Helsenorge

Første norske Covid-19-studie utført ved Bærum sykehus

Leger ved Bærum sykehus har kartlagt symptomer og sykdomsforløp hos de 42 første pasienter som ble lagt inn med Covid-19. Den viser at 1 av 5 pasienter innlagt hadde et svært alvorlig forløp.

Én av fem pasienter innlagt på Bærum sykehus med Covid-19 hadde et svært alvorlig sykdomsforløp. Det viser en kartlegging publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening.

I artikkelen beskrives kliniske karakteristika hos de 42 første pasientene innlagt på Bærum sykehus. Den er den første norske pasientserien med Covid-19 fra et norsk sykehus.

Her kan du lese hele artikkelen publisert i Tidsskriftet

Alvorlig forverring sent i forløpet

Fra 9. – 31. mars 2020 ble 42 pasienter med covid-19-infeksjon innlagt på Bærum sykehus med Covid-19.

De vanligste symptomene var feber (79%), redusert allmenntilstand (79%), dyspné (69%) og hoste (67%). I alt 9 pasienter (21%) hadde et svært alvorlig sykdomsforløp, og ble behandlet på intensivavdelingen eller døde under sykehusoppholdet.

– Noen pasienter syntes å oppleve alvorlig forverring av sykdommen sent i forløpet. Det er noe av det som skiller Covid-19 fra andre, vanlig infeksjonssykdommer, sier Håkon Ihle-Hansen, lege ved medisinsk avdeling på Bærum sykehus og førsteforfatter av studien.

Forskjeller mellom land

Sykdomsbildet ved Covid-19 er variert, og kan innebære alt fra milde forkjølelsessymptomer til akutt lungesviktsyndrom og død.

Andelen med svært alvorlig forløp – det vil si behov for behandling i intensivavdeling eller død – har i foreløpig publiserte rapporter tidligere vært ca. 15% av sykehusinnlagte pasienter, men med lokale variasjoner.

Variasjonene kan skyldes forskjeller i alderssammensetning, sykelighet, sosiale forhold og innleggelseskriterier i undersøkte populasjoner. I tillegg spiller trolig forskjeller i kultur, samfunnsstruktur og helsevesen mellom land og regioner en viktig rolle, skriver forfatterne av artikkelen.

– Det er vanskelig å overføre funn fra andre land til norske forhold. Flere epidemiologiske, demografiske og sosioøkonomiske forskjeller mellom landene kan påvirke resultatene. Derfor er erfaringer fra norske sykehus etterspurte og nødvendige, sier Ihle-Hansen.