HELSENORGE

Utdanningsplan for spesialiteten psykiatri

Denne utdanningsplanen redegjør nærmere for utdanning av leger i spesialisering innen spesialiteten psykiatri i Vestre Viken.

Hensikt og målsetting

Planen skal informere om hvordan utdanningsvirksomheten er organisert, organisering og gjennomføring av utdanningsløpet, tilrettelegging for læringsaktiviteter og supervisjon faglig forsvarlige rammer og kvalitet, akademisk kompetanse og forskningsaktivitet og internundervisning.

Planen suppleres av en utdanningsplan i Kompetanseportalen, som tildeles LIS ved tilsettelse. I Kompetanseportalen er de forskriftsfestede læringsmål detaljert beskrevet med læringsaktiviteter kandidaten forventes å gjennomføre.

Planen skal ligge til grunn for virksomhetens internkontroll og oppfølging fra Helsedirektoratet og Legeforeningens spesialitetskomiteer. Planen skal være et offentlig dokument tilgjengelig for den enkelte lege i spesialisering, også i forbindelse med søknad om ansettelse.

Organisering av utdanningsvirksomheten

Vestre Viken helseforetak består av somatisk virksomhet ved Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus og Hallingdal sjukestugu. Vi har også en psykiatrisk sykehusavdeling ved Blakstad og fem distriktspsykiatriske sentre (DPS-er), tilbud innen barne- og ungdomspsykiatri samt tverrfaglig spesialisert rus- og avhengighetsbehandling. Klinikk for medisinsk diagnostikk har fagområder fordelt på de fire somatiske sykehusene.

Vestre Viken tilbyr spesialisering i psykiatri ved Psykiatrisk avdeling Blakstad og ved våre distriktspsykiatriske sentre (DPS) i Asker, Bærum, Drammen, Kongsberg eller Ringerike.

Læringsarenaer i spesialiteten

Utdanningen vil foregå ved følgende arenaer internt i helseforetaket:
• Asker DPS
• Bærum DPS
• Drammen DPS
• Kongsberg DPS
• Ringerike DPS
• Psykiatrisk avdeling Blakstad
• Avdeling for rus og avhengighet (ARA)

De ulike læringsarenaene vil dekke ulike læringsområder. Dersom tjeneste utover to uker ved annen avdeling enn fast arbeidssted er nødvendig, fremgår dette av overordnet fremdriftsplan for spesialiteten.
I tillegg vil eksterne læringsarenaer for mange spesialiteter benyttes etter avtale. Dette vil eventuelt fremgå av overordnet fremdriftsplan for spesialiteten.

Overordnet fremdriftsplan for utdanningen

Her finner du overordnet fremdriftsplan for utdanningen 

Beskrivelse av enheten og dens arbeid med utdanning

Bærum DPS, Klinikk PHR

Bærum DPS har følgende enheter: Døgnseksjonen og fire poliklinikker.

Generell beskrivelse av Bærum DPS døgn

Bærum DPS døgnseksjon består av to sengeposter med til sammen 19 plasser, det vil si 18 plasser og en brukerstyrt seng. Døgnpostene dekker fordypningstjeneste i korttidsintervensjon døgn.

Generell beskrivelse av poliklinikkene

Bærum DPS har fire poliklinikker. Poliklinikkene består av en ruspoliklinikk, to allmennpsykiatriske poliklinikker og en psykosepoliklinikk, men alle poliklinikkene tar også generelle saker og samarbeider på tvers.

Oversikt over Seksjon Bærum DPS Poliklinikkene

• Seksjon BDPS Poliklinikk 1: Poliklinikk med TSB-team, LAR og allmennpsykiatri
• Seksjon BDPS Poliklinikk 2: Allmennpsykiatrisk poliklinikk (med OCD-team, Ila (fengsels)-team og spiseteam)
• Seksjon BDP S Poliklinikk 3: Allmennpsykiatrisk poliklinikk med akutteam og konsultasjon-liaisontjeneste for somatisk sykehus.
• Seksjon BDPS Poliklinikk 4: FACT-team, Psykoseteam og Samhandlingsteam

Bærum DPS dekker tjenesteområdene allmennpsykiatrisk poliklinikk, rehabiliteringstjeneste og fordypningstjeneste i rus- og avhengighetsmedisin

I 2018 hadde Bærum DPS 33.553 pasientbehandlinger.

