Forprosjektet behandles mandag 21. januar

Administrerende direktør har i dag lagt frem styresak om forprosjekt for nytt sykehus i Drammen. Saken behandles på mandag.

Skisse av det nye sykehuset i Drammen. Illustrasjon: LINK arkitektur AS, RATIO arkitekter AS og BØLGEBLIKK arkitekter AS

- Forprosjektet for nytt sykehus i Drammen danner et godt grunnlag for å sikre befolkningen i opptaksområdet et fullt ut dekkende spesialisttilbud med diagnostikk, behandling og rehabilitering innen både somatikk og psykisk helsevern og rus. Jeg anbefaler at forprosjektrapporten legges til grunn for gjennomføring av dette prosjektet, sier en stolt administrerende direktør, Lisbeth Sommervoll.

Forprosjektet som skal behandles av styret mandag 21. januar inneholder detaljerte beskrivelser av innholdet i det nye sykehuset og selve prosjektet. Sykehusets struktur og logistikk, både vertikalt og horisontalt, er utviklet for fleksibilitet i videre prosjektutvikling fram til byggestart og for fremtidig ombygging og utvidelse. Totalt areal er i forprosjektet 122.000 m². Det er også tilrettelagt for en mulig utvidelse av sykehuset på relevante steder med tanke på funksjon på ca. 40.000 m².

Administrerende direktør vil også påpeke at nytt sykehus etableres i et kommunikasjonsknutepunkt med god offentlige kommunikasjon, både med hensyn til nærhet til jernbane og buss. Tomten legger til rette for etablering av gode utearealer med gangstier og grøntareal for både sykehusets pasienter, besøkende, ansatte og byens beboere.

- I dette prosjektet legges det til rette for god samhandling med de andre behandlingsstedene i helseforetak, med andre sykehus og kommunehelsetjenesten, sier Sommervoll og peker på at Helseparken, som etableres nær sykehuset, legger et godt grunnlag for å understøtte og videreutvikle samarbeidet mellom sykehuset og kommunale helsetjenester, utdanningsinstitusjoner og annen helserelatert næring.

Prosjektet har hatt en god og omfattende medvirkning fra medarbeidere, tillitsvalgte, verneombud og brukerrepresentanter som har deltatt i 25 fokusgrupper. Disse fokusgruppene har arbeidet med utforming av funksjonsløsninger for det nye sykehuset.

Investeringskalkylen viser 291 millioner kroner høyere enn styringsrammen på like under 10 milliarder kroner som er fastlagt i mandatet. Den siste tiden har det vært samarbeid med Drammen kommune for å finne løsninger på infrastrukturen i området rundt sykehustomta på Brakerøya. Dette er nå landet, og avviket mellom investeringskalkylen og den fastlagte styringsrammen er forutsatt å kunne dekkes inn av følgende tiltak:

  • Bidrag fra Buskerudbypakke 2
  • Deling av infrastrukturkostnader med Drammen Helsepark
  • Redusert omfang og kvalitet på infrastruktur
  • Momsfradrag ved at Drammen kommune står som byggherre av offentlig infrastruktur

Styret i Vestre Viken behandler forprosjektet for nytt sykehus mandag 21. januar, før saken oversendes til Helse Sør-Øst for endelig behandling 31. januar.

Her kan du lese styresak og forprosjektrapport.