Helsenorge

Fra 0 til 250 videomøter på rekordtid

Fra null til nærmere 250 videokonsultasjoner på under to uker. Smittefaren fra korona ble den utløsende faktoren for den raske innføringen til pasientene i Klinikk for psykisk helse og rus.

Pakkeforløpskoordinator Sissel Skaret i videosamtale med spesialrådgiver Børre Hilden.

Pakkeforløpskoordinator Sissel Skaret i videosamtale med spesialrådgiver Børre Hilden.

Før Covid-19 ble en helsemessig trussel for befolkningen, hadde Klinikk for Psykisk helse og rus i Vestre Viken planlagt å innføre videokonsultasjoner. Da det i mars ble vanskelig med direkte pasient- og behandlerkontakt, klarte klinikken å ta i bruk teknologien på kort tid. I løpet av bare to uker hadde videokonsultasjoner blitt innført, tatt i bruk - og er blitt et populært tiltak for å håndtere korona-situasjonen.

250 videomøter på rekordtid

I en vanlig situasjon tar det flere måneder å innføre ny teknologi. I denne unntakssituasjonen tok det bare to uker for Klinikk for Psykisk helse og rus (PHR) å ta i bruk videomøter.

Camilla Rønning er avdelingssjef ved Bærum Distrikts Psykiatrisk senter (DPS). Hun forteller at løsningen med videokonsultasjoner gir en klar forbedring for pasientene deres. Fra å slite med tekniske utfordringer og manglende kompetanse på området er de nå i gang.

- Det er viktig for oss å tilby pasientene et best mulig behandlingstilbud og samtidig følge alle hygienekravene.  Det gjør at vi i stor grad møter pasientene i avstandskompenserende metoder i denne situasjonen, sier avdelingssjef Rønning.

Allerede i uke 13 startet PHR med videokonsultasjoner. I løpet av 12 dager gjennomførte klinikken nærmere 250 videokonsultasjoner. I tillegg har de hatt et stort antall videomøter med både interne og eksterne samarbeidspartnere - møter som ikke villa være mulig å gjennomføre på grunn av smittefaren.

Innovasjonsrådgiver Anne Bergland omtaler den raske innføringen og bruken av videomøter, som en «tjenesteinnovasjon» med stor verdi for pasientene, ansatte og foretaket også etter korona».

Stort behov for video i hele Vestre Viken

Cecilie B. Løken, direktør for teknologi i helseforetaket, følger utviklingen tett. Da Vestre Viken etablerte et overordnet program for medisinsk avstandsoppfølging i 2019, ble videokonsultasjoner utpekt som ett av tre satsingsområder. Løken kan fortelle om stor interesse i fagmiljøene:

- Klinikkene melder om behov for videokonsultasjoner på mange områder, ikke minst ved polikliniske konsultasjoner hvor fysisk oppmøte ikke er nødvendig. Videokonsultasjoner blir dermed også et viktig smitteverntiltak, sier Løken.

En av utfordringene har vært valg av teknisk løsning. Det finnes mange videoløsninger på markedet med ulik funksjonalitet og varierende sikkerhetsnivå. I Vestre Viken har vi i første omgang valgt å basere pasientkonsultasjoner på videoløsningen fra Norsk Helsenett, mens vi hovedsakelig bruker Skype for administrative møter. Vi vurderer flere alternativer, blant annet kan løsningen som nylig er tatt i bruk ved Ahus være aktuell for oss som et supplement til Norsk Helsenett, forteller Løken.

En annen utfordring, som deles av hele helse-Norge, er at det er vanskelig å få tak i webkameraer og mikrofoner/headset.

Regionalt samarbeid for video

For tiden jobber en sentral gruppe med å støtte innføring av video i foretaket. Gruppen, som ledes av Anne Bergland, har utarbeidet informasjons- og opplæringsmateriell og bidrar med rådgiving til klinikkene. Arbeidet koordineres med Helse Sør-Øst og de andre foretakene i regionen gjennom et regionalt ukentlig nettverk for video.

Bergland informerer:
- Vi er nå i gang med opplæring på Drammen sykehus, samtidig som vi jobber med å kartlegge behovene i de andre klinikkene.
Norsk Helsenett leverer nasjonal IKT-infrastruktur for helse- og omsorgssektoren. Da korona-situasjonen oppstod, var de ikke dimensjonert for et omfattende nasjonalt behov for videomøter.

Spesialrådgiver i IKT Monika Fundingsrud ved PHR forteller at det var helt avgjørende at Norsk Helsenett klarte å oppjustere løsningen for video. Fundingsrud er godt fornøyd med Norsk Helsenett.
- De tok grep og gir oss nå en tilfredsstillende kapasitet.

 

Nye muligheter med ny teknologi

Monika Fundingsrud ser mange muligheter med den nye teknologien. Hun mener at alt i alt har innføringen gått overraskende bra, gitt den manglende tiden PHR hadde til planlegging.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) opplevde en kraftig økning fra mars i bruken av videokonsultasjoner. Avdelingssjef Heidi Taksrud trekker frem fordelene med videomøter:

- Å kunne tilby videomøter gir en økt tilgjengelighet for pasienter, pårørende og samarbeidspartnere.  På denne måten gjennomfører vi samtaler som vi ellers ikke kunne ha. En annen fordel er at vi reduserer reisevirksomhet for ansatte og pasienter. Dette gjelder spesielt for poliklinikker med et stort geografisk område, men er selvfølgelig også gunstig for alle.

Avdelingssjef Heidi Taksrud erfarer at de unge pasientene ved BUPA, håndterer videokonsultasjoner godt. Den unge pasientgruppen kjenner konseptet video men i pasientoppfølgingen er det nytt. Taksrud synes at overgangen til videokonsultasjoner også har gått greit for behandlerne.

- Det hele har gått veldig raskt, hvis det ikke hadde vært for pandemien hadde vi brukt lang tid på å utvikle et slikt tjenestetilbud, sier Taksrud.
Fundingsrud påpeker at det er mange gevinster med å bruke video - gevinster som ikke er direkte knyttet til situasjonen som vi står i akkurat nå.

Hun sier: - På grunn av pandemien, måtte vi starte i feil ende og innførte teknologien før kartlegging og planlegging. Dette var helt nødvendig når vi plutselig skulle tilpasse oss pandemien, smittevern og retningslinjene den førte med seg.

Innovasjonsrådgiver Anne Bergland retter et tankekors:
- Vi mennesker er vanedyr og det er veldig fort gjort at vi faller tilbake til det gamle mønsteret med fysisk oppmøte når situasjonen normalisere seg. Det er derfor helt avgjørende at vi får på plass gode prosesser og rutiner rundt bruken av video.

Enkelt å bruke
Både Monika Fundingsrud og Heidi Taksrud forteller om startproblemer når de skulle ta i bruk den nye teknologien. Etter at Norsk Helsenett fikk justert teknologien for video, har løsningen fungert godt.

Taksrud er imponert over brukervennligheten for video:
- Vi erfarer at video fungerer bra for mindre grupper og mange deltakere. Kvaliteten på lyd og bilde er også god - og det er enkelt å bruke!

Å ha videomøter og konsultasjoner mener Taksrud er aktuelt for alle deres samarbeidspartnerne. Det gjelder helsestasjoner, barnevern, skoler og andre samarbeidspartnere. Hun ønsker også at fastlegene kan bli mer inkludert i behandlingene av felles pasienter.

Trygg pasientoppfølging
Heidi Taksrud er imponert over behandlerne ved klinikken.
- De viser stor endringsvilje og motivasjon. Ved hjelp av den nye teknologien klarer behandlerne å følge opp pasientene sine på en trygg måte. Hvis det derimot er fare for liv og helse eller er behov for somatiske undersøkelser – da må pasient og behandler møtes.