BET – Ikke bra for meg

BET - Ikke bra for meg! En studie av erfaringer fra personer som opplever at Basal eksponeringsterapi (BET) ikke var bra for dem.

BET – Ikke bra for meg

I dette prosjektet ønsker vi å undersøke erfaringene til voksne som har mottatt behandlingen basal eksponeringsterapi (BET), og som opplevde at BET ikke var bra for dem. Hensikten med prosjektet BET – Ikke bra for meg, er å utvikle kunnskap for å forbedre behandlingen, samt utvikle gode helsetjenester for personer med langvarige og sammensatte utfordringer.

Studien er vurdert av Regional Etisk Komité og godkjent av Personvernombudet for forskning.

Hvem kan delta?

Du kan delta i studien hvis du har erfaring fra hele eller deler av BET-programmet ved Blakstad eller Lier sykehus etter 2010. Vi ønsker kontakt med deg som har opplevd at BET-programmet ikke var bra for deg.

Hva innebærer studien?

Kort oppsummert

Hva skal du gjøre i studien?

 • Delta i et forskningsintervju hvor du deler dine erfaringer fra BET-behandlingen.
 • Forskningsintervjuet finner sted der du ønsker det.
 • Intervjuet vil vare sirka 1 ½ time og pauser legges inn etter behov.
 • Vi ønsker å gjøre lydopptak.

Hvordan gjør vi det?

 • Du må underskrive samtykkeskjema for deltakelse.
 • Du kan når som helst trekke deg fra å delta i studien, helt frem til data er publisert data analysen har begynt, uten at det får konsekvenser for deg.

Hva skjer med opplysningene om deg?

 • Opplysningene om deg brukes kun slik det er beskrevet i hensikten med prosjektet.
 • Opplysningene om deg vil bli anonymisert.
 • All tekst fra intervjuene anonymiseres, lagres og publiseres i tråd med gjeldende prosedyrer for forskning og personvern.
 • Behandlingsprogrammet BET og denne studien er adskilt. Ingen som utfører behandling er involvert i studien.

Oppfølging videre

 • Vi vil be om å få kontakte deg noen dager etter intervjuet for å spørre hvordan du har det.
 • Hvis du opplever at forskningsintervjuet berørte vanskelige tema som du ønsker hjelp til å bearbeide eller håndtere, vil forskeren komme frem til en plan sammen med deg.

Utvidet informasjon om studien

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt

BET – Ikke bra for meg. En studie av erfaringer fra personer som opplever at basal eksponeringsterapi (BET) ikke var bra for dem.

Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt for å utvikle kunnskap fra personer som ikke opplever at BET-programmet var bra for dem. Hensikten med prosjektet er å øke kunnskapsbasen for utvikling av BET-programmet og andre helsetjenester for personer med langvarige og sammensatte psykiske vansker.

Ny kunnskap utvikles gjennom å studere opplevelser og erfaringer fra deg som har vært i behandling ved BET-seksjonen ved Blakstad eller Lier etter år 2010 og som opplever at behandlingen ikke var bra for deg.

Prosjektet gjennomføres av Forsknings- og utviklingsavdelingen (FoU) i Klinikk for psykisk helse og rus, Vestre Viken. Denne avdelingen er adskilt fra behandlingsavdelingene i klinikken.

Hva innebærer prosjektet?

Vi ønsker å snakke med deg om dine erfaringer i et forskningsintervju. Der vil det fokuseres på hvordan du opplevde behandlingen, hva du mener var uheldig for deg, om det var noe som var bra, hva du tenker bør endres eller hva som mangler i behandlingsprogrammet. Vi vil sammen avtale tid og sted for et intervju som vil vare sirka 1 ½ time. For at vi skal få med oss alt som blir sagt, ønsker vi å gjøre lydopptak. Pauser legges inn etter behov og vi kan møtes flere ganger hvis det er best for deg. Du bestemmer hvor intervjuet skal foregå, enten på et kontor ved forskningsavdelingen eller et annet sted. Intervjuet vil gjennomføres av prosjektleder og forsker Nina Helen Mjøsund. Vil du heller intervjues av en av de andre i forskningsgruppa er det helt greit. Vi ønsker å snakke med seks til ti tidligere pasienter.

Mulige fordeler og ulemper

Dine opplevelser og erfaringer, sammen med de andre deltakernes erfaringer, bidrar til kunnskap som skal brukes for å bedre tilbudet til fremtidige pasienter. Din stemme og dine erfaringer er viktige for å utvikle kunnskapsgrunnlaget i psykisk helsevern.

Det å beskrive erfaringer som du opplever ikke har vært bra for deg kan være utfordrende. Et intervju er noe annet enn en terapisamtale og noen ganger kan det å delta i et forskningsintervju gjøre at vanskelige og sårbare temaer blir berørt.

Etter intervjuet vil forskeren derfor spørre deg hvordan intervjuet var for deg. I tillegg vil vi be om å få kontakte deg noen dager etter intervjuet for å spørre hvordan du har det.

Hvis du opplever at forskningsintervjuet berørte vanskelige tema som du ønsker hjelp til å bearbeide eller håndtere, vil forskeren sammen med deg komme frem til en plan. Hvis behovet er av mer avgrenset karakter, kan prosjektleder, som er spesialsykepleier i psykisk helse, tilby en egen samtale. Er reaksjonene av mer alvorlig karakter kan forskningssjef ved Forsknings- og utviklingsavdelingen, som er psykiater, bidra til en vurdering for deretter å finne frem til nærmere oppfølging.

