Utdanningsplan for spesialiteten nyresykdommer

Denne utdanningsplanen redegjør nærmere for utdanning av leger i spesialisering innen spesialiteten nyresykdommer i Vestre Viken.

Hensikt og målsetting

Planen skal informere om hvordan utdanningsvirksomheten er organisert, organisering og gjennomføring av utdanningsløpet, tilrettelegging for læringsaktiviteter og supervisjon faglig forsvarlige rammer og kvalitet, akademisk kompetanse og forskningsaktivitet og internundervisning.

Planen suppleres av en utdanningsplan i Kompetanseportalen, som tildeles LIS ved tilsettelse. I Kompetanseportalen er de forskriftsfestede læringsmål detaljert beskrevet med læringsaktiviteter kandidaten forventes å gjennomføre.

Planen skal ligge til grunn for virksomhetens internkontroll og oppfølging fra Helsedirektoratet og Legeforeningens spesialitetskomiteer. Planen skal være et offentlig dokument tilgjengelig for den enkelte lege i spesialisering, også i forbindelse med søknad om ansettelse.

Organisering av utdanningsvirksomheten

Vestre Viken helseforetak består av somatisk virksomhet ved Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus og Hallingdal sjukestugu. Vi har også en psykiatrisk sykehusavdeling ved Blakstad og fem distriktpsykiatriske sentre (DPS-er), tilbud innen barne- og ungdomspsykiatri samt tverrfaglig spesialisert rus- og avhengighetsbehandling. Klinikk for medisinsk diagnostikk har fagområder fordelt på de fire somatiske sykehusene.

Vestre Viken tilbyr spesialisering i nyresykdommer ved Drammen sykehus, Bærum sykehus og Ringerike sykehus.
Kongsberg sykehus har ingen fast tilstedeværende nefrolog, men tilsynslege fra Drammen sykehus en gang per uke.
Det er kun Drammen sykehus som tilbyr plasmaferese, peritoneal dialyse og nyrevakt. 

Læringsarenaer i spesialiteten

Utdanningen vil foregå ved følgende arenaer internt i helseforetaket:

- Medisinsk avdeling, Drammen sykehus
- Medisinsk avdeling, Bærum sykehus
- Medisinsk avdeling, Ringerike sykehus
- Medisinsk avdeling, Kongsberg sykehus kan være aktuell for del 2 av utdanningen

De ulike læringsarenaene vil dekke ulike læringsområder. Dersom tjeneste utover to uker ved annen avdeling enn fast arbeidssted er nødvendig, fremgår dette av overordnet fremdriftsplan for spesialiteten.

I tillegg vil eksterne læringsarenaer for mange spesialiteter benyttes etter avtale. Dette vil eventuelt fremgå av overordnet fremdriftsplan for spesialiteten.

Overordnet fremdriftsplan for utdanningen

Her finner du overordnet fremdriftsplan for utdanningen

Beskrivelse av enheten og dens arbeid med utdanning

Medisinsk avdeling, Drammen sykehus

Drammen sykehus er det største av de fire somatiske sykehusene i Vestre Viken, med lokalfunksjon for 170.000 innbyggere. Sykehuset har områdefunksjon i enkelte fagområder for om lag 490.000 innbyggere.  Medisinsk avdeling har 103 normerte senger og seks senger på medisinsk intensiv. I tillegg benyttes i snitt to senger på generell intensiv.

Det var rundt 10.000 registrerte døgnopphold på avdelingen i 2017. Gjennomsnittlig liggetid var 3,7 dager. Poliklinisk aktivitet og dagbehandling er samlet på medisinsk poliklinisk senter. Det var i 2017 registrert rundt 30.000 konsultasjoner. Dagbehandling kommer i tillegg med omtrent 5.600 kontakter. 

Medisinsk avdeling er temporært grenspesialisert med felles ansvar for vaktfunksjon og grenspesialisert drift på dagtid hverdager.
Nyreseksjonens arbeidsområder kan geografisk inndeles i sengepost, dialyseavdeling, nyremedisinsk poliklinikk og medisinsk dagenhet. I tillegg kommer daglig tilstedeværelse på intensivavdelingene. Vår satellitt på Kongsberg sykehus dekkes med dialysevisitt en dag hver uke med samtidig desentralisert poliklinikk.

Nyreseksjonen disponerer 11 av 34 + to buffersenger på medisinsk sengepost 3, og har et eget visitteam. De øvrige senger disponeres av hematologi, infeksjonsmedisin og endokrinologi.

Dialyse ble etablert på Drammen sykehus i 1969. Siden den gang har avdelingen langsomt blitt større fra ni plasser i 1980 til 17 plasser i dag, pluss seks plasser på Kongsberg sykehus. Vi kjører foreløpig ni skift i uken.
Maskinparken består av Fresenius 5008 med tilhørende elektronisk styringssystem. De tre siste årene er det gjennomført rundt 7.400 dialysesekvenser per år - Kongsberg inkludert, dette fordelt på rundt 170 unike pasienter per år. Antall terapeutiske plasmafereser ligger rundt 60 sekvenser per år. I tillegg kommer et litt varierende antall LDL afereser.
Dialyseavdelingen disponerer 21 sykepleiere og en assistent. Legeteamet er tre-delt med ansvar for hver sin pasientpopulasjon: MOF (man, ons, fre), TTL (tir, tor, lør) og satellitt.

Vi har nylig startet opp med selvdialyse hvor pasienter rekrutteres til hjemmebasert modalitet. Foreløpig har vi eksportert seks pasienter ut, pluss en som ble transplantert før etablering.

Aksessmøte med radiolog og karkirurg avholdes regelmessig. Vi har et godt tverrfaglig samarbeid med karkirurgisk seksjon, urologisk seksjon og radiologisk avdeling. Sistnevnte bistår ved nyrebiopsier hvor nyrelege kvalitetssikrer materialet før innsendelse til patologisk avdeling på Rikshospitalet. Generelt et meget godt intern samarbeid på medisinsk avdeling.

Aktiviteten ved nyremedisinsk poliklinikk er organisert som fiksert poliklinikk. Timeboken kan dermed rulles ut med ubegrenset tidshorisont, og gir et oversiktlig bilde ved oppsett av pasienter. Hver lege har sine faste dager med poliklinikk. Dette gir mulighet for bedre kontinuitet på enkelte pasientforløp, spesielt hvor det er behov for styrt utvikling mot nyreerstattende nivå. Det er lagt inn buffertimer som benyttes i perioder med høy intensitet. Det er tre sykepleiere tilknyttet poliklinikken. Disse har egne konsultasjoner under supervisjon av nefrolog, og utgjør samtidig en reserve ved uforutsett fravær.

Nyremedisinsk poliklinikk er inndelt i fire ressursgrupper; transplantasjon, predialytisk poliklinikk, Peritoneal dialyse poliklinikk og sykepleierpoliklinikk. I tillegg kommer en ren spesialistpoliklinikk som organiseres utenfor de fikserte timer. Her er det listefører som slipper legeressurser etter avdelingens totale kapasitet.

Antall konsultasjoner per år ligger i overkant av 3.500. Seksjonen følger rundt 170 transplanterte pasienter.
Nyremedisinsk poliklinikk arrangerer nyreskole minst tre ganger per år. Pasienter og pårørende fra de andre sykehus kan delta.
Drammen sykehus har områdefunksjon for peritoneal dialyse. Virksomheten er organisert under nyremedisinsk poliklinikk. Antall dialysemåneder per år varierer, men øker hvis man ser på antall pasienter rekruttert. Aksess etableres enten ved medisinsk- eller kirurgisk metode. Nefrolog har lagt 139 medisinsk katetre siden metoden ble etablert i 2003.

Dagenheten er ansvarlig for tyngre nefrologisk utredning, inkludert resipient- og donorutredninger. Behandling med belatacept, cyclofosfamid og rituximab er lagt til dagenheten. I tillegg kanaliseres iohexol clearance, AUC målinger, hypertensjonsutredning, årskontroller av transplanterte, renal staging samt andre utredningsprotokoller via det samme systemet. Vi er meget godt fornøyd med samspillet mellom døgn, dag og poliklinikk.
Legegruppen består av en seksjonsoverlege, en enhetsoverlege og tre overleger. Vi har to LIS tilknyttet seksjonen.

