HELSENORGE

Utdanningsplan for spesialiteten radiologi

Denne utdanningsplanen redegjør nærmere for utdanning av leger i spesialisering innen spesialiteten radiologi i Vestre Viken.

LIS - radiologi

Hensikt og målsetting

Planen skal informere om hvordan utdanningsvirksomheten er organisert, organisering og gjennomføring av utdanningsløpet, tilrettelegging for læringsaktiviteter og supervisjon faglig forsvarlige rammer og kvalitet, akademisk kompetanse og forskningsaktivitet og internundervisning.

Planen suppleres av en utdanningsplan i Kompetanseportalen, som tildeles LIS ved tilsettelse. I Kompetanseportalen er de forskriftsfestede læringsmål detaljert beskrevet med læringsaktiviteter kandidaten forventes å gjennomføre.

Planen skal ligge til grunn for virksomhetens internkontroll og oppfølging fra Helsedirektoratet og Legeforeningens spesialitetskomiteer. Planen skal være et offentlig dokument tilgjengelig for den enkelte lege i spesialisering, også i forbindelse med søknad om ansettelse.

Organisering av utdanningsvirksomheten

Vestre Viken helseforetak består av somatisk virksomhet ved Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus og Hallingdal sjukestugu. Vi har også en psykiatrisk sykehusavdeling ved Blakstad og fem distriktspsykiatriske sentre (DPS-er), tilbud innen barne- og ungdomspsykiatri samt tverrfaglig spesialisert rus- og avhengighetsbehandling. Klinikk for medisinsk diagnostikk har fagområder fordelt på de fire somatiske sykehusene.

Læringsarenaer i spesialiteten

Utdanningen vil foregå ved følgende arenaer internt i helseforetaket:

• Avdeling for bildediagnostikk, Drammen
• Brystdiagnostisk senter (BDS), Drammen
• Avdeling for bildediagnostikk, Bærum
• Avdeling for bildediagnostikk, Ringerike

De ulike læringsarenaene vil dekke ulike læringsområder. Dersom tjeneste utover to uker ved annen avdeling enn fast arbeidssted er nødvendig, fremgår dette av overordnet fremdriftsplan for spesialiteten.
I tillegg vil eksterne læringsarenaer for mange spesialiteter benyttes etter avtale. Dette vil eventuelt fremgå av overordnet fremdriftsplan for spesialiteten.

Overordnet fremdriftsplan for utdanningen

Her finner du overordnet fremdriftsplan for utdanningen 

Beskrivelse av enheten og dens arbeid med utdanning

Avdeling for bildediagnostikk i Vestre Viken er organisert med felles avdelingssjef for radiologiske seksjoner ved Drammen, Bærum, Ringerike og Kongsberg sykehus, samt Brystdiagnostisk senter (BDS) og Nukleærmedisinsk seksjon, begge lokalisert i Drammen. Seksjon Kongsberg har ingen LIS. Nukleærmedisin har egen utdanningsplan.

Vestre Viken tilbyr fullstendig utdannelse for spesialiteten radiologi ved seksjon Drammen. Seksjon Drammen har gjennomstrømningsstillinger for LIS fra Ringerike og Bærum, samt flere andre helseforetak i Helse Sør-Øst. Vestre Viken har avtale med OUS med mulighet for frivillig rotasjon til OUS i 18 måneder.

Avdeling for bildediagnostikk, seksjon Drammen

Drammen sykehus er områdesykehuset i Vestre Viken for nevrologi, barn, kar/intervensjon, hematologi, nefrologi, øye, ØNH og mamma med i alt 490.000 mennesker i opptaksområdet, hvorav 92.000 er barn.
Avdeling for bildediagnostikk, seksjon Drammen og Brystdiagnostisk senter (BDS) har ca. 145.000 undersøkelser i året hvorav ca. 10.000 er MR, ca. 20.000 er CT, ca. 8.000 er UL-undersøkelser, ca. 1.100 er UL-veiledede intervensjoner og ca. 1.100 er angiografier/gjennomlysningsveiledede intervensjoner. Konvensjonell røntgen er ca. 60.000 undersøkelser.

