Utdanningsplan for spesialiteten nevrologi

Denne utdanningsplanen redegjør nærmere for utdanning av leger i spesialisering innen spesialiteten nevrologi i Vestre Viken.

 

Hensikt og målsetting

Planen skal informere om hvordan utdanningsvirksomheten er organisert, organisering og gjennomføring av utdanningsløpet, tilrettelegging for læringsaktiviteter og supervisjon faglig forsvarlige rammer og kvalitet, akademisk kompetanse og forskningsaktivitet og internundervisning.

Planen suppleres av en utdanningsplan i Kompetanseportalen, som tildeles LIS ved tilsettelse. I Kompetanseportalen er de forskriftsfestede læringsmål detaljert beskrevet med læringsaktiviteter kandidaten forventes å gjennomføre.

Planen skal ligge til grunn for virksomhetens internkontroll og oppfølging fra Helsedirektoratet og Legeforeningens spesialitetskomiteer. Planen skal være et offentlig dokument tilgjengelig for den enkelte lege i spesialisering, også i forbindelse med søknad om ansettelse.

Organisering av utdanningsvirksomheten

Vestre Viken helseforetak består av somatisk virksomhet ved Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus og Hallingdal sjukestugu. Vi har også en psykiatrisk sykehusavdeling ved Blakstad og fem distriktpsykiatriske sentre (DPS-er), tilbud innen barne- og ungdomspsykiatri samt tverrfaglig spesialisert rus- og avhengighetsbehandling. Klinikk for medisinsk diagnostikk har fagområder fordelt på de fire somatiske sykehusene.

Vestre Viken tilbyr spesialisering i nevrologi ved Drammen sykehus.

Læringsarenaer i spesialiteten

Utdanningen vil foregå ved følgende arenaer internt i helseforetaket:

• Avdeling for Nevrologi, Revmatologi og reHabilitering (NRH), Drammen sykehus

De ulike læringsarenaene vil dekke ulike læringsområder. Dersom tjeneste utover to uker ved annen avdeling enn fast arbeidssted er nødvendig, fremgår dette av overordnet fremdriftsplan for spesialiteten.

I tillegg vil eksterne læringsarenaer for mange spesialiteter benyttes etter avtale. Dette vil eventuelt fremgå av overordnet fremdriftsplan for spesialiteten.

Overordnet fremdriftsplan for utdanningen

Her finner du overordnet fremdriftsplan for utdanningen

Beskrivelse av enheten og dens arbeid med utdanning

Nevrologisk avdeling Drammen sykehus er del av klinikk Drammen Sykehus i Vestre Viken HF. Avdelingen overtok 01.04.2011 ansvaret for nevrologiske pasienter bosatt i Asker og Bærum, og har nå sentralsykehusfunksjon for ca. 480.000 innbyggere. Avdelingen har 12 overlegehjemler, hvorav ti går i vakt. Tre av avdelingens overleger er tilknyttet habiliteringsavdelingen med voksenhabilitering som arbeidsområde. En lege har 20 % tjeneste ved en rehabiliteringsinstitusjon (Vikersund rehabilitering) med spesielt ansvar for slagrehabilitering.

Nevrologisk avdeling har 11-delt vaktturnus for LIS. Vi har flere LIS som til en hver tid er ute i forskning og en LIS i fordypningsstilling som roterer for PhD-prosjekter. Nevrologisk avdeling Drammen sykehus har i alt 29 senger, i tillegg til dagpost. Vi disponerer en seng i observasjonsposten og en seng på hotellpost. Avdelingen er delt inn i tre poster og poliklinikk; Slagpost med 12 senger, Generell nevrologisk post med 17 senger, samt en seng på obsservasjonspost og hotellpost. I tillegg har vi Dagpost og Poliklinikk.

Det er etablert en fast rotasjonsordning der både overleger og LIS roterer jevnlig. Avdelingen har en omfattende poliklinisk virksomhet med over 11.000 konsultasjoner årlig, hvorav ca. 1.500 av disse er klinisk nevrofysiologi. Avdelingen har hatt egen MS-poliklinikk siden 1998. Vi har epilepsisykepleier i 20 % stilling, og Parkinson-sykepleier i 20 % stilling.

