Kommunearbeider og helsearbeider håndhilser.

Samhandling

Befolkningens behov for helsetjenester er i endring. Andelen eldre øker. Flere lever lenge med kroniske og sammensatte lidelser. Andelen av befolkningen med bakgrunn fra andre land og kulturer øker. Samtidig er samfunnets struktur stadig i endring. Dette og mer betyr at for å ivareta best mulig tjenester fra spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten må disse samarbeide.

Samhandling mellom kommunehelsetjenestene og spesialisthelsetjenestene skal blant annet bidra til at våre pasienter og brukere skal få bedre tjenester der de bor og til at sykdom skal forebygges. Vi skal desentralisere der vi kan og sentralisere der vi må. Det betyr at en større del av helsetjenestene skal leveres i kommunene. Det skal blant annet jobbes for at gode systemer er på plass for elektronisk informasjonsoverføring, telemedisin, diagnostikk, veiledning og undervisning. Vi skal dessuten satse på helsefremmende og forebyggende arbeid.

Mer om samhandling i Vestre Viken

Samhandlingsreformen

Fra 1. januar 2012 trådte samhandlingsreformen i kraft. Pasienter og brukere skal få bedre tjenester der de bor og sykdom skal forebygges.

Samhandlingsreformens hovedmål:

 • En større del av helsetjenestene skal leveres i kommunene.
 • En større del av helse- og omsorgstjenestene skal ytes av kommunene.Mer helhetlige og koordinerte tjenester.
 • Satsing på helsefremmende og forebyggende arbeid.

Vestre Viken følger opp samhandlingsreformen i samarbeid med kommunene ved å:

 • bidra aktivt i videreutviklingen av dagens etablerte samarbeidsstruktur gjennom kommunehelsesamarbeidet.
 • ivareta den faglige veiledningsplikten gjennom forpliktende kompetanseoverføringsplaner, ambulering og tverrfaglige team.
 • styrke samarbeidet med fastlegene gjennom praksiskonsulentordningen (PKO).
 • bidra til å utvikle gode systemer for elektronisk informasjonsoverføring mellom forvaltningsnivåene og utvikle bruken av telemedisinske løsninger når det gjelder diagnostikk, veiledning og undervisning.

* Punktene over ble vedtatt som en del av Strategi 2025 på Vestre Vikens styremøte i desember 2011.

Hva betyr samhandlingsreformen for folk flest?

 • Lettere å få helsehjelp lokalt.
 • Folk skal få bistand til koordinering av behandling og oppfølging.
 • Tilbudet i kommunene vil bli bredere.
 • Oppfølging av personer med kroniske lidelser vil bli bedre.
 • Det vil bli flere tilbud til dem som ønsker hjelp til å legge om levevaner som kan føre til sykdom, for eksempel å endre kosthold, komme i gang med fysisk aktivitet eller stumpe røyken.
 • Folk vil også merke mer fokus på helsefremmende arbeid i nærmiljøet.

Kommunehelsesamarbeidet

Vestre Viken samarbeider med 26 kommuner for å møte befolkningens behov for helsetjenester i årene fremover. Kommunene som deltar i samarbeidet er: Asker, Bærum, Drammen, Gol, Flesberg, Flå, Hemsedal, Hol, Hole, Hurum, Jevnaker, Kongsberg, Krødsherad, Lier, Modum, Nedre Eiker, Nes, Nore- og Uvdal, Ringerike, Rollag, Røyken, Sande, Sigdal, Svelvik, Øvre Eiker, Ål.

Kommunene har et formalisert samarbeid. Dette samarbeidet har en felles prosjektleder.

Du kan lese mer om kommunehelsesamarbeidet her.

Samarbeidsområder i Vestre Viken helseområde:Kart over kommuner og samhandlingsområder i Vestre Viken.

Samarbeidsavtaler med kommunene

For å møte befolkningens behov for helsetjenester i årene framover, må sykehusene og kommunehelsetjenesten samarbeide om trygge pasientforløp og sammenheng i helsetjenestetilbudet. For å sikre dette har spesialisthelsetjenesten et omfattende samarbeid med kommunene.