På BDS gjøres ca. 8.000 UL-undersøkelser og nesten 5000 UL-veiledede intervensjoner. Det utføres ca. 21.000 mammascreeninger, ca. 10.000 klinisk mammografier, ca. 350 MR mamma, ca. 320 vakuumbiopsier og ca. 1.400 tomosynteser.  (Pga sammenslåing av koding de siste årene, har tilsynelatende antallet undersøkelser på BDS gått ned, men det er ikke realiteten).

Seksjonen holder et høyt faglig nivå, med kompetanse innen alle fagfelt og bildemodaliteter. Det medisinsk teknisk utstyret har god standard og det tilbys et bredt spekter av undersøkelser. Seksjonen har tre CT- og tre MR-maskiner, hvorav en 3 T, tre ultralydapparater, flere konvensjonelle røntgenlaboratorier, gjennomlysningslab og en velutstyrt intervensjonslab. Vi har drift i to etasjer, hvorav en separat akuttradiologisk enhet beliggende nær akuttmottaket med røntgenlab, ultralyd og CT. Seksjonen har radiologisk vaktfunksjon for Kongsberg sykehus utenom ordinær dagdrift.

Det er totalt 23 overleger på seksjon Drammen og sju på BDS. Det er 14-delt generell overlegevakt og 5-delt intervensjonsvakt. LIS går 13-delt vakt 24/7. En LIS har i tillegg kortvakt til kl. 17:30 på hverdager. Generell bakvakt har aktiv vakt til kl. 20:00 på hverdager, 07:30–18:00 på lørdager og 12:00–18:00 på søndager. Intervensjonsvakt har aktiv tid til kl 17.30 på hverdager og totalt fire timer aktiv tid i helgen. For øvrig har begge tilkallelsesvakt på kveld/natt.

Fra april 2019 er legedriften omorganisert fra modalitetsrettet til organrettet drift. Overlegene jobber subspesialisert innen følgende faggrupper: thorax, barn, kar/intervensjon, abdomen, muskel-skjelett og nevrologi/øye/ØNH. Organgruppene beskriver undersøkelser uansett modalitet og har ansvaret for spesialdemonstrasjoner og tverrfaglige møter tilhørende sine respektive fagfelt. Overlegene bidrar i minst to organgrupper, i tillegg til at alle overlegene bidrar regelmessig ved den akuttradiologiske enheten. Alle overlegene ved alle seksjonene er tilknyttet organnettverk på tvers i Vestre Viken for utveksling av kompetanse/kompetanseheving. Modalitetsansvarlige overleger er også tilknyttet modalitetsspesifikke fagnettverk på tvers i avdelingen.

Fra høsten 2019 foregår et arbeid i seksjonen med å iverksette mer organisert organrotasjon for LIS gjennom hele utdannelsen. For LIS som starter sin radiologi-spesialisering i Drammen, er det en tre måneders intensiv opplæringsperiode med dedikerte overleger innenfor hvert fagfelt. Fokus i denne perioden er å bli å bli kjent med avdelingens rutiner og kompetanse innen akuttradiologi som er spesielt relevant i vaktsammenheng. LIS har mot slutten av opplæringsperioden følgevakter med mer erfaren LIS og som hovedregel går LIS selvstendige vakter fra ca. tre måneder.

Det første året av spesialiseringen er hovedfokuset akuttradiologi, spesielt CT, ultralyd og konvensjonelle røntgenundersøkelser, for å tilegne seg god vaktkompetanse. Etter ca. ett år vil LIS inngå i en planmessig rotasjon til de ulike organgruppene, for deltakelse i organspesifikt arbeid innenfor alle bildemodaliteter, inkludert MR. LIS deltar i bildegranskning, prosedyrer og demonstrasjoner innen aktuell organgruppe.
Følgende demonstrasjoner/tverrfaglige møter finnes for tiden: Generell kirurgisk, karkirurgisk, urologisk, gastrokirurgisk, onkologisk, MR gynmøte i regi av OUS, lungemøte, revmatologisk, MR ortopedi, barn, nevrologi, ØNH, thyroidea og mamma.

