Helsenorge

Styrker akuttmottaket på Kongsberg

Det etableres en stilling som seksjonsoverlege med kompetanse i akutt- og mottaksmedisin i akuttmottaket på Kongsberg sykehus.

Det ble vedtatt av styret som ett av flere tiltak for ytterligere å styrke sykehuset etter samling av akuttkirurgien i Drammen.

En evalueringsrapport i forbindelse med utviklingsplanen som vurderte samlingen av akuttkirurgien konkluderte med at de akuttkirurgiske pasientene har fått god og effektiv behandling etter samlingen av akuttkirurgi i Drammen, og den gjenværende pasientbehandlingen ved Kongsberg sykehus ble vurdert som god eller svært god. Men det ble påpekt at de kompenserende tiltak ved Kongsberg for å støtte de øvrige spesialiteter burde forbedres og videreutvikles.

En bredt sammensatt prosjektgruppe har vurdert ytterligere tiltak. Den nye seksjonsoverlegestillingen er en del av dette.

Her kan du lese styresaken og mer om de ulike tiltakene.
 
Seksjonsoverlegen skal ha det medisinske systemansvaret for driften i akuttmottaket. Legen får også ansvar for å konkretisere og følge opp de anbefalte kompetansemålene for de som arbeider i akuttmottaket, herunder videreutvikling av  simuleringstreningen som sykehuset har etablert.

Det opprettes også  en direkte kommunikasjonslinje med mobiltelefon mellom medisinsk avdeling på Kongsberg og vakthavende kirurg på Drammen sykehusslik at kommunikasjonen går raskt når det er behov for det. Denne vil være operativ i løpet av neste uke.

Pasienter med kirurgiske problemstillinger i Kongsberg sykehus sitt opptaksområde skