Undervisningsplanen følger de ulike læringsmål per fagområde og slik at alle tema dekkes i løpet av en to til tre års periode. Både LIS og overleger har ansvar for undervisningen og tema fordeles til legene avhengig av deres kompetansenivå.

Undervisningsplanen utarbeides av undervisningskomite i hver avdeling for seks måneder av gangen og tilpasser seg legenes turnus. Undervisningen kan bestå av teoretiske foredrag, diskusjon om en faglig artikkel/kapittel i veilederen, praktiske øvelser og tema-møter i mindre grupper (for eksempel komplikasjonsmøter).

Avdelingene har i tillegg ansvar for gjennomføring av årlige fagdager hvor fokuset er trening i team sammen med andre yrkesgrupper. Både praktisk obstetrikk (ALSO inkludert kommunikasjonstrening ved bruk av ISBAR) og praktisk gynekologi (praktiske øvelser for operasjonsteknikker).

Avdelingene ønsker å etablere flere treningsarenaer på tvers av sykehus slik at vi kan bruke hverandres kompetanse og få etablert en felles plattform for læring. Foretaket skal jobbe for tilgang til treningsrom og utstyr (simulator- SIM MOM til ALSO) på tvers av sykehusene slik at de er tilgjengelig for alle leger/jordmødre og brukes mest mulig effektiv med lavest kostnad.

Virksomhetens retningslinjer for veiledning og vurdering

I henhold til spesialistforskriftens bestemmelser får alle LIS utnevnt en individuell veileder.
Leder er ansvarlig for utnevnelse av veileder og at det legges til rette for supervisjon og regelmessig veiledning. Samtlige læringsarenaer har etablert struktur for veiledning av kandidater under spesialisering. Spesialister og andre kompetansepersoner medvirker i den daglige supervisjon og mester/svenn-læring i tråd med nasjonale retningslinjer.

Veiledning gjennomføres som en strukturert kombinasjon av individuell veiledning og gruppeveiledning. Ansvarlige ledere og representanter for LIS deltar i utviklingen av veiledningsstrukturen. Det særskilte ansvaret for gjennomføring ligger på ledelsen, representert ved klinikkene.

Kandidatene skal vurderes systematisk underveis i utdanningsløpet, gjennom tett oppfølging av veileder. I vurderingen av oppnådde læringsmål skal leder innhente anbefalinger fra veileder og minst en av dem som har deltatt i supervisjonen. Der leder ikke er spesialist i aktuell spesialitet er det særlig viktig at leder henter vurderingskompetanse. Der det er hensiktsmessig anbefales det at en helhetlig vurdering av vurderingskollegium/evalueringskollegium inngår i vurdering av kandidatene før læringsmål godkjennes. Det vil etter oppnåelse av læringsmål, eller ved arbeidsforholdets slutt, bli utstedt bekreftelse på gjennomført praktisk tjeneste.

Akademisk kompetanse og forskningsaktivitet

Drammen sykehus har to overleger med doktorgradskompetanse. Bærum sykehus har en LIS med doktorgradskompetanse. Avdelingene ved Drammen og Bærum sykehus har en øremerket stilling til forskning, såkalt D-stilling, hvor 50 % av stillingen er knyttet til forskningsaktivitet. Den er særlig tiltenkt LIS som er motivert for å jobbe frem mot en doktorgradsavhandling og etter en oppstartsperiode kan skaffe seg egne midler til å fortsette forskningsarbeidet.

Avdelingen har i tillegg flere mindre aktive forsknings- og forbedringsprosjekter på gang innenfor de ulike fagområdene. Overlegene med doktorgradskompetanse bruker sin kunnskap til å utarbeide slike prosjekter og veilede de ansatte som er involvert. Hvert prosjekt har minst en LIS knyttet til seg. Grunnleggende forståelse om forskning, basal kunnskap om statistikk og tolkning av vitenskapelige studier er også en del av læringsmålene i internundervisningen.

Det er vedtatt at det skal etableres en forbedringskultur i Vestre Viken med opprettelse av forbedringsagenter og at alle ansatte skal få utdannelse innen kontinuerlig forbedring ved e-læringskurs.

Faglig forsvarlige rammer og kvalitet

Ved rekruttering legges det vekt på faglig kompetanse og tidligere vitenskapelig arbeide. Det er en målsetting å legge til rette for at avdelingen har kompetanse som dekker hele fagfeltet. Kompetansen opparbeides ved faglig fordypning, spesialfunksjoner og tilretteleggelse for ekstern fordypning.

Overlegene i avdelingen skal holde seg faglig oppdatert ved jevnlig deltakelse på nasjonale og internasjonale kurs og kongresser. Alle overleger får mulighet til deltakelse på kurs og/eller kongresser to ganger i året. De skal delta aktivt i avdelingens undervisningsplan, fagdager og revidering av metodeboken (e-håndbok) som inneholder avdelingens faglige rutiner og retningslinjer.

Foretaket skal sørge for nødvendig veilederkompetanse og kunnskap om bruk av Kompetanseportalen (Dossier). Ved ansettelse av spesialister i ledige overlegestillinger blir forskningskompetanse vektlagt.

Evaluering og revisjon av utdanningsplanen

Utdanningsplanen skal løpende evalueres og være på agendaen i utdanningsutvalgets møter.
Planen vil bli revidert ved behov.

Fant du det du lette etter?