Kommunearbeider og helsearbeider håndhilser.

Samhandling

Befolkningens behov for helsetjenester er i endring. Andelen eldre øker, flere lever lenge med kroniske og sammensatte lidelser og andelen av befolkningen med bakgrunn fra andre land og kulturer øker. For å ivareta best mulig tjenester for pasienter og brukere der de bor, må spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten samarbeide.

Om samhandling og samhandlingsreformen

1. januar 2012 trådte samhandlingsreformen i kraft. Pasienter og brukere skal få tidlig og god hjelp nærmest mulig der de bor. Vi skal desentralisere der vi kan og sentralisere der vi må. Det betyr at en større del av helsetjenestene skal leveres i kommunene. Vi jobber blant annet for å få gode systemer på plass for elektronisk informasjonsoverføring, telemedisin, diagnostikk, veiledning og undervisning. Vi satser dessuten på helsefremmende og forebyggende arbeid.

Samhandlingsreformens hovedmål:

 • En større del av helsetjenestene skal leveres i kommunene.
 • En større del av helse- og omsorgstjenestene skal ytes av kommunene. Mer helhetlige og koordinerte tjenester.
 • Satsing på helsefremmende og forebyggende arbeid.

Vestre Viken følger opp samhandlingsreformen i samarbeid med kommunene ved å:

 • bidra aktivt i videreutviklingen av dagens etablerte samarbeidsstruktur gjennom kommunehelsesamarbeidet.
 • ivareta den faglige veiledningsplikten gjennom forpliktende kompetanseoverføringsplaner, ambulering og tverrfaglige team.
 • styrke samarbeidet med fastlegene gjennom praksiskonsulentordningen (PKO).
 • bidra til å utvikle gode systemer for elektronisk informasjonsoverføring mellom forvaltningsnivåene og utvikle bruken av telemedisinske løsninger når det gjelder diagnostikk, veiledning og undervisning.

* Punktene over ble vedtatt som en del av Strategi 2025 på Vestre Vikens styremøte i desember 2011.

Hva betyr samhandlingsreformen for folk flest?

 • Lettere å få helsehjelp lokalt
 • Folk skal få bistand til koordinering av behandling og oppfølging
 • Tilbudet i kommunene vil bli bredere
 • Oppfølging av personer med kroniske lidelser vil bli bedre
 • Det vil bli flere tilbud til dem som ønsker hjelp til å legge om levevaner som kan føre til sykdom, for eksempel å endre kosthold, komme i gang med fysisk aktivitet eller stumpe røyken
 • Folk vil også merke mer fokus på helsefremmende arbeid i nærmiljøet

Les mer om samhandlingsreformen på regjeringen.no

Kommunehelsesamarbeidet

Vestre Viken HF samarbeider med 22 kommuner for å møte befolkningens behov for helsetjenester i årene fremover. Kommunene som deltar i samarbeidet er Asker, Bærum, Drammen, Gol, Flesberg, Flå, Hemsedal, Hol, Hole, Hurum, Jevnaker, Kongsberg, Krødsherad, Lier, Modum, Nedre Eiker, Nes, Nore og Uvdal, Ringerike, Rollag, Røyken, Sande, Sigdal, Svelvik, Øvre Eiker, Ål. På grunn av kommunesammenslåingen vil denne listen oppdateres i løpet av 2020.

Kommunene har et formalisert samarbeid. Dette samarbeidet har en felles prosjektleder.

Les mer om kommunehelsesamarbeidet her

   
Samarbeidsområder i Vestre Viken helseområde:
   

Kommunene som samarbeider innen Bærumsområdet er:

 • Asker
 • Bærum

Kommunene som samarbeider innen Drammensområdet er:

 • Drammen
 • Hurum
 • Lier
 • Nedre Eiker
 • Røyken
 • Sande
 • Svelvik

Kommunene som samarbeider innen Hallingdalsområdet er:

 • Flå
 • Gol
 • Hemsedal
 • Hol
 • Nes
 • Ål

Kommunene som samarbeider innen Kongsbergområdet er:

 • Flesberg
 • Kongsberg
 • Nore og Uvdal
 • Rollag
 • Øvre Eiker

Kommunene som samarbeider innen Ringeriksområdet er:

 • Hole
 • Jevnaker
 • Krødsherad
 • Modum
 • Ringerike
 • Sigdal

Samarbeidsavtaler med kommunene

For å møte befolkningens behov for helsetjenester i årene framover, må sykehusene og kommunehelsetjenesten samarbeide om trygge pasientforløp og sammenheng i helsetjenestetilbudet. For å sikre dette har spesialisthelsetjenesten et omfattende samarbeid med kommunene.

Dette samarbeidet er forankret i samarbeidsavtaler mellom Vestre Viken og kommunene i helseforetakets område.

