HELSENORGE

Utdanninger i Basal Eksponeringsterapi (BET)

Alle helseforetak har behandlingsansvar for pasienter med alvorlige, sammensatte psykiske lidelser dominert av selvmordsforsøk, hyppig selvskading, hørselshallusinasjoner, vrangforestillinger og dissosiasjon.


Mange som jobber med psykisk helse kommer i kontakt med mennesker som har atferdsproblemer og strever med å ta i mot hjelp. En del av disse har alvorlige eller sammensatte psykiske lidelser og et tilstandsbilde preget av selvmordsatferd, hallusinasjoner, vrangforestillinger og dissosiasjon. De er i behov av omfattende helsetjenester, men klarer i liten grad å nyttiggjøre seg behandlingsformer som baseres på lindring, symptomdemping og regulering av atferd. Disse menneskene kan over tid utvikle et negativt samhandlingsmønster med helsepersonell, med økende bruk av mekaniske tvangsmidler og medikamentell tvangsbehandling. Dersom behandlingen da ikke legges om vil pasienten kunne bli dårligere til tross for omfattende behandling og oppfølging. Per i dag finnes det ingen dokumentert effektive behandlingsmetoder for å møte disse utfordringene.

Basal eksponeringsterapi (BET) er utviklet for å være et behandlingsalternativ for denne pasientgruppen. BET har fokus på å styrke disse pasientenes autonomi og øke deres evne til funksjonell selvregulering. Behandlingen bevisstgjør pasienter hva som hindrer dem i å leve livet sitt slik de ønsker, og de får anledning til å utforske muligheter og utfordre seg selv sammen med terapeutene. I BET er det utviklet terapeutiske verktøy spesifikt for å kunne avlære atferdsproblemer og hjelpe pasienter til å velge å forholde seg til det de opplever istedenfor å ty til unngåelsesatferd. De som ønsker det kan motta BET som et medisinfritt tilbud. Foreløpige evalueringsdata viser signifikant nedgang i selvskadende handlinger, bruk av tvangsmidler, skjerming og antall liggedøgn underlagt tvungent psykisk helsevern, med en parallell nedgang i bruk av psykofarmaka (medikamenter). Tidsseriedata indikerer signifikant bedring av pasientenes psykososiale funksjonsnivå, noe som understøttes av kvalitative funn.

Vestre Viken starter i januar 2023 opp Kull 5 i den nasjonale 2-årige BET-utdanningen for leger og psykologer. En uke senere starter Kull 3 i den parallelle 2-årige BET-utdanningen for høyskoleutdannet helsepersonell. Begge utdanningene består av åtte 3-dagers samlinger (til sammen 24 dager/192 timer).

De to nasjonale 2-årige BET-utdanningene skal kvalifisere helsepersonell til å kunne planlegge og gjennomføre høyspesialisert psykoterapeutisk behandling med mennesker som har ulike former for psykiske helseutfordringer.

Målsetting

BET-utdanningene skal bidra til at pasienter med alvorlige og sammensatte psykiske lidelser får et behandlingstilbud som vektlegger funksjonsheving og fremmer autonomi.

Utdanningen skal styrke deltakernes kompetanse og forutsetninger for å

 • forebygge og reversere utvikling av marginaliserende samhandling mellom pasienter og helsepersonell

 • planlegge, tilrettelegge og gjennomføre fokuserte, effektive behandlingsforløp som er i tråd med behandlingsforskning og faglige retningslinjer

 • understøtte og aktivt bidra til implementering av effektive, kunnskapsbaserte arbeidsmetoder i psykisk helsevern

 • bidra til realisering av helsepolitiske føringer, herunder kvalitetssikre og redusere bruken av tvang og tilrettelegge for medisinfri behandling for pasienter som ønsker det

Faglig grunnlag

BET er forankret i eksistensialistisk filosofi, systemteori og utviklingspsykologi, og modellen kan assosieres til den tredje bølgen innen kognitiv atferdsterapi. Pasientens psykiske lidelse forstås som et resultat av en fobisk unngåelse av påtrengende negative følelser og indre opplevelser. Erfaringer fra det kliniske arbeidet tyder på at pasientene opplever at selve eksistensen er truet. Gjennom destruktive psykologiske og atferdsmessige mestringsstrategier forsøker de å unngå en eksistensiell katastrofe, noe som både skaper og forsterker symptomer, og vanskeliggjør gjennomføring av behandlingstiltak. Behandlingsforløpet går gjennom fem faser, der den overordnede målsettingen er eksponering for eksistensiell katastrofeangst. Eksponeringserfaringer øker pasientens aksept for uønskede indre opplevelser, og derigjennom reduseres behovet for å utøve dramatiske og skadelige handlinger.

