Med stø kurs mot 2035

Utviklingsplan 2035 skal være styrende for Vestre Vikens prioriteringer for å realisere hovedmålet om å skape pasientens helsetjeneste.

Utviklingsplanen har vært på en bred høring og 3. mai er det klart for styrebehandling i Vestre Viken. Det er i alt kommet 39 høringsuttalelser. 22 av 26 kommuner har gitt høringssvar. Det er kommet høringssvar fra Buskerud Fylkeskommune, Sunnaas sykehus, Modum Bad og Sykehusapotekene.

Det er også kommet innspill fra Vestre Vikens brukerutvalg, venneforeninger, fagorganisasjoner, enkelte interesseorganisasjoner og fra noen fagmiljø og enkeltpersoner i helseforetaket. Det er gjennomført møter med ungdomsrådet, brukerutvalget og foretakstillitsvalgte. Det har vært en åpen dialog i møtene om de sentrale områdene i høringsinnspillene.

Les høringsuttalelsene her

Pasientens helsetjeneste

Administrerende direktør Nils Fr. Wisløff skriver i sin innstilling til styret at fram mot 2035 er Vestre Vikens hovedmål å skape pasientens helsetjeneste. Dette skal realiseres gjennom seks delmål: 

  • Styrke pasienten
  • Skape trygge og helhetlige pasientforløp
  • Styrke samhandling og nettverk
  • Forbedre pasientbehandling gjennom forskning, innovasjon og ny teknologi
  • Sikre personell med rett kompetanse
  • Sikre bærekraftig økonomi


- Disse målene skal være styrende for Vestre Vikens utvikling og prioritering frem mot 2035, påpeker Wisløff.

Videre går det fram av utviklingsplanen at Vestre Viken skal arbeide for at samhandling med kommunene styrkes ytterligere, både på system- og individnivå, med vekt på å skape helhetlige og trygge pasientforløp, utvikling av nye tjenester, satsning på kompetansesamarbeid og felles ansvar for god utnyttelse av samfunnets samlede ressurser.

Sykehusstrukturen med tidligere vedtatt oppgave- og funksjonsfordeling og kapasiteter, og med samlokalisering av psykisk helsevern på sykehusnivå og somatikk, legges til grunn for den videre utviklingen. Sykehusene skal utvikles i nettverk som legger til rette for gode og likeverdige helsetjenester til hele sykehusområdet.

Distriktspsykiatriske sentra skal så langt det lar seg gjøre samlokaliseres med somatisk behandling for å bidra til at pasienter får helhetlige og sammenhengende helsetjenester. Bygg og bruksarealer skal tilrettelegges for å understøtte pasientbehandling, og skal oppgraderes og vedlikeholdes slik at eiers krav til byggenes tilstand og funksjonalitet er oppfylt.

Tiltak i strategi- og handlingsplaner skal knyttes opp mot økonomisk langtidsplan og årlige budsjetter både for å sikre gjennomføringsevne og en økonomisk bærekraftig utvikling.

Strategiplan

Administrerende direktør foreslår også at det med grunnlag i utviklingsplanen skal utarbeides en strategiplan med planhorisont for de neste fire år og at mandat for arbeidet legges fram for styret allerede i neste styremøte.

Akuttkirurgi videreføres i Drammen

Delprosjektet «Evaluering av samling av akuttkirurgi for opptaksområdene for Kongsberg og Drammen sykehus i Drammen» har vært lagt inn under arbeidet med utviklingsplanen.

Det er snart seks år siden akuttkirurgi for opptaksområdene for Kongsberg og Drammen sykehus ble samlet i Drammen. Årsaken var at akuttkirurgitilbudet på Kongsberg ikke ble vurdert som bærekraftig verken på kort eller lang sikt.

- Den faglige utviklingen med økende spesialisering tilsier at denne vurderingen ikke har endret seg, mener Wisløff i sin vurdering til styret.

- Det er helt avgjørende for Vestre Viken at helsetjenestene til befolkningen er av høy kvalitet og gjennomføres med høy pasientsikkerhet. Den foreliggende evalueringsrapporten konkluderer med at det er oppfylt. Pasientene har fått god og effektiv behandling. Det er ikke noen holdepunkter for at omleggingen har ført til en medisinsk uforsvarlig behandling eller noen forsinkelse av betydning for behandlingen. Kvalitet- og pasientsikkerhetsperspektivet gir derfor ingen grunn til endring. Dertil kommer at en rekke akuttkirurgiske inngrep krever kompetanse som bare finnes på større sykehus, påpeker administrerende direktør.

- Ressursmessig betyr samlingen at fagkompetansen i større grad kan benyttes til aktiv pasientbehandling og i mindre grad til beredskap, mener Wisløff.

- Brukernes synspunkter er viktige. Brukerrepresentanten i evalueringsgruppen er uenig i konklusjonen. Et enstemmig brukerutvalg slutter seg imidlertid til at det ikke gjøres funksjonsfordelingsendringer i utviklingsplanen utover det som er vedtatt i tidligere planvedtak. Det påpekes også at Brukerutvalget i 2011 støttet samlingen av akuttkirurgien i Drammen.

I høringene er det er en tydelig tilbakemelding fra kommunene i opptaksområdet at politikerne krever akuttkirurgi reetablert på Kongsberg.

- Det er ingen som stiller spørsmål ved den medisinskfaglige vurderingen, men det henvises til samfunnsmessige konsekvenser og befolkningens opplevelse av trygghet. Evalueringen viser imidlertid at tilbudet er trygt, slik det foreligger i dag. Beredskap er også ivaretatt i beredskapsplanverket i kommuner og Vestre Viken, påpeker Wisløff

Det er viktig å lytte til politiske innspill, men administrerende direktør mener at de øvrige forhold her må tillegges større vekt.

Evalueringsrapporten peker på at det bør gjennomføres forbedringstiltak for å styrke samhandlingen mellom fagmiljøene på Kongsberg og i Drammen ytterligere. Administrerende direktør vil følge opp dette.

Ut fra en samlet vurdering tilrår administrerende direktør at styret tar evalueringsrapporten til etterretning, og at løsningen med samling av akuttkirurgisk aktivitet i Drammen kontinueres.

Les styresaken her.