HELSENORGE

Stort løft for utdanning i palliativ medisin

Palliativ enhet på Bærum sykehus er godkjent med to års tellende tjeneste for leger i utdanning innen palliativ medisin.

Det er stor mangel på utdanningssteder for palliative leger. I Norge er det kun 12 sykehus som kan tilby full tjenestetid – det vil si to års tellende tjeneste. Nå føyer Bærum sykehus seg inn i denne rekken, som det første sykehuset i Vestre Viken.

- Dette er en festdag for oss i Palliativ enhet på Bærum sykehus og det er svært viktig for rekrutteringen til fagfeltet. Vi er stolte over å få være med på å utdanne fremtidige palliatører, sier overlege Eva Gravdahl.

Palliativ enhet på Bærum sykehus.

GODKJENNING. Palliativ enhet på Bærum sykehus består av Eva Gravdahl (t.v.), Elisabeth Kvale, Liv Hildén, Ingrid Arntsen, Frode Frøyland og Lisa Svoren (ikke tilstede da bildet ble tatt).

Økende interesse for palliasjon

Palliasjon er et lite fagfelt, men møtes med økende interesse.

- Den 8. mai i år kom Stortingsmelding 24 om «Lindrende behandling og omsorg». Her poengteres det at palliasjon må integreres tidligere, det må være økt grad av medvirkning og valgfrihet, bedre ivaretakelse av pårørende og av barn og unge, forteller Gravdahl.

- Stortingsmeldingen adresserer mangelfull kompetanse og kunnskap, og Regjeringen vil utrede en egen medisinsk spesialitet i palliasjon for å møte behov i spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, sier hun.

Hva er palliasjon?

Palliasjon er aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med uhelbredelig sykdom og kort forventet levetid.

Lindring av pasientens fysiske smerter og andre plagsomme symptomer står sentralt, sammen med tiltak rettet mot psykiske, sosiale og åndelige/eksistensielle problemer.

Målet med all behandling, pleie og omsorg er best mulig livskvalitet for pasienten og de pårørende.