Avdelingen driver omfattende injeksjonsbehandling med botulinumtoksin hovedsakelig mot dystonier og spastisitet, og har ca. 250 pasienter som mottar denne type behandling. Vi har et moderne og oppdatert klinisk nevrofysiologisk laboratorium. Laboratoriet er utvidet i forbindelse med nye opptaksområder. I samarbeid med Habiliteringsavdelingen er det etablert en anfallsutrednings- og anfallskartleggingsenhet der det utredes åtte pasienter ukentlig med langtids-EEG og samtidig videoovervåkning.

Vår avdeling samarbeider nært med nevrologisk og nevrokirurgisk avdeling samt avdeling for kompleks epilepsi ved Oslo Universitetssykehus. I samarbeid med det medisinske fakultetet ved UiO deltar avdelingen og sykehuset som helhet i praksisundervisning av medisinerstudenter som er utplassert på avdelingen totalt seks måneder i året. Avdelingen tilbyr også hospiteringsplass til andre medisinerstudenter, vesentlig utenlandsstudenter.

Alle LIS deltar i alle deler av avdelingens virksomhet. LIS arbeidsoppgaver er for en stor del knyttet opp til sengepostenes drift med ansvar for hver sin post. I tillegg til vaktarbeid. Det er etablert en rotasjonsordning med skifte av post regelmessig. LIS skal lære seg doppler halskar mens de er på slagposten, under veiledning av overlegen på slagposten. Fordypningstiden kan gjerne brukes til dette. I tillegg har LIS faste poliklinikkdager i løpet av en 11-ukers turnus. De har fortløpende faglig veiledning av overlege.

Pasientgjennomstrømmingen ved avdelingen er stor og LIS tar imot og behandler et stort antall pasienter med nevrologiske sykdommer. De har svært gode muligheter til å få bred erfaring med de vanligste nevrologiske sykdommer og problemstillinger ved Drammen sykehus, samtidig som de også vil få se en rekke mer spesielle nevrologiske tilstander, samt ortopediske og nevrokirurgiske problemstillinger.

Vi satser betydelig på forskning og fagutvikling ved avdelingen.                 Avdelingen har avtale med nevrokirurgisk avdeling, OUS for obligatorisk tjeneste i nevrokirurgi. Vi tar imot LIS som trenger utdannelse fra andre nevrologiske avdelinger, siste årene mest fra Tønsberg og Skien.

Felles utdanningsarbeid innen spesialiteten

Avdelingen har et utdanningsutvalg som består av to representanter for overlegene og to representanter for LIS. En av representantene skal ha doktorgrad. Utvalget møtes ca. fire ganger i året med årlig gjennomgang og revisjon av utdanningsplanen. Utvalget har en funksjonstid på to år.

Hver ukedag er det et morgenmøte som varer 30 minutter der alle pasienter som ble innlagt dagen/helgen før blir gjennomgått og drøftet internt i legestaben. Her er det rom for faglige og etiske diskusjoner rundt enkeltpasienter og generelt. Morgenmøtet blir etterfulgt av et nevroradiologisk møte som varer 30 minutter der billeddiagnostikk av inneliggende og polikliniske pasienter blir gjennomgått og videre diagnostikk blir diskutert.

Hver dag er det previsitt og visitt med postansvarlig sykepleier, eventuelt også andre faggrupper som fysioterapeut, logoped, ergoterapeut og sosionom. Overlege er til stede ved previsitten, dels visitten (alle nyinnlagte pasienter), men LIS går tilnærmet daglig visitt alene. To ganger i uken er det egne teammøter på slagposten og den allmennevrologiske posten der alle involverte yrkesgrupper, inklusive overlege og LIS deltar.

Utdanningsutvalg og Utdanningsråd

For å sikre at fagmiljøene og LIS har anledning til å medvirke i utformingen at utdanningstilbudet er det opprettet ett utdanningsutvalg per spesialitet.

Utdanningsutvalgene skal blant annet ha ansvar for å kvalitetssikre utdanningen, revidere læringsaktiviteter og informere om mulige utfordringer ved rotasjon, internt og eksternt. Med kvalitetssikring menes å sikre at LIS får veiledning, supervisjon og oppfølging i tråd med forskrift og ansvar som påligger foretaket som utdanningsvirksomhet. Det skal også sikres tilstrekkelig rom for gjennomføring av utdanningsaktiviteter.