Asker DPS, Klinikk PHR

Asker DPS har følgende enheter:
• Allmennpsykiatrisk poliklinikk
• Poliklinikk for rus og psykisk lidelse med FACT-team
• Poliklinikk for tidlig intervensjon ved psykose (TIPS)
• Nevropsykologisk poliklinikk 
• Akutt ambulant seksjon
• Forebyggende familieteam
• Utredningsseksjon for unge
• Døgnseksjon med akutt-krisepost og åpen psykosepost

Asker DPS disponerer 24 sengeplasser.

Asker DPS dekker tjenesteområdene allmennpsykiatrisk poliklinikk med konsultasjon-liaisontjeneste for somatisk sykehus, rehabiliteringstjeneste og flere fordypningsområder; kortidsintervensjon døgn, akutt ambulant psykiatri, rus- og avhengighetsmedisin og nypsykoseutredning.

I 2018 hadde Asker DPS 24.500 pasientbehandlinger.

Drammen DPS, Klinikk PHR

Drammen DPS består av følgende enheter:
• Døgnseksjonen Konnerud med akutt- og elektive sengeplasser
• Poliklinikken Konnerud med akutteam, allmennpsykiatrisk team, konsultasjons-liaisontjeneste og «Arbeid og helse»
• Poliklinikken Sentrum med allmennpsykiatri
• Seksjon for psykisk helse, rus og avhengighet med FACT-team og psykosepoliklinikk

Drammen DPS disponerer 19 sengeplasser.

Drammen DPS dekker tjenesteområdene allmennpsykiatrisk poliklinikk med konsultasjon-liaisontjeneste for somatisk sykehus, rehabiliteringstjeneste og flere fordypningsområder; kortidsintervensjon døgn, akutt ambulant psykiatri og rus- og avhengighetsmedisin.

I 2018 hadde Drammen DPS 35.073 pasientbehandlinger.

Ringerike DPS, Klinikk PHR

Ringerike DPS består av følgende enheter:
• Ringerike DPS Seksjon døgn med akutt- og elektive sengeplasser og FACT-team
• Ringerike DPS Poliklinikken Hønefoss med integrert poliklinikk for allmennpsykiatri, rus- og psykoselidelser og konsultasjon-liaisontjeneste for somatisk sykehus
• Ringerike DPS poliklinikken Ål med integrert poliklinikk for allmennpsykiatri, rus- og psykoselidelser

Ringerike DPS disponerer 14 sengeplasser.

Ringerike DPS dekker tjenesteområdene allmennpsykiatrisk poliklinikk med konsultasjon-liaisontjeneste for somatisk sykehus, rehabiliteringstjeneste og flere fordypningsområder; rus- og avhengighetsmedisin, kortidsintervensjon døgn og personlighetspsykiatri.

I 2018 hadde Ringerike DPS 24.541 pasientbehandlinger.

Kongsberg DPS, Klinikk PHR

Kongsberg DPS består av følgende enheter:
• Allmennpsykiatrisk poliklinikk (består av tre allmennpsykiatriske team og ett ROP-team)
• Seksjon elektiv psykiatri (døgn, dag og FACT)
• Akuttseksjon

Konsultasjon-liaisontjeneste for somatisk sykehus foregår under sistnevnte tjeneste.

Kongsberg DPS har følgende tjenesteområder:
Allmennpsykiatrisk poliklinikk med tjeneste i ett av de allmennpsykiatriske team hvor inntil tre måneders tjeneste kan foregå i spesialteam ROP (rus og psykiatri).
Rehabiliteringstjeneste i Seksjon elektiv psykiatri med døgnbehandling av pasienter med psykoselidelse og alvorlig bipolar lidelse og langtidsoppfølging i FACT-team. Tjenesten er per nå oppdelt med FACT en dag i uken og tjeneste i døgnseksjonen i ukens øvrige dager.
Fordypningstjeneste i form av kortidsintervensjon døgn ved Akuttseksjon. I denne seksjonen har man også akutt ambulant psykiatri som vil være et aktuelt fordypningsområde. Konsultasjon-liaisontjeneste for somatisk sykehus foregår under tjenesten i Akuttseksjon. Kongsberg sykehus ligger ved siden av Kongsberg DPS.
Kongsberg DPS disponerer 11 sengeplasser fordelt på sju senger i Seksjon elektiv psykiatri (døgnbehandling for psykoselidelser og alvorlig bipolarlidelse) og fire senger ved Akuttseksjon for kortidsintervensjon døgn.

