HELSENORGE

8,5 millioner ekstra til Vestre Viken

Slik skal Helse Sør-Øst fordele Stortingets tilleggsbevilgning til psykisk helsevern for barn og unge.

psykisk helsevern barn og unge

Helse Sør-Øst RHF har fordelt en tilleggsbevilgning på 53,8 millioner kroner til psykisk helsevern for barn og unge i regionen. Bakgrunnen er flere og mer alvorlige psykiske lidelser blant barn og unge som følge av smitteverntiltak.

- Flere av våre helseforetak har meldt om økt pågang fra barn og unge innen psykisk helsevern under pandemien. Det er allerede gjort en stor innsats i sykehusene for å møte den økte pågangen og jeg er svært glad for at vi nå kan fordele ytterligere midler til dette området, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Cathrine M. Lofthus.

Glade og takknemlige
I Vestre Viken sier Kirsten Hørthe, klinikkdirektør for Psykisk helse og rus, og Heidi Taksrud, avdelingssjef for Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, dette om tilleggsbevilgningen:

- Flere trenger oss, og dette gjør at vi kan hjelpe flere! Vi er veldig glade og takknemlige for dette ekstra tilskuddet til barn og unge som trenger BUPA. Det er en stor økning av pasienter til oss, og vi har allerede iverksatt flere tiltak. Vi har økt antall polikliniske stillinger, etablert kveldspoliklinikker og nå øker vi også antall døgnplasser. Dette er også en oppmuntring for medarbeiderne i BUPA som strekker seg langt for å hjelpe.

De ekstra midlene er bevilget av Stortinget gjennom statsbudsjettet og skal gå til økt bemanning i en periode, kompetansetiltak, forebyggende tiltak og samhandlingsløsninger med kommunene.

Ekstrabevilgningen er fordelt slik:
​Helseforetak/sykehus
​Totalt tildelt
​Akershus universitetssykehus HF
​10 493 000
​Oslo universitetssykehus HF
​8 288 000
​Sykehuset i Vestfold HF
​4 703 000
​Sykehuset Innlandet HF
​6 368 000
​Sykehuset Telemark HF
​3 497 000
​Sykehuset Østfold HF
​5 014 000
​Sørlandet sykehus HF
4 196 000
​Vestre Viken HF
​8 564 000
​Diakonhjemmet Sykehus
​902 000
​Lovisenberg Diakonale Sykehus 
​1 777 000