Rotasjonsperiodene vil være på 10-12 uker. LIS vil regelmessig ha arbeid i akuttenheten, vakter og tjeneste på ultralydlab med tyngre intervensjon og gjennomlysning, men det tilstrebes at man ila rotasjonsperiodene skal få minst 20 dager til organrettet arbeid. LIS skal ha en rotasjonsperiode til BDS for læringsmål innenfor brystdiagnostikk og noe thyroidea-/ ØNH-diagnostikk i løpet av midtre del av spesialiseringsløpet. Det tilstrebes at LIS i løpet av spesialiseringens første tre og et halvt år har tilegnet seg alle 3a læringsmål. Det er også ønskelig at man har kommet i gang med 3b læringsmål.

I de siste 18 månedene legges det til rette for en full rotasjonsrunde til alle fagfelt for å tilegne seg resterende læringsmål, i hovedsak 3b læringsmål. Mot slutten ønsker vi å legge til rette for noe mer fleksibilitet angående lengde på rotasjonsperiodene avhengig av kompetansenivå, hvilke læringsmål LIS allerede har oppnådd og eventuelle spesielle interesseområder.

LIS som kommer til seksjon Drammen i gjennomstrømning eller tidligere i spesialiseringsløpet, vil få en vaktfri opplæringsperiode på ca. to uker, før de inngår i vakt og rotasjon som beskrevet over. Ved ansettelse skal LIS og veileder kartlegge oppnådd kompetanse og legge en plan for videre utdannelsesløp/rotasjon.

Granskningsarealene for legene er lagt opp slik at LIS alltid sitter sammen med overlege og har mulighet for kontinuerlig supervisjon. På ultralyd og gjennomlysning er det alltid en overlege som har ansvar for å bistå LIS ved behov. I alle granskningsarealene er det god tilgjengelighet til relevant litteratur, både fagbøker og digitale kilder. Alle arbeidsstasjoner har tilgang til intra- og internett. Biblioteket er felles for hele sykehuset, og har god tilgjengelighet på litteratur, samt elektronisk tilgang til flere radiologiske bøker og elektroniske tidsskriftabonnement. Via biblioteket har radiologene også tilgang til STAT-DX og IMAIOS, som er gode elektroniske radiologirettede oppslagsverk/verktøy. 

Alle LIS får oppnevnt veileder ved ansettelse. Seksjonen har valgt å ha dedikerte veiledere som veileder inntil tre LIS. Veilederne skal delta på helseforetakets veilederkurs og veiledningen vil foregå etter helseforetakets retningslinjer, med både individuell veiledning og gruppeveiledning. Det settes av tid til veiledning i arbeidsplanen for både LIS og overlege, en gang per mnd. som hovedregel. Kompetanseportalen benyttes til forberedelse og referat.

For å sikre god evaluering av kompetansen til den enkelte LIS, gjennomføres halvårlige evalueringsmøter med veileder og relevante overleger som har deltatt i supervisjonen av den enkelte LIS. Dette møtet danner grunnlag for godkjenning av læringsaktiviteter og læringsmål. Leder med ansvar for å godkjenne læringsmål deltar i disse evalueringsmøtene.

Avdeling for bildediagnostikk, seksjon Bærum

Bærum sykehus er et stort lokal- og akuttsykehus for Asker og Bærum, som er et av de tettest befolkede områdene i landet.  Fra 2020 vil innbyggertallet være på ca. 222.000.

Bærum sykehus dekker dette opptaksområdet innen fagene medisin (geriatri/slag, generell indremedisin, hjerte- og lungesykdommer, endokrinologi, hematologi, infeksjon, gastromedisin og nefrologi inklusiv dialyse) samt kirurgi (generell kirurgi, gastrokirurgi, endokrinkirurgi, urologi og plastikkirurgi), ortopedi, gynekologi/føde og onkologi.  Sykehuset ivaretar plastisk kirurgi, fedmeoperasjoner og aldersmedisinsk kompetansesenter for hele Vestre Vikens befolkning på om lag 490.000 mennesker (områdefuksjoner). Sykehuset er definert som traumemottak med traumeteam som følger ATLS.

