HELSENORGE

Utdanningsplan for spesialiteten fordøyelsessykdommer

Denne utdanningsplanen redegjør nærmere for utdanning av leger i spesialisering innen spesialiteten fordøyelsessykdommer i Vestre Viken.

LIS - fordøyelsessykdommer

Hensikt og målsetting

Planen skal informere om hvordan utdanningsvirksomheten er organisert, organisering og gjennomføring av utdanningsløpet, tilrettelegging for læringsaktiviteter og supervisjon faglig forsvarlige rammer og kvalitet, akademisk kompetanse og forskningsaktivitet og internundervisning.

Planen suppleres av en utdanningsplan i Kompetanseportalen, som tildeles LIS ved tilsettelse. I Kompetanseportalen er de forskriftsfestede læringsmål detaljert beskrevet med læringsaktiviteter kandidaten forventes å gjennomføre.

Planen skal ligge til grunn for virksomhetens internkontroll og oppfølging fra Helsedirektoratet og Legeforeningens spesialitetskomiteer. Planen skal være et offentlig dokument tilgjengelig for den enkelte lege i spesialisering, også i forbindelse med søknad om ansettelse.

Organisering av utdanningsvirksomheten

Vestre Viken helseforetak består av somatisk virksomhet ved Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus og Hallingdal sjukestugu. Vi har også en psykiatrisk sykehusavdeling ved Blakstad og fem distriktspsykiatriske sentre (DPS-er), tilbud innen barne- og ungdomspsykiatri samt tverrfaglig spesialisert rus- og avhengighetsbehandling. Klinikk for medisinsk diagnostikk har fagområder fordelt på de fire somatiske sykehusene.

Vestre Viken tilbyr spesialisering i fordøyelsessykdommer ved Drammen sykehus, Bærum sykehus, Ringerike sykehus og Kongsberg sykehus.

Læringsarenaer i spesialiteten

Utdanningen vil foregå ved følgende arenaer internt i helseforetaket:

• Medisinsk avdeling, Drammen sykehus
• Medisinsk avdeling, Bærum sykehus
• Medisinsk avdeling, Ringerike sykehus
• Medisinsk avdeling, Kongsberg sykehus

De ulike læringsarenaene vil dekke ulike læringsområder. Dersom tjeneste utover to uker ved annen avdeling enn fast arbeidssted er nødvendig, fremgår dette av overordnet fremdriftsplan for spesialiteten.
I tillegg vil eksterne læringsarenaer for mange spesialiteter benyttes etter avtale. Dette vil eventuelt fremgå av overordnet fremdriftsplan for spesialiteten.

Overordnet fremdriftsplan for utdanningen

Her finner du overordnet fremdriftsplan for utdanningen

Beskrivelse av enheten og dens arbeid med utdanning

Medisinsk avdeling, Drammen sykehus

Seksjonen har fire gastroenterologer som arbeider full tid innenfor grenspesialiteten. I tillegg anvender avdelingsoverlegen, som også er gastroenterolog, 10-20 % av sin arbeidstid innenfor klinisk gastroenterologisk virksomhet og er dessuten engasjert  i forskning og metodeutvikling ved seksjonen. 

Tre LIS har om lag 50 % av sitt arbeide ved gastroenterologisk sengepost. To av disse er i LIS 3-stilling og har i tillegg til postarbeid regelmessig poliklinikk innen fordøyelsessykdommer - med kontroller innenfor hele spekteret av fordøyelsessykdommer - og nyhenviste pasienter, samt gradvis mer krevende endoskopisk arbeide, med initialt gastroskopi, deretter koloskopi – og etterhvert deltagelse i alle de nedenfor beskrevne undersøkelser (med varierende grad av selvstendighet, som nærmere beskrevet i Kompetanseportalen). 

To av tre LIS vil oftest være i LIS 3-stilling og ha tjeneste innenfor faget i tråd med utdanningskravene der. Det vil også bli lagt til rette for intern rotasjon av LIS 3 fra de tre andre sykehusene i foretaket i den grad dette er nødvendig  for å oppnå utdanningskravene, særlig innenfor terapeutisk endoskopi (som polyppektomi, hemostase-teknikker, ERCP, stent-behandling, ballong-dilatasjon av benigne og maligne stenoser, etc ) og mer sjeldne diagnostiske teknikker nevnt nedenfor.