Drammen sykehus har innført en fem-delt nyrevakt. Dette er en hybridløsning som gir et minimumstilbud til befolkningen i Vestre Viken. Vi kan tilby nefrologisk bistand alle hverdager fram til kl. 21:00, og alle helger og helligdager fram til kl. 15:00. To dialysesykepleiere inngår i vakten. Nefrologene er tatt ut av generell vakt.

Nyreseksjonen har et eget utdanningsutvalg som har ansvar for internundervisning og sertifisering av medisinsk teknisk utstyr. Utdanningen foregår løpende innenfor avdelingens drift med previsitt og supervisjon. Det holdes seksjonsvis internundervisning en gang per uke, og daglige lunsjmøter for drøfting av pasientkasus. Dette kommer i tillegg til avdelingens internundervisning. Det er reservert tid til ukentlig veiledningsmøter. I tillegg gis spesifikk supervisjon av LIS nyrepoliklinikk. Det gis permisjon to uker per år for kongresser og andre relevante kurs/møter. Overlegene har to fordypningsdager per måned.

Medisinsk avdeling, Bærum sykehus

Bærum sykehus er et stort lokalsykehus, med et nedslagsfelt på ca. 182.000.  Medisinsk avdeling har ca. 76 leger og har spesialister i alle grener innenfor indremedisin.

Nyreseksjonen med dialysen og poliklinikk samt sengeplasser på generell medisinsk avdeling holder til i 5. etasje. Fra høsten 2017 har det jobbet 2,5 nefrologer ved seksjonen i tillegg til en LIS i rotasjon. Det er 8,5 sykepleierhjemler tilknyttet dialysen. Dialysen har totalt 18 plasser fordelt på fem rom, hvorav to enerom. Det er i tillegg et stort undersøkelsesrom/kontor samt et mindre legekontor. Det er eget møterom for blant annet dialyse previsitt, internundervisning, og eventuelt andre møter/gjennomganger.

Seksjonen har et godt og tett samarbeid med bl.a. Intensivavdelingen / medisinsk overvåkning, og deltar daglig på previsitt der. Her er vi med på å vurdere blant annet dialysebehov og eventuelt dialysemodalitet (kontinuerlig versus intermitterende dialyse), diagnostikk og medisinering. Det er uttak for intermitterende dialyse på ett rom på intensiv. Det er anestesilege som legger inn dialysekateter.

Vi har også et godt samarbeid med radiologisk avdeling (utfører blant annet ultralydveiledet nyrebiopsi), urologene (nefrostomi/JJ-stent), samt de øvrige seksjonene på medisinsk avdeling.
Det er etablert godt tverrfaglig samarbeid med ernæringsfysiolog og sosionom.

Nyreseksjonen disponerer senger på generell medisinsk avdeling som ligger i samme etasje som, og rett ved siden av dialysen. Eksempel på innlagte pasienter er pasienter som innlegges for nyrebiopsi, utredning/behandling av akutt nyresvikt også pasienter i behov av infusjonsbehandling som f.eks. solu-medrol og cyklofosfamid, nyretransplanterte med interkurrent sykdom. Det er i hovedsak leger knyttet til generell indremedisinsk post som går previsitt/visitt på disse, men nefrologene og LIS bistår og samarbeider tett om oppfølgingen. Nyrelege /LIS blir også konsultert ved behov vedrørende utredning og behandling av pasienter med redusert nyrefunksjon som er inneliggende på andre avdelinger/ poster på sykehuset.

Per august 2019 er det 34 pasienter i kronisk hemodialyse (HD og HDF) på sykehuset, inkludert 1 i hjemmedialyse. PD (Peritonealdialyse) pasientene i vårt opptaksområde blir henvist til, og følges opp ved Drammen sykehus. Vår dialyseavdeling er i drift mandag til lørdag fra kl. 07:30 til kl. 15:00, i tillegg er det kveldsdialyse mandager fram til kl. 21:00. På dialysen er det previsitt og visitt mandag og tirsdag. Det tas månedsprøver (blodprøver) hver måned av alle pasientene og man går da legevisitt. I tillegg tilses pasientene ved behov.

Avdelingen har per august 2019, 20 dialysemaskiner, UL apparat (vurdering av AV-fistler) samt BCM måler.
Nyremedisinsk poliklinikk hadde i 2018 over 1.400 polikliniske konsultasjoner.
Per i dag disponerer vi ett fast konsultasjonsrom alle dager på medisinsk poliklinikk. Her er det også eget rom for urinanalyser (urinstix og mikroskopi). Det er i tillegg noe poliklinisk virksomhet på dialyseavdelingen.