Avdeling for bildediagnostikk, seksjon Bærum, har ansvaret for innbyggere i Asker og Bærum kommune innen de respektive fagområder som nevnt over. I tillegg gjøres noen CT- og MR-undersøkelser for Martina Hansens Hospital (elektiv ortopedi og reumatologi). Sykehuset har ikke nevrologisk avdeling, men en stor slagenhet, og to fast ansatte nevrologer. Det utføres undersøkelser med et relativt bredt spekter av nevroradiologiske problemstillinger.

Fagområdene ØNH og pediatri er i hovedsak sentralisert og lokalisert til Drammen Sykehus.
Disse fagområdene berøres i den grad sykehusets avdelinger, og områdets allmennpraktikere / private spesialister henviser til dette. Bærum sykehus har generell barnepoliklinikk bemannet med barneleger fra Drammen sykehus, og enkelte av disse pasientene henvises til polikliniske røntgen - og ultralydundersøkelser ved Bærum sykehus. I tillegg mottas det henvisninger fra legevakt og akuttmottak med enkelte akutte pediatriske problemstillinger (testistorsjon, akutt abdomen/appendicitt, serøs coxitt, etc.), samt et bredt omfang av skader i muskel/skjelettsystemet.
Enkelte pasienter henvises til poliklinisk undersøkelse ved Bærum sykehus av ØNH-spesialist ved Drammen sykehus.

Det utføres CT- og MR-angiografier ved Bærum sykehus. Konvensjonell angiografivirksomhet og karintervensjon er lokalisert til Drammen sykehus.
Annen intervensjon, som UL- og CT-veiledede drenasjer/biopsier samt nefrostomiinnleggelser gjøres ved Bærum sykehus. Der gjøres også diagnostikk og FNAC av thyreoidea.
Mammografiscreeningen for kvinner fra Asker og Bærum er fysisk lokalisert til Bærum sykehus. Bildene blir digitalt overført og tolket ved BDS i Drammen. LIS fra Bærum roterer til BDS.

Et stort antall av seksjonens undersøkelser er ekstern poliklinikk, fra distriktets allmennleger og fra legevakten. Seksjonen har en oppdatert maskinpark med to MR-maskiner (hhv 1,5 og 3 T), to relativt nye CT-maskiner, tre ultralydapparater, flere konvensjonelle røntgenapparater og to gjennomlysningslabber samt én mobil røntgenenhet.

Det totale antall undersøkelser ligger på ca. 83.000, fordelt på ca. 17.500 CT, 6.300 MR, 6.600 UL, 51.000 røntgen, ca. 90 CT veiledede intervensjoner, 1.100 ultralydveiledede intervensjoner og 150 gjennomlysningsveiledete intervensjoner.

I granskningsarealene er det god tilgjengelighet til relevante fagbøker.  Alle arbeidsstasjoner har tilgang til intra- og internett, og alle leger har mulighet til å bruke elektroniske, radiologiske oppslagsverk som STAT-DX og IMAIOS. Bibliotek ligger i samme bygg. 

LIS har 8-delt tilstedevaktordning, på hverdager kl. 15:15- 08:15, ved undervisning til kl. 09:00 og helger kl. 09:00-19.15 og kl. 19.00 09.15. 
Overlegene har 11-delt vaktordning med tilstedetid som følgende: Mandag-fredag til kl.18:00, lørdag kl. 8:00-15:00 og søndag fire timer som disponeres etter behov.
Alle overlegene ved alle seksjonene er tilknyttet organnettverk på tvers i Vestre Viken for utveksling av kompetanse/kompetanseheving. Modalitetsansvarlige overleger er også tilknyttet modalitetsspesifikke fagnettverk på tvers.

LIS uten radiologierfaring går gjennom 12 uker med grunnopplæring innenfor konvensjonell røntgen, CT og ultralyd. Fokus er seksjonens rutiner og relevante problemstillinger innen akuttradiologi for å oppnå vaktkompetanse.  LIS roterer etter dette jevnlig på dag-til-dag basis mellom de ulike modalitetene, og etter ca. ett til halvannet års radiologierfaring vil også MR inngå i rotasjonen.