Nedlastbare rapporter og manualer med faglig innhold for BET

Verdens helseorganisasjon WHO publiserte 10. Juni 2021 en rapport som beskriver deres anbefalinger rettet mot person-sentrert, rettighetsbasert praksis i psykisk helsevern (se linker under). Arbeidet ved BET-Seksjonen ble inkludert som ett av tre sykehusbaserte tilbud i verden. 

Lenke til hoveddokumentet​.
Direkte lenke til publikasjon rettet mot sykehusbaserte tilbud.

Manualer med faglig innhold

Her kan du lese veiledningsmanualen for BET Her kan du lese om implementeringsmanualen for BET Her kan du lese «BET principles and guidelines» Her kan du lese om «BET Cybernetics»

Undervisningsform

Undervisningen er erfaringsbasert, og omfatter trening på kliniske ferdigheter, bruk av tilbakemeldingsprosedyrer og reflekterende team. Demonstrasjoner, rollespill og videofilming vil bli brukt for å komme så «nær» deltakernes kliniske virkelighet som mulig.

Undervisningsformen forutsetter at deltakerne er aktive på samlingene. Det forventes også at de mellom samlingene bruker sin daglige kliniske arbeidssituasjon til å prøve ut det de har lært, for å gjøre seg nye erfaringer knyttet til temaer det arbeides med i utdanningen. Deltakerne vil få innføring i sentral litteratur og tilgang til ulike sett av relevante referanser. Det oppfordres til å lese anbefalt pensum mellom samlingene.

Det vil bli delt ut en liste med litteraturforslag i forkant av første samlingen. (Bøker, artikler, podcast, YouTube-filmer m.m.)​

Erfaringer fra tidligere deltakere

«Det har vært nyttig å få høre tidligere pasienters historie, spesielt med den åpenheten vi har fått møte dem med. Det har også vært nyttig med rollespillene, selv om det er krevende.  Man får en annen forståelse av BET via tidligere pasienter, og man får også en annen forståelse når man rollespiller selv, i kombinasjon med undervisning på tavla.»

«En god modell overfor svært sårbare pasienter. Liker at fokus er på psykoterapeutisk arbeid, og ikke bare ensidig fokus på medikamenter overfor svært dårlig fungerende pasienter.»

«Jeg tror BET-perspektivet er viktig også for terapeuter som velger å arbeide med andre metoder eller jobber med andre pasientgrupper enn den typiske BET-pasienten. Kanskje mest fordi de prosessene som fører til marginalisering og avhengighet av hjelpeapparatet som regel starter svært tidlig i behandlingskjeden.»

«Gitt meg svært verdifulle redskaper i klinisk møte med ungdom som står i fare for å havne i en marginaliseringskjede.»

«Utdanningen og BET-metodikken er sårt tiltrengt i psykisk helsevern for både voksne og barn/unge.»

«Nyttig for behandling i akuttpsykiatri. Gir nye perspektiver på og løfter fram miljøterapien som viktig og effektiv på en overbevisende måte. Nyttig for å kunne bevare oversikten i situasjoner med mye emosjonelt trykk fra pasientene.»

Praktisk informasjon og opptakskriterier for BET-utdanninger med oppstart 2023

BET-utdanning for leger og psykologer:

Deltakerantall: 16
Oppstart: 23. januar 2023
Ansvarlig kursleder: psykologspesialist Didrik Heggdal.
Andre undervisere: psykologspesialist Eivind Liljedahl Hagen, psykologspesialist Tonje Reinsberg Bakkane, spesialsykepleier Arne Lillelien (alle er fagfellevurderte BET-terapeuter og BET-veiledere).

BET-utdanning for høyskoleutdannet helsepersonell:

Deltakerantall: 16
Oppstart: 30. januar 2023
Ansvarlig kursleder: spesialsykepleier Arne Lillelien.
Andre undervisere: psykologspesialist Synne Borgejordet, psykolog Axel Dahlback, psykologspesialist Didrik Heggdal (alle er fagfellevurderte BET-terapeuter og BET-veiledere).

Fagpersoner som vil bidra som undervisere på deler av begge utdanningene:

Peggy Lilleby, Psykiater, BET-terapeut og BET-veileder
Bente Nilsen, Psykologspesialist med Dynamisk Modningsmodell som spesialfelt

I tillegg vil personer med egenerfaring fra BET-behandling bidra på enkelte av samlingene, både for å gi deltakerne innblikk i utfordringer pasienter møter og gjennomgår i BET-prosessen, og for å bidra med demonstrasjoner av terapeutiske dialoger og øvelser sammen med underviserne.

Utdanningssted

Begge utdanningene foregår ved Scandic hotell Asker (med mulighet for overnatting).

Søknadsfrist

Søknadsfristen for BET-utdanningene 2023/2024 er 30. oktober 2022.