Ved nyremedisinsk poliklinikk utreder, behandler og kontrollerer vi pasienter med et bredt spekter av nyresykdommer, blant annet ulike glomerulonefritter, cystenyrer, diabetes nefropati, hypertensiv nefropati, sekundær HT, gravide med nyresykdom, nyretransplanterte, pankreastransplanterte, predialytiske pasienter og nyredonores. Vi utreder pasienter som er aktuelle for nyre- (og/eller) pankreas transplantasjon, samt eventuelle levende givere.

Seksjonen dekker det meste innen nefrologien, unntak er PD, plasmaferese og anleggelse av AV-fistler, som utføres ved Drammen sykehus. Indikasjonsstillingen blir tatt på Bærum sykehus. Nyreskole er etablert i Drammen og våre pasienter henvises dit ved behov.
Nyre og pancreastransplantasjoner utføres på OUS, RH men pasientene følges opp her etter ca. åtte uker postoperativt.

På Bærum har vi kun en LIS i rotasjon på nyreseksjonen. Utdanningskandidaten vil delta i alle seksjonens arbeidsoppgaver, som beskrevet over. Utdanningskandidaten vil delta på dialysen før lunsj og har poliklinikk 1,5 dager i uken, onsdag etter lunsj samt torsdager. Kandidaten er med på tilsyn, oppfølging av inneliggende pasienter med nyresykdom. Han eller hun deltar i vaktarbeid etter turnus for LIS på medisinsk avdeling.
Det er ingen egen nefrologvakt på Bærum og nefrologene går i generell medisinsk bakvaktturnus.

Minst en av overlegene er til stede på hverdager og kan supervisere LIS. Dette gjelder hele året og overlegene tilstreber ikke å ta ut ferie eller ha annet fravær på samme tid. 
Ved behov for justering av de individuelle utdanningsplanene vil dette være et samarbeid mellom LIS, veileder for LIS og seksjonsoverlege for LIS.
Det gis permisjon til kurs, både obligatoriske og andre kurs relevante for spesialiteten.
Utdanningskandidaten har fire timer fordypningstid pr uke. Fordypningstiden forventes brukt blant annet til forberedelse av undervisning og til tilegnelse av praktisk og teoretisk kunnskap. Medisinsk avdeling har eget bibliotek samt PC med internett-tilgang. Avdelingen abonnerer på flere nyremedisinske tidsskrift.

Det er også felles nyrebiopsimøter med nyrelegene på Ullevål ca. en gang per måned. Dette ble startet opp høsten 2015 (Bærum sykehus).

Medisinsk avdeling, Ringerike sykehus

Ringerike sykehus er et lokalsykehus for ca. 80.000 innbyggere, men har også «sørgefor-ansvar» for kommunene Jevnaker, Hedalen og Sør Aurdal i Oppland fylke. Stort geografisk nedslagsfelt fra grense til Hordaland i vest. Dessuten ca. 20.000 turister i helger/høytider og ferier. Medisinsk avdeling har 56 døgnsenger og seks senger i observasjonsenheten, samt et fleksibelt antall senger ved intensiv/MOV. Hallingdal sjukestugu (HSS) er en arm under Ringerike sykehus med blant annet 18 døgnplasser og seks dialyseplasser. Det foregår en utstrakt poliklinisk virksomhet ved sjukestugu av ambulerende spesialister fra Ringerike.

Nyreseksjonen ved Ringerike Sykehus er en del av den medisinske avdelingen. Den består av dialyse, med satellittdialyseavdeling på HSS, poliklinikk ved Ringerike og HSS, dagenhet og sengepost. 
Nyreseksjonen disponerer et fleksibelt antall senger med gjennomsnittlig fire til seks senger. Nyrepasienter blir også lagt på andre avdelinger av ulike grunner, hvilket innebærer en ikke ubetydelig tilsynsvirksomhet.

