HELSENORGE

Grunnarbeider for nytt sykehus i Drammen

Fundamentering AS (FAS) har fire kontrakter på grunnarbeider ved det nye sykehuset i Drammen og sørger blant annet for solid fundamentering av det nye sykehuset.

Konstruksjonsarbeidere og maskiner ved jobbing på fundamentene ved Nytt sykehus i Drammen
Fundamentering AS jobber med fundamentet på nye Drammen sykehus.

Dette blir det største prosjektet i Norge der man tar i bruk vannboring.

Geir-Vidar Sørheim i Fundamentering AS.

Store kontrakter for omfattende arbeid

FAS, som er et selskap i AF Gruppen, har tre av kontraktene med AF Gruppen. Den fjerde kontrakten er inngått med HENT og omfatter boring av stålkjernepeler ved bruk av vannboring som fundament for sentralbygg øst. Kontrakten har en verdi på cirka 52 millioner norske kroner. Totalt har FAS arbeider på sykehuset for mer enn 250 millioner norske kroner uten merverdiavgift.

Arbeidene omfatter peling og spunting, til sammen over 10 000 tonn med stål. Boring for stålkjernepeler skal kun utføres med bruk av vann, siden luftdreven boring har ført til setninger.

Anleggsmaskiner jobber med fundamentering.

Anleggsmaskiner og mannskap fra FAS jobber med grunnarbeider på tomta til Nytt sykehus i Drammen.

Arbeider for kjeller, fremkomstmuligheter og grunnarbeider

FAS bidrar som underentreprenør på to prosjekter som AF Anlegg har på det nye sykehuset. Den ene kontrakten omfatter etablering av kjellerkonstruksjoner og den andre kontrakten går på bygging av kulvert under Drammensbanen og ny gang- og sykkelveibru.

FAS skal også jobbe med sentralbygg vest og servicetorget. AF Bygg Østfold har kontrakten på råbygg og pelearbeider for denne delen av sykehuset.

Entreprenøren HENT skal bygge sentralbygg øst. FAS er engasjert til fundamenteringsjobben. Ved sentralbygg øst og vest skal FAS sette ned peler ved vannboring.

Dette blir det største prosjektet i Norge der man tar i bruk vannboring. Dette kan bli mer utbredt i Norge fremover der det er behov for skånsom boring, sier daglig leder Geir-Vidar Sørheim i FAS (Fundamentering AS).

Anleggsmaskiner og mannskap jobber med grunnarbeider.

Anleggsmaskiner og mannskap fra FAS jobber med grunnarbeider på tomta til Nytt sykehus i Drammen.

Nytt sykehus i Drammen

Helse Sør-Øst regionale helseforetak er oppdragsgiver og byggherre for Nytt sykehus i Drammen, som bygges på Brakerøya. Byggestart var høsten 2019 og sykehuset, med et bruttoareal på 122 000 kvadratmeter, skal være lokalsykehus for Lier, Drammen, Hurum, Røyken og Sande. I tillegg skal sykehuset ha områdefunksjoner for hele Vestre Vikens dekningsområde. Prisen er beregnet til 10,5 milliarder 2020-kroner.

På prosjektets infoside kan du kan lese mer om nytt sykehus i Drammen