Utdanning i Basal EksponeringsTerapi (BET) for leger og psykologer

Alle helseforetak har behandlingsansvar for pasienter med alvorlige, sammensatte psykiske lidelser dominert av selvmordsforsøk, hyppig selvskading, hørselshallusinasjoner, vrangforestillinger og dissosiasjon.

Mange av disse pasientene vil i liten grad profittere på tradisjonelle behandlingsformer basert på symptomdemping og adferdsregulering. Det kan da utvikle seg et negativt samhandlingsmønster mellom pasient og helsepersonell med økende bruk av mekaniske tvangsmidler og medikamentell tvangsbehandling. Dersom behandlingen ikke legges om vil pasienten over tid kunne bli dårligere til tross for omfattende behandling og oppfølging.

Per i dag finnes det ingen dokumentert effektive behandlingsmetoder for å møte de behandlingsmessige utfordringene. Basal eksponeringsterapi (BET) er utviklet for å styrke disse pasientenes autonomi og evne til funksjonell selvregulering. Foreløpige evalueringsdata viser en signifikant nedgang i selvskadende handlinger, i bruk av psykofarmaka, tvangsmidler, skjerming og i antall liggedøgn på tvangsparagraf. Vi ser også en vesentlig nedgang i de samlede utgiftene til medikamenter og et redusert sykefravær blant de ansatte. Tidsseriedata indikerer samtidig en signifikant bedring av pasientenes psykososiale funksjonsnivå noe som også understøttes av kvalitative funn. Graden av valgt eksponering ser ut som å være sentralt.
Den nasjonale BET-utdanningen for psykologer og leger går over to år hvorav hvert semester består av to 3-dagers samlinger (til sammen 24 dager/160 timer).Målsetting

BET-utdanningen for psykologer og leger skal bidra til at pasienter med alvorlige og sammensatte psykiske lidelser får et behandlingstilbud som vektlegger funksjonsheving og fremmer autonomi.

Utdanningen skal styrke deltakernes kompetanse og forutsetninger for å
• forebygge og reversere utvikling av marginaliserende samhandling mellom pasienter og helsepersonell
• planlegge, tilrettelegge og gjennomføre fokuserte, effektive behandlingsforløp som er i tråd med behandlingsforskning og faglige retningslinjer
• understøtte og aktivt bidra til implementering av effektive, kunnskapsbaserte arbeidsmetoder i psykisk helsevern
• bidra til realisering av helsepolitiske føringer, herunder kvalitetssikre og redusere bruken av tvang og tilrettelegge for medisinfri behandling for pasienter som ønsker det

Faglig grunnlag

BET assosieres til den tredje bølgen innen kognitiv atferdsterapi. Modellen er forankret i utviklingspsykologi, eksistensialisme og kybernetikk. Behandlingsforløpet i BET er delt opp i fem faser. Pasientens psykiske lidelse forstås som et resultat av en fobisk unngåelse av påtrengende negative følelser og indre opplevelser. Erfaringer fra det kliniske arbeidet tyder på at den fobiske frykten som preger pasienter med alvorlige atferdsforstyrrelser og høy symptombelastning, oppleves som en trussel mot selve eksistensen. Gjennom destruktive psykologiske og atferdsmessige mestringsstrategier forsøker de å unngå en eksistensiell katastrofe, noe som både skaper og forsterker symptomer, og vanskeliggjør gjennomføring av behandlingstiltak.
BET-prosessen dreier seg om en motivering for behandling og forberedelse og gjennomføring av eksponering for eksistensiell katastrofeangst. Ved gjentatt eksponering merker pasienten hvordan økende aksept og toleranse for egne følelser og indre opplevelser gjør det mulig å leve et liv uten å bruke all sin energi på å flykte. Etter hvert som aksepten øker, reduseres behovet for å flykte, og da også behovet for å utøve dramatiske og skadelige handlinger.

Arbeidsform

Utdanningsprogrammet baseres gjennomgående på erfaringsbasert pedagogikk med øvelser og bruk av eksempler fra deltakernes egen kliniske virksomhet og inneholder både undervisning, deltakerpresentasjoner og praktiske øvelser.