Seksjonen tilbyr diagnostikk og behandling innen alle indremedisinske områder av fordøyelsessykdommer, inkl. undersøkelse av tynntarm med enteroskopi, funksjonsundersøkelse av øsofagus med 24-timers pH/ impedans-måling, høyoppløsning øsofageal manometri, billeddiagnostikk av tynntarm med kapselendoskopi.

Den endoskopiske virksomheten ved seksjonen har gjennom mange år vært omfattende, med stadig mer avansert endoskopisk terapi, ikke minst innenfor ERCP -  hvor både volum og erfaringsnivå er høyt (35 år etter etablering).

Årlig gjøres ca. 2.500 gastroskopier ved seksjonen, ca. 1.700 koloskopier, 220-240 ERCP.  Samlet er det ca. 1.300 konsultasjoner i samtale-poliklinikk, hvor også LIS deltar. Pasienter med fordøyelsessykdommer er innlagt på sengepost, som deles med kardiologi. Det er ni senger for gastroenterologi.

Den gastrokirurgiske aktiviteten ved sykehuset er omfattende, med åtte spesialister i gastroenterologisk kirurgi. Det er etablert et meget godt samarbeid med kirurgisk avdeling.
Det samme gjelder godt utbygde og servicebevisste avdelinger innen mikrobiologi, nukleærmedisin, klinisk biokjemi, patologi og røntgen (hvor det er et omfattende tilbud innen gastroenterologisk diagnostikk, inkl. MRCP, MR tynntarm, kontrast-ultralyd og intervensjonsradiologi, med døgnvakt – spesielt for embolisering av vanskelige blødninger, særlig fra ventrikkel/ duodenalsår). Oppfølging av pasienter med malign sykdom skjer i nært samarbeid med onkolog.

Denne brede kontaktflaten mot andre avdelinger, både kliniske og innen laboratoriefag, utgjør en meget verdifull arena for læring. Vi søker både å etablere regelmessige faglige samarbeidsmøter med flere av disse avdelingene (pr i dag kirurgisk og avd. for patologi) og å engasjere leger derfra til å delta og aktivt bidra på faglige møter innenfor Vestre Viken-området (som arrangeres hvert  halvår).

Sykehuset har velutstyrt medisinsk bibliotek med adgang til litteratursøk, blant annet via internett. Alle avdelingens leger har PC tilknyttet nettverket.

Det er satt av tid for supervisjon av LIS 2/3-kandidat i arbeidsplanen, samlet to timer daglig – inklusive previsitt, nyvisitt og felles ordinær visitt. Det er planlagt veileder- og kommunikasjonskurs for alle supervisører. Alle LIS 3 får grenspesialist som veileder. Det er satt av fast tid i arbeidsplanen for veiledningssamtaler med møter hver måned. Systematisk evaluering av utdanningsprogresjon med regelmessige (hver sjette og tolvte måned) møter hvor rn til to supervisører, veileder, koordinator for LIS-gruppen, enhetsoverlege med ansvar for LIS og avdelingssjef med lederansvar for LIS deltar.

I denne gjennomgangen presenterer veileder kandidaten, etter å ha forhørt seg med supervisører kandidaten har benyttet mye. Denne presentasjonen og den følgende gjennomgangen fokuserer på faglig kunnskap, utøvelse av faget, pasientbehandlingen med vekt på kommunikasjon, ansvarsbevissthet, klinisk vurderingsevne og  effektivitet. 

Det fortas en overordnet, helhetlig milepælsvurdering av kandidaten, som grunnlag for å avgjøre om læringsmålene i Kompetanseportalen er nådd. På forhånd må alle relevante læringsaktiviteter være lagt inn i Kompetanseportalen og godkjent (som regel av aktuelle supervisør).

Medisinsk avdeling, Bærum sykehus

Gastromedisinsk seksjon består av sju overlegestillinger og to LIS-stillinger, som er fordelt på to LIS i 50 % knyttet til tarmkreftprosjektet og en fordypningsstilling. En overlege og en LIS har PhD og ytterligere en overlege vil avslutte innen ett år.  Befolkningsgrunnlaget er 190.000.

