HELSENORGE

Utdanningsplan for spesialiteten urologi

Denne utdanningsplanen redegjør nærmere for utdanning av leger i spesialisering innen spesialiteten urologi i Vestre Viken.

Hensikt og målsetting

Planen skal informere om hvordan utdanningsvirksomheten er organisert, organisering og gjennomføring av utdanningsløpet, tilrettelegging for læringsaktiviteter og supervisjon faglig forsvarlige rammer og kvalitet, akademisk kompetanse og forskningsaktivitet og internundervisning.

Planen suppleres av en utdanningsplan i Kompetanseportalen, som tildeles LIS ved tilsettelse. I Kompetanseportalen er de forskriftsfestede læringsmål detaljert beskrevet med læringsaktiviteter kandidaten forventes å gjennomføre.

Planen skal ligge til grunn for virksomhetens internkontroll og oppfølging fra Helsedirektoratet og Legeforeningens spesialitetskomiteer. Planen skal være et offentlig dokument tilgjengelig for den enkelte lege i spesialisering, også i forbindelse med søknad om ansettelse.

Organisering av utdanningsvirksomheten

Vestre Viken helseforetak består av somatisk virksomhet ved Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus og Hallingdal sjukestugu. Vi har også en psykiatrisk sykehusavdeling ved Blakstad og fem distriktspsykiatriske sentre (DPS-er), tilbud innen barne- og ungdomspsykiatri samt tverrfaglig spesialisert rus- og avhengighetsbehandling. Klinikk for medisinsk diagnostikk har fagområder fordelt på de fire somatiske sykehusene.

Vestre Viken tilbyr spesialisering i urologi ved Drammen sykehus, Bærum sykehus og Ringerike sykehus.

Læringsarenaer i spesialiteten

Utdanningen vil foregå ved følgende arenaer internt i helseforetaket:

• Kirurgisk avdeling, Drammen sykehus
• Kirurgisk avdeling, Bærum sykehus
• Kirurgisk avdeling, Ringerike sykehus

De ulike læringsarenaene vil dekke ulike læringsområder. Dersom tjeneste utover to uker ved annen avdeling enn fast arbeidssted er nødvendig, fremgår dette av overordnet fremdriftsplan for spesialiteten.
I tillegg vil eksterne læringsarenaer for mange spesialiteter benyttes etter avtale. Dette vil eventuelt fremgå av overordnet fremdriftsplan for spesialiteten.

Overordnet fremdriftsplan for utdanningen

Her finner du overordnet fremdriftsplan for utdanningen 

Beskrivelse av enheten og dens arbeid med utdanning

Kirurgisk avdeling, Drammen sykehus

Drammen sykehus har et nedslagsfelt på ca. 250.000 innbyggere. Urologisk seksjon i Drammen sykehus har et bredt tilbud til utdanningskandidater i urologi. I tillegg til den vanlige generelle urologien har Drammen sykehus ansvaret for cancerkirurgien i Vestre viken, og gjør robotassisterte operasjoner på prostata og øvre urinveier/nyrer.

Det er stor aktivitet av vanlig generell urologi, transurethrale inngrep på urinblære og prostata (TUR-B og TUR-P) i tillegg til mindre urologiske inngrep, sistnevnte gjøres for en stor del dagkirurgisk.
Det gjøres også mye steinkirurgi både med semirigid og fleksibel URS. Avdelingen har nylig fått nytt laserapparat til dette formålet.
Urologisk seksjon har også ansvar for barnekirurgien med blan annet barnebrokk og retentio testis.

Poliklinikken har moderne ultralydutstyr og fleksibelt cystoskopiutstyr, og man har utstyr til urodynamisk utredning og to uroterapeuter i til sammen 1,5 stilling. Man har utstyr til målrettet biopsitagning med MR fusjonsutstyr (KOELIS), og har i tillegg til transrektal biopsitagning også nylig startet med transperineale biopsier.

Utdanningskandidater deltar på alle seksjonens aktiviteter; poliklinikk, operasjon og dagkirurgi. Man får utnevnt veileder og det gjennomføres regelmessige veiledersamtaler i tillegg til at alle overleger på avdelingen er tilgjengelige for spørsmål og tilbakemelding ved behov. Kandidatene deltar i felles morgenmøter ved avdelingen med intern undervisning hver mandag, tverrfaglige møter internt tirsdag, samt med de andre sykehusene i Vestre Viken onsdager, sistnevnte møte som videokonferanse.

Kirurgisk avdeling, Bærum sykehus

Bærum sykehus er et fullverdig gruppe II sykehus, med traumemottak. Det er døgnåpent akuttmottak, døgnvirksom røntgenavdeling, samt fullverdige avdelinger for kirurgi, ortopedi, gynekologi og fødselshjelp, medisin og laboratoriefag.

Hovedområdet for seksjonen er Asker og Bærums befolkning på ca. 180.000. De senere årene har det i tillegg vært en del ”gjestepasienter” både for utredning og behandling.

Seksjonen dekker lokalbefolkningens økende behov for urologisk service, de siste årene også noen utenfor primærområdet vårt, noe som er vanskelig å tallfeste. Seksjonen har god tilgang til moderne utstyr til både åpne, laparoskopiske og transuretrale urologiske operasjoner. Operasjonsteknikken er oppdatert og følger nasjonale retningslinjer. Pasienter som henvises videre for behandling utredes ferdig ved seksjonen.

Poliklinikken er utstyrt med moderne ultralydutstyr både for transabdominal og transrektal utredning. Poliklinikken er også utstyrt både for enkel og full urodynamisk utredning. Det er i tillegg fleksibel cystoskopi utstyr med HD-system. Koelis MR/UL fusjons teknologi (2017) og tilbud om fleksibel cystoskopi med blålys. Vi har siden 2016 hatt ESWL utstyr/ tilbud, og siden 2017 hatt PCN tilbud for hele Vestre Viken område.

Operasjonsavdelingen har ultralyd, laparoskopi utstyr, laser- og steinknuseutstyr, fleksibelt og semirigid ureterorenoscop, videokamera for transuretrale prosedyrer. Det er utstyr for TURis og PDT (blålys for TUR-B).
Seksjonen har faste hele poliklinikk- og operasjonsdager
Sykehuset har aktiv bibliotektjeneste. Seksjonen har tilgang til oppdatert litteratur på internett. Av tidsskrifter har seksjonen Journal of Urologi og British Journal of Urologi.  I tillegg har seksjonen de vanligste oppslagsbøkene i urolgi.

Det er muligheter for LIS til å delta i forskningsaktivitet. Det legges også opp til at LIS kan presentere resultater eller kasuistikker ved kirurgisk forenings Høstmøte.
Seksjonen er bemannet med seks overleger og to faste urologiske Lis-legestillinger.

Kirurgisk avdeling, Ringerike sykehus

Avdelingen er organisert som generell kirurgisk avdeling uten seksjonering, men behandler hovedsakelig gastrokirurgiske og urologiske pasienter. Avdelingen har to erfarne overleger som er spesialist i urologisk kirurgi. Det er i tillegg ansatt to spesialister i gastroenterologisk kirurgi og en generell kirurg. Alle overleger deltar i generellkirurgisk vaktordning. Avdelingen har sjudelt vaktordning for LIS.

Avdelingen er godt utstyrt med moderne operasjonsstuer med blant annet utstyr for TUR Kirurgi. Semirigid og fleksibelt ureterrenoskop. Fleksibel og stivt cystoskop. Laser for stenknusning​. Videolaparoskop og laparoskopiutstyr i 3D og 4K. Avdelingen følger behandlingsprinsipper fra EAU. LIS som er urologisk orientert og urologene har alle medlemskap i EAU.

Felles utdanningsarbeid innen spesialiteten

Kirurgisk avdeling, Drammen sykehus

Seksjonen har morgenmøter/tverrfaglige møter mandag-onsdag og fellesmøte med de andre kirurgiske seksjonene med felles undervisning torsdag og fredag.