Dette samarbeidet er forankret i samarbeidsavtaler mellom Vestre Viken og kommunene i helseforetakets område.

Det er inngått samarbeidsavtaler mellom Vestre Viken og kommunene i helseforetakets helseområde.

Samarbeidsavtalene er til gjennomgang, men vil bli publisert her i løpet av kort tid. Dersom du ønsker å lese en spesifikk avtale kan du i mellomtiden kontakte samhandlingsenheten for å få dette oversendt.

Samarbeidsavtaler

   - Skjema for bestilling av ledsager 
 
   - Skjema for logg av fremmøte 
 
   - Skjema for taushetsløfte  

 

Overordnet samarbeidsutvalg

Overordnet samarbeidsutvalg (OSU) er et overordnet partssammensatt samarbeidsutvalg bestående av representanter fra Vestre Viken helseforetak, kommunene i Kommunehelsesamarbeidet Vestre Viken og representanter for brukere og arbeidstakere. 

OSU kan på vegne av Kommunehelsesamarbeidet Vestre Viken og Vestre Viken HF initiere og sørge for felles utviklings- og utredningsarbeid. OSU har beslutningsmyndighet for saker som angår samarbeidet mellom helseforetaket og kommunene.

OSU har ansvar for:

 • å styrke strategisk og operativ samhandling, gjennom et velfungerende og likeverdig samarbeid mellom kommunene og sykehusene.
 • at lovpålagte avtaler utarbeides og revideres.
 • at det utarbeides tjenesteavtaler på prioriterte områder.
 • å initiere og følge opp konkrete samarbeidstiltak.
 • å sikre gjensidig og nødvendig informasjonsutveksling.
 • å sikre samhandlingen innenfor funksjoner/områder som er områdeovergripende.

Medlemmer i Overordnet samarbeidsutvalg (OSU)

OSU består av representanter for Vestre Viken helseforetak, fra kommunene i Kommunehelsesamarbeidet i Vestre Viken-regionen og representanter for brukere og arbeidstakere.

 • Kommunaldirektør Aud Hansen, Asker kommune
 • Kommunaldirektør Eva Milde, Drammen kommune
 • Kommunalsjef Bovild Tjønn, Bærum kommune
 • Helse- og sosialsjef Nanna Nordhagen, Modum kommune
 • Samhandlingsleder Hallingdal Øystein Lappegard
 • Fagdirektør Anders Bjørneboe
 • Klinikkdirektør Britt Eidsvoll
 • Klinikkdirektør Eva Håheim Pedersen
 • Klinikkdirektør Kirsten Hørthe
 • Leder for Eldrerådet i Buskerud Terje Aasterud
 • Pasient- og brukerombud Anne-Lene Engeland Arnesen
 • Tillitsvalgt NSF Line Spiten (for Linda Lavik)
 • Tillitsvalgt Kristine Bjella Stavn Fagforbundet
 • Helse- og sosialsjef Cecilie P. Øyen
 • Helse- og sosialsjef Helen Cuenoed
 • Klinikkdirektør Jardar Hals
 • Klinikkdirektør Per Bleiklia
 • Leder av brukerutvalg Vestre Viken Toril Krogsund

Sekretariat:

 • Samhandlingssjef Christine Furuholmen
 • Koordinator Kari Engen Sørensen

 

 

Lokale samarbeidsutvalg

Det er etablert fem lokale samarbeidsutvalg, knyttet til hvert av Vestre Vikens fire sykehus, samt Hallingdal sjukestugu, og deres samarbeidskommuner:

 • Kommunene Asker, Bærum og Bærum sykehus
 • Kommunene Nedre Eiker, Hurum, Røyken, Sande, Svelvik, Lier, Drammen og Drammen sykehus
 • Kommunene Øvre Eiker, Nore- og Uvdal, Rollag, Flesberg, Kongsberg og Kongsberg sykehus
 • Kommunene Jevnaker, Ringerike, Hole, Modum, Sigdal, Krødsherad og Ringerike sykehus
 • Kommunene Flå, Nes, Gol, Ål, Hemsedal, Hol og Hallingdal Sjukestugu

I de lokale samarbeidsutvalgene møter kommunaldirektører og ledelsen ved sykehuset, samt praksiskonsulenter/fastleger og brukerrepresentanter.