Seksjonen har ansvar for diagnostisering og behandling innen hepatologi og inflammatorisk tarmsykdom, samt diagnostisk og terapeutisk endoskopi.  Seksjonen har åtte senger på generell medisinsk avdeling. Seksjonen er undervisningssted for Endoskopiskolen i Helse Sør-Øst og har to undersøkelsesrom utstyrt med AV utstyr for endoskopiopplæring. Seksjonen har fem endoskopirom på poliklinikken og disponerer også en radiologisk lab to halve dager for annen terapeutiske inngrep.

Endoskopiutstyret til avdelingen er oppdatert og vi har også investert i Fibroscan for elastografi av lever. To av overlegene knyttet til avdelingen er 20 % ansatt ved Endoskopiskolen. Opplæring foregår løpende og LIS leger har dedikert tide med instruktør ved endoskopiopplæring og blir vurdert med DOPS (direct observation for procedural skills) etter fast prosedyre for opplæring. LIS leger deltar fast i internundervisning til seksjonen og til medisinsk avdeling. 

Seksjonen har tilgang til felles medisinsk bibliotek på sykehuset samt elektronisk tilgang til andre nettsteder og har abonnement ved flere internasjonale tidsskrifter.
Seksjonen har stor aktivitet og varierte pasienter slik at LIS får stor mulighet å se mye av de sentrale punktene innen spesialiteten.  LIS er selv ansvarlig å lese seg opp på nødvendig akademisk kunnskap i tillegg til obligatoriske kurs og får regelmessig oppgaver der hun/han må demonstrere sin kompetanse.  LIS blir vurdert i plenum av spesialister på regelmessige møter.

Medisinsk avdeling, Ringerike sykehus

Seksjonen har to gastroenterologer i full stilling, og en gastroenterolog som jobber 50 %. Avdelingssjef er også gastroenterolog, og bidrar med faglig innspill og praktisk arbeid når det lar seg gjøre. For tiden har vi ingen LIS knyttet til vår avdeling, slik at strukturen nok bærer litt preg av dette. Men man har tidligere hatt flere B-grenskandidater (nå LIS 2), som har fått opplæring ved sengepost, poliklinikk og dagbehandling.

Seksjonen behandler vanlige gastroenterologiske problemstillinger, som GI blødninger, IBD, magesmerter, leversykdommer. Vi har et godt og tett samarbeid med gastrokirurger til vurdering og diskusjon om pasienter. Vi har et ukentlig MDT møte bestående av gastroenterolog, gastrokirurg, radiolog og onkolog, Her diskuteres cancer pasienter, og andre vanskelige problemstillinger. Det er også et nært samarbeid med radiologer, som er åpne for diskusjon og innspill.                                     

Sengepost deles med infeksjonssykdommer, nefrologi og endokrinologi. Det varierer ofte mellom to til åtte pasienter innlagt. Vi har en poliklinikk hvor det utføres gastroskopi og coloskopi med diagnostikk, polyppektomi og ballong dilatasjon, samt samtale poliklinikk. Kirurger tar også del i skopering. Vi har en felles indremedisinsk dagpost hvor stor del består av biologisk IBD behandling, men også tett oppfølging av pasienter med alvorlige eller uklare tilstander.                                                                     

Angående litteratur har alle leger tilgang til PC, med nettbasert litteratursøk. Supervisjon foregår kontinuerlig med tid til previsitt og tidvis visitt på innlagte pasienter. Samt mye supervisjon i starten ved praktiske prosedyrer, deretter alltid tilgang på supervisjon.               

Alle får utdelt veileder ved oppstart. Det er avsatt tid til månedlig veiledning enten enkel veiledning eller gruppeveiledning. Det planlegges systematisk evaluering av utdanningsprosess og progresjon i utdanningen. Ledelsen skal legge til rette for at man får dra på nødvendige kurs og evnt. kongresser. Man har fire timer fordypning i uken.

Medisinsk avdeling, Kongsberg sykehus         

Avdelingen er en generell indremedisinsk avdeling. Pasientforløp i fordøyelsessykdommer inngår regelmessig blant de totalt 4.400 døgnbehandlingene i avdelingen.

Avdelingen har totalt 12 overleger (spesialister i indremedisinske spesialiteter), hvorav to med akademisk kompetanse, som alle deltar i undervisning og supervisjon.