Den operative aktiviteten samt aktiviteten ved urologisk poliklinikk er av en slik størrelse at det vanligvis bør gå greit å få utdanningskandidatene gjennom utdanningsløpet innen den tiden man forventer å bruke til ferdig spesialist i samsvar med de individuelle utdanningsplanene. I motsatt fall må veileder sammen med seksjonsleder justere utdanningsplanene  og legge til rette for best mulig progresjon.

Man går felles gjennom ukeprogrammene og passer på at operasjoner kommende uke blir likt fordelt mellom utdanningskandidatene.
Utdanningskandidatene får som hovedregel tillatelse til først og fremst å reise på obligatoriske kurs som er nødvendige for spesialiteten, og dernest delta på kongresser så langt bemanningen ved avdelingen tillater dette.
Utdanningskandidatene har avsatt tid til faglig fordypning som føres på ukeplanen, og kandidaten har tilgang til rikholdig bibliotek med databaser.

I forbindelse med poliklinisk virksomhet har utdanningskandidatene som hovedregel en overlege til stede som arbeider parallelt og som man kan rådføre seg med ved behov.

Kirurgisk avdeling, Bærum sykehus

Seksjonen deltar i de daglige fellesmøtene for Kirurgisk avdeling, morgen- og røntgenmøte. 
LIS er involvert i hele pasientforløpet. For enkelte pasienter har de selv oppfølgingen f.o.m. poliklinisk vurdering, via innleggelse, operasjon, postoperativ oppfølging frem til utskrivelse og postoperativ kontroll. Overlege er alltid tilgjengelig for faglige konsultasjoner.

De individuelle utdanningsplanene harmoniseres på avdelingen/seksjonen ved at vi påser rettferdighet i fordelingen av operasjoner og andre oppgaver obligatoriske for utdannelsen.

LIS tilståes minst ett eksternt kurs i halvåret. Dessuten er de med på kongresser eller annen aktuell ekstern møtevirksomhet etter ønske og mulighet.
LIS har avsatt tid i tjenesteplanen til faglig fordypning. De har data-/litteraturtilgjengelighet ved sykehuset, og har mulighet til forskning og får forskningsveiledning ved behov.

Alle leger tilknyttet seksjon deltar i previsitt/visitt ukentlig. LIS settes opp på inngrep med eller uten assistanse etter kompetanse. Det er alltid overlege med eller tilgjengelig for supervisjon.
På poliklinikk arbeider LIS for det meste parallelt med overlege. Det er alltid en overlege tilgjengelig for hjelp/supervisjon.

Kirurgisk avdeling, Ringerike sykehus

LIS deltar i alle avdelingens aspekter, visitt, operasjon og poliklinikk. Avdelingen har et bredt urologisk tilbud med poliklinikk fire dager i uken. Begge urologer har en bred generell kirurgisk bakgrunn og er aktiv deltakelse ved LIS for å få adekvat opplæring i urologisk kirurgi, utredning og behandling av urologiske pasienter. På hovedoperasjon og dagkirurgi er det alltid LIS med overlege. LIS legene har egne urologisk poliklinikk hvor overlege kan kontaktes. En dag i uken er satt av til transurethral kirurgi. Det legges til rette for hospitering ved andre sykehus.

Utdanningsutvalg og Utdanningsråd

For å sikre at fagmiljøene og LIS har anledning til å medvirke i utformingen at utdanningstilbudet er det opprettet ett utdanningsutvalg per spesialitet.

Utdanningsutvalgene skal blant annet ha ansvar for å kvalitetssikre utdanningen, revidere læringsaktiviteter og informere om mulige utfordringer ved rotasjon, internt og eksternt. Med kvalitetssikring menes å sikre at LIS får veiledning, supervisjon og oppfølging i tråd med forskrift og ansvar som påligger foretaket som utdanningsvirksomhet. Det skal også sikres tilstrekkelig rom for gjennomføring av utdanningsaktiviteter.

Det er i tillegg opprettet et utdanningsråd med representanter fra hver spesialitet. Rådets oppgaver er å analysere, evaluere og videreutvikle felles utfordringer og muligheter på tvers av spesialitetene. Eksempler på evaluering er organisering av læringsaktiviteter i FKM, planlegging og gjennomføring av veiledning, supervisjon og struktur, utfordringer rundt rotasjon samt generell erfaringsutveksling.