Faglig ledelse og tilbudet til felles pasienter skal stå i fokus, og samarbeidet skal gjelde problemstillinger som ikke er foretaksovergripende.

De lokale samarbeidsutvalgene omfatter både somatikk, rus og psykisk helse.

Her kan du se møteinnkallinger og referater hos Vestregionen.

Samhandlingsprosjekter

Her kan du se en oversikt over samhandlingsprosjekter mellom Vestre Viken og en eller flere kommuner. Prosjektene er tildelt øremerket tilskudd.

Prosjekt

Klinikk

Kontaktperson

​Stabilisering av flyktningers psykiske helse.

​Psykisk helse og rus, Bærum DPS

​Anne-Grethe Myklebust

Mobil røntgen

Medisinsk diagnostikk

Se egen nettside 

Opplæring av pasienter og pårørende, samarbeid om lærings- og mestringstiltak

Medisin og helse

Lærings- og mestringssenteret

Tone Finvold

Ambulant team og kompetansetiltak

Kongsberg sykehus


 

Kompetansesamarbeid – hospitering

Ringerike sykehus

Reidar Aasheim

 

Etablering av oksygennettverk

Drammen sykehus

Ingvild Olstad Andersen

Veiledning og kompetansetiltak (laboratoriemedisin) rettet mot fastleger

Medisinsk diagnostikk

Trude Steinsvik

 

Kompetansesamarbeid ALERT tilpasset kommunal ø-hjelpsplasser

Overgripende medisin og helse, alle kommuner

Elisabeth Kaasa

 

Prosjekt Hallingdal lokalmedisinske tjenester

 • BUP-kommunene i Hallingdal

 • Felles tilbud til demente

 • Kompetanse, Læring og mestring

 • Intermediære tjenester

 • Folkehelse

 

Ringerike

Psykisk helse og rus

Se egen nettside

 

Samhandlingsprosjekt

-  Kompetansepakke

-  Telemedisin

 

 

 

 

Kongsberg sykehus


 

Samhandlingsteam for unge

Modell DPS Bærum og Bærum kommune

Psykisk helse og rus

Kari Ringstad

Søken etter skjult kreftsykdom ved blodpropp – overføring av oppgaver til fastlege

 

Bærum sykehus

Arnljot Tveit

 

Elektronisk meldingsutveksling

Vestre Viken og kommune-helsesamarbeidet

 


Nettverk for palliasjon og kreftomsorg

Ressurssykepleiernettverket for palliasjon og kreftomsorg skal sørge for at en sykepleier med spesiell kompetanse og fokus på lindrende behandling, pleie, omsorg og kreftomsorg skal være tilgjengelig ved alle enheter i kommuner og sykehus i Vestre Vikens virkeområde.

Les mer om Nettverk for ressurssykepleiere innen palliasjon og kreftomsorg her.

Mobil røntgen

Mobil røntgen er en tjeneste til beboere i sykehjem og omsorgsboliger, der man flytter røntgenutstyret ut til pasientene, ikke pasientene til utstyret..

Du kan lese mer om mobil røntgen her. 

Infeksjonskontrollprogram
 

Info om infeksjonskontrollprogram for kommunale sykehjem finner du her.

Eksterne nettsider

 

KommunehelsesamarbeidetKort om samhandlingsreformenHelse Sør-Øst om samhandlingHelsedirektoratet om samhandlingsreformen

For fastleger og andre henvisere

Nettside med informasjon til fastleger og andre som henviser til Vestre Viken

Pasientforløp

Oversikt over pasientforløp i Vestre Viken

Hospitering

Hospitering i Vestre Viken er et tidsavgrenset, ulønnet opphold hvor du som hospitant deltar i avdelingens daglige rutiner, uten å ha selvstendig ansvar.

Informasjon om hospiteringstilbud og søknadsfrister

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.