Per i dag jobber det to indremedisinere innen faget. Én har jobbet mange år innen faget og ferdig med gruppe 1-godkjenning for fem år siden. Den andre venter på plass for gjøre seg ferdig med gruppe 1-utdanning.  Avdelingen har knyttet til seg en fast vikar som er spesialist i fordøyelsessykdommer.

Inntil nylig har en LIS 2 vært knyttet til avdeling over lengre tid. Per dags dato har vi ikke fått rekruttert ny LIS 2 lege i denne utdanningen.

LIS får supervisjon i forbindelse med vaktarbeid, prosedyre, visitt og poliklinikk i henhold til forskriftsmessige krav og tilpasset den enkeltes behov. Samtlige spesialister er involvert i dette arbeidet.

Veiledning og vurdering skjer i henhold til bestemmelser fra Helsedirektoratet. Hver enkelt LIS 2 har sin veileder. Internundervisning innen generell indremedisin (del 2) tre dager per uke. Vi har styrket utdanningsutvalget i avdelingen for å ivareta omlegging til ny ordning.

Internundervisning, veiledning og prosedyretilgang del 3 er avhengig av tilgang på utdanningskandidater og spesialister. I utgangspunkt ønsker vi på sikt å tilby utdanning for del 3 innen de fleste hovedspesialiteter for indremedisin, forutsatt at man har tilstrekkelig spesialist-kompetanse og ressurser til å tilby veiledning. Vi vil da i utstrakt grad søke samarbeid om læringsaktiviteter med de andre sykehusene i Vestre Viken.

Aktiviteten ved Gastrolab inkluderer gastroskopi, koloskopi og pusteprøver IBD/infusjonspoliklinikk der ca. 20 pasienter kommer regelmessig til infusjoner.

Nøkkeltall innenfor fagområdet fordøyelsessykdommer: Ca. 1.500 polikliniske konsultasjoner, det uføres 550 gastroskoper og 650 coloskopier årlig.

For nærmere beskrivelse av del 2 av utdanningen,  se utdanningsplan for indremedisin.

Felles utdanningsarbeid innen spesialiteten

Foretaket har etablert et utdanningsutvalg, bestående per i dag av representanter fra Ringerike, Bærum og Drammen sykehus. Dette utvalget utarbeider aktuelle felles utdanningsplaner, følger gjennomføringen ved det enkelte sykehus og legger til rette for at nødvendig intern rotasjon innen foretaket, og etterhvert ved universitetssykehus, kan gjennomføres.

Alle LIS tildeles veileder, og det avsettes tid til månedlig veiledning. Det legges opp til systematisk evaluering av utdanningsprogresjon.

Utdanningsutvalg og Utdanningsråd

For å sikre at fagmiljøene og LIS har anledning til å medvirke i utformingen at utdanningstilbudet er det opprettet ett utdanningsutvalg per spesialitet.

Utdanningsutvalgene skal blant annet ha ansvar for å kvalitetssikre utdanningen, revidere læringsaktiviteter og informere om mulige utfordringer ved rotasjon, internt og eksternt. Med kvalitetssikring menes å sikre at LIS får veiledning, supervisjon og oppfølging i tråd med forskrift og ansvar som påligger foretaket som utdanningsvirksomhet. Det skal også sikres tilstrekkelig rom for gjennomføring av utdanningsaktiviteter.

Det er i tillegg opprettet et utdanningsråd med representanter fra hver spesialitet. Rådets oppgaver er å analysere, evaluere og videreutvikle felles utfordringer og muligheter på tvers av spesialitetene. Eksempler på evaluering er organisering av læringsaktiviteter i FKM, planlegging og gjennomføring av veiledning, supervisjon og struktur, utfordringer rundt rotasjon samt generell erfaringsutveksling.

Teoriundervisning

Medisinsk avdeling, Drammen sykehus

Utdanningskandidatene får ukentlig 45 minutter undervisning innenfor gastroenterologi, hovedsakelig som internundervisning av seksjonens overleger, men hvor også LIS bidrar. Sentrale emner gjentas regelmessig her. Man deltar til dels også på relevante undervisningsmøter på kirurgisk avdeling, samt har regelmessige møter med avd. for patologi, hvor programmet er en blanding av problematiske/lærerike kasuistikker og tematiske gjennomganger. Tilsvarende møter forsøkes også etablert med avd. for billeddiagnostikk. I tillegg har avdelingen 90 minutter undervisning i indremedisinske emner per uke, hvorav en stor del innenfor fordøyelsessykdommer.

