HELSENORGE

Ny firefelts vei til nytt sykehus i Drammen

Innen 2022 skal det etableres en ny firefelts vei med jernbaneundergang for planfri kryssing av Drammensbanen til sykehuset på Brakerøya. Arbeidene med dette er allerede i gang, og i sommer skal store deler av arbeidet med jernbaneundergangen utføres.

3D-illustrasjon av nytt veinett

NYE FORBINDELSER: Denne 3D-illustrasjonen viser hvordan ny firefelts vei og jernbaneundergang skal knyttes på eksisterende veinett.

​Helse Sør-Øst RHF er byggherre for det nye sykehuset på Brakerøya. Et sykehus har behov for en trygg og effektiv atkomst, som også tåler trafikk fra et stort antall ansatte og besøkende som skal til sykehuset i løpet av et døgn. Derfor er etablering av ny infrastruktur også en viktig del av prosjekt nytt sykehus i Drammen.​

Sommeren 2020 ble det bygd en ny rundkjøring på Strandveien – den lokale veien inn til Drammen sentrum. Innen 2022 skal etableringen av ny firefelts vei med jernbaneundergang knyttes på rundkjøringen. Arbeidene med dette er allerede i gang, og i sommer skal undergang og kulvert bygges og kjøres på plass.

Den nye veien og jernbaneundergangen knytter Drammen by og Brakerøya tettere sammen, og sikrer ny adkomst til det som i flere år er et av landets største byggeområder – og som i fremtiden blir et viktig helseområde for Drammen og omegn, med nytt sykehus og ny helsepark.

Jernbaneundergangen ferdigstilles i august
Forberedende arbeider for jernbaneundergangen er nå i full gang på byggeplassen.

Undergangen skal gi plass til en firefelts vei som legges i en kulvert. Denne kulverten støpes i sin helhet på byggetomta, og vil til slutt være 200 meter lang og 1600 tonn tung.​

de av betongkonstruksjon og modell

​FUNDAMENTET REISER SEG: Når fundamentet er klart trilles den prefabrikkerte undergangen på plass som vist på bildet i rammen. Støping av kulverten er i full gang på tomta mellom Drammensbanen og E18.​

​Undergangen skal trilles på plass i løpet av jernbanens allerede planlagte sommerstenging, rundt midten av juli. Seks uker stopp med togtrafikk gir mulighet til å fullføre den nye undergangen inn til nytt sykehus i Drammen.

En del av entreprisen er også å bygge bro for ny gang- og sykkelvei over Sykehusveien nord for jernbanen. Det arbeidet vil følge etter hvert, og den forbindelsen vil være klar i 2022.

Vil du følge byggingen?
​Via våre byggekameraer​ kan du følge med på utviklingen på både jernbaneundergangen og resten av sykehuset.

Les mer om byggingen av nytt sykehus i Drammen her