HELSENORGE

Markerte Verdens deliriumdag

Verdens deliriumdag ble markert over hele verden 11. mars. Det skjedde også på Bærum sykehus.

Delirium er en akutt forvirringstilstand som oftest rammer sårbare eldre. Delirium utløses ofte av sykdom og er derfor svært vanlig blant eldre pasienter på sykehus.

Overlege Marius Myrstad på Bærum sykehus forteller om hvordan et eksempel kan være:

"En 85 år gammel kvinne blir lagt inn på sykehuset med urinveisinfeksjon. Alt ser ut til å gå bra, men i løpet av sykehusoppholdet endrer hun seg plutselig. Hun blir urolig, vandrer rundt i sykehuskorridoren på natten, drar ut medisinslangen, ser seg forvirret rund og spør etter sin mor. Familien lurer på om hun har fått demens og om hun vil bli seg selv igjen", forteller Myrstad.

verdens deliriumsdag

Sykepleiere ved to sengeposter på Bærum sykehus har deltatt i et pilotprosjekt med delirium-simuleringsøvelser. Øvelsene skal blant annet gi bedre kunnskap om hvordan man bør kommunisere med en pasient som har delirium. Simulering som læremetode gir kunnskap som ofte husker lengre enn tradisjonell undervisning fordi den er tilegnet gjennom selvopplevd praksis med etterfølgende diskusjon.

Høy andel av eldre

Studier fra blant annet Bærum sykehus har vist at en høy andel av eldre pasienter som legges inn på sykehus har symptomer på delirium.

På en ordinær sengepost må en forvente at en av tre eldre har delirium, og blant de eldste og sykeste pasientene kan andelen være enda høyere.

Gamle og sårbare mennesker får delirium av vanlige tilstander som infeksjoner, mindre brudd eller uheldig medisinering.

- Blant pasienter over 80 år innlagt på Bærum sykehus med infeksjon har vi funnet symptomer på delirium hos så mange som tre av fire pasienter i løpet av sykehusoppholdet. Men alle kan få delirium hvis påkjenningen blir stor nok, og på intensivavdelinger er delirium vanlig også blant yngre pasienter, forteller Myrstad.

En pasientgruppe med høy forekomst av delirium er eldre med lårhalsbrudd. Denne pasientgruppen er både sårbar og utsatt for et stort traume.

Eget behandlingstilbud

På Bærum sykehus tilbys denne pasientgruppen et eget behandlingstilbud – nemlig ortogeriatri. I ortogeriatrisk behandling opererer ortopeden hofta, mens en geriater som er spesialist i behandling av eldre, leder det tverrfaglige teamet som behandler de andre sykdommene og tilstandene pasienten måtte ha og sørger for tiltak som forebygger delirium og andre komplikasjoner.

Eldre får ofte andre symptomer på sykdom enn unge, og det er viktig å være klar over at delirium er et tegn på akutt, og noen ganger alvorlig, kroppslig sykdom. En akutt forvirret gammel person må derfor undersøkes av lege. Da det ikke alltid er åpenbart hva som har utløst forvirringen er en rask og grundig utredning på sykehus ofte nødvendig.

Symptomer

Symptombildet ved delirium er variert og kan være dramatisk. Noen er uvanlig søvnige, andre svært urolige, noen blir aggressive og noen svært redde. Pårørende lurer ofte på om pasienten plutselig har fått demens.

En norsk studie har vist at mange pasienter opplever delirium som svært skremmende. Noen føler seg fanget i sykehusutstyr, andre har  hallusinasjoner og vrangforestillinger.

Behandling av utløsende årsak er det viktigste tiltaket ved delirium. Men også skjerming, god søvn, korrigering av forstyrrelser i væskebalanse og elektrolytter, adekvat smertebehandling og god pleie er tiltak som har vist seg å forkorte et delirium.

I en studie utført ved geriatrisk avdeling på Bærum sykehus fant vi at delirium gikk over i løpet av 4 døgn hos de fleste pasientene.

Markeres over hele verden

Ved Seksjon for geriatri, slag og rehabilitering pågår nå en ny kvalitetsstudie som skal undersøke forekomst av delirium og kognitiv svikt hos pasienter med hjerneslag og har som mål å bidra til enda bedre behandling av denne pasientgruppen.

11. mars markeres World Delirium Awarness Day over hele verden. Målet med markeringen er å spre kunnskap om en tilstand som er hyppig, men ofte blir oversett, og bidra til at flere pasienter får best mulig behandling av delirium. På Bærum sykehus ble det for eksempel hengt opp plakater og muligheter for å spørre sykepleiere om delirium.