HELSENORGE

Psykisk helse og rus får 26,8 millioner kroner til FACT-prosjekt

Klinikk for psykisk helse og rus i Vestre Viken mottok nylig Helsedirektoratets største bevilgningen så langt i satsningen som flytter helsetjenesten hjem til pasienten.  - En stor anerkjennelse, sier klinikkdirektør Kirsten Hørthe.

Dette er en viktig anerkjennelse av det innovative prosjektet som nå går inn i sitt 4. år.

Bevilgningen som er på 26,8 millioner kroner vil gå til å videreføre og videreutvikle klinikkens satsning på FACT ("Flexible Assertive Community Treatment") som utføres i tett samarbeid med regionens mange kommuner og som flytter behandlingen ut av institusjonen til der pasienten bor eller oppholder seg.

Gjennom FACT styrker klinikken tilbudet til sin mest sårbare pasientgruppe. Her får pasienter med alvorlig psykisk lidelse eventuelt i kombinasjon med ruslidelse, et helhetlig behandlings- og oppfølgingstilbud.

Dette har vært et av helse- og omsorgsminister Bent Høies flaggskip innen psykisk helsevern.

Satser også på barn og unge

Nytt av året er en utvidelse av satsningen til å omfatte ikke bare voksne, men også barn og unge. 

Det planlegges etablering av seks FACT-Ung team i tett samarbeid mellom klinikkens Barne- og ungdomspsykiatriske avdeling og kommunene.

Dermed får vi nå et FACT-Ung team ved hver Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikk.

Viderefører arbeidet

Prosjektmidlene vil videre gå til å videreføre arbeidet ved de etablerte FACT-teamene for voksne som nå utgjør åtte team totalt.

I tillegg vil det etableres tre nye FACT-team for å gi et likeverdig FACT-tilbud til hele regionens voksenpopulasjon.  Dermed blir det to FACT-team ved hver av klinikkens fem distrikts psykiatriske sentre, i tillegg til FACT Sikkerhet.

Sistnevnte er et spesialteam med spisskompetanse på voldsrisikohåndtering som betjener pasienter med alvorlig sinnslidelse kombinert med voldsproblematikk i hele klinikkens opptaksområde.

- Vi får styrket tjenestene våre

- Vi gleder oss over å kunne utvide dette viktige tilbudet videre både med nysatsningen FACT Ung og med utvidelsen av FACT-tilbudet til voksne. Slik får vi styrket våre tjenester til de som har omfattende hjelpebehov og i mange tilfeller har utfordringer med å dra nytte av eksisterende tjenester. Det at FACT-teamene er sammensatt så tverrfaglig, jobber så utadrettet og samarbeider så tett på tvers av sektorer utgjør et nybrottsarbeid som FACT-medarbeiderne våre har all grunn til å være stolte av, sier Kirsten Hørthe, klinikkdirektør i Klinikk for psykisk helse og rus.