HELSENORGE

Covid-19 har betydelig langtidsvirkning på eldres helse

Covid-19 har betydelig innvirkning på helsen til eldre personer i lang tid etter sykehusinnleggelsen.

Det viser resultatene fra en oppfølgingsstudie av Covid-19-pasienter innlagt ved fire norske sykehus som nå er klare. Resultatene er publisert i det anerkjente tidsskriftet BMC Geriatrics.

Myrstad og Walle-HansenLANGTIDSEFFEKT AV COVID-19. Marte Meyer Walle-Hansen (t.h.), lege i spesialisering og Marius Myrstad, overlege og spesialist i geriatri ved Bærum sykehus i Vestre Viken, har studert langtidseffektene av Covid-19 hos eldre personer som har vært innlagt ved fire norske sykehus. (Foto: Forskningsavdelingen, Bærum sykehus)

Studert langtidseffektene

Eldre mennesker har høy risiko for alvorlig sykdom og død som følge av Covid-19. Mange eldre opplever funksjonssvikt som følge av akutt sykdom.

- Vi vet imidlertid lite om langtidseffektene av Covid-19 hos eldre personer, og i hvilken grad de klarer å gjenvinne sin funksjon i etterkant av sykdomsforløpet.
Det forteller Marte Meyer Walle-Hansen, studiens førsteforfatter og lege i spesialisering ved Bærum sykehus i Vestre Viken og Marius Myrstad, studiens sisteforfatter og overlege og spesialist i geriatri ved Bærum sykehus i Vestre Viken.

- Vi har undersøkt endring i livskvalitet og funksjon hos over 100 pasienter i alderen 60 år og eldre, seks måneder etter at de var innlagt på sykehus på grunn av Covid-19.

Foruten Bærum sykehus i Vestre Viken, har Diakonhjemmet sykehus, Ahus Universitetssykehus og Sykehuset Vestfold deltatt i studien.

Betydelig innvirkning i lang tid

- Studiens hovedfunn er at Covid-19 hadde en betydelig innvirkning på helsen til eldre personer flere måneder etter sykehusinnleggelse. Over halvparten av pasientene opplevde redusert livskvalitet selv seks måneder etter sykehusinnleggelse, og en av tre pasienter opplevede dårligere fysisk funksjon og evne til å klare dagligdagse aktiviteter, forteller Walle-Hansen og Myrstad. 

- Nesten halvparten av pasientene oppga også at deres kognitive funksjon var dårligere seks måneder etter sykehusinnleggelsen sammenlignet med før Covid-19. Funnene er ikke unike for Covid-19. Også ved andre akutte sykdommer er eldre pasienter sårbare for funksjonstap i etterkant, sier de.

Langvarig oksygenbehandling og sengeleie

- Samtidig vet vi at Covid-19 blant annet kjennetegnes av langvarig behov for oksygenbehandling og et langt sengeleie for mange pasienter. Dette er mulige forklaringer på hvorfor så mange fortsatt opplever plager etter et halvt år, mener Walle-Hansen og Myrstad.

Vaksine og annen forebygging

- Vaksinering av eldre kan forebygge antall innleggelser, mens tiltak som forebygger langvarig sengeleie og muskelsvinn kan forhindre langvarig funksjonstap og behov for økt omsorgsnivå i etterkant av akutt sykdom hos disse pasientene, avslutter Marte Meyer Walle-Hansen og Marius Myrstad.