HELSENORGE

Gode erfaringer ved bruk av video til AMK

AMK-operatørene har brukt video fra innringer siden 7. april 2021, og erfaringene så langt er veldig positive.

AMK-operatør.

Alder er ikke nødvendigvis en utfordring

Videoløsningen som brukes på AMK er veldig enkel og brukervennlig både for innringer og AMK-operatør.

Jeg hadde en samtale med en mann på 84 år hvor video ble brukt uten problem, forteller en operatør.

Dette understøtter at alder ikke nødvendigvis er en utfordring ved bruk av nye teknologiske hjelpemidler og at løsningen er veldig enkel å bruke.

«Øyne» på skadested gir bedre veiledning

Erfaringer fra operatørene så langt er at det å kunne bruke synet i tillegg til den verbale veiledningen er nyttig.

Jeg var negativ i begynnelsen, men det snudde kjapt. Det er veldig nyttig å bruke video i forskjellige situasjoner. Det gir en mye bedre situasjonsforståelse for oss som sitter på AMK når vi kan ha «øyne» ute på stedet. Noe som er nyttig med tanke på å gi presis veiledning og det å få verifisert at rådene vi gir utføres korrekt.

En annen operatør forteller om en hendelse der ambulanse var på vei til pasienten, og det ikke lengre var behov for veiledning fra AMK-operatør. For å kunne besvare nye nødtelefoner avsluttet operatøren samtalen, men etter avtale med innringer fortsatte å bruke video.

Jeg valgte å sette innringer på vent. Jeg forsikret innringer om at jeg fortsatt så henne, selv om jeg ikke hørte henne. For meg var det en utrolig god trygghet i å kunne se at situasjonen hos pasienten ikke endret seg i påvente av ambulanse, selv om jeg satt i en ny nødtelefon. Det var godt å vite at selv om hun var satt på vent, kunne jeg se om det ble behov for å iverksette ytterligere tiltak. Dette opplevde jeg som veldig positivt.

Slike tilbakemeldinger er jeg som prosjektleder veldig glad for å høre. Dette bekrefter behovet og understøtter viktigheten av å få en videoløsning på AMK, sier Lise-Mette Lindland som er prosjektleder og leder for AMK Vestre Viken.

Video er mye brukt

Gjennomførte videosamtaler pr. uke:

Stolpediagram over samtaler uke for uke.

Antall initierte videosamtaler fordelt på uker fra 7. april t.o.m 16. mai 2021.

Som bildet viser, har vi brukt video i mange nødsamtaler og dette danner et godt grunnlag for å bruke erfaringene hittil til å forbedre og videreutvikle løsningen. Prosjektet jobber videre med å videreutvikle løsningen basert på innspill og tilbakemeldinger fra AMK-operatørene.

Vi ser at det er noe variasjon av bruk knyttet til de ulike operatørene. Dette tror vi endrer seg etter hvert som de blir tryggere på bruken og får mengdetrening, sier Lise-Mette Lindland.

Video på alle AMK-sentralene i Helse Sør-Øst og Drammen legevakt

Videoløsningen skal tas i bruk av alle AMK-sentralene i Helse Sør-Øst og på legevakten i Drammen i løpet av våren.

De er nå i gang med test og opplæring av ansatte, og vi gleder oss til de starter med pilotering. Da får vi enda mer erfaring som bidrar til forbedring og videreutvikling av løsningen, avslutter Lise-Mette.