Det er tett oppfølging fra overleger ved alle modaliteter. Granskningsarealene er utformet slik at LIS alltid har mulighet til å sitte sammen med overlege. I tillegg til daglig supervisjon gjennomføres halvårlige evalueringsmøter der LIS, via sin veileder, får tilbakemelding om utvikling og progresjon innen faget i etterkant.

Avdeling for bildediagnostikk, seksjon Ringerike

Ringerike sykehus er lokalsykehus for ca. 80.000 innbyggere og dekker i utstrekning områder fra øverst i Hallingdal til Modum samt kommuner fra Oppland. Sykehuset er lokaliser på Hønefoss og har i tillegg ansvar for Hallingdal sjukestugu (HSS) i Ål.

Avdeling for bildediagnostikk, seksjon Ringerike sykehus, utfører bildediagnostikk og bildeveiledet behandling på inneliggende og polikliniske pasienter henvist fra primær- og spesialisthelsetjenesten. 
I 2018 utførte seksjonen totalt 48.585 undersøkelser hvorav 32.592 konvensjonelle røntgenundersøkelser, 8.822 CT, 3.778 UL, 3.044 MR, 58 gjennomlysningsundersøkelser, 217 UL-veiledede intervensjoner og 74 gjennomlysningsveiledede intervensjoner.
Ringerike sykehus er et akuttsykehus med et høyt volum av kirurgiske og - ortopediske traumer samt medisinsk traumeteam, kirurgi inklusiv urologi, ortopedi samt føde/gyn med døgnkontinuerlig vakt i radiologi. Sykehuset har også dialyseavdeling. Det gjennomføres medisinsk, kirurgisk og ortopedisk demonstrasjon etter vakt. I tillegg gjennomføres tverrfaglige møter innen thorax, colon, prostata og onkologi.

Seksjonen har medisinskteknisk utstyr av god teknisk standard; en CT, en MR (1,5 T), to ultralydapparater, et gjennomlysningsapparat, samt to konvensjonelle røntgenapparater og to transportable digitale apparater. I tillegg en CT og et konvensjonelt røntgenapparat på HSS.

Avdelingen har per dags dato åtte overlege-stillinger og to LIS-stillinger. Det er søkt om midler til oppstart av en tredje LIS-stilling fra 2020. (I tidligere sendt søknad om godkjenning av utdanningsvirksomhet er det angitt fem ansatte spesialister i seksjonen).

Alle arbeidsstasjoner har tilgang til inter- og intranett med god tilgang til databaser og tidsskrifter.
Seksjonen har modalitetsansvarlige overleger, samt at overlegene er tilknyttet ulike organnettverk for å kunne utvikle spesialkompetanse, i tillegg til generell kompetanse.
Ved oppstart blir hver LIS tildelt en veileder. Individuell utdanningsplan i kompetanseportalen følges for den enkelte LIS, noe som skal sikre progresjon / oppnåelse av læringsmål. Veiledningssamtaler gjennomføres én gang per måned, med skriftlig referat i kompetanseportalen. Veileder står for kontinuerlig vurdering av kompetanseutvikling, i tillegg skal det gjennomføres halvårlige evalueringsmøter der veileder og andre overleger som har deltatt i supervisjonen av den enkelte LIS deltar.  Seksjonen vil sørge for deltakelse på veilederkurs.

Avdelingen er organisert slik at LIS og spesialister, både veileder og øvrige overleger jobber tett både i ordinær arbeidstid og på vakt, noe som gir rom for kontinuerlig supervisjon og faglige diskusjoner underveis. Dette sikrer at den enkelte LIS får god oppfølging, både av veileder og øvrige overleger. Felles RIS/PACS i Vestre Viken muliggjør også kompetanseoverføring på tvers av sykehusene.

LIS går forvakt i 6-delt turnus med stort sett samme bakvakt i seksukers perioder. Vaktformen er kombinert, med aktiv og passiv tid der timeantall er angitt i tjenesteplanen. Ved oppstart tilstrebes å gjøre LIS vaktkompetent, og det er utarbeidet en skriftlig «sjekkliste for vaktklarering». Opplegget tilpasses etter den enkelte LIS sin tidligere erfaring innen radiologi. LIS uten tidligere erfaring i radiologi begynner i vakt etter tre måneders tjeneste.  Det er daglige demonstrasjoner for klinikere, hvor også LIS bidrar under supervisjon. Uten tidligere erfaring starter LIS med demonstrasjoner i ortopedi etter ca. seks måneder, kirurgi og indremedisin etter ca. 12 måneder. Det holdes i tillegg flere tverrfaglige møter ukentlig.

Felles utdanningsarbeid innen spesialiteten

Første del av utdannelsen med basisopplæring i radiologi, i stor grad sammenfallende med 3a læringsmål, foregår ved alle seksjonene. Alle seksjonene er ansvarlige for opplæring i grunnleggende ferdigheter i ultralydveiledede prosedyrer. BDS-rotasjon til seksjon Drammen skal gjennomføres i løpet av utdannelsens første tre og et halvt år.

Siste del av radiologiutdannelsen foregår ved seksjon Drammen, eventuelt OUS. Regionalt rotasjonsråd i HSØ har samlet gått inn for en gjennomstrømningsperiode på 18 måneder, for best mulig kvalitet og organisering av LIS-utdannelsen. Rotasjonsrådet vil ha halvårlige møter for koordinering og tilrettelegging av gjennomstrømning i regionen. En representant fra seksjon Drammen vil delta i disse møtene på vegne av avdelingen.

Medisinsk ansvarlige overleger på de ulike seksjonene har ansvaret for de individuelle utdanningsplanene for LIS og justeringene av disse. Det er månedlige møter for medisinsk ansvarlige overleger med avdelingssjef hvor forhold som gjelder LIS-utdannelsen og rotasjon/gjennomstrømning kan drøftes. I tillegg opprettes fra høsten 2019 et felles utdanningsutvalg i radiologi for Vestre Viken etter helseforetakets retningslinjer, som består av en overlege og en LIS fra hver seksjon, samt en overlege fra BDS.

Det er et pågående arbeid i avdelingen når det gjelder økt samarbeid på tvers av seksjonene innenfor flere arbeidsområder, inkludert LIS-utdannelsen. Seksjonene ved Ringerike og Drammen sykehus har felles videokonferanse-basert internundervisning to ganger per uke. Hammerfest sykehus har også deltatt i den videobaserte undervisningen en gang per uke, grunnet ønske om faglig påfyll fra et større sykehus.  Fra 01.01.2020 skal det etableres felles undervisning for alle seksjonene i Avdeling for bildediagnostikk via videokonferanse, i første omgang en gang per uke.

Det er hvert halvår en felles fagdag for alle seksjonene for hvor både LIS og overleger, men også radiografer og andre yrkesgrupper ved avdelingen deltar.

Strålevernsansvaret i Vestre Viken ligger hos HMS seksjonen. Strålevernskoordinator er lett tilgjengelig og arrangerer jevnlig kurs i strålevern. Medisinsk fysikertjeneste fra OUS bistår jevnlig de ulike modalitetene i forhold til optimalisering av protokoller og strålebruk. Disse ressursene benyttes også i internundervisning ang tema innen strålevern.
Det legges også til at nukleærmedisinsk seksjon installerer PET-CT fra 2020 og det er ansatt to dobbeltspesialister i radiologi og nukleærmedisin i tillegg til nukleærmedisiner. Vi ser for oss tettere samarbeid fremover, spesielt for onkologiske pasienter. Nukleærmedisinsk seksjon bidrar i internundervisningen for å dekke læringsmål som omhandler nukleærmedisinske tema.

LIS gis som hovedregel permisjon til ett kurs i halvåret og det skal legges til rette for at LIS får delta på alle obligatoriske kurs innen fem år. Utover dette er det mulighet for enkelte LIS å delta på radiologforeningens høstmøte, andre kurs etter avdelingens behov eller ved fremlegging av egen forskning/kasuistikker eller lignende.

LIS har i snitt fire timer fordypning per uke som inngår i tjenesteplanen. Ved bortfall av fordypning på grunn av akutt fravær, gis fordypningstiden tilbake. LIS har egne kontorer med PC tilknyttet intra- og internett.

Utdanningsutvalg og Utdanningsråd

For å sikre at fagmiljøene og LIS har anledning til å medvirke i utformingen at utdanningstilbudet er det opprettet ett utdanningsutvalg per spesialitet.

Utdanningsutvalgene skal blant annet ha ansvar for å kvalitetssikre utdanningen, revidere læringsaktiviteter og informere om mulige utfordringer ved rotasjon, internt og eksternt. Med kvalitetssikring menes å sikre at LIS får veiledning, supervisjon og oppfølging i tråd med forskrift og ansvar som påligger foretaket som utdanningsvirksomhet. Det skal også sikres tilstrekkelig rom for gjennomføring av utdanningsaktiviteter.

Det er i tillegg opprettet et utdanningsråd med representanter fra hver spesialitet. Rådets oppgaver er å analysere, evaluere og videreutvikle felles utfordringer og muligheter på tvers av spesialitetene. Eksempler på evaluering er organisering av læringsaktiviteter i FKM, planlegging og gjennomføring av veiledning, supervisjon og struktur, utfordringer rundt rotasjon samt generell erfaringsutveksling.

Teoriundervisning

Internundervisningen er under omorganisering og det planlegges mer samarbeid på tvers av seksjonene med videokonferanse-baserte forelesninger. Fra 01.01.2020 er det planlagt oppstart med felles undervisning en dag i uken for alle seksjonene. Samarbeidet er delvis etablert ved at Drammen og Ringerike har felles undervisning to ganger per uke, mandag kl. 11:15–12:00 og fredag fra kl. 08:10–09:00.

I tillegg har alle seksjonene separat undervisning som totalt dekker kravet om 70 timer per år. Undervisningen er i hovedsak foredrag hvor både overleger og LIS bidrar, men også case-gjennomganger, hvor alle bidrar med å demonstrere lærerike​ og interessante caser.  I tillegg til organisert internundervisning foregår også mye individuell teoriundervisning ved supervisjon i granskningsarbeidet og opplæring i ulike prosedyrer.
Utdanningsutvalget setter opp en undervisningsplan som dekker alle kjerneområder i løpet av en tidsperiode på to år. Det settes opp en detaljert plan for hvert halvår.

Vi tilstreber å få inn eksterne forelesere jevnlig. Undervisningstema innen forskning og strålevern skal inngå.  Alle seksjonene deltar også på tverrfaglige undervisningsmøter for alle ansatte på hvert sitt sykehus. Det tilstrebes å gi en fagdag til forberedelse for overleger. LIS forbereder undervisning på sine studiedager.

Virksomhetens retningslinjer for veiledning og vurdering

I henhold til spesialistforskriftens bestemmelser får alle LIS utnevnt en individuell veileder.
Leder er ansvarlig for utnevnelse av veileder og at det legges til rette for supervisjon og regelmessig veiledning. Samtlige læringsarenaer har etablert struktur for veiledning av kandidater under spesialisering. Spesialister og andre kompetansepersoner medvirker i den daglige supervisjon og mester/svenn-læring i tråd med nasjonale retningslinjer.

Veiledning gjennomføres som en strukturert kombinasjon av individuell veiledning og gruppeveiledning. Ansvarlige ledere og representanter for LIS deltar i utviklingen av veiledningsstrukturen. Det særskilte ansvaret for gjennomføring ligger på ledelsen, representert ved klinikkene.

Kandidatene skal vurderes systematisk underveis i utdanningsløpet, gjennom tett oppfølging av veileder. I vurderingen av oppnådde læringsmål skal leder innhente anbefalinger fra veileder og minst en av dem som har deltatt i supervisjonen. Der leder ikke er spesialist i aktuell spesialitet er det særlig viktig at leder henter vurderingskompetanse. Der det er hensiktsmessig anbefales det at en helhetlig vurdering av vurderingskollegium/evalueringskollegium inngår i vurdering av kandidatene før læringsmål godkjennes. Det vil etter oppnåelse av læringsmål, eller ved arbeidsforholdets slutt, bli utstedt bekreftelse på gjennomført praktisk tjeneste.