Dialyseavdelingen ved Ringerike disponerer 15 maskiner og har per nå 12 plasser. Åtte årsverk for dialysesykepleiere samt en assistent. Dialyse alle dager minus søndag samt kveldsdialyse mandag og torsdag. Satelittdialysen HSS har seks dialyseplasser med dialyse tre dager pr uke, av og til mer. De siste årene har det totalt sett vært kjørt over 4.000 sekvenser per år, for 2018 var tallet 4.500 sekvenser.

Nyremedisinsk poliklinikk er underlagt generell medisinsk poliklinikk. Våre nefrologer og enkelte LIS har fast dag i uken med poliklinikk. Virksomheten innebefatter utredning og behandling av nyresvikt, kontroll av kronisk nyresvikt, transplantasjons-/donasjonsutredning og oppfølgning etter transplantasjon/donasjon samt hypertensjon.

Nefrologene på Ringerike sykehus har også ansvar for diabetesomsorgen og enkelte andre endokrinologiske problemstillinger (ca. ett årsverk til diabetes). Det er også startet opp med predialytisk poliklinikk, der en sykepleier har poliklinikk hver 14. dag. 
Antall konsultasjoner per år ligger på ca. 2.000. Seksjonen følger per nå rundt 80 transplanterte pasienter.

Nyrebiopsier utføres i samarbeid med radiologisk avdeling.
Dagenheten har også ansvar for enkelte mer kompliserte nefrologiske problemstillinger, og bistår i behandling med tyngre immunmodulerende medikasjon. Vi ønsker å kunne bruke dagenheten i større grad i tiden som kommer til blant annet transplantasjonsutredning. 

Legegruppen består av fire leger med nefrologisk kompetanse. En av nefrologene har inntil nå vært avdelingsoverlege for hele medisinsk avdeling, et årsverk går med til diabetologi, og et av årsverkene er knyttet til akuttmottaket. Tre av legene deltar i generelt medisinsk vaktarbeid.  Vi har to LIS i rotasjonsstilling innenfor nefrologi.

Nyreseksjonen har et eget utdanningsutvalg som har ansvar for internundervisning og MTU sertifisering. Utdanningen foregår løpende innenfor avdelingens drift med previsitt og supervisjon. Det avholdes seksjonsvis internundervisning en gang per uke, og daglige lunsjmøter for drøfting av pasientkasus. Dette kommer i tillegg til avdelingens internundervisning Det gis permisjon to uker per år for kongresser og andre relevante kurs/møter.

For nærmere beskrivelse av del 2 av utdanningen,  se utdanningsplan for indremedisin.

Felles utdanningsarbeid innen spesialiteten

Det er kun Drammen sykehus som tilbyr plasmaferese og peritoneal dialyse, samt karkirurgisk etablering og intervensjon mot AV fistler.
Det er kun Drammen som legger katetre for peritoneal dialyse. Kandidater i nefrologi må derfor rotere til Drammen for kompetanse i disse områder, eventuelt Ullevål/Ahus.
For læringsmål som ikke dekkes av Vestre Viken må kandidatene påregne rotasjon til Rikshospitalet samt Ullevål/Ahus.

Foretaket justerer de individuelle utdanningsplanene dersom utdanningsbehovet til legene i spesialisering ikke kan oppfylles samtidig eller til ønsket tidspunkt.
Det gis permisjon to uker per år for kongresser og andre relevante kurs/møter. Tid til faglig fordypning følges av de respektive avdelingers tjenesteplan.

Utdanningsutvalg og Utdanningsråd

For å sikre at fagmiljøene og LIS har anledning til å medvirke i utformingen at utdanningstilbudet er det opprettet ett utdanningsutvalg pr. spesialitet.

Utdanningsutvalgene skal blant annet ha ansvar for å kvalitetssikre utdanningen, revidere læringsaktiviteter og informere om mulige utfordringer ved rotasjon, internt og eksternt. Med kvalitetssikring menes å sikre at LIS får veiledning, supervisjon og oppfølging i tråd med forskrift og ansvar som påligger foretaket som utdanningsvirksomhet. Det skal også sikres tilstrekkelig rom for gjennomføring av utdanningsaktiviteter.

Det er i tillegg opprettet et utdanningsråd med representanter fra hver spesialitet. Rådets oppgaver er å analysere, evaluere og videreutvikle felles utfordringer og muligheter på tvers av spesialitetene. Eksempler på evaluering er organisering av læringsaktiviteter i FKM, planlegging og gjennomføring av veiledning, supervisjon og struktur, utfordringer rundt rotasjon samt generell erfaringsutveksling.

Teoriundervisning

Internundervisning på nyreseksjonene holdes ukentlig, med totalt en times foredrag/diskusjon, minimum 36 uker i løpet av året. Utdanningskandidater og overleger bidrar i undervisningen. Det er nefrolog som setter opp plan for internundervisningen på alle læringsarenaer.

Undervisningen blir satt opp slik at de viktigste områdene innenfor nefrologien er dekket innen en ettårs periode. Internundervisningen skal også være interessant og lærerik for de overlegene som deltar.
Alle enhetene har egne diskusjonsfora hvor aktuelle problemstillinger tas opp til gjennomgang i plenum.

Læringsarenaene har også undervisning felles for hele medisinsk avdeling, hvor det også tas opp nyremedisinske temaer inkludert akutt nefrologi.

Virksomhetens retningslinjer for veiledning og vurdering

I henhold til spesialistforskriftens bestemmelser får alle LIS utnevnt en individuell veileder.
Leder er ansvarlig for utnevnelse av veileder og at det legges til rette for supervisjon og regelmessig veiledning. Samtlige læringsarenaer har etablert struktur for veiledning av kandidater under spesialisering. Spesialister og andre kompetansepersoner medvirker i den daglige supervisjon og mester/svenn-læring i tråd med nasjonale retningslinjer.

Veiledning gjennomføres som en strukturert kombinasjon av individuell veiledning og gruppeveiledning. Ansvarlige ledere og representanter for LIS deltar i utviklingen av veiledningsstrukturen. Det særskilte ansvaret for gjennomføring ligger på ledelsen, representert ved klinikkene.

Kandidatene skal vurderes systematisk underveis i utdanningsløpet, gjennom tett oppfølging av veileder. I vurderingen av oppnådde læringsmål skal leder innhente anbefalinger fra veileder og minst en av dem som har deltatt i supervisjonen. Der leder ikke er spesialist i aktuell spesialitet er det særlig viktig at leder henter vurderingskompetanse. Der det er hensiktsmessig anbefales det at en helhetlig vurdering av vurderingskollegium/evalueringskollegium inngår i vurdering av kandidatene før læringsmål godkjennes. Det vil etter oppnåelse av læringsmål, eller ved arbeidsforholdets slutt, bli utstedt bekreftelse på gjennomført praktisk tjeneste.

Akademisk kompetanse og forskningsaktivitet

Drammen har egen forskningssjef utgående fra medisinsk avdeling. Akademisk bistand kan innhentes ved behov gjeldende alle seksjoner. Det drives utstrakt forskning inkludert flere doktorgradsarbeider.

Bærum sykehus har en aktiv forskningsavdeling. Det drives egen generert klinisk forskning i flere grenspesialiteter. Interesserte utdanningskandidater kan delta i eller initiere egne forskningsprosjekter. På nyreseksjonen har 1 av overlegene doktorgrad (PhD) og har per 2019 40 % forskning og 60 % klinikk. Vedkommende er veileder for LIS som tar doktorgrad.

Ringerike Sykehus har ansatt en professor II i samarbeid med OUS. Det foregår klinisk forskning innenfor flere grenspesialiteter. Ringerike Sykehus har også avtale med Universitetet i Oslo i forhold til utdanning av legestudenter flere ganger i året. Studentene får obligatorisk sykehuspraksis ved Ringerike Sykehus.

Faglig forsvarlige rammer og kvalitet

Ved rekruttering legges det vekt på faglig kompetanse og tidligere vitenskapelig arbeide. Det er en målsetting å legge til rette for at avdelingen har kompetanse som dekker hele fagfeltet. Kompetansen opparbeides ved faglig fordypning, spesialfunksjoner og tilretteleggelse for ekstern fordypning.

De ulike læringsarenaene tilrettelegger for deltagelse ved kurs og kongresser. I tillegg gjennomføres overlegepermisjoner med mulighet for fordypning og hospitering.

Evaluering og revisjon av utdanningsplanen

Utdanningsplanen skal løpende evalueres og være på agendaen i utdanningsutvalgets møter.
Planen vil bli revidert ved behov.

Fant du det du lette etter?