I 2018 hadde Kongsberg DPS 22.106 pasientbehandlinger.

Psykiatrisk avdeling Blakstad, Klinikk PHR

Psykiatrisk avdeling Blakstad består av følgende enheter:
• Mottaksseksjon
• Akuttseksjon A
• Akuttseksjon B
• Akuttseksjon C
• Seksjon psykose A
• Seksjon psykose B
• Sikkerhetsseksjon
• Alderspsykiatrisk seksjon A
• Alderspsykiatrisk seksjon B
• Alderspsykiatrisk poliklinikk og ECT
• Utredningsseksjon
• BET seksjon
• Seksjon utviklingshemming og autisme

Generell beskrivelse av Psykiatrisk avdeling Blakstad

• Akuttseksjonene tar i mot pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp når tilstanden tilsier akuttinnleggelse i lukket sykehusavdeling.
• Psykoseseksjonene (Seksjon Psykose A og B, Sikkerhetsseksjon og Utredningsseksjon) gir tilbud til pasienter med alvorlig psykisk lidelse som trenger utredning og behandling i lukket enhet eller sikkerhetsenhet
• BET (Basal eksponeringsterapi)-seksjonen gir tilbud til pasienter med kompliserte og sammensatte tilstander som krever sykehusbehandling.
• Seksjon utviklingshemming og autisme gir tilbud til pasienter psykisk lidelse og psykisk utviklingshemming og/eller autisme, poliklinisk og ved døgnbehandling.
• Alderspsykiatriske seksjoner gir tilbud til eldre med kompliserte alderspsykiatriske tilstander, poliklinisk og ved døgnbehandling.

Psykiatrisk avdeling Blakstad disponerer 123 sengeplasser.

I 2018 hadde Psykiatrisk avdeling Blakstad 7.450 pasientbehandlinger.

Psykiatrisk avdeling Blakstad dekker tjenesteområdene akuttjeneste​ i lukket døgnseksjon med mottak av pasienter 24 timer i døgnet, rehabiliteringstjeneste og flere fordypningsområder;
sikkerhetspsykiatri, alderspsykiatri, PPU psykisk lidelse og psykisk utviklingshemming, nypsykoseutredning og personlighetspsykiatri.

Avdeling for rus og avhengighet (ARA), Klinikk PHR

Avdeling for rus og avhengighet består av fire seksjoner, to avgiftningsseksjoner og to døgnbehandlingsseksjoner. 

Generell beskrivelse av ARA
Avgiftningsseksjonene har hver to overleger, en psykologspesialist og en LIS. Behandlingsseksjonene har hver en overlegestilling, to psykologer hvorav en til to er spesialister. Kan ved behov ha en LIS. I tillegg avdelingsoverlege. 

Den polikliniske TSB-behandlingen ligger organisatorisk i de fem DPS-ene, hvorav fire har egne TSB seksjoner/team. Disse blir enheter i nettverket av læringsarenaer i PHR, sammen med sykehusavdelingen (har en RAM-spesialist) og eventuelt DPS-døgnavdelinger. 

Supervisjonen vil gjøres av erfarne syke/vernepleiere, psykolog/psykologspesialist og stedligoverlege/avdelingsoverlege. Det jobbes tverrfaglig i team i alle fire seksjoner og LIS inngår i dette.
God kapasitet i alle seksjoner til ad hoc og planlagt supervisjon.

Alle de fire RAM-spesialistene knyttet til læringsarenaen og de 1,6 RAM-spesialistene ved Manifestsenteret kan gi ukentlig veiledning, avhengig av antall LIS i RAM-spesialisering.
I tillegg til to spesialister RAM har avdelingen tre spesialister i psykiatri og åtte psykologer, hvorav fem er spesialister.

Supervisjon vil foregå fortløpende under TSB behandling, vi har døgnplasser som gir grunnlag for å nå en rekke læringsmål for RAM spesialiteten i en døgnsetting. 

Det er allerede etablert tverrfaglig samarbeid for de fleste behandlingsintervensjoner som gruppeterapi, undervisning, terapiteknikker som MI, kognitiv terapi, drøfting av prognoser og oppsett av behandlingsplaner. 