Avdelingen har et godt utbygget system for faglige prosedyrer som ligger lett tilgjengelig og oppdateres jevnlig. Disse brukes ofte som utgangspunkt for læring/ faglige diskusjoner. Det arrangeres to ganger årlige felles undervisningsmøter innenfor Vestre Viken.  Dette representerer en nyttig læringsarena for utdanningskandidatene, både som deltager og bidragsyter, hvor både faglig innhold og presentasjonsteknikk vektlegges.
Seksjonen har også ukentlige møter, hvor aktuelle pasienter diskuteres, ofte supplert med tilhørende teoretiske gjennomganger.

Medisinsk avdeling, Bærum sykehus

LIS deltar i internundervisning på seksjonen ukentlig og har regelmessig ansvar for undervisning som er en time og det er alltid avsatt tid til diskusjon.  I tillegg deltar LIS på ukentlige IBD-forum på 30 minutter hvor kasuistikker gjennomgås og på ukentlige MDT-møte, 15-30 minutter med gastrokirurgisk avdeling, onkologisk seksjon og radiologisk avdeling.  LIS deltar også daglig på felles undervisning på 20 minutter for hele Medisinsk avdeling og de er regelmessig ansvarlig for å holde innlegg om gastromedisinske tema.

Halvårlig er det gjennomgang av internundervisning og felles undervisning og planlegging av disse. Man påser også at alle de sentrale temaene blir dekket i løpet av en to års periode. Metodebøker og prosedyrer er tilgjengelig på intranett.

Medisinsk avdeling, Ringerike sykehus

Det er felles indremedisinsk undervisning to ganger 45 minutter ukentlig. Felles undervisning med alle leger ved sykehuset på 45 minutter per uke. Det har tidligere vært, og det planlegges oppstart av ukentlig 45 minutters gastroenterologisk undervisning. Denne holdes ved avdelingens leger.
Det finnes et felles system i Vestre Viken for prosedyrer og et for lokale forhold. Disse blir jevnlig gjennomgått og oppdatert.

Vi har to større felles møter i Vestre Viken for gastroenterologi og gastrokirurgi, som alle oppfordres til å delta på. Vi er i gang med å utarbeide en langtidsplan for tema til undervisning for å dekke teama i Felles kompetansemål.

Medisinsk avdeling, Kongsberg sykehus

Internundervisning primær generell indremedisin der man dekker alle fagfelt innen dette. Innen fordøyelsessykdommer er det mål om månedlig undervisning og møter med gastrosykepleiere og leger.
Samtlige medarbeidere får tilbud om å delta på seminarer to ganger i året i regi av Buskerud gastroforening.

Virksomhetens retningslinjer for veiledning og vurdering

I henhold til spesialistforskriftens bestemmelser får alle LIS utnevnt en individuell veileder.
Leder er ansvarlig for utnevnelse av veileder og at det legges til rette for supervisjon og regelmessig veiledning. Samtlige læringsarenaer har etablert struktur for veiledning av kandidater under spesialisering. Spesialister og andre kompetansepersoner medvirker i den daglige supervisjon og mester/svenn-læring i tråd med nasjonale retningslinjer.

Veiledning gjennomføres som en strukturert kombinasjon av individuell veiledning og gruppeveiledning. Ansvarlige ledere og representanter for LIS deltar i utviklingen av veiledningsstrukturen. Det særskilte ansvaret for gjennomføring ligger på ledelsen, representert ved klinikkene.

Kandidatene skal vurderes systematisk underveis i utdanningsløpet, gjennom tett oppfølging av veileder. I vurderingen av oppnådde læringsmål skal leder innhente anbefalinger fra veileder og minst en av dem som har deltatt i supervisjonen. Der leder ikke er spesialist i aktuell spesialitet er det særlig viktig at leder henter vurderingskompetanse. Der det er hensiktsmessig anbefales det at en helhetlig vurdering av vurderingskollegium/evalueringskollegium inngår i vurdering av kandidatene før læringsmål godkjennes. Det vil etter oppnåelse av læringsmål, eller ved arbeidsforholdets slutt, bli utstedt bekreftelse på gjennomført praktisk tjeneste.

