Utdanning og kompetanse

God pasientbehandling krever at dagens og fremtidens helsearbeidere tilegner seg verdifull kunnskap og praktisk erfaring. Utdanning av helsepersonell er en av spesialisthelsetjenestens hovedfunksjoner. Vestre Viken vektlegger et godt faglig og organisatorisk samarbeid med høgskoler og universitet.

Vi tilbyr

  • Vi tilbyr hvert år rundt 1000 praksisplasser til studenter fra høgskoler og universitet. Studenter innen medisin, psykologi, sykepleie, fysioterapi, vernepleie, radiograf-, og bioingeniørutdanning og flere andre helsefag får undervisning og praktisk opplæring ved helseforetaket.
  • Vi gir veiledning og opplæring til helsepersonell som tar etter- og videreutdanning og utdanning på mastergrads- og doktorgradsnivå.
  • Vi tilbyr læreplasser til lærlinger innen flere relevante fagområder.

Lærlinger

Vestre Viken HF tilbyr læreplasser i helsearbeider- og ambulansearbeiderfaget.

Helsefagarbeider

Helsefagutdanningen er et lærefag med to års opplæring i videregående skole (Vg 1 og Vg 2), og to år opplæring som lærling i bedrift (Vg3). Denne utdanningen erstatter hjelpepleierutdanningen og omsorgsarbeiderutdanningen.

 De to første årene i skole er med fellesfag, felles programfag og prosjekt til fordypning (PTF) noe som skal gi elevene et faglig utgangspunkt for å tegne en 2-års lærekontrakt med bedrift. Fellesfag er for eksempel norsk, engelsk, naturfag og matematikk. Felles programfag er helsefremmende arbeid, kommunikasjon og samhandling, og yrkesutøving. Sistnevnte inneholder tema som lover, regler og helse- og sosialvesenets oppbygging og funksjon. I PTF er elevene utplassert en kort periode i bedrift for å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som er karakteristisk for det faget som hun/ han tar utdanning i.

Når eleven har tegnet lærekontrakt endrer hennes/hans status seg fra elev til lærling. Lærlingen har noe teoretisk basiskunnskap og litt praksis fra PTF. Innlæring av praktiske ferdigheter og teoretiske kunnskaper fortsetter i læretiden, gjennom teoretiske og praktiske oppgaver, veiledning fra instruktør og undervisning. Instruktøren er som regel en erfaren hjelpepleier eller en helsefagarbeider som jobber på den seksjonen lærlingen har sin læretid.

I skolereformen Kunnskapsløftet er det utarbeidet læreplaner for opplæring i bedrift i alle lærefag og læreplanen beskriver den kompetansen lærlingene skal ha når opplæringen er avsluttet. Ved avsluttet opplæring går lærlingen opp til fagprøve. Fagprøven gjennomføres der lærlingen har gjennomført hovedopplæringen.

Lærlingen skal ha opplæring i sin læretid men skal også bidra med verdiskapning. Lærlingen får lønn for verdiskapningsdelen. En fagarbeider får lønn fordelt over de to årene læretiden varer.

I Vestre Viken er det ulike ordninger på de fire sykehusene og det jobbes med en handlingsplan for utdanning av helsefagarbeidere.

Ambulansefagarbeider

Det blir utlyst ledige plasser som lærling i ambulansearbeiderfaget i månedsskiftet januar/februar hvert år.

Lærlingene blir plukket ut etter gitte kritererier, som fullført skolegang (både Vg1 og Vg2, eller tilsvarende, samt alder, slik at de tilfredsstiller førerkortforskriften i løpet av læretiden. De aktuelle kandidater blir kalt inn til intervju og fysiske tester.

Kontaktinformasjon:

Utdanningsleder:
Lise Gulbrandsen

Helsefagarbeidere:
Grethe Moe

Ambulansefagarbeidere:
Roar Ask

Masterstudier

Videreutdanning i sykepleie

Vestre Viken HF tilbyr økonomisk støtte til videreutdanning innen intensiv- og operasjonssykepleie. Ansatte i Vestre Viken HF og andre med studieplass på de aktuelle videreutdanningene kan søke om økonomisk støtte.

Til videreutdanning i intensiv- og operasjonssykepleie gis økonomisk støtte på 190 000,- per år. Bindingstid 2 år.

Søknadsfrist: Snarest mulig, etter tildeling av studieplass. Søknader blir behandlet fortløpende.
Nærmeste leder blir kontaktet som referanse. Søkere kan bli innkalt til intervju.

Søknadsskjema for økonomisk støtte til videreutdannning i intensiv- eller operasjonssykepleie.

Praksisplass for høyskolestudenter

Utdanning av helsepersonell er en av spesialisthelsetjenestens hovedfunksjoner. Som en del av denne oppgaven tilbyr Vestre Viken praksisplasser til en lang rekke utdanninger ved flere høgskoler og universitet. 

De aller fleste praksisplasser fordeles gjennom samarbeidet i Koordinatorforum Oslo-Akershus-Buskerud. Alle henvendelser om praksisplass for høgskolestudenter skal skje via praksiskoordinator ved egen høgskole.

 Vestre Viken har samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo og tilbyr også praksisplasser for medisinstudenter og psykologstudenter.