I tillegg utføres somatiske undersøkelser og tolkning av labsvar i samråd med overlege, gjennomgang av legemiddellister, oppstart og oppfølging av LAR pasienter, lettere abstinensbehandling, medikamentelle intervensjoner for rusavhengighet og alkoholavhengighet.
Døgnstrukturen innebærer daglig supervisjon av erfaren overlege/psykologspesialist.

Det avsettes ukentlig 45 minutter veiledningstid per LIS ved spesialist i rus og avhengighetsmedisin. Det kan vurderes gruppeveiledning der dette er hensiktsmessig. Vurdering ved arbeidsgivers nærvær minst hvert halvår der også minst en supervisør deltar.

Læringssteder som har inngått samarbeidsavtale med Vestre Viken HF om utdanning av LIS i psykiatri er Manifestsenteret, CRUX (Bergfløtt behandlingsenter) og Modum Bad. Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling og Avdeling for rus- og avhengighet er også aktuelle tjenesteområder, slik det fremgår av Overordnet fremdriftsplan for utdanningen.

Felles utdanningsarbeid innen spesialiteten

Vestre Viken sørger for tilgang til nødvendige kurs som er generelle læringsmål for alle LIS. Foretaket sørger for nødvendig tilgang til bibliotektjeneste og tilgang til litteratur via intranettet. Foretaket sørger i tillegg for etablering og oppfølging av rotasjonsavtaler internt i foretaket.

Vestre Viken følger tariffestet avtale om deltakelse på kurs/kongresser og fordypningstid. Vestre Viken har en egen rutine for å sikre at avtalefestet fordypningstid blir registrert og avviklet ved bruk av GAT. Hver avdeling har ansvar for justering av individuelle utdanningsplaner og rotasjon dersom det oppstår ventetid til de ulike rotasjonsstillinger, både internt i foretaket og eksternt til andre samarbeidspartnere. Dersom flere LIS er i kø for samme rotasjonsstilling, gjelder ansiennitetsregelen for tildeling av plassene (kortest tid igjen til å bli ferdig spesialist).

Hver LIS får tildelt en overlege som sin veileder. Vestre Viken sørger for tilgang til kurs for nødvendig veilederkompetanse slik at alle overleger blir sikret god kompetanse for oppfølging og veiledning av LIS. LIS får en time ukentlig veiledning. Alle overleger i foretaket kan i tillegg ta på seg oppgaven som supervisør og veilede LIS i den kliniske hverdagen, ved døgnpost, poliklinisk aktivitet og under vaktarbeid.

Spesialister, både lege- og psykologspesialister, er lett tilgjengelige for supervisjon i det daglige arbeidet ved samtlige tjenestesteder. Teammøter, behandlingsmøter, regelmessige fagmøter og ukentlige legemøter er faste arenaer.

LIS ved foretakets tjenestesteder i spesialiteten deltar ukentlig i internundervisningen ved Psykiatrisk avdeling Blakstad, i tillegg til deltagelse i lokal internundervisning og fagdager ved de respektive tjenestestedene.

Utdanningsutvalg og Utdanningsråd

For å sikre at fagmiljøene og LIS har anledning til å medvirke i utformingen at utdanningstilbudet er det opprettet ett utdanningsutvalg per spesialitet.

Utdanningsutvalgene skal blant annet ha ansvar for å kvalitetssikre utdanningen, revidere læringsaktiviteter og informere om mulige utfordringer ved rotasjon, internt og eksternt. Med kvalitetssikring menes å sikre at LIS får veiledning, supervisjon og oppfølging i tråd med forskrift og ansvar som påligger foretaket som utdanningsvirksomhet. Det skal også sikres tilstrekkelig rom for gjennomføring av utdanningsaktiviteter.

Det er i tillegg opprettet et utdanningsråd med representanter fra hver spesialitet. Rådets oppgaver er å analysere, evaluere og videreutvikle felles utfordringer og muligheter på tvers av spesialitetene. Eksempler på evaluering er organisering av læringsaktiviteter i FKM, planlegging og gjennomføring av veiledning, supervisjon og struktur, utfordringer rundt rotasjon samt generell erfaringsutveksling.

Teoriundervisning

LIS deltar i obligatorisk LIS-undervisning to timer ukentlig ved Psykiatrisk avdeling Blakstad hvor det er en fireårig rulleringsplan for fagundervisning med eksterne og interne undervisere.