Akademisk kompetanse og forskningsaktivitet

Medisinsk avdeling, Drammen sykehus

Overlegene ved seksjonen har tidligere utført kliniske studier vedrørende forekomst og etiologi ved akutt pankreatitt, okkulte blødninger og mave-/tarmproblemer hos idrettsutøvere, forekomst og etiologi ved akutt øvre gastrointestinal blødning og langtidsoppfølgning av pasienter behandlet for helicobacter pylori-infeksjon, kartlegging av etiologi ved transaminasestigning over 1000, samt studier over interferonbehandling ved hepatitt C.

For tiden gjøres studier over indikasjonsstilling og resultater ved kapselendoskopi. Vi har også vært engasjert i forskningsprosjekt vedrørende dysbiose hos pasienter med irritabel tarm-syndrom.

Avdelingsoverlegen har ved siden av bred forskningserfaring også spesiell kompetanse innenfor gastrointestinal motilitet og tynntarmsfysiologi/ -diagnostikk.

Alle LIS-3 leger vil bli oppmuntret til deltagelse i eksisterende forskningsprosjekt og veiledet i oppstart av egne. Seksjonen har en god balanse mellom akademisk formell kompetanse og stor klinisk erfaring, som vil være verdifullt for unge utdanningskandidater i valg og gjennomføring av forskningsprosjekter på en god og (i en travel klinisk hverdag) effektiv måte, hvor man ikke har de samme ressurser og ledige tid som mange universitetssykehus.

Medisinsk avdeling, Bærum sykehus

En overlege og en LIS har PhD og ytterligere en overlege er i avslutningsfase med sin PhD. Seksjonen er hele tiden engasjert i kliniske studier og har samarbeid med forskningsavdelingen på sykehuset. 

Medisinsk avdeling, Ringerike sykehus

En av overlegene har 50 % klinisk arbeid og 50 % stilling som professor. Han driver ulike forskningsprosjekter, og inkluderer pasienter fra vårt sykehus. Det finnes en egen forskningsansvarlig lege for indremedisin, som kan bistå med hjelp og støtte ved forskning. Det avholdes felles forsknin​gsmøter.

Medisinsk avdeling, Kongsberg sykehus

Avdelingen deltar i IBSEN 2-studien. Det er for tiden ingen egen forskningsaktivitet.

Faglig forsvarlige rammer og kvalitet

Ved rekruttering legges det vekt på faglig kompetanse og tidligere vitenskapelig arbeide. Det er en målsetting å legge til rette for at avdelingen har kompetanse som dekker hele fagfeltet. Kompetansen opparbeides ved faglig fordypning, spesialfunksjoner og tilretteleggelse for ekstern fordypning.

Klinisk- og akademisk kompetanse sikres ved at kandidaten følger et fastsatt utdanningsløp der denne får en dedikert veileder, samt at kandidaten har supervisører både i arbeid ved de Medisinske avdelingene i Vestre Viken og ved rotasjon til andre avdelinger.

Utdanningsutvalget vil spille en viktig rolle i både utarbeidelsen av utdanningsplanen, vurdering av evt. nødvendig justering av denne de kommende årene og overvåking av gjennomføringen av planen ved de enkelte sykehusene. Utfordringer her vil være balansen mellom drift og utdanningskrav (som noen ganger vil være i konflikt med hverandre, men med god planlegging og, ikke minst, smidig gjennomføringsevne, ofte kan forenes) og god vurderingsevne hos veileder/supervisør i bedømmelsen av både formal- og realkompetanse hos utdanningskandidatene.

Gastroenterologi er et fag med mange krevende og til dels risikofylte undersøkelser. Oppøvelsen av evne til gode kost-/ nytte-vurderinger og risikovurderinger er en meget viktig del av utdannelsen i dette faget.

Evaluering og revisjon av utdanningsplanen

Utdanningsplanen skal løpende evalueres og være på agendaen i utdanningsutvalgets møter.
Planen vil bli revidert ved behov.

Fant du det du lette etter?