Kommunearbeider og helsearbeider håndhilser.

Samhandling

Befolkningens behov for helsetjenester er i endring. Andelen eldre øker, flere lever lenge med kroniske og sammensatte lidelser og andelen av befolkningen med bakgrunn fra andre land og kulturer øker. For å ivareta best mulig tjenester for pasienter og brukere der de bor, må spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten samarbeide.

Om samhandling og samhandlingsreformen

01. januar 2012 trådte samhandlingsreformen i kraft. Pasienter og brukere skal få tidlig og god hjelp nærmest mulig der de bor. Vi skal desentralisere der vi kan og sentralisere der vi må. Det betyr at en større del av helsetjenestene skal leveres i kommunene. Vi jobber blant annet for å få gode systemer på plass for elektronisk informasjonsoverføring, telemedisin, diagnostikk, veiledning og undervisning. Vi satser dessuten på helsefremmende og forebyggende arbeid.

Samhandlingsreformens hovedmål:

 • En større del av helsetjenestene skal leveres i kommunene.
 • En større del av helse- og omsorgstjenestene skal ytes av kommunene. Mer helhetlige og koordinerte tjenester.
 • Satsing på helsefremmende og forebyggende arbeid.

Vestre Viken følger opp samhandlingsreformen i samarbeid med kommunene ved å:

 • bidra aktivt i videreutviklingen av dagens etablerte samarbeidsstruktur gjennom kommunehelsesamarbeidet.
 • ivareta den faglige veiledningsplikten gjennom forpliktende kompetanseoverføringsplaner, ambulering og tverrfaglige team.
 • styrke samarbeidet med fastlegene gjennom praksiskonsulentordningen (PKO).
 • bidra til å utvikle gode systemer for elektronisk informasjonsoverføring mellom forvaltningsnivåene og utvikle bruken av telemedisinske løsninger når det gjelder diagnostikk, veiledning og undervisning.

* Punktene over ble vedtatt som en del av Strategi 2025 på Vestre Vikens styremøte i desember 2011.

Hva betyr samhandlingsreformen for folk flest?

 • Lettere å få helsehjelp lokalt
 • Folk skal få bistand til koordinering av behandling og oppfølging
 • Tilbudet i kommunene vil bli bredere
 • Oppfølging av personer med kroniske lidelser vil bli bedre
 • Det vil bli flere tilbud til dem som ønsker hjelp til å legge om levevaner som kan føre til sykdom, for eksempel å endre kosthold, komme i gang med fysisk aktivitet eller stumpe røyken
 • Folk vil også merke mer fokus på helsefremmende arbeid i nærmiljøet
Les mer om samhandlingsreformen på regjeringen.no

Kommunehelsesamarbeidet

Vestre Viken samarbeider med 26 kommuner for å møte befolkningens behov for helsetjenester i årene fremover. Kommunene som deltar i samarbeidet er: Asker, Bærum, Drammen, Gol, Flesberg, Flå, Hemsedal, Hol, Hole, Hurum, Jevnaker, Kongsberg, Krødsherad, Lier, Modum, Nedre Eiker, Nes, Nore- og Uvdal, Ringerike, Rollag, Røyken, Sande, Sigdal, Svelvik, Øvre Eiker, Ål.

Kommunene har et formalisert samarbeid. Dette samarbeidet har en felles prosjektleder.

Les mer om kommunehelsesamarbeidet her

Samarbeidsområder i Vestre Viken helseområde:Kart over kommuner og samhandlingsområder i Vestre Viken.

Samarbeidsavtaler med kommunene

For å møte befolkningens behov for helsetjenester i årene framover, må sykehusene og kommunehelsetjenesten samarbeide om trygge pasientforløp og sammenheng i helsetjenestetilbudet. For å sikre dette har spesialisthelsetjenesten et omfattende samarbeid med kommunene.

Dette samarbeidet er forankret i samarbeidsavtaler mellom Vestre Viken og kommunene i helseforetakets område.

Det er inngått samarbeidsavtaler mellom Vestre Viken og kommunene i helseforetakets helseområde.

Samarbeidsavtalene er til gjennomgang, men vil bli publisert her i løpet av kort tid. Dersom du ønsker å lese en spesifikk avtale kan du i mellomtiden kontakte samhandlingsenheten for å få dette oversendt.

Samarbeidsavtaler

   - Skjema for bestilling av ledsager 
 
   - Skjema for logg av fremmøte 
 
   - Skjema for taushetsløfte  

 

Overordnet samarbeidsutvalg

Overordnet samarbeidsutvalg (OSU) er et overordnet partssammensatt samarbeidsutvalg bestående av representanter fra Vestre Viken helseforetak, kommunene i Kommunehelsesamarbeidet Vestre Viken og representanter for brukere og arbeidstakere. 

OSU kan på vegne av Kommunehelsesamarbeidet Vestre Viken og Vestre Viken HF initiere og sørge for felles utviklings- og utredningsarbeid. OSU har beslutningsmyndighet for saker som angår samarbeidet mellom helseforetaket og kommunene.

OSU har ansvar for:

 • å styrke strategisk og operativ samhandling, gjennom et velfungerende og likeverdig samarbeid mellom kommunene og sykehusene.
 • at lovpålagte avtaler utarbeides og revideres.
 • at det utarbeides tjenesteavtaler på prioriterte områder.
 • å initiere og følge opp konkrete samarbeidstiltak.
 • å sikre gjensidig og nødvendig informasjonsutveksling.
 • å sikre samhandlingen innenfor funksjoner/områder som er områdeovergripende.