Vestre Viken har mange relevante E-læringskurs for LIS som inngår i egen fordypningstid. Kursoversikt er meldt inn til RegUt.

Virksomhetens retningslinjer for veiledning og vurdering

I henhold til spesialistforskriftens bestemmelser får alle LIS utnevnt en individuell veileder.
Leder er ansvarlig for utnevnelse av veileder og at det legges til rette for supervisjon og regelmessig veiledning. Samtlige læringsarenaer har etablert struktur for veiledning av kandidater under spesialisering. Spesialister og andre kompetansepersoner medvirker i den daglige supervisjon og mester/svenn-læring i tråd med nasjonale retningslinjer.

Veiledning gjennomføres som en strukturert kombinasjon av individuell veiledning og gruppeveiledning. Ansvarlige ledere og representanter for LIS deltar i utviklingen av veiledningsstrukturen. Det særskilte ansvaret for gjennomføring ligger på ledelsen, representert ved klinikkene.

Kandidatene skal vurderes systematisk underveis i utdanningsløpet, gjennom tett oppfølging av veileder. I vurderingen av oppnådde læringsmål skal leder innhente anbefalinger fra veileder og minst en av dem som har deltatt i supervisjonen. Der leder ikke er spesialist i aktuell spesialitet er det særlig viktig at leder henter vurderingskompetanse. Der det er hensiktsmessig anbefales det at en helhetlig vurdering av vurderingskollegium/evalueringskollegium inngår i vurdering av kandidatene før læringsmål godkjennes. Det vil etter oppnåelse av læringsmål, eller ved arbeidsforholdets slutt, bli utstedt bekreftelse på gjennomført praktisk tjeneste.

Akademisk kompetanse og forskningsaktivitet

I klinikk PHR, innen voksenpsykiatri, er det ansatt ni medarbeidere med PhD; en ved Drammen DPS, to ved Ringerike DPS og to ved Psykiatrisk avdeling Blakstad og fire ved Forsknings- og utviklingsavdelingen (FOU).

Klinikken har en FOU-avdeling. Ledelsen i klinikken og FOU-avdelingen jobber sammen om å starte og gjennomføre prosjekter. Klinikkledelsen starter og styrer store prosjekter som skal utvikle faglig kunnskap på mange områder, mens FOU-avdelingens prosjekter i hovedsak handler om forskning. Dermed har FOU-avdelingen og de kliniske avdelingene 40–50 små og store prosjekter gående til enhver tid. 

Forskningsdelen av avdelingen innebærer å skaffe ny kunnskap, mens fagutviklingen skal sørge for at kunnskapen tas i bruk på en god måte. Organiseringen av forskning og fagutvikling i samme enhet er derfor bevisst og viktig, slik at de to virksomhetene styrker hverandre.

FOU-avdelingen per i dag har ti medarbeidere som tilbyr råd og veiledning til ansatte, inklusive LIS, i alle faser av disse prosjektene. Fem av medarbeiderne er PhD, og tre er PhD-kandidater.

Faglig forsvarlige rammer og kvalitet

Ved rekruttering legges det vekt på faglig kompetanse og tidligere vitenskapelig arbeide. Det er en målsetting å legge til rette for at avdelingen har kompetanse som dekker hele fagfeltet. Kompetansen opparbeides ved faglig fordypning, spesialfunksjoner og tilretteleggelse for ekstern fordypning.

Overlegene i avdelingen skal holde seg faglig oppdatert ved jevnlig deltakelse på nasjonale og internasjonale kurs og kongresser. Alle overleger får mulighet til deltakelse på kurs og/eller kongresser, to ganger i året. De skal delta aktivt i avdelingens undervisningsplan, fagdager og revidering av metodeboken (e-håndbok) som inneholder avdelingens faglige rutiner og retningslinjer.

Foretaket skal sørge for nødvendig veilederkompetanse og kunnskap om bruk av Kompetanseportalen (Dossier). Ved ansettelse av spesialister i ledige overlegestillinger blir forskningskompetanse vektlagt.

Evaluering og revisjon av utdanningsplanen

Utdanningsplanen skal løpende evalueres og være på agendaen i utdanningsutvalgets møter.
Planen vil bli revidert ved behov.

Fant du det du lette etter?