Erfaringer fra tidligere deltakere

“Det har vært nyttig å få høre tidligere pasienters historie, spesielt med den åpenheten vi har fått møte dem med. Det har også vært nyttig med rollespillene, selv om det er krevende.  Man får en annen forståelse av BET via tidligere pasienter, og man får også en annen forståelse når man rollespiller selv, i kombinasjon med undervisning på tavla.”

“En god modell overfor svært sårbare pasienter. Liker at fokus er på psykoterapeutisk arbeid, og ikke bare ensidig fokus på medikamenter overfor svært dårlig fungerende pasienter.”

“Jeg tror BET-perspektivet er viktig også for terapeuter som velger å arbeide med andre metoder eller jobber med andre pasientgrupper enn den typiske BET-pasienten. Kanskje mest fordi de prosessene som fører til marginalisering og avhengighet av hjelpeapparatet som regel starter svært tidlig i behandlingskjeden.”

“Gitt meg svært verdifulle redskaper i klinisk møte med ungdom som står i fare for å havne i en marginaliseringskjede.”

“Utdanningen og BET-metodikken er sårt tiltrengt i psykisk helsevern for både voksne og barn/unge.”

“Nyttig for behandling i akuttpsykiatri. Gir nye perspektiver på og løfter fram miljøterapien som viktig og effektiv på en overbevisende måte. Nyttig for å kunne bevare oversikten i situasjoner med mye emosjonelt trykk fra pasientene.”


Neste mulighet og opptakskriterier

Neste kull starter opp i februar 2019

Deltakerantall: inntil 15
Sted: Scandic hotell Asker (med mulighet for overnatting)
Ansvarlige kursledere: psykologspesialist Didrik Heggdal og medarbeidere i BET-teamet

Søknadsfrist: høst 2018

Gjeldende opptakskriterier

  1. Søkeren er utdannet psykolog, psykologspesialist, lege i psykiatrispesialisering eller spesialist i psykiatri
  2. Søkeren har arbeidserfaring fra psykisk helsevern siden avsluttet profesjonsutdanning
  3. Søkeren behersker lesing av engelskspråklig faglitteratur
  4. Søkeren er villig til å delta i rollespill og videoopptak

Deltakeravgift

Kr. 60 000 (for ansatte i Vestre Viken kr. 20 000). Eksterne institusjoner (ikke Vestre Viken) som sender flere fagpersoner til utdanningen vil få rabatt (Institusjonen betaler kr. 40 000 for hver person som kommer i tillegg til den først påmeldte).  Deltakeravgiften inkluderer lunsj alle 24 seminardagene, men dekker ikke deltakernes reise- og oppholdsutgifter eller pensumlitteratur.

Det vil bli gjort en helhetlig vurdering av søkernes samlede kliniske og utdanningsmessige kvalifikasjoner. Kandidater ved arbeidssteder som allerede arbeider med BET vil bli prioritert. Utover det blir kvalifiserte kandidater tilbudt plass i den rekkefølgen søknadene kommer inn. Oppstart av utdanningen forutsetter at det er nok deltakere.

Utdanningen godkjennes av Den norske legeforening med 160 timer for spesialistenes etterutdanning i psykiatri og i barne- og ungdomspsykiatri; og av Norsk Psykologforening med 32 timer for frie spesialkurs og som 72 timer vedlikeholdsaktivitet.
Slik søker du

Last ned, fyll ut og send inn søknadsskjema.

Skjemaet sendes til bet-utdanning@vestreviken.no

Kvalifiserte kandidater vil få tilsendt «skjema for bindende påmelding». Ved å returnere svarslippen, forplikter du deg til å delta på hele utdanningen og til å betale deltakeravgift med mulighet om å betale i to rater, dvs. for ett år om gangen.

Praktisk informasjon

Varighet og omfang

Utdanningen foregår på Scandic hotell i Asker. Utdanningen starter opp i februar 2017 og går
over to år hvorav hvert semester består av to 3-dagers samlinger (til sammen 160 timer / 24
dager).

Undervisningsform

I utdanningen brukes erfaringsbasert pedagogikk med demonstrasjoner, øvelser og arbeid med materiale og erfaringer fra deltakernes egen kliniske virksomhet. Rollespill vil gjennomgående bli brukt for å komme så ”nær” den kliniske virkeligheten som mulig.