Medlemmer i Overordnet samarbeidsutvalg (OSU)

OSU består av representanter for Vestre Viken helseforetak, fra kommunene i Kommunehelsesamarbeidet i Vestre Viken-regionen og representanter for brukere og arbeidstakere.

 • Aud Hansen, Kommunaldirektør ved Asker kommune
 • Kristin Nilsen, Kommunaldirektør ved Bærum kommune
 • Eva Milde, Kommunaldirektør ved Drammen kommune
 • Helse- og sosialsjef, Cecilie P. Øyen ved Jevnaker kommune
 • Helen Cuenoud, Helse- og omsorgssjef ved Flesberg kommune
 • Øystein Lappegard, Samhandlingsleder ved Hallingdalsregionen
 • Jardar Hals, Klinikkdirektør ved Bærum sykehus
 • Britt Eidsvoll, Klinikkdirektør ved Drammen sykehus
 • Stein Are Agledal, Klinikkdirektør ved Kongsberg sykehus
 • Maj Janne Botha Pedersen, Klinikkdirektør ved Ringerike sykehus
 • Kirsten Hørthe, Klinikkdirektør ved Klinikk for psykisk helse og rus
 • Halvdan Aass, Fagdirektør i Vestre Viken
 • Svein Arne Fossbakken, Leder for Eldrerådet i Buskerud
 • Toril Krogsund, Leder for Brukerutvalget i Vestre Viken
 • Anne-Lene Engeland Arnesen, Pasient- og brukerombudet i Buskerud
 • Linda Lavik, Tillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund
 • Astri Isene, Tillitsvalgt for Fagforbundet

Arbeidsutvalg

Anne Marie Flovik, kommunehelsesamarbeidet og CF Vestre Viken

Sekretariat:

 • Samhandlingssjef Christine Furuholmen
 • Koordinator Kari Engen Sørensen

Lokale samarbeidsutvalg

Det er etablert fem lokale samarbeidsutvalg, knyttet til hvert av Vestre Vikens fire sykehus, samt Hallingdal sjukestugu, og deres samarbeidskommuner:

 • Kommunene Asker, Bærum og Bærum sykehus
 • Kommunene Nedre Eiker, Hurum, Røyken, Sande, Svelvik, Lier, Drammen og Drammen sykehus
 • Kommunene Øvre Eiker, Nore- og Uvdal, Rollag, Flesberg, Kongsberg og Kongsberg sykehus
 • Kommunene Jevnaker, Ringerike, Hole, Modum, Sigdal, Krødsherad og Ringerike sykehus
 • Kommunene Flå, Nes, Gol, Ål, Hemsedal, Hol og Hallingdal Sjukestugu

I de lokale samarbeidsutvalgene møter kommunaldirektører og ledelsen ved sykehuset, samt praksiskonsulenter/fastleger og brukerrepresentanter.

Faglig ledelse og tilbudet til felles pasienter skal stå i fokus, og samarbeidet skal gjelde problemstillinger som ikke er foretaksovergripende.

De lokale samarbeidsutvalgene omfatter både somatikk, rus og psykisk helse.

Her kan du se møteinnkallinger og referater hos Vestregionen

Samhandlingsprosjekter

Her kan du se en oversikt over samhandlingsprosjekter mellom Vestre Viken og en eller flere kommuner. Prosjektene er tildelt øremerket tilskudd.

Prosjekt

Klinikk

Kontaktperson

​Stabilisering av flyktningers psykiske helse.

​Psykisk helse og rus, Bærum DPS

​Anne-Grethe Myklebust

Mobil røntgen

Medisinsk diagnostikk

Se egen nettside 

Opplæring av pasienter og pårørende, samarbeid om lærings- og mestringstiltak

Medisin og helse

Lærings- og mestringssenteret

Tone Finvold

Ambulant team og kompetansetiltak

Kongsberg sykehus


 

Kompetansesamarbeid – hospitering

Ringerike sykehus

Reidar Aasheim

 

Etablering av oksygennettverk

Drammen sykehus

Ingvild Olstad Andersen

Veiledning og kompetansetiltak (laboratoriemedisin) rettet mot fastleger

Medisinsk diagnostikk

Trude Steinsvik

 

Kompetansesamarbeid ALERT tilpasset kommunal ø-hjelpsplasser

Overgripende medisin og helse, alle kommuner

Elisabeth Kaasa

 

Prosjekt Hallingdal lokalmedisinske tjenester

 • BUP-kommunene i Hallingdal

 • Felles tilbud til demente

 • Kompetanse, Læring og mestring

 • Intermediære tjenester

 • Folkehelse

 

Ringerike

Psykisk helse og rus

Se egen nettside

 

Samhandlingsprosjekt

-  Kompetansepakke

-  Telemedisin

 

 

 

 

Kongsberg sykehus


 

Samhandlingsteam for unge

Modell DPS Bærum og Bærum kommune

Psykisk helse og rus

Kari Ringstad

Søken etter skjult kreftsykdom ved blodpropp – overføring av oppgaver til fastlege

 

Bærum sykehus

Arnljot Tveit

 

Elektronisk meldingsutveksling

Vestre Viken og kommune-helsesamarbeidet

 

Tjenester og informasjon

For fastleger og andre henvisere Forbedringer og avvik (for helsepersonell) Hospiteringstilbud i Vestre Viken Infeksjonskontrollprogram for kommunale sykehjem Mobil røntgen Nettverk for ressurssykepleiere innen palliasjon og kreftomsorg Pasientforløp
Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din blir lest og håndtert, men vi får dessverre ikke besvart den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.