HELSENORGE

Screening påviser flere krefttilfeller

Testing for blod i avføring påviser flere krefttilfeller og forstadier av tarmkreft enn kikkertundersøkelse av tykktarmen.

Anna Lisa SchultDOKTORGRAD. Konstituert overlege Anna Lisa Schult ved Bærum sykehus har sammenliknet forskjellige undersøkelser hvor målet er å redusere forekomst og dødelighet av tarmkreft.
(Foto: Jarand Waaland, Kreftregisteret)


Det kommer fram i forskningsarbeidet til konstituert overlege Anna Lisa Schult ved Bærum sykehus, som 17. mars forsvarte sin avhandling «Performance of two screening tests and barriers to colorectal cancer screening» for graden PhD.

Doktorgradsarbeidet utgår fra Kreftregisteret og medisinsk avdeling på Bærum sykehus.
Forekomsten av tarmkreft i Norge har tredoblet seg i løpet av de siste 50 årene og tarmkreft er i dag den nest hyppigste årsaken til kreftrelatert død. Screening kan redusere forekomst og dødelighet av tarmkreft.

Sammenliknet metoder

Endoskopisk screening med kikkertundersøkelse av nedre delen av tykktarmen (sigmoidoskopi) og testing for skjult blod i avføringen (immunokjemisk fekal okkult blodprøve - iFOBT) er hyppig brukte metoder, men de er ikke sammenlignet direkte tidligere.

Anna Lisa Schult forteller at effektiviteten av screening avhenger både av testen som brukes, men også av høy deltakelse i screening.

- Fravær av tarmsymptomer kan være en barriere for screeningdeltakelse. Det er vist at individer uten tarmsymptomer har en lavere deltakelse ved screening-programmer enn de med symptomer fra tarmen, og det er en mulig misoppfattelse i befolkningen om at screening er for dem med plager fra tarmen. Bekymring for smerte ved koloskopi kan være en annen barriere mot deltagelse i tarmscreening. Kvinner opplever hyppigere smertefulle koloskopier enn menn, sier Schult.

- Min avhandling er basert på data fra en randomisert pilotstudie for et nasjonalt tarmscreeningprogram i Norge. 140.000 personer ble invitert til enten screening med sigmoidoskopi eller test for skjult blod i avføringen, forteller Schult.

Påviser flere tilfeller

- Resultatene viste at flere deltar ved screening med avføringsprøve og at denne testen påviser flere krefttilfeller og mulige forstadier av kreft sammenliknet med screening med sigmoidoskopi. De fleste krefttilfellene og forstadier ble oppdaget hos personer som ikke har plager fra tarmen, sier hun.

Sjeldnere smerter

- I mitt arbeid fant jeg også at kvinner opplevde sjeldnere smerter ved undersøkelsen hvis de fikk smertestillende medisiner rutinemessig før undersøkelsen, sammenliknet med dem som først fikk medisiner ved behov under undersøkelsen, sier Schult.

Viktig deltakelse

For å kunne sammenlikne effektiviteten av de to screeningmetodene på forekomsten og dødelighet av tarmkreft må man avvente langtidsoppfølgingen, men studien har fremskaffet viktig informasjon som kommer det nye nasjonale Tarmscreeningprogrammet til gode.

- Arbeidet understreker ellers viktigheten av deltakelse i screening også for dem som ikke har tarmsymptomer. Å ta i bruk en metode som reduserer andelen smertefulle undersøkelser blant kvinner kan bedre omdømmet av tarmscreening og dermed øke deltakelsen. Og sist, men ikke minst, øke effektiviteten av endoskopisk screeningen, forteller Schult.

- Studien har gitt oss viktig informasjon som brukes i planlegging av Tarmscreeningprogrammet som starter nå før sommeren, og hvor Bærum sykehus er et av de første sykehusene som vil kalle inn deltakere, sier hun.

Veldig lærerikt

- Kan du si litt om hvordan du har opplevd å jobbe med doktorgraden?

- Det har vært lærerikt. Jeg har opplevd kursene ved Universitetet i Oslo som spennende og nyttig. Det var veldig bra å jobbe i et team ved Kreftregisteret med folk med mye erfaring fra forskning.

- I perioder har det vært mye jobbing utenfor vanlig arbeidstid. Det var også mye arbeid å planlegge og gjennomføre studien om smertelindring under koloskopi selvstendig. Jeg er veldig takknemlig for innsatsen til de som jobber på gastrolabben og har inkludert deltakerne til studien. Jeg har lært mye og håper at jeg kan bruke det videre i nye forskningsprosjekter eller bidrag til pågående forskning i avdelingen.

- Arbeidet med doktorgraden har også gitt meg mye fleksibilitet og i store deler har det vært veldig bra med tanke på å kombinere jobb og familie. Men i innspurten var arbeidet ikke akkurat familievennlig, sier hun.

Anna Lisa Schult jobber til daglig som konstituert overlege ved gastromedisin på Bærum sykehus og håper snart å være ferdig spesialist. Hun jobber også deltid som medisinsk faglig rådgiver i Tarmscreeningprogrammet ved Kreftregisteret.