Opptakskriterier

BET-utdanning for leger og psykologer – hvem kan søke?

 1. Psykolog, psykologspesialist, lege i psykiatrispesialisering eller spesialist i psykiatri

 2. Arbeidserfaring fra psykisk helsevern etter avsluttet profesjonsutdanning

BET-utdanning for høyskoleutdannet personell

 1. Sykepleier, vernepleier, fysioterapeut, ergoterapeut

 2. Sosionom, pedagog eller barnevernspedagog med erfaring fra psykisk helsevern eller barnevernstjenesten

 3. Personell uten høyskoleutdanning som har minst to års fast fulltidsarbeid (eller tilsvarende) i psykisk helsevern eller barnevernstjenesten og relevante kurs og/eller videreutdanning(er) (dokumenteres)

Andre krav (gjelder begge utdanningene)

 • Opptak til utdanningen forutsetter at søkeren kan lese engelskspråklig faglitteratur og at han/hun er villig til å delta i rollespill og videoopptak.

 • Det vil bli gjort en helhetlig vurdering av søkernes kvalifikasjoner og beskrivelse av motivasjon og forankring i organisasjonen (beskrevet i søknadsskjema). Kandidater fra arbeidssteder som allerede arbeider med BET vil bli prioritert. Utover det blir kvalifiserte kandidater tilbudt plass i den rekkefølgen søknadene kommer inn. Oppstart av utdanningene forutsetter at det er nok deltakere.

Deltakeravgift

BET-utdanningen for leger og psykologer: kr. 60 000 (Early bird-pris kr. 40 000 ved påmelding innen 30. september 2022) For deltakere fra Vestre Viken kr. 20 000.

BET-utdanning for høyskoleutdannet helsepersonell: kr. 60 000 (Early bird-pris kr. 40 000 ved påmelding innen 30. september 2022). For deltakere fra Vestre Viken kr. 20 000.

Eksterne institusjoner (ikke Vestre Viken) som sender flere fagpersoner til disse utdanningene vil få rabatt (institusjonen betaler kun kr. 40 000 for hver person som kommer i tillegg til den først påmeldte). Deltakeravgiften inkluderer lunsj alle 24 seminardagene, men dekker ikke deltakernes reise- og oppholdsutgifter eller pensumlitteratur.

Utdanningen godkjennes henholdsvis av Den norske legeforening med 192 timer for spesialistenes etterutdanning i psykiatri og i barne- og ungdomspsykiatri og av Norsk Psykologforening med 72 timer vedlikeholdsaktivitet. Medlemmer i FO må selv søke om å få godkjent utdanningen som videreutdanning eller faglig kurs ved godkjenning som klinisk spesialist, eller som vedlikeholdsaktivitet. Vi venter på svar fra Norsk sykepleierforbund om en videreføring av godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med 30 timer​.

Slik søker du

Last ned, fyll ut og send inn søknadsskjema.

Skjemaet sendes til: bet-utdanning@vestreviken.no

Søkere som får plass vil få tilsendt «skjema for bindende påmelding». Ved å returnere dette skjemaet forplikter søkeren seg til å delta på hele utdanningen, og til å betale deltakeravgift for begge årene.

Godkjenning av de 2-årige BET-utdanningene

Ved avslutning av utdanningen får deltakerne diplom. Diplom forutsetter at deltakeren har deltatt minst 80 % av undervisningstiden. Som videreutdanning og/eller vedlikeholdsaktivitet for spesialister (gjelder leger, psykologer og sykepleiere) får deltakerne godkjent det timeantallet deres respektive fagforbund har gitt tilsagn om.

Dynamisk Kompetanseplan og Fagfellegodkjenning

Deltakere på BET-Utdanningene får utdelt en Dynamisk Kompetanseplan (DK). DK beskriver de 5 ferdighetsområdene i BET:

 1. Terapeutiske basisferdigheter
 2. Spesifikke psykoterapeutiske ferdigheter
 3. Ferdigheter som teammedarbeider
 4. Undervisning/veiledning
 5. Implementering

I utdanningene vektlegges de fire første ferdighetsområdene, mens ferdighetsområdet Implementering bare i noen grad blir fokusert. Ved fullført BET-utdanning oppnår deltakerne fagfellegodkjenning på ferdighetsområdet Teamarbeid.

Utdanningen vil gi et solid erfaringsgrunnlag for å gå i gang med fagfellegodkjenning på ferdighetsområdene Terapeutiske basisferdigheter, Spesifikke Psykoterapeutiske ferdigheter og Undervisning/Veiledning. Dersom en deltaker ønsker å arbeide med fagfellegodkjenning vurdering på disse ferdighetsområdene i løpet av utdanningsperioden skal han/hun bruke andre fagfeller til dette (dvs. ikke kurslederne på BET-utdanningen).

