HELSENORGE

Utdanningsplan for spesialiteten hjertesykdommer

Denne utdanningsplanen redegjør nærmere for utdanning av leger i spesialisering innen spesialiteten hjertesykdommer i Vestre Viken.

Hensikt og målsetting

Planen skal informere om hvordan utdanningsvirksomheten er organisert, organisering og gjennomføring av utdanningsløpet, tilrettelegging for læringsaktiviteter og supervisjon faglig forsvarlige rammer og kvalitet, akademisk kompetanse og forskningsaktivitet og internundervisning.

Planen suppleres av en utdanningsplan i Kompetanseportalen, som tildeles LIS ved tilsettelse. I Kompetanseportalen er de forskriftsfestede læringsmål detaljert beskrevet med læringsaktiviteter kandidaten forventes å gjennomføre.

Planen skal ligge til grunn for virksomhetens internkontroll og oppfølging fra Helsedirektoratet og Legeforeningens spesialitetskomiteer. Planen skal være et offentlig dokument tilgjengelig for den enkelte lege i spesialisering, også i forbindelse med søknad om ansettelse.

Organisering av utdanningsvirksomheten

Vestre Viken helseforetak består av somatisk virksomhet ved Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus og Hallingdal sjukestugu. Vi har også en psykiatrisk sykehusavdeling ved Blakstad og fem distriktspsykiatriske sentre (DPS-er), tilbud innen barne- og ungdomspsykiatri samt tverrfaglig spesialisert rus- og avhengighetsbehandling. Klinikk for medisinsk diagnostikk har fagområder fordelt på de fire somatiske sykehusene.

Vestre Viken tilbyr spesialisering i hjertesykdommer ved Drammen sykehus, Bærum sykehus, Ringerike sykehus og Kongsberg sykehus.

Læringsarenaer i spesialiteten

Utdanningen vil foregå ved følgende arenaer internt i helseforetaket:

• Medisinsk avdeling, Drammen sykehus
• Medisinsk avdeling, Bærum sykehus
• Medisinsk avdeling, Ringerike sykehus
• Medisinsk avdeling, Kongsberg sykehus

De ulike læringsarenaene vil dekke ulike læringsområder. Dersom tjeneste utover to uker ved annen avdeling enn fast arbeidssted er nødvendig, fremgår dette av overordnet fremdriftsplan for spesialiteten.
I tillegg vil eksterne læringsarenaer for mange spesialiteter benyttes etter avtale. Dette vil eventuelt fremgå av overordnet fremdriftsplan for spesialiteten.

Overordnet fremdriftsplan for utdanningen

Her finner du overordnet fremdriftsplan for utdanningen

Beskrivelse av enheten og dens arbeid med utdanning

Medisinsk avdeling, Bærum sykehus

Bærum sykehus er et stort lokalsykehus med et opptaksområde på 180.000 innbyggere. Avdelingen har seksjonert kardiologisk vakt, som er 7-delt. Vaktene dekkes av fem kardiologer og to utdanningskandidater. 

Avdelingen har egen overvåkningsavdeling, med fire senger. Fire av legene på hjerteseksjonen har doktorgrad, og en driver aktiv forskning.
Avdelingen gjør pacemaker-implantasjoner. 

Medisinsk avdeling, Drammen sykehus

Drammen sykehus er et lokalsykehus med opptaksområde på 160.000 innbyggere. Sykehuset har en del sentraliserte funksjoner for hele Vestre Viken, med et opptaksområde på 500.000 innbyggere. 

Avdelingen har 10-delt kardiologisk vakt, som dekkes av åtte kardiologer og to utdanningskandidater, som for tiden begge er post doc forskere. 
På hjerteseksjonen er det fem leger med doktorgrad, og for tiden har vi en stipendiat som forventes å disputere i 2020/21. Vi hadde en disputas blant våre konstituerte i 2019.

Avdelingen publiserte sju til åtte  vitenskapelige artikler sist år. Avdelingen implanterer pacemakere og har ICD-implantasjonene og høyresidig​ hjertekateterisering for hele Vestre Viken. Avdelingen har egen intensivavdeling med seks senger.                                                                      

Medisinsk avdeling, Ringerike sykehus

Ringerike sykehus har lokalsykehusfunksjon for 80.000 innbyggere. Avdelingen har fire kardiologer, hvorav to har doktorgrad.

Medisinsk avdeling, Kongsberg sykehus

Kongsberg sykehus har lokalsykehusfunksjon for 50.000 innbyggere, og har 2,5 kardiologer, hvorav en med doktorgrad.

Alle fire sykehus gjør vanlige kardiologiske prosedyrer, som AKG, ekko og øsofagus ekko, samt kontroll av pacemakere og ICD-er. Alle avdelingene har strukturert internundervisning, og alle LIS har veileder.

For nærmere beskrivelse av del 2 av utdanningen, se utdanningsplan for indremedisin.