Det er i tillegg opprettet et utdanningsråd med representanter fra hver spesialitet. Rådets oppgaver er å analysere, evaluere og videreutvikle felles utfordringer og muligheter på tvers av spesialitetene. Eksempler på evaluering er organisering av læringsaktiviteter i FKM, planlegging og gjennomføring av veiledning, supervisjon og struktur, utfordringer rundt rotasjon samt generell erfaringsutveksling.

Teoriundervisning

Det er tre faste undervisningstimer i uken, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 08:00-08:30. 

Tirsdag er det emneundervisning der de viktigste emnene innen nevrologien blir utdypet. Her bidrar avdelingens leger samt eksterne foredragsholdere med gjennomgang av temaer oppsatt etter en rotasjonsmal. Denne undervisningen er lagt opp som en toårs syklus slik at samtlige emner blir gjennomgått i LIS tellende tjenestetid ved avdelingen.

Torsdag er avsatt til litteraturgjennomgang eller forskningsrelatert undervisning. I tillegg har LIS undervisning av spesielle emner sammen med en overlege tre onsdager i måneden. Mye av dette er EEG-undervisning, ”bed-side” undervisning og undervisning i undersøkelsesteknikker. Det er obligatorisk fremmøte til undervisningen.

Onsdager i lunsjen er det satt av tid til informasjon og oppdateringer fra legemiddelindustrien, såkalte lunsjmøter kl. 12:00-12.30, dette er ikke en del av den obligatoriske undervisningen.
Vi har forskningsmøter for avdelingens leger en gang månedlig der vi gjennomgår egne eller andres artikler og diskuterer i plenum.
Cirka to til fire ganger per semester arrangerer forskningsavdelingen møter for alle med forskningsinteresse ved sykehuset, med mer allmenne forskningsrelaterte tema som etikk, personvern, metode, hvordan søke midler, litteratursøk, statistikk med mer.

I tillegg er det fellesundervisning på sykehuset og en gang i måneden på fredager er det fellesundervisning for alle sykehuset ansatte kl. 08:00-08:30. Dette er heller ikke regnet som obligatorisk undervisning.

Avdelingen arrangerer årlige fagseminarer for leger med et spesifikt tema der vi har eksterne foredragsholdere. De siste årene har temaene vært ”Førerkortvurderinger”, Personvern og datasikkerhet, Psykosomatisk sykdom og tumor cerebri. I tillegg har vi årlige seminarer for alle ansatte ved avdelingen med mer allmenngyldige temaer.

Kursutdanning

Avdelingen tilstreber å være liberal med innvilgning av permisjon for deltakelse på obligatoriske kurs og emnekurs. Vi prøver også i størst mulig grad å hjelpe LIS slik at de i alle fall en gang ila utdanningen får med seg en internasjonal stor kongress. I tillegg får alle to dager på Nevrodagene årlig.    

                                                                                                                       Fordypning

I tjenesteplanen for LIS er det avsatt fire timer i uken til faglig fordypning. Studiedagen skal brukes til faglig fordypning, prosedyrer som doppler, injeksjoner med botulinumtoksin og lignende. Avdelingen har et velutstyrt fagbibliotek og abonnerer på flere fagtidsskrifter elektronisk og god bibliotekartjeneste og tilgang til de store medisinsk-faglige databasene via internett. Samtlige leger har tilgang til internett fra sine kontor-PC-er. 

Virksomhetens retningslinjer for veiledning og vurdering

I henhold til spesialistforskriftens bestemmelser får alle LIS utnevnt en individuell veileder.

Leder er ansvarlig for utnevnelse av veileder og at det legges til rette for supervisjon og regelmessig veiledning. Samtlige læringsarenaer har etablert struktur for veiledning av kandidater under spesialisering. Spesialister og andre kompetansepersoner medvirker i den daglige supervisjon og mester/svenn-læring i tråd med nasjonale retningslinjer.

Veiledning gjennomføres som en strukturert kombinasjon av individuell veiledning og gruppeveiledning. Ansvarlige ledere og representanter for LIS deltar i utviklingen av veiledningsstrukturen. Det særskilte ansvaret for gjennomføring ligger på ledelsen, representert ved klinikkene.