Det er inngått samarbeidsavtaler mellom Vestre Viken og kommunene i helseforetakets helseområde.
Overordnet samarbeidsavtale mellom kommunene og Vestre Viken er revidert fra 1. april 2019.

 • Partene besluttet i Overordnet samarbeidsutvalg 1. april 2019 at avtale om helhetlige pasientforløp videreføres med tilpasninger fra 1. mai 2019.
 • Det gjennomføres en revisjon av avtalen om helhetlig pasientforløp høsten 2020.

Samarbeidsavtaler

   - Skjema for bestilling av ledsager
 
   - Skjema for logg av fremmøte
 
   - Skjema for taushetsløfte

Overordnet samarbeidsutvalg

Partene har et overordnet samarbeidsutvalg (OSU) med representanter fra helseforetaket, kommunene og pasient- og arbeidstakerorganisasjonene. Partene har en gjensidig forpliktelse til samhandling.

OSU har beslutningsmyndighet for saker som angår samarbeidet mellom helseforetaket og kommunene. OSU kan på vegne av Kommunehelsesamarbeidet (KHS) og helseforetaket initiere og sørge for felles utviklings- og utredningsarbeid.

Ansvar og oppgaver

Overordnet samarbeidsutvalg skal:

 • styrke strategisk og operativ samhandling for å fremme pasientens helsetjeneste
 • ha ansvar for å følge opp og revidere samarbeidsavtalen
 • sikre gjensidig og nødvendig informasjonsutveksling
 • beslutte prioriterte felles innsatsområder
 • initiere og følge opp konkrete samarbeidstiltak
 • sikre samhandlingen innenfor funksjoner/ områder som er områdeovergripende

Sammensetning

 • Kommunene er representert ved Samarbeidsstyret i KHS
 • Vestre Viken er representert ved direktør fag og 5 klinikkdirektører
 • 2 brukerrepresentanter
 • 2 arbeidstakerrepresentanter, 1 fra Spekterområdet og 1 fra KS-området
 • Et pasient- og brukerombud kan møte med tale og møterett.

Arbeidsform

 • Overordnet samarbeidsutvalg møtes to til fire ganger i året.
 • Vedtak forutsetter enstemmighet mellom partene.
 • Det utpekes et felles sekretariat/arbeidsutvalg (AU)med ansvar for saksforberedelser, tilrettelegging og oppfølging. Arbeidsutvalget består av minimum en fra Vestre Viken og en fra kommunehelsesamarbeidet.
 • Ledelse av overordnet samarbeidsutvalg går på omgang mellom kommunehelsesamarbeidet og Vestre Viken med to års varighet. Ansvar for AU følger leder.

Overordnet samarbeidsutvalg og arbeidsutvalget ledes i 2018 og 2019 av Vestre Viken.

Møteplan 2019:

 • 1. april
 • 16. september
 • 9. desember

Representanter i OSU 2019:

Vestre Viken

 • Lisbeth Sommervold, adm dir
 • Halfdan Ass, fagdirektør
 • Stein-Are Agledal, klinikkdirektør Kongsberg sykehus
 • Jardar Hals, -«- Bærum sykehus
 • Britt Eidsvoll, -«- Drammen sykehus
 • May Janne Botha Pedersen, -«- Ringerike sykehus
 • Kirsten Hørthe, -«- psykisk helse og rus

Kommunehelsesamarbeidet

 • Kristin Nilsen, direktør Bærum kommune
 • Aud Hansen, direktør Asker kommune
 • Toril Løberg, direktør Drammen kommune
 • Helen Cuenoud, helsesjef Flesberg kommune
 • Cecilie Øyen, helsesjef Jevnaker kommune
 • Øystein Lappegaard, samhandlingskoordinator Hallingdalskommunene

Brukerrepresentanter

 • Toril Krogsund, leder for Brukerutvalget i Vestre Viken
 • Svein Arne Fossbakken, eldrerådet i Buskerud

Ansatte

 • Linda Lavik, NSF
 • Astrid isene, fagforbundet

Pasient- og brukerombud

Anne Lene Arnesen

Arbeidsutvalg

 • Christine Furuholmen, samhandlingssjef Vestre Viken
 • Anne Marie Flovik, samhandlingskoordinator kommunehelsesamarbeidet.

