HELSENORGE

Stor satsning på tjenestedesign i Vestre Vikens innovasjonsprosjekter

Vestre Viken satser på tjenesteutvikling og innovasjon for å kunne tilby en fremtidsrettet helsetjeneste. To prosjekter knyttet inn mot nytt sykehus i Drammen har blitt tildelt innovasjonsmidler øremerket til tjenestedesign fra StimuLab.

illustrasjon av ekspedisjon NSD
Illustrasjonsbilde av resepsjonsareal i nytt sykehus i Drammen. Illustrasjon: Link arkitektur, Ratio arkitekter, Bølgeblikk.

StimuLab-ordningen gir støtte til innovasjonsprosjekter innen offentlig forvaltning, som skal ende opp i nye og forbedrede tjenester, prosesser eller systemer. Av syv utvalgte prosjekter i 2021 er to prosjekter i Vestre Viken. Midlene fra StimuLab gjør det mulig å hente inn ekstern ekspertise på tjenestedesign til prosjektene. 

Forsknings- og innovasjonssjef i Vestre Viken, Kristine Kleivi Sahlberg er svært fornøyd med tildelingene: - Det er innovative og viktige prosjekter som har fått eksterne innovasjonsmidler, og det blir spennende å følge disse fremover. Det vil være mange utfordringer i helsetjenesten i årene som kommer, og innovasjon vil være sentralt for å bidra til gode løsninger.

Fremtidens kontortjeneste

Prosjektet Fremtidens kontortjeneste for bedre pasientflyt handler om hvordan kontortjenestene kan legge til rette for en helhetlig og koordinert helsetjeneste. 

Klinikkene som skal inn i nytt sykehus i Drammen er i dag organiserte i flere avdelinger, som har hver sin seksjon for kontortjeneste. Mange pasienter er avhengig av behandling og oppfølging fra flere avdelinger på sykehuset som ikke er godt nok koordinert. 

Nye løsninger i nytt sykehus

Vestre Viken ønsker nå å benytte innflyttingen i nytt sykehus til å se på hvordan kontortjenesten kan re-designes for å ivareta pasientens helsetjenester på en effektiv måte med høy kvalitet. Det er et sterkt behov for å tenke nytt i planlegging og samarbeid på tvers av enheter og fagområder, for å sikre et godt forløp for hver enkelt pasient. 

Brukernes behov i fokus

Klinikk for psykisk helse og rus (PHR) har fått tildelt midler til prosjektet Radikal brukermedvirkning i tjenesteutviklingen. Klinikken har ansvar for spesialisert behandling av rus- og psykiske lidelser for en halv million innbyggere. Årlig er det rundt 20 000 unike barn, unge og voksne som mottar tjenester i PHR. 

Store organisatoriske endringer

Klinikken er under store organisatoriske endringer. I 2025 skal 900 ansatte flytte inn i nytt sykehus i Drammen, noe som krever ny pasientflyt og logistikk. Nytt sykehus skal sikre god samhandling med alle pasienter, deres pårørende, 22 ulike kommuner og de 7 andre avdelingene som finnes internt i klinikken. Klinikken ønsker nå å re-designe tjenestene med utgangspunkt i pasientenes behov. 

Involvering av brukere

Pasienter og pårørende skal derfor involveres underveis i prosjektet, og helsetjenestene blir utformet basert på hva som er viktig for pasientene og deres pårørende. Når innspill fra brukerne blir en av grunnsteinene som tjenestene baseres på kalles det radikal brukermedvirkning. 

Om StimuLab 

StimuLab er en stimuleringsordning for innovasjon og tjenestedesign, og skal støtte og stimulere til brukerorientert eksperimentering og nyskaping i statlige og kommunale virksomheter. Det er Digitaliseringsdirektoratet og Design og arkitektur Norge (DOGA) som står for utlysningen og utvelgelsen av prosjektene. De utvalgte prosjektene får både økonomisk støtte på til sammen 19,3 millioner kroner, og faglig veiledning.