Oversikt over høgskoler og studieretninger:

  • Høgskolen i Sørøst-Norge; sykepleieutdanning
  • Høgskolen i Oslo og Akershus; barnevern-, bioingeniør-, ergoterapi-, fysioterapi-, sosionom-, sykepleie-, vernepleie-, og radiografutdanning
  • Høgskolen Diakonova; sykepleieutdanning
  • Diakonhjemmets Høgskole; sykepleie-, sosionomutdanning
  • Lovisenberg Diakonale Høgskole; sykepleieutdanning

I tillegg har vi ved Ringerike sykehus, ut fra rekrutteringshensyn, en avtale om praksissamarbeid med sykepleieutdanningen ved NTNU Gjøvik.

Vi har også forpliktelser i forhold til utdanninger på nasjonalt nivå, slik at vi for eksempel tar i mot audiografstudenter fra NTNU. Videre tilbyr Vestre Viken praksisplasser til en rekke etter- og videreutdanninger ved flere ulike høgskoler.

Praksisplass for høgskolestudenter ved Vestre Viken?

I Helse Sør-Øst er det etablert en sentral koordineringsordning for praksisplasser til høgskolestudenter. Det innebærer at alle høgskolestudenter blir tildelt praksisplasser via egen høgskole, og at alle praksisplasser i Vestre Viken fordeles til studenter fra høgskoler i nærområdet.

I noen tilfeller kan studenter fra andre regioner ha et ønske om praksisplass ved Vestre Viken. Noen ganger kan vi ha en mulighet til å tilby det.

Ønsker du praksisplass i Vestre Viken, vennligst benytt søknadsskjemaet som du finner i høyrespalten på denne siden.

Alle studenter som skal ha praksisplass i Vestre Viken skal fylle ut skjemaet Taushetserklæring for studenter/hospitanter. Utfylt erklæring tas med til arbeidssted første dag i praksis.

Informasjon og søknadsskjema for høgskolestudenter

Taushetserklæringsskjema for studenter/hospitanter

Samarbeid med utdanningsinstitusjoner

Vestre Viken samarbeider med følgende utdanningsinstitusjoner:

Hovedsamarbeidspartnere

Øvrige samarbeidspartnere

Formelle fora

Samarbeidsorganet (SO) mellom høgskoler og helseforetak/sykehus i HSØ

Samarbeidsorganet har representanter fra hver høgskole, Universitetet i Agder og hvert helseforetak og private sykehus i HSØ. Ledelse og sekretariat ligger til HSØ sentralt.

Samarbeidsorganets mandat er å ha rådgivende funksjon i forhold til besluttende organer i HSØ i saker som gjelder utdanning og forskning. Det tar selvstendige initiativ til å utrede spørsmål og nedsette arbeidsgrupper til å løse konkrete oppgaver av felles interesse for utdanningsinstitusjonene og helseforetak/sykehus.

Organet skal arbeide for at tiltak og plikter ifølge inngått rammeavtale mellom RHF og høyskole gjennomføres, at det fremmes et felles faglig miljø og at det legges til rette for utviklingsarbeid og forskning.

Regionalt utdanningsutvalg (RUU)

Regionalt utdanningsutvalg er et partssammensatt utvalg og har alle utdanningsnivåer som sitt arbeidsfelt, det vil si videregående skole med fokus på lærlingetiden, høgskolenivå og universitetsnivå. RUU har alle typer grunn-, videre- og etterutdanning som ligger til spesialisthelsetjenesten, som sitt ansvarsområde.

Formål er å være et rådgivende organ for administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF i saker vedrørende utdanning og kompetansebehov.

RUU har følgende oppgaver:
Synliggjøre utdanning av helsepersonell som én hovedoppgave i spesialisthelsetjenesten.

Identifisere og synliggjøre kompetansebehov for å bidra til at utdanningstilbudet har riktig kvalitet og kapasitet, og er fremtidsrettet.

Bidra til en bred utnyttelse av læringsmiljøer i regionen i forhold til den kliniske delen av ulike grunn-, videre- og etterutdanningsløp, herunder spesialistutdanning og spesielt vurdere samordning av videreutdannings- og spesialistutdanningsløp.

E-læring

Læringsportalen


Læringsportalen er en kursportal for ansatte i Vestre Viken. Vi legger også ut elæringskurs for helsepersonell og pasienter/pårørende.

Pålogging Læringsportalen:

Logg på Læringsportalen her

Brukerveiledninger:

Hvordan logge på hjemmefra, som ansatt Hvordan logge på hjemmefra som ekstern bruker (ikke ansatt i Vestre Viken)

Kontaktperson ved spørsmål om Læringsportalen: E-læringskoordinator Guro Elbert

E-læringskurs for helsepersonell i kommunene

Merk: Læringsportalen krever at Flash og Java er installert på din PC. Hvis du opplever at kursinnhold ikke åpnes eller at det åpnes tomme kursvinduer når du forsøker å starte et kurs, kan det være at Flash eller Java mangler på din datamaskin.

E-læringskurs for helsepersonell i kommunene:

Kols

Lavt stoffskifte

Inhalasjonsmedisiner

Barn som pårørende (laget av BarnsBeste)

Basale smittevernsrutiner

Dysfagi

Håndhygiene

Tann- og munnhygiene i sykepleien

Alert i Vestre Viken

Klassifisering av trykksår

Pasientrettighetsloven Kap 4A

Rollesammenblanding ansatt og pasient

Spesialkost

Diabetes (laget av Fosen Helse IKS)

Sykepleie for palliative kreftpasienter

Barn og unge i sorg

Individuell plan

Redusert og riktig bruk av tvang

Epilepsi og mestring