Det er fint om du tenker over hvordan du har det når intervjuet skal skje og om du kan gjennomføre et forskningsintervju.

Frivillig deltakelse og mulighet for å trekke sitt samtykke

Det er frivillig å delta i prosjektet. Dersom du ønsker å delta, undertegner du en samtykkeerklæring før intervjuet gjennomføres. Du kan uten grunn, trekke ditt samtykke. Dette vil ikke få noen konsekvenser for deg eller din behandling ved sykehuset. Dersom du trekker deg fra prosjektet, kan du kreve å få slettet intervjuet, med mindre opplysningene allerede er inngått i analyser eller brukt i publikasjoner. Dersom du ønsker å trekke deg eller har spørsmål til prosjektet, kan du kontakte prosjektleder.

Hva skjer med opplysningene om deg?

Opplysningene fra deg skal kun brukes slik det er beskrevet i hensikten med prosjektet. Hensikten er å øke kunnskapsbasen for utvikling av BET-programmet og andre helsetjenester for personer med langvarige og sammensatte psykiske vansker. Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg. Du har også rett til å få innsyn i sikkerhetstiltakene ved behandling av opplysningene. Ingen andre opplysninger vil sammenstilles med det som kommer frem i intervjuet.

All tekst fra intervjuene er uten navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende opplysninger. En kode knytter deg til dine opplysninger gjennom en navneliste. Det er kun prosjektleder Nina Helen Mjøsund som har tilgang til denne listen. Materiale fra intervjuene lagres på en egen forskningsserver i tråd med gjeldende forskningsprosedyrer ved Vestre Viken. Opplysningene om deg vil bli anonymisert eller slettet senest fem år etter prosjektslutt.

Behandlingsprogrammet BET og denne forskningsstudien er adskilte prosjekter. Ingen som utfører behandling er involvert i studien. De har heller ingen tilgang til lydfiler eller tekst fra intervjuene.

Godkjenning

Etter ny personopplysningslov har behandlingsansvarlig Vestre Viken HF og prosjektleder Nina Helen Mjøsund et selvstendig ansvar for å sikre at behandlingen av dine opplysninger har et lovlig grunnlag.

Dette prosjektet har rettslig grunnlag i EUs personvernforordning artikkel 6a og artikkel 9 nr. 2 og ditt samtykke. Du har rett til å klage på behandlingen av dine opplysninger til Datatilsynet.

Personvernombudet ved Vestre Viken har godkjent og gitt sin tilslutning til studien, referanse 16/00117-138 / 000.

Prosjektet er også vurdert av Regional komité for medisinsk forskningsetikk gjennom en fremleggingsvurdering, referanse 2018/2368 A.

Forskningssjef og klinikksjef ved Klinikk for psykisk helse og rus, avdelingssjef ved psykiatrisk avdeling, Blakstad, samt ledelsen ved BET-seksjonen har gitt sin tilslutning til forskningsstudien.

Studiens organisering

Studien gjennomføres ved FoU-avdelingen.

Forskergruppen består av Nina Helen Mjøsund (prosjektleder og forsker), Therese Johnson (fagkonsulent med erfaringskompetanse), Roar Fosse (forsker) og Monica Strand (forsker).

 

 

Du må samtykke til deltakelse ved å lese info om studien og signere skjemaet du finner her

Du kan lese invitasjon med kort info om studien her

Kontaktinformasjon

Ønsker du å delta, eller bare høre mer om prosjektet, kan du ta kontakt med prosjektleder eller fagkonsulent med erfaringskompetanse.

Du kan når som helst kontakte en av oss for å melde deg som deltaker i forskningsprosjektet. Vi kan også ta en uformell samtale for å snakke mer om hva det innebærer å delta i studien før du bestemmer deg om du vil delta.

Prosjektleder

Nina Helen Mjøsund
Mobil: 970 97 708
nina.helen.mjosund@vestreviken.no

Fagkonsulent med erfaringskompetanse

Therese Johnson
Mobil: 922 06 987
THERJ2@vestreviken.no

Sjekkliste for henviser - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta.
For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Om kliniske studier

 • Ekspertpanelet gir råd ved alvorlig livsforkortende sykdom

  Ekspertpanelet skal hjelpe de aller sykeste pasientene med kort tid igjen å leve. Disse pasientene kan få en ny og grundig vurdering av behandlingsmulighetene sine, etter at all etablert behandling er prøvd.

 • Veileder for eksterne studier ved forskning i Vestre Viken

  Denne veilederen beskriver retningslinjer for utlevering av data og rekruttering av pasienter i Vestre Viken fra ekstern institusjon som ønsker å utføre forskningsprosjekt/klinisk studie med pasienter fra Vestre Viken.

 • Vilkår og rettigheter ved deltakelse i kliniske studier

  Deltar du i en klinisk studie, har du blant annet rett til å trekke deg, få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert på deg, og bli informert om eventuelle endringer i studien

 • Hva er kliniske studier?

  Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er studier som utføres på mennesker for å undersøke virkning av legemidler eller andre behandlingsmetoder, men også for å undersøke hvordan medikamenter omdannes i kroppen og om bivirkningene er akseptable.

Fant du det du lette etter?