Teoriundervisning

Kirurgisk avdeling, Drammen sykehus

Den teoretiske undervisningen er organisert med fast internundervisning hver mandag morgen i regi av legene ved avdelingen hvor man regelmessig også har forelesere fra andre faggrupper. Her tar man også opp aktuelle problemstillinger/kasusistikker. 
Langtidsplan for teoriundervisning  der utgangspunktet er de læringsmålene og læringsaktivitetene som arbeidsgruppen i Vestre Viken har nedsatt.
I tillegg er det tverrfaglige møter internt hver tirsdag med urologer/radiolog og onkolog i tillegg til videokonferanse hver onsdag der man diskuterer felles pasienter med de urologiske avdelingene ved Ringerike og Bærum sykehus. Siste er organisert som videokonferanse med radiolog og onkolog.
Kandidatene deltar også jevnlig på felles B-grensundervisning  for Østlandet.
Morgenmøte mandag med undervisning i 30 minutter.
Tverrfaglig møte tirsdager internt på 60 minutter.
MDT-møte Vestre Viken på 30 minutter per uke.

Kirurgisk avdeling, Bærum sykehus

Morgenundervisningen omfatter diskusjoner,  demonstrasjoner, foredrag , seminarer og fellesundervisning med andre enheter innenfor samme spesialitet.
Fordeling av ansvar for den teoretiske undervisningen er lagt til undervisningsutvalget i avdelingen. Det settes av tid til forberedelse og eventuelt etterarbeid for denne undervisningen.

Seksjonen har felles undervisning med avdelingens øvrige seksjoner (gastro, generell kirurgi og plastikk kirurgi). Undervisning foregår 100 minutter per uke (40 uker i året, 15 minutter mandag, tirsdag og torsdag, 55 minutter onsdag). Undervisning rullerer, slik at alle avdelingens leger bidrar. I tillegg er det eksterne foredragsholdere, for eksempel fra andre avdelinger eller fra andre sykehus, med temaer aktuelle for kirurgi.

1 patologisk konferanse i samarbeid med RR HF hver måned. Ett møte i måneden med gjennomgang av meldepliktige komplikasjoner/skader.

Seksjonens undervisning/møter 150 minutter per uke
Uro-patologi møte 30 minutter per uke
MDT møte Vestre Viken 30 minutter per uke
Uro-røntgen møte 30 minutter per uke
Seksjonsmøte 60 min per uke

Felles undervisning for spesialistkandidater: Deltar i felles B-gren undervisningen for Østlandet (OUU/Ahus/RH/DNR).
Det er avsatt tid til fordypning i tjenesteplanen.

Kirurgisk avdeling, Ringerike sykehus

Avdelingen gjennomfører ukentlige tverrfaglige møter med Urologisk avdeling Drammen sykehus og Bærum sykehus (tilstede urolog, radiolog, onkolog) for gjennomgang av pasienter med Ca. prostata, Ca. renis, Ca. vesica eller kompliserte urologiske tilstander. LIS urologi vil være aktiv i dette forum.

LIS urologi vil har spesialist i urologi som veileder og det planlegges månedlige veiledningsmøter.

Internundervisningen ved avdelingen er i hovedsak rettet mot urologiske, generell-gastrokirurgiske temaer. Urologisk LIS og urologiske overleger presenterer temaer med urologisk innhold på intern undervisningen på avdelingen. For å få tilstrekkelig med internundervisning deltar urologisk LIS også på  felles undervisning arrangert av Helse Sør-Øst for urologiske LIS en dag per måned.

Avdelingen har gode rutiner for at fordypningstid blir gjennomført og det er tradisjon for mulighet til hospitering ved andre institusjoner dersom ønskelig. Det vil tilrettelegges for at utdanningskandidat kan gjennomføre de kurs som er relevante for spesialiteten.

Det foreligger halvårsplaner for internundervisning som deles mellom urologisk og generell kirurgiske tema. Dette oppsettet planlegges å benyttes frem til ny spesialiststruktur rundt generell-urologisk kirurgi trer i kraft.