Oversikt over aktuelle Fagfellevurderte BET-Terapeuter/BET-Miljøterapeuter og BET-Veiledere finnes i dokumentet «Kriterier og Prosedyre for Fagfellegodkjenning som BET-Terapeut/Miljøterapeuter og BET-Veileder». Dette dokumentet får deltakerne utdelt eller tilsendt ved oppstart av utdanningen.

Overordnet undervisningsplan

Utdanningene har følgende hovedoverskrifter:

 • Utvikling av psykologisk fleksibilitet og terapeutisk manøvreringsevne hos behandlere

 • Kybernetikk som overordnet forståelsesramme

 • Reflekterende team som arbeidsverktøy

 • Eksistensialisme som terapeutisk holdning

 • Utviklingspsykologi og Dynamisk Modningsmodell (DMM) i BET

 • Komplementær ytre regulering (KYR)

 • Eksponeringsprinsippet og eksistensiell katastrofeangst (EKa)

 • Bekreftende kommunikasjon (validering) og løsningsfokuserte intervensjoner

 • BET-basert psykoedukasjon

 • Etablering og vedlikehold av arbeidsallianse

 • Medikamentell behandling i BET (prosessorientert medikamentell behandling)

 • Utforskning av eksistensiell katastrofeangst og bevisst og ubevisst unnvikelsesatferd

 • Gradert eksponering, flooding og funksjonell avledning

 • Behandlings-"kjeding", systemarbeid og implementering

 • BET og behandlingsforskningen

Oversikt over BET-utdanningens struktur for leger og psykologer 2023/2024

Alle samlingene finner sted mandag til ​onsdag.

Samling 1

23. januar 2023: kl. 09:00–16:30
24. januar 2023: kl. 08:30–15:45
25. januar 2023: kl. 08:30–15:15

Samling 2

17. april 2023: kl. 09:00–16:30
18. april 2023: kl. 08:30–15:45
19. april 2023: kl. 08:30–15:15

Samling 3

4. september 2023: kl. 09:00–16:30
5. september 2023: kl. 08:30–15:45
6. september 2023: kl. 08:30–15:15

Samling 4

20. november 2023: kl. 09:00–16:30
21. november 2023: kl. 08:30–15:45
22. november 2023: kl. 08:30–15:15

Samling 5

29. januar 2024: kl. 09:00–16:30
30. januar 2024: kl. 08:30–15:45
31. januar 2024: kl. 08:30–15:15

Samling 6

15. april 2024: kl. 09:00–16:30
16. april 2024: kl. 08:30–15:45
17. april 2024: kl. 08:30–15:15

Samling 7

26. august 2024: kl. 09:00–16:30
27. august 2024: kl. 08:30–15:45
28. august 2024: kl. 08:30–15:15

Samling 8

18. november 2024: kl. 09:00–16:30
19. november 2024: kl. 08:30–15:45
20. november 2024: kl. 08:30–15:15

Oversikt over BET-utdanningens struktur for høyskoleutdannet helsepersonell 2023/2024

Alle samlingene finner sted mandag til onsdag.

Samling 1

30. januar 2023: kl. 09:00–16:30
31. januar 2023: kl. 08:30–15:45
1. februar 2023: kl. 08:30–15:15

Samling 2

24. april 2023: kl. 09:00–16:30
25. april 2023: kl. 08:30–15:45
26. april 2023: kl. 08:30–15:15

Samling 3

11. september 2023: kl. 09:00–16:30
12. september 2023: kl. 08:30–15:45
13. september 2023: kl. 08:30–15:15

Samling 4

27. november 2023: kl. 09:00–16:30
28. november 2023: kl. 08:30–15:45
29. november 2023: kl. 08:30–15:15

Samling 5

5. februar 2024: kl. 09:00–16:30
6. februar 2024: kl. 08:30–15:45
7. februar 2024: kl. 08:30–15:15

Samling 6

22. april 2024: kl. 09:00–16:30
23. april 2024: kl. 08:30–15:45
24. april 2024: kl. 08:30–15:15

Samling 7

2. september 2024: kl. 09:00–16:30
3. september 2024: kl. 08:30–15:45
4. september 2024: kl. 08:30–15:15

Samling 8

25. november 2024: kl. 09:00–16:30
26. november 2024: kl. 08:30–15:45
27. november 2024: kl. 08:30–15:15

Kontaktinformasjon

For informasjon om faglig innhold for leger og psykologer:

Didrik Heggdal
Telefon: 986 83 759

For informasjon om faglig innhold for høyskoleutdannet helsepersonell:

Arne Lillelien
Telefon: 922 11 529

For generell informasjon og søknader:

bet-utdanning@vestreviken.no

Fant du det du lette etter?