Kandidatene skal vurderes systematisk underveis i utdanningsløpet, gjennom tett oppfølging av veileder. I vurderingen av oppnådde læringsmål skal leder innhente anbefalinger fra veileder og minst en av dem som har deltatt i supervisjonen. Der leder ikke er spesialist i aktuell spesialitet er det særlig viktig at leder henter vurderingskompetanse. Der det er hensiktsmessig anbefales det at en helhetlig vurdering av vurderingskollegium/evalueringskollegium inngår i vurdering av kandidatene før læringsmål godkjennes.
Det vil etter oppnåelse av læringsmål, eller ved arbeidsforholdets slutt, bli utstedt bekreftelse på gjennomført praktisk tjeneste.

Akademisk kompetanse og forskningsaktivitet

Avdelingen driver aktivt med forskning og har flere pågående prosjekter utgående fra avdelingen innen epilepsi og MS spesielt.
I tillegg har tre overleger doktorgrad innen hjerneslag og bevegelsesforstyrrelser. 
En LIS er ferdig med sin doktorgrad utgående fra avdelingen på epilepsi.
I tillegg har vi flere samarbeidsprosjekter, spesielt med OUS. Vi har de siste årene hatt mellom ti og femten publikasjoner i internasjonale tidsskrift eller Tidsskrift for den Norske Legeforening årlig.

To LIS og en overlege er oppmeldt i doktorgradsprogrammet. I tillegg er flere overleger og LIS involvert i mindre prosjekter og oppdragsforskning og diverse kliniske studier innen epilepsi, MS, Parkinsons sykdom og behandling av hjerneslag.

Undervisning i forskningsmetodikk, forskningsetikk og vitenskapsteori er lagt inn i vår rullerende utdanningsplan for avdelingen. Vi har i tillegg forskningsmøter to ettermiddager i halvåret for alle som er involvert i prosjekter arrangert av Forskningsutvalget.

LIS oppfordres til å delta aktivt med presentasjoner under våre nasjonale fagdager, Nevrodagene, og bidrar årlig med flere innlegg (siste årene mellom to til fem innlegg).     

Faglig forsvarlige rammer og kvalitet

Ved rekruttering legges det vekt på faglig kompetanse og tidligere vitenskapelig arbeide. Det er en målsetting å legge til rette for at avdelingen har kompetanse som dekker hele fagfeltet. Kompetansen opparbeides ved faglig fordypning, spesialfunksjoner og tilretteleggelse for ekstern fordypning.

Nevrologisk avdeling i Drammen er en utpreget klinisk avdeling med slagenhet og generell nevrologisk enhet samt poliklinikk hvor LIS deltar i alle funksjoner . Det er høy turnover av innlagte pasienter hvor hovedtyngden av innleggelser er øyeblikkelig help. Dette innebærer at LIS relativt raskt får erfaring med alle typer nevrologiske problemstillinger og får sett mange pasienter, både elektivt på poliklinikk og sengepost og mer akutte nevrologiske tilstander på vakt.

Det er lagt til rette for og gitt uttrykk for fra overlegesiden at det er ønskelig at LIS konfererer og man opplever vel at terskelen for konferering og diskusjon er lav – dette bidrar til å sikre faglig kvalitet. Viktig er også faglige diskusjoner, både generelle og rundt innkomne og inneliggende pasienter sammen med erfarne leger på daglige morgenmøter og rapportmøter ved vaktskifter. Dette kombinert med teoretisk undervisning, individuell veiledning og innføring i prosedyrer håper vi skal sikre tilstrekkelig klinisk kompetanse og dermed faglig kvalitet.

Vedr. akademisk kompetanse er det tre LIS som i løpet av dette året, eventuelt neste år vil fullføre sitt doktorgradsarbeid. Vi har tre overleger med PhD og en overlege som nylig har påbegynt sitt doktorgradsarbeid. I tillegg har en av våre overleger tidligere vært ansatt som forskningssjef ved sykehuset, noe som også i stor grad har bidratt til å stimulere akademisk virksomhet.

Vi forsøker blant annet å dra nytte av LIS i forskningsstillinger i internundervisning og forsøker å legge til rette for nye prosjekter.

Evaluering og revisjon av utdanningsplanen

Utdanningsplanen skal løpende evalueres og være på agendaen i utdanningsutvalgets møter.
Planen vil bli revidert ved behov.

Fant du det du lette etter?