Helsenorge

Eksplosiv utvikling i bruk av videokonsultasjon

Psykisk helse og rus har gjennomført 1.391 videokonsultasjoner samt 15.557 telefonkonsultasjoner under koronakrisen.

Kirsten Hørthe er direktør i Klinikk for psykisk helse og rus i Vestre Viken HF.

Det har blitt jobbet hardt i Klinikk for psykisk helse og rus for å få på plass utstyr og kompetanse til å ta i bruk videokonsultasjon.

- Vi har hatt et lite team som har reist rundt til alle avdelinger for å gi opplæring i bruk av videokonsultasjoner og som har hjulpet til med å skaffe teknisk utstyr. Med koronaviruset ble dette et akutt nødvendig tiltak for å redusere risikoen for at pasienter og helsepersonell smittes, sier Kirsten Hørthe, klinikkdirektør for psykisk helse og rus i Vestre Viken.

Nesten 1.400 videokonsultasjoner

- Vi startet i uke 13 og allerede i uke 14 ble det foretatt godt over 200 konsultasjoner på video. Per 28. april er det utført 1.391 videkonsultasjoner. Til sammenligning ble det ikke gitt noen videokonsultasjoner i klinikken i 2019, forteller Hørthe.

Fortsatt er flere avdelinger i startgropen og det er ingen grunn til å tro at denne utviklingen kommer til å stagnere.

I tillegg blir det gjennomført et stort antall møter via Skype – med både interne og eksterne samarbeidspartnere. Dette er helt nødvendige møter som ikke hadde vært mulig å gjennomføre fysisk av hensyn til smittevern. Innsatsen fra alle parter har vært helt suveren.

SE VIDEO:

 

Telefonkonsultasjoner til erstatning for oppmøte

Da korona utbruddet kom ble det svært viktig å kunne opprettholde kontakt med pasientene som var i behandling og med de som ble henvist.

Inntil avdelingene hadde videokonsultasjoner som et alternativ ble det besluttet at de skulle bruke telefonkonsultasjoner i stort omfang.

Endring fra 2019:
15.557 (uke 12 - uke 16) i 2020  sammenlignet med 4.038 konsultasjoner i 2019 ( målt i samme periode).

Antall avlyste konsultasjoner uke 12-16 2020: 8224.

Flere smittevernsposter er etablert

Det har vært gjennomført et omfattende arbeid for å få etablert smittevernsposter ved alle avdelinger i klinikken.

- Ved hver av postene er det blitt gjort betydelige tilpasninger slik at postene skal tilfredsstille smittevernskravene så langt det lar seg gjøre. De ansatte har fått opplæring i smittevern med innføring i bruk av smittevernsutstyr og tilføring av nyeste smittevernskunnskap. Det er også gjort en viktig innsats for å få etablert gode smittevernsrutiner, forteller Hørthe.

SE VIDEO:

 

Plan for bemanning i rød beredskapssituasjon ligger klar

Klinikk for psykisk helse og rus er, på lik linje med hele Vestre Viken og helsenorge,  i grønn beredskap og har gjennomført omfattende tiltak for å hindre spredning av koronaviruset.

- Hvorvidt det vil bli behov for å gå over til rød beredskap er på nåværende tidspunkt som alle vet uvisst. Likevel er det nødvendig at vi er beredt hvis situasjonen plutselig er der. Derfor har klinikken laget en rød beredskapsplan som ligger klar til bruk hvis situasjonen eskalerer, understreker Hørthe.

En mengde nye undervisningopplegg er utarbeidet

Koronasituasjonen fører ikke bare med seg en ny arbeidshverdag, den har også ført med seg et stort behov for opplæring i alt det nye man plutselig står i.

- Det også blitt jobbet på spreng med å utvikle egnet opplæring, og det er en betydelig mengde som er blitt utviklet og gjennomført de siste ukene. Det gjelder opplæring i alt fra smittevern, mottak av frivillig bemanning, røde beredskapsteam, bruk av sondeernæring til hvordan bruke videokonsultasjoner, forteller klinikkdirektøren.

Omfanget av ny kunnskap psykisk helse og rus plutselig har vært nødt til å utvikle og innta har vært stort.

- Det er imponerende å se hva det er mulig å få til på få uker, sier hun og er tydelig stolt av de ansatte.

Kontinuerlig justering av driften og tett dialog underveis

For å sikre at alle pasienter får best mulig oppfølging også i krisetider som denne, har Klinikk for psykisk helse og rus gjort omfattende endringer i organiseringen av arbeidet.

Alle avdelinger foretar kontinuerlig nå en triagering av alle sine pasienter. Det vil si at de gjør en tretrinns kartlegging av pasientens behov for hjelp og oppfølging ut fra fargekategoriene grønn, gul og rød. Rød indikerer størst behov for hjelp. Oversikten sikrer tilstrekkelig  oppfølging av alle pasienter, og hjelper klinikkene i å kunne overta oppfølging av andres pasienter ved sykdom.

- Det har ikke vært flere innleggelser i de første ukene i koronautbruddet. Dette skyldes i hovedsak restriksjonene som kom 12 mars. Klinikken har hele veien tatt imot pasienter i behov av øyeblikkelig hjelp og pasienter som legges inn på tvunget psykisk helsevern. Videre er det etablert tettere dialog mellom den enkelte avdeling og samarbeidspartnere i kommunen for å sikre ivaretagelse av pasienter også på tvers av sektorene, understreker hun.

Psykologisk rådgivningstelefon for alle ansatte

Hjelperne kan også trenge hjelp.

Det gjør seg særlig gjeldende i en pandemisituasjon som nå hvor mange helsepersonell står overfor ukjente, utmattende og uvanlig utfordrende oppgaver daglig.

Derfor har Klinikk for psykisk helse og rus i samarbeid med HMS nå etablert Psykologisk rådgivningstelefon for alle ansatte i Vestre Viken.

- Dette er et lavterskeltilbud for å støtte ansatte i å ivareta egen helse under koronapandemien, avslutter Hørthe.

SE VIDEO: