Koronavirus: Informasjon til ansatte, ledere og studenter

Det ligger et særskilt ansvar på alle ledere og ansatte om å ivareta kollegaer, pasienter og andre.

​​Her finner du en oversikt over informasjon som kan være relevant og nødvendig for deg som er ansatt i Vestre Viken. ​

Symptomer og testing av ansatte og vikarer

Ansatte i Vestre Viken må teste seg ved kommunale testsentre.

Hos Folkehelseinstituttet (FHI)  kan du lese om testkriterier

Hvis du tester positiv for for smitte

Leders ansvar for vurdering av behov for karantene

Ledere vurderer behov for karantene og isolering. Beslutningene baseres på opplysninger fra den ansatte og kjennskap til egen virksomhet. Dersom situasjonen endrer seg eller det kommer nye opplysninger, skal det foretas ny vurdering.

​Testing av pasienter

Øyeblikkelig hjelp

  • Alle pasienter screenes i akuttmottaket. Om det er mistanke om COVID-19 (symptomer, reiseanamnese, nærkontakter), skal pasienten testes.

Planlagt behandling av pasienter uten luftveissymptomer:

   
Poliklinisk behandling, dagbehandling eller dagkirurgi

  • Pasienter som har vært i områder eller land med høy koronasmitte i løpet av de siste 10 dagene skal bruke munnbind inne på våre institusjoner. Alternativt blir behandlingen utsatt.   

Døgnbehandling

  • Pasienter som har vært i land eller områder med høy koronasmitte i løpet av de siste 10 dager skal testes i starten av innleggelsen og bruke munnbind inntil negativt testsvar foreligger. Har pasienten oppholdt seg mindre enn 3 dager i Norge før testen tas skal det tas ny test 5 til 8 dager etter hjemkomst (om det blir tatt to tester skal pasienten bruke munnbind inntil negativ testsvar foreligger fra test 2).

​Fraværsregistrering i GAT

​Ved fravær der ansatte ikke kan utføre jobben som normalt, registrerer leder fravær i GAT og ansatte bekrefter fraværet i MinGAT.

​Yrkesskadeforsikring for ansatte i Vestre Viken

Smitte og yrkesskadeforsikring

Regjeringen har endret yrkesskadereglene i folketrygden, slik at helsepersonell som smittes av koronaviruset på jobb, omfattes av yrkesskadeforsikringen.
Reglene har tredd i kraft og er gjeldende fra 1. mars 2020.

Yrkesskadeforsikring for hjemmekontor

Den ansatte er yrkesskadeforsikret for skader som oppstår i tilknytning til utførelse av arbeidsoppgaver som gjøres på vegne av arbeidsgiver. Utgangspunktet er at den ansatte er yrkesskadeforsikret når det blir utført arbeid på hjemmekontor i arbeidsgivers tjeneste. En forutsetning er at dette arbeidet utføres på et nærmere avgrenset og egnet del av boligen.

Dersom arbeidstakeren beveger seg andre steder i huset vil vedkommende som hovedregel ikke være omfattet av yrkesskadeforsikringen. Skade som oppstår i forbindelse med rent private gjøremål vil således falle utenfor yrkesskadeforsikringens dekningsområde. For å få rett til yrkesskadeerstatning kreves det at vilkårene for dekning ellers er oppfylt. Dette beror på en konkret vurdering.​

Hjemmekontor

COVID-19-prosedyre for felleskontor, hjemmekontor, pausearealer m.m.

Mange ansatte i Vestre Viken har mulighet til å benytte seg av hjemmekontor via VPN.

Møter og kurs som på en tilfredsstillende måte kan avholdes elektronisk bør fortsatt gjennomføres digitalt.

Hjemmekontor kan brukes for ansatte der det er praktisk mulig.

Bruk av hjemmekontor avtales med nærmeste leder.

Se IKT-veiledning for bruk av hjemmekontor

​​​Psykososial støtte

Psykososial støtte for ansatte

​I en periode med økt stress og påkjenninger forsterker arbeidsgiver tilbudet om psykososial støtte og veiledning til ansatte. Det er viktig at alle tar vare på seg selv og kollegene sine og at de ved behov benytter seg av det tilbudet som de mener passer for dem.

Samtale med bedriftshelsetjenesten

Vår bedriftshelsetjeneste, Synergi Helse, bistår ansatte som har behov for oppfølgende samtale med psykolog eller annen relevant kompetanse.

Behov for støtte fra Bedriftshelsetjenesten skal meldes via leder til postmottak-hms@vestreviken.no, som iverksetter denne. Vedkommende som har behov for støtte vil bli oppringt av Bedriftshelsetjenesten på telefon eller via Skype.

Gravide

Bedriftshelsetjenesten gir tilbud dersom du er gravid og har spørsmål om beskyttelsestiltak. Gravide kan bestille time hos bedriftsjordmor hos Bedriftshelsetjenesten dersom de ønsker det.

Bedriftsjordmor kan kontaktes direkte på telefon 98 88 43 49 eller på hanne.thorkildsen@synergihelse.no

​Lederstøtte

Avdeling for organisasjonsutvikling (OU) har kunnskap om ledelse, og kan trygge og støtte dere i lederrollen i den situasjonen dere nå står i. I den anledning tilbyr vi:

Info og nyttig kunnskap om ledelse i krisetider

Lederstøtte i grupper

Skypemøter og webinarer der grupper av ledere kan møtes digitalt med en prosessveileder som leder refleksjonen rundt kloke grep i utfordrende tider. Tema og datoer blir annonsert. Ved konkrete behov for veiledning til grupper, kan dette meldes inn til e-postadressen nedenfor.

Lederstøtte individuelt

Individuell støtte, veiledning og coaching til deg som har behov for å sortere tanker, følelser og oppgaver relatert til lederrollen.

Behov for lederstøtte fra OU-avdelingen meldes til: ouavdelingen@vestreviken.no.
Vi gir tilbakemelding på forespørselen snarest mulig og senest i løpet av 24 timer. 

Tilrettelegging og sykefraværsoppfølging

«HR Utvikling og lederstøtte» gir bistand og rådgivning vedrørende tilrettelegging for ansatte i risikogrupper og andre utfordringer knyttet til sykefravær. De er også et bindeledd ved ønske om bistand fra NAV lokalt eller NAV arbeidslivssenter. NAV kan eksempelvis bistå med lederveiledning fra arbeidsgiverlosene som blant annet har spesialkompetanse om psykiske helseutfordringer i krisetid og ved stress.

«HR Utvikling og lederstøtte» kan i denne forbindelse kontaktes på: 
IA-arbeidsmiljo@vestreviken.no.

Veiledning fra klinikk-kontakter i bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenestens faste klinikk-kontakter er tilgjengelig som tidligere. Ledere med personalansvar kan få veiledning av Bedriftshelsetjenesten, dersom de ønsker bistand fra en ekstern aktør. Aktuelle tema kan være organisatoriske og psykososiale grep for å redusere belastningene for ansatte.

Læringsportalen har flere eLæringskurs som anbefales

  • Ivaretagelse av deg selv og kollegaer under pandemi
  • VV Opplæringsplan COVID-19 (flere kurs for ulike målgrupper)
  • Innføring i kriseledelse
  • Ledelse og psykososial støtte under pandemi

For å registrere deg og ta kurs i Læringsportalen må du være ansatt og følge denne bruksanvisningen

Fant du det du lette etter?