HELSENORGE

Effekt og sikkerhet ved behandling med KRAS-hemmer ved ikke småcellet lungekreft

Enkelte pasienter har en genmutasjon som heter KRASG12C. Denne mutasjonen fører til unormal cellevekst og kreft. JDQ442 er et medikament som hemmer og inaktiverer denne prosessen i cellene. I studien ønsker man å se på effekten av JDQ443 og sammenligne den med effekten av docetaxel hos pasienter med denne genmutasjonen.

Om studien

Studien vil inkludere pasienter med en spesiell type mutasjon kalt KRASG12C. Denne mutasjonen fører til at et spesielt protein, kalt KRAS, ikke virker som det skal i cellene i kroppen og derfor bidrar på denne måten til kreftutvikling. JDQ443 er en såkalt KRAS-hemmer og virker ved å inaktivere denne prosessen i kreftcellene.

Hovedformålet med denne studien er å studere effekten av JDQ433 sammenlignet med docetaxel på kreftsvulster som har denne gen-endringen, samt å analysere biologiske faktorer som kan innebære god effekt, men også faktorer som kan være involvert i manglende effekt ved studielegemiddelet.

Hvem kan delta?

For å kunne delta i studien må du blant annet ha en relativt god almenntilstand, normal nyre-, lever- og beinmargsfunksjon, samt være villig til å komme på regelmessige visitter ved sykehuset. 

Det blir gjort en del innledende undersøkelser, såkalte screeningundersøkelser, hvor resultatene avgjør om studien passer for ditt sykdomstilfelle.

Undersøkelsene omfatter:
Fysisk undersøkelse, samt gjennomgang av medisinsk historikk
Høyde, blodtrykk, puls, temperatur og vekt
Elektrokardiogram (EKG), undersøkelse av hjertefunksjon
Blodprøver
Graviditetstest (av kvinner i fertil alder)
Urinprøve
Bildeundersøkelser (CT / MR)
Biopsi (vevsprøve), alternativt kan prøve fra tidligere inngrep benyttes

Dersom screeningundersøkelsene bekrefter at du kan delta i studien, kan du starte med behandling.

Hva innebærer studien?

Vær oppmerksom

Det er mulig at behandlingen i denne studien kan hindre eller bremse sykdomsutviklingen. Det er likevel ikke sikkert at deltakelse i utprøvingen vil gi deg noen direkte fordeler. I løpet av utprøvingen vil du bli fulgt opp grundig, oftere enn vanlig klinisk standard. Studiemedisinen kan gi bivirkninger. 

Kontaktinformasjon

Vestre Viken, Drammen Sykehus :
Odd Terje Brustugun, 32862464

St. Olavs Hospital
Bjørn Henning Grønberg, 72 57 30 00

Oslo Universitetssykehus
Henrik Horndalssveen, 23026600
Sjekkliste for henviser - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Din fastlege kan henvise til studien. For detaljer om inklusjons- og eksklusjonskriterier henvises det til clinicaltrials.gov

Samarbeidspartnere

I tillegg til Vestre Viken, St. Olavs hospital og Oslo Universitetssykehus er det flere sykehus i utlandet som inkluderer pasienter i studien.

Fant du det du lette etter?