Flere satsingsområder i 2019

Kvalitet og pasientsikkerhet gis høyeste prioritet i budsjettet som ble vedtatt i styremøtet 17. desember.

For 2019 legges det opp til en omsetning for Vestre Viken på nesten 9,5 milliarder kroner. Av disse pengene er det vedtatt et overskudd på 254,8 millioner kroner – litt mer enn 2,5 prosent.

Budsjett 2019 inkluderer følgende disponeringer og satsningsområder:

  • Økte midler til Prehospitale tjenester for å styrke ambulansevirksomhet.
  • Kompensasjon til klinikk for medisinsk diagnostikk for varig inntektstap etter innføring av nye laboratorietakster i 2018.
  • Midler til mottaksprosjekter til teknologistab i forbindelse med innføring av ny IKT-løsninger i foretaket.
  • Økte midler til prosjektorganisasjon for nytt sykehus i Drammen.

I budsjettet står det også at kvalitet og pasientsikkerhet skal gis høyeste prioritet av alle fokusområder i 2019. De prioriterte målene som er listet opp inneholder en prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, ulike tiltak for å bedre pasientsikkerhet og kvalitet og å etablere beste praksis i Vestre Viken.

I 2019 skal Vestre Viken gjøre flere investeringer. Styret vedtar en samlet investeringsramme på 332 millioner kroner. Investeringer i oppgradering og utviklingsprogrammet, BRK og Bærum BUP følger tidligere vedtatt program.

Investeringer finansieres med 260 millioner kroner i egne midler, og 75 millioner kroner med finansielle leasing. Bruk av finansiell leasing forutsetter godkjenning av Helse Sør Øst.

-  Administrerende direktør har lagt vekt på at foretakets likviditet skal være godt ivaretatt. Dette er en forutsetning for finansieringsplanen for nytt sykehus i Drammen og for gjennomføring av vedlikeholdsprogrammet ved Bærum, Ringerike og Kongsberg sykehus.

Her kan du se Vestre Vikens budsjett for 2019.