Virksomhetens retningslinjer for veiledning og vurdering

I henhold til spesialistforskriftens bestemmelser får alle LIS utnevnt en individuell veileder.
Leder er ansvarlig for utnevnelse av veileder og at det legges til rette for supervisjon og regelmessig veiledning. Samtlige læringsarenaer har etablert struktur for veiledning av kandidater under spesialisering. Spesialister og andre kompetansepersoner medvirker i den daglige supervisjon og mester/svenn-læring i tråd med nasjonale retningslinjer.

Veiledning gjennomføres som en strukturert kombinasjon av individuell veiledning og gruppeveiledning. Ansvarlige ledere og representanter for LIS deltar i utviklingen av veiledningsstrukturen. Det særskilte ansvaret for gjennomføring ligger på ledelsen, representert ved klinikkene.

Kandidatene skal vurderes systematisk underveis i utdanningsløpet, gjennom tett oppfølging av veileder. I vurderingen av oppnådde læringsmål skal leder innhente anbefalinger fra veileder og minst en av dem som har deltatt i supervisjonen. Der leder ikke er spesialist i aktuell spesialitet er det særlig viktig at leder henter vurderingskompetanse. Der det er hensiktsmessig anbefales det at en helhetlig vurdering av vurderingskollegium/evalueringskollegium inngår i vurdering av kandidatene før læringsmål godkjennes. Det vil etter oppnåelse av læringsmål, eller ved arbeidsforholdets slutt, bli utstedt bekreftelse på gjennomført praktisk tjeneste.

Akademisk kompetanse og forskningsaktivitet

Kirurgisk avdeling, Drammen sykehus

Ved urologisk seksjon har man et kvalitetsregister der man registrerer prostatabiopsier, operativ behandling – nyrebekkenplastikker, nyrekreft, prostataarterieembolisering (samarbeide med radiologisk avdeling) og blærekreft.

B-grenskandidater og konstituerte overleger er involvert i dette registeret, og meningen er at kandidatene etter hvert skal legge fram resultater for eksempel på Høstmøtet.

Avdelingen er også involvert i en blærekreftstudie, epigenetikk, sammen med  urologisk avd i Bærum/Rikshospitalet.

Videre er avdelingen med i en PROM-basert multisenterstudie sammen med Vestfold/Telemark vedr prostatakreft. I forskningsgruppen inngår to overleger fra andre avdelinger med doktorgrad.

Kirurgisk avdeling, Bærum sykehus

Ved Bærum sykehus er der en svært aktiv forskningsavdeling som i stor grad bistår og veileder klinikere. Ved urologisk seksjon er en av overlegene med doktorgrad forskningsansvarlig. LIS oppfordres til å delta på prosjekter/kvalitetskontroll av egne prosedyrer som har som mål å kunne presenteres på høstmøtet. Forskningsaktivitet og publisering er tema i internundervisningen.

Det er en overlege og en LIS lege med doktorgrad tilknyttet seksjonen. Det pågår flere doktorgradsprosjekter og det er i den senere tid etablert to kvalitetsregister i seksjonen.

Kirurgisk avdeling, Ringerike sykehus

Begge overlegene er spesialist i urologisk samt generell kirurgi. Det er en Professor II-stilling tilknyttet OUS som er ansatt ved sykehuset. LIS oppfordres til å presentere på kirurgisk høstmøte.
Samtlige LIS deltar på kongress en gang per år, samt blir prioritert til å få tatt sine obligatoriske kurs.

Faglig forsvarlige rammer og kvalitet

Ved rekruttering legges det vekt på faglig kompetanse og tidligere vitenskapelig arbeide. Det er en målsetting å legge til rette for at avdelingen har kompetanse som dekker hele fagfeltet. Kompetansen opparbeides ved faglig fordypning, spesialfunksjoner og tilretteleggelse for ekstern fordypning.

Evaluering og revisjon av utdanningsplanen

Utdanningsplanen skal løpende evalueres og være på agendaen i utdanningsutvalgets møter.
Planen vil bli revidert ved behov.

Fant du det du lette etter?