Lokale samarbeidsutvalg (LSU)

Det er etablert fem lokale samarbeidsutvalg, knyttet til hvert av Vestre Vikens fire sykehus, samt Hallingdal sjukestugu, og deres samarbeidskommuner:

 • Kommunene Asker, Bærum og Bærum sykehus
 • Kommunene Nedre Eiker, Hurum, Røyken, Sande, Svelvik, Lier, Drammen og Drammen sykehus
 • Kommunene Øvre Eiker, Nore- og Uvdal, Rollag, Flesberg, Kongsberg og Kongsberg sykehus
 • Kommunene Jevnaker, Ringerike, Hole, Modum, Sigdal, Krødsherad og Ringerike sykehus
 • Kommunene Flå, Nes, Gol, Ål, Hemsedal, Hol og Hallingdal Sjukestugu

I de lokale samarbeidsutvalgene møter kommunaldirektører og ledelsen ved sykehuset, samt praksiskonsulenter/fastleger og brukerrepresentanter.

Faglig ledelse og tilbudet til felles pasienter skal stå i fokus, og samarbeidet skal gjelde problemstillinger som ikke er foretaksovergripende.

De lokale samarbeidsutvalgene omfatter både somatikk, rus og psykisk helse.

Her kan du se møteinnkallinger og referater hos Vestregionen

Referater fra møter i Lokale samarbeidsutvalg

Referater fra møter i Drammensregionen

Drammen, Hurum, Lier, Nedre Eiker, Røyken, Sande, Svelvik.

   

Referater fra møter i Kongsbergregionen

Kongsberg, Flesberg, Nore og Uvdal, Rollag, Øvre Eiker


Samhandlingsprosjekter

Her kan du se en oversikt over samhandlingsprosjekter mellom Vestre Viken og en eller flere kommuner. Prosjektene er tildelt øremerket tilskudd.

Prosjekt

Klinikk

Kontaktperson

​Stabilisering av flyktningers psykiske helse.

​Psykisk helse og rus, Bærum DPS

​Anne-Grethe Myklebust

Mobil røntgen

Medisinsk diagnostikk

Se egen nettside 

Opplæring av pasienter og pårørende, samarbeid om lærings- og mestringstiltak

Medisin og helse

Lærings- og mestringssenteret

Tone Finvold

Ambulant team og kompetansetiltak

Kongsberg sykehus


 

Kompetansesamarbeid – hospitering

Ringerike sykehus

Ingeborg H. Rinnaas

 

Etablering av oksygennettverk

Drammen sykehus

Ingvild Olstad Andersen

Veiledning og kompetansetiltak (laboratoriemedisin) rettet mot fastleger

Medisinsk diagnostikk

Trude Steinsvik

 

Kompetansesamarbeid ALERT tilpasset kommunal ø-hjelpsplasser

Overgripende medisin og helse, alle kommuner

Elisabeth Kaasa

 

Prosjekt Hallingdal lokalmedisinske tjenester

 • BUP-kommunene i Hallingdal

 • Felles tilbud til demente

 • Kompetanse, Læring og mestring

 • Intermediære tjenester

 • Folkehelse

 

Ringerike

Psykisk helse og rus

Se egen nettside

 

Samhandlingsprosjekt

-  Kompetansepakke

-  Telemedisin

 

 

 

 

Kongsberg sykehus


 

Samhandlingsteam for unge

Modell DPS Bærum og Bærum kommune

Psykisk helse og rus

Kari Ringstad

Søken etter skjult kreftsykdom ved blodpropp – overføring av oppgaver til fastlege

 

Bærum sykehus

Arnljot Tveit

 

Elektronisk meldingsutveksling

Vestre Viken og kommune-helsesamarbeidet

 

 Styringsdata samhandling

«Styringsdata samhandling» gir oversikt over bruk av spesialisthelsetjenester i den enkelte kommune. Alle som ønsker det kan se rapportene som gir oversikt over utviklingen fra 2014, eller sammenligne status i egen kommune med andre.

Helse Sør-Øst (HSØ) eier og utvikler løsningen og er også ansvarlig for oppdatering av dataene hver måned. Løsningen vil være under videreutvikling fremover, og ny funksjonalitet vil implementeres fortløpende. Data hentes fra Norsk Pasientregister og Statistisk Sentralbyrå og omfatter perioden 2014-2018.

Løsningen inneholder foreløpig seks rapporter. Rapportene blir løpende oppdatert, i form av innhold og presentasjon.

Du kan åpne den enkelte rapport ved å trykke på lenkene under:

Rapport - Min kommune somatikkRapport - Sammenlikning somatikkRapport - Min kommune reinnleggelser Rapport - Sammenlikning reinnleggelserRapport - Min kommune psykisk helse og rus

Rapport - Sammenlikning psykisk helse og rus

Tjenester og informasjon

For fastleger og andre henvisere

Forbedringer og avvik (for helsepersonell) Hospiteringstilbud i Vestre Viken Infeksjonskontrollprogram for kommunale sykehjem Mobil røntgen Nettverk for ressurssykepleiere innen palliasjon og kreftomsorg Pasientforløp
Fant du det du lette etter?