Endring i metode for anti-DNAse B og anti-streptolysin (AST)

Vi har siden sommeren 2017 ikke kunnet tilby anti-streptolysin (AST) i vårt repertoar, grunnet leveringsstopp fra leverandør. I denne perioden har vi kun analysert for anti-DNAse B, da disse som regel rekvireres sammen, med mulighet for videresendelse til annet laboratorium ved angitt indikasjon.

​Vi endrer nå metode, og dermed leverandør, for begge tester.

Vi kan derfor fra 11.06.2018 på ny tilby begge testene samlet.

Indikasjon for analysene er uendret, og dreier seg hovedsakelig om utredning for komplikasjoner knyttet til alvorlige gruppe A streptokokk (GAS) infeksjoner som revmatisk feber, artritt og glomerulonefritt. Analysene utføres teknisk ved seksjon for medisinsk biokjemi Drammen, men faglige spørsmål kan rettes til mikrobiologisk seksjon Drammen.