Deltakerpresentasjoner og praktiske øvelser

Undervisningsformen forutsetter at deltakerne er aktive på samlingene, og at de mellom samlingene bruker sin daglige, kliniske arbeidssituasjon til å prøve ut det de har lært for å gjøre seg nye erfaringer knyttet til temaer det arbeides med på utdanningen.
Utdanningen vektlegger ferdighetstrening, herunder kliniske ferdigheter, undervisningsferdigheter og klinisk og pedagogisk bruk av tilbakemeldingsprosedyrer og reflekterende team. 
Som en del av utdanningen skal hver deltaker i løpet av de to årene ha ansvar for en til to erfaringsbaserte undervisningsbolker. Gjennom denne undervisningen skal deltakeren demonstrere at hun/han har tilegnet seg a) innsikt i og forståelse av relevante teorier og begreper, og b) pedagogiske ferdigheter når det gjelder bruk av kliniske eksempler og erfaringsbaserte undervisningsformater.
Deltakerne vil få innføring i sentral litteratur og tilgang til ulike sett av relevante referanser. Deltakerne oppfordres til å lese anbefalt pensum mellom samlingene. Alle vil få tilgang til en Dropbox mappe og nødvendig læringsmateriell og relevant litteratur gjøres tilgjengelig.

Evaluering av deltakerens kunnskap, holdning og ferdigheter

Hver deltaker vil ved utdanningsstart få utdelt en Dynamisk Kompetanseplan (DK) for trinnvis oppfølging av utvikling av teoretisk kunnskap, holdninger og ferdigheter. DK er et prosessuelt instrument hvor deltakeren både kan følge sin egen kompetanseutvikling fra samling til samling, og i denne prosessen bruke sin egen praksissituasjon til selvutvikling når det gjelder terapeutisk holdning og terapeutiske ferdigheter. Gjennom utdanningsforløpet brukes DK til selvevaluering, samtidig som deltakerne evalueres ut fra samme mal av kursledere. Hver deltaker definerer sine utfordringer i samarbeid med eller under veiledning av kurslederne. DK vil også inngå i sluttevaluering, både for den enkelte deltaker og på gruppenivå, sammen med psykometriske mål.

Ansvarlige kursledere:

Psykologspesialist og fagansvarlig for BET-programmet Didrik Heggdal og medarbeidere i BET-teamet ved Seksjon for BET-behandling og Utredning av unge (SBU) er hovedundervisere. Andre fagpersoner vil bidra som undervisere på spesifikke arbeidsområder knyttet til BET eller relatert til BET-modellens teoretiske fundament (se oversikt nedenfor). I tillegg vil personer som tidligere har gjennomgått BET-behandlingen være med på deler av samlingene, både for å gi deltakerne innblikk i utfordringer pasienter møter og gjennomgår i BET-prosessen og for å bidra med demonstrasjoner av terapeutiske dialoger og øvelser sammen med underviserne.

Godkjenning som Fagfellevurdert BET-terapeut og Fagfellevurdert BET-veileder

For å få godkjent utdanningen som en toårig etterutdanning må deltakeren ha deltatt på minst 80 % av seminarene. Den toårige BET-utdanningen gir også mulighet til å bli godkjent som Fagfellevurdert BET-terapeut og Fagfellevurdert BET-veileder. Vi gjør oppmerksom på at dette er to forskjellige ting. Godkjenningen av selve utdanningen som en etterutdanning knyttes opp mot det timeantallet henholdsvis legeforeningen og psykologforeningen har gitt tilsagn om.

Når det gjelder godkjenning som BET-terapeut og BET-veileder vil deltakerne ved første samling få inngående informasjon om godkjenningsordningen. I utdanningsforløpet og gjennom evalueringer underveis vil deltakerne bli veiledet og coachet med tanke på å oppnå denne godkjenningen ved avslutning av utdanningen. Hver deltaker vil på første samling få utdelt en Dynamisk Kompetanseplan (DK) for individuell oppfølging når det gjelder teoretisk kunnskap, og utvikling av terapeutisk holdning og terapeutiske ferdigheter. DK er et prosessuelt instrument basert på kriterielister for de ulike ferdighetene deltakerne må kunne demonstrere for å bli godkjent som Fagfellevurdert BET-terapeut og Fagfellevurdert BET-veileder. Gjennom bruken av DK kan deltakeren både følge sin egen kompetanseutvikling fra samling til samling, og gjennom egeninnsats i sin kliniske hverdag mellom samlingene.