Felles utdanningsarbeid innen spesialiteten

Ved alle avdelingene i Vestre Viken får man fordypningstid, og alle avdelingene har gode metodebøker. Det gis permisjon til nødvendige kurs i utdanningen. 

Ved de tre største avdelingene kan man delta i forskingsprosjekter, og også Kongsberg sykehus kan tilby basal forsker opplæring.
All vanlig kardiologisk utdannelse kan foregå ved de fire avdelingene, og Bærum sykehus kan tilby opplæring i pacemaker implantasjoner og intensiv tjeneste. Ved avdelingen i Drammen kan man tilby intensivtjeneste, opplæring i pacemaker og ICD implantasjoner, samt høyresidig hjertekateterisering og myocardscintigrafi.

Ingen av avdelingene har angiografi/PCI, hjertekirurgi eller elektrofysiologi, så disse ferdighetene må oppfylles ved tjeneste ved OUS.

Utdanningsutvalg og Utdanningsråd

For å sikre at fagmiljøene og LIS har anledning til å medvirke i utformingen at utdanningstilbudet er det opprettet ett utdanningsutvalg per spesialitet.

Utdanningsutvalgene skal blant annet ha ansvar for å kvalitetssikre utdanningen, revidere læringsaktiviteter og informere om mulige utfordringer ved rotasjon, internt og eksternt. Med kvalitetssikring menes å sikre at LIS får veiledning, supervisjon og oppfølging i tråd med forskrift og ansvar som påligger foretaket som utdanningsvirksomhet. Det skal også sikres tilstrekkelig rom for gjennomføring av utdanningsaktiviteter.

Det er i tillegg opprettet et utdanningsråd med representanter fra hver spesialitet. Rådets oppgaver er å analysere, evaluere og videreutvikle felles utfordringer og muligheter på tvers av spesialitetene. Eksempler på evaluering er organisering av læringsaktiviteter i FKM, planlegging og gjennomføring av veiledning, supervisjon og struktur, utfordringer rundt rotasjon samt generell erfaringsutveksling.

Teoriundervisning

Teoriundervisningen foregår flere ganger per uke ved alle de fire sykehusene i Vestre Viken. I løpet av et par år er undervisningen lagt opp slik at alle sentrale områder i kardiologien blir dekket.

Virksomhetens retningslinjer for veiledning og vurdering

I henhold til spesialistforskriftens bestemmelser får alle LIS utnevnt en individuell veileder.

Leder er ansvarlig for utnevnelse av veileder og at det legges til rette for supervisjon og regelmessig veiledning. Samtlige læringsarenaer har etablert struktur for veiledning av kandidater under spesialisering. Spesialister og andre kompetansepersoner medvirker i den daglige supervisjon og mester/svenn-læring i tråd med nasjonale retningslinjer.

Veiledning gjennomføres som en strukturert kombinasjon av individuell veiledning og gruppeveiledning. Ansvarlige ledere og representanter for LIS deltar i utviklingen av veiledningsstrukturen. Det særskilte ansvaret for gjennomføring ligger på ledelsen, representert ved klinikkene.

Kandidatene skal vurderes systematisk underveis i utdanningsløpet, gjennom tett oppfølging av veileder. I vurderingen av oppnådde læringsmål skal leder innhente anbefalinger fra veileder og minst en av dem som har deltatt i supervisjonen. Der leder ikke er spesialist i aktuell spesialitet er det særlig viktig at leder henter vurderingskompetanse. Der det er hensiktsmessig anbefales det at en helhetlig vurdering av vurderingskollegium/evalueringskollegium inngår i vurdering av kandidatene før læringsmål godkjennes. Det vil etter oppnåelse av læringsmål, eller ved arbeidsforholdets slutt, bli utstedt bekreftelse på gjennomført praktisk tjeneste.

Akademisk kompetanse og forskningsaktivitet

Akademisk kompetanse er beskrevet under hver enkelt avdeling.
Bærum sykehus har aktivitet innen atrieflimmer forskning, mens Drammen sykehus har NOR COR prosjektet innen preventiv kardiologi, der en stipendiat disputerte i 2019, og en stipendiat er godt i gang med sitt doktorgradsarbeid. Avdelingen har også publisert artikler innen ekkokardiografi og akutt koronarsykdom i løpet av de siste par årene.

Faglig forsvarlige rammer og kvalitet

Ved rekruttering legges det vekt på faglig kompetanse og tidligere vitenskapelig arbeide. Det er en målsetting å legge til rette for at avdelingen har kompetanse som dekker hele fagfeltet. Kompetansen opparbeides ved faglig fordypning, spesialfunksjoner og tilretteleggelse for ekstern fordypning.

Alle avdelingene har store pasientvolum, som medfører god utdanning i generell kardiologi. Systemet med veiledere og internundervisning sikrer god kvalitet på utdanningskandidatene.

Evaluering og revisjon av utdanningsplanen

Utdanningsplanen skal løpende evalueres og være på agendaen i utdanningsutvalgets møter.
Planen vil bli revidert ved behov.

Fant du det du lette etter?