Akademisk kompetanse og forskningsaktivitet

Forskning er en av fire hovedoppgaver i helseforetakene, og dermed en integrert del av avdelingens drift. I avdeling for Bildediagnostikk er det tre overleger med PhD. I tillegg har forskningsansvarlige i klinikk for medisinsk diagnostikk en PhD innen medisinsk fysikk. Det er også flere øvrige overleger med forskningserfaring.

Avdelingen har to LIS og en overlege, som er stipendiater. En av disse har hovedveileder i Vestre Viken, mens de to andre har hovedveiledere fra OUS. En av stipendiatene disputerer trolig i 2020. Seksjon Drammen har lønnsmidler til frikjøp av lege i 50 % stilling (tidligere D-stilling). Ellers er det mulig å søke frikjøpsmidler årlig i Vestre Viken og Helse Sør-Øst.

Avdelingen har etablert et forskningsutvalg som har møter minimum to ganger i året, og er et rådgivende organ for avdelingssjef. Mandatet er å bidra til utvikling av avdelingens forskningsstrategi, bistå medarbeidere som er involvert i forskning med veiledning og støtte, og å komme med innspill til nye prosjekter.

Avdelingen bidrar med bildediagnostikk i flere eksterne prosjekter (Vestre Viken-prosjekter, multisenterstudier og industrifinansiert forskning), og det jobbes for at avdelingen skal få akademisk uttelling for flest mulig av disse bidragene. Alle LIS ved seksjon Drammen har hittil deltatt i minst ett forsknings-, fagutviklings- eller kvalitetssikringsprosjekt i løpet av spesialiseringen, alternativt en kasuistikk, som har blitt publisert eller presentert på høstmøtet eller tilsvarende. Avdelingen tilstreber å videreføre ordningen som prosjektarbeid i felles kompetansemodul fordi det har vært stort utbytte av ordningen.

Teoretiske tema innen forskning settes på undervisningsplanen. Leger som publiserer artikler, gjennomgår disse i undervisningen. Avdelingen oppfordrer LIS til å involvere seg i forskning og man prøver å tilrettelegge slik at størstedelen av forskningsarbeidet kan gjøres i arbeidstiden.

Faglig forsvarlige rammer og kvalitet

Ved rekruttering legges det vekt på faglig kompetanse og tidligere vitenskapelig arbeide. Det er en målsetting å legge til rette for at avdelingen har kompetanse som dekker hele fagfeltet. Kompetansen opparbeides ved faglig fordypning, spesialfunksjoner og tilretteleggelse for ekstern fordypning.

LIS jobber i hele utdanningsløpet i tett samarbeid med spesialist. Alle granskningslokaler har plass for LIS og overlege for kontinuerlig supervisjon. Det legges godt til rette for at LIS kan diskutere bildefunn med spesialist før man utarbeider foreløpige røntgenbeskrivelser.

I begynnelsen av spesialiseringen gjennomgås og signeres alle beskrivelser, inkludert ultralyd, av spesialist. Tilbakemelding på beskrivelser gis enten direkte, per e-post eller kommentar på en ”gul lapp” i PACS. LIS kan etter godkjenning av sin veileder og medisinsk ansvarlig overlege signere egne: Ultralydundersøkelser og intervensjoner der beskrivelsen handler om en utført prosedyre og der bildematerialet ikke gir tilstrekkelig mulighet for vurdering av beskrivelsen/prosedyren. Røntgen-muskel-skjelett undersøkelser, herunder ortopediske røntgenkontroller. Alle øvrige beskrivelser signeres av overlege gjennom hele utdanningsløpet. 

LIS følges tett av veileder med månedlige samtaler. Det gjennomføres halvårlige evalueringsmøter hvor relevante spesialister som har deltatt i supervisjon av den enkelte LIS deltar for å vurdere kompetanse og progresjon i utdannelsen. Leder i samråd med veileder og supervisorer vurderer om de ulike læringsmålene er oppnådd og kan signeres.

Evaluering og revisjon av utdanningsplanen

Utdanningsplanen skal løpende evalueres og være på agendaen i utdanningsutvalgets møter.
Planen vil bli revidert ved behov.

Fant du det du lette etter?