Sluttevalueringen gjennomføres som en konsensusevaluering der deltakeren sammen med kurslederne identifiserer deltakerens kompetansenivå opp mot godkjenning som Fagfellevurdert BET-terapeut og Fagfellevurdert BET-veileder. 

Overordnet undervisningsplan

Samlingens innhold vil omhandle følgende områder:
• Utvikling av psykologisk fleksibilitet og terapeutisk manøvreringsevne hos behandlere
• Kybernetikk som overordnet forståelsesramme
• Reflekterende team som arbeidsverktøy
• Eksistensialisme som terapeutisk holdning
• Utviklingspsykologi og Dynamisk Modnings-Model (DMM) i BET
• Komplementær ytre regulering (KYR)
• Eksponeringsprinsippet og eksistensiell katastrofeangst (EKa)
• Bekreftende kommunikasjon (validering) og løsningsfokuserte intervensjoner
• BET-basert psykoedukasjon
• Etablering og vedlikehold av arbeidsallianse
• Medikamentell behandling i BET (prosessorientert medikamentell behandling)
• Utforskning av eksistensiell katastrofeangst og bevisst og ubevisst unnvikelsesatferd
• Gradert eksponering, flooding og funksjonell avledning
• Behandlings”kjeding”, systemarbeid og implementering
• BET og behandlingsforskningen

Kursledere

Ansvarlig for den toårige BET-utdanningen: Didrik Heggdal, Psykologspesialist, BET-terapeut, BET-veileder og Prosjektleder i BET-prosjektet i Vestre Viken.

Andre kursledere: Synne Borgejordet, Psykolog, BET-terapeut og BET-veileder; Arne Lillelien, Klinisk Koordinator, BET-terapeut og BET-veileder. Begge er ansatt ved Seksjon for BET-behandling og Utredning av Unge (SBU), Psykiatrisk avdeling Lier, Klinikk for psykisk helse og rus, Vestre Viken.
Fagpersoner som vil bidra som undervisere på deler av utdanningen:
Heidi Gjerde, Psykolog, BET-terapeut og BET-veileder
Peggy Lilleby, Psykiater, BET-terapeut og BET-veileder
Bente Nilsen, Psykologspesialist med DMM som spesialfelt
Torstein Svergja, Psykologspesialist, BET-terapeut og BET-veileder
Per Jensen, Professor i familieterapi
Personer med egenerfaring (vært i behandling i BET-programmet)


Oversikt over utdanningens struktur

Semester 1:
Samling 1 (6.-8.2. 2017)
6.2.17: 09.00-17.00
7.2.17: 08.30-16.30
8.2.17: 08.30-16..30
Samling 2 (22.-24.5.2017)
22.5.17: 09.00-17.00
23.5.17: 08.30-16.30
24.5.17: 08.30-16.30

Semester 2:
Samling 3 (28-30.8.2017)
28.8.17: 09.00-17.00
29.8.17: 08.30-16.30
30.8.17: 08.30-16.30
Samling 4 (20.-22.11.2017)
HALVTIDSEVALUERING
20.11.17: 09.00-17.00
21.11.17: 08.30-16.30
22.11.17 08.30-16.30

Semester 3:
Samling 5 (5.-7.2.2018)
5.2.18: 09.00-17.00
6.2.18: 08.30-16.30
7.2.18: 08.30-16.30
Samling 6 (14.-16.5.2018)
14.5.18: 09.00-17.00
15.5.18: 08.30-16.30
16.5.18: 08.30-16.30

Semester 4:
Samling 7 (27.-29.8.2018)
27.8.18: 09.00-17.00
28.8.18: 08.30-16.30
29.8.18: 08.30-16.30
Samling 8 (19.-21.11.2018)
SLUTTEVALUERING
19.11.18: 09.00-17.00
20.11.18: 08.30-16.30
21.11.18: 08.30-16.30


Kontaktinformasjon

For informasjon om faglig innhold: Didrik Heggdal, telefon 986 83 759
For generell informasjon: Jan Hammer, telefon 479 65 505
For generell informasjon og søknader: e-post: bet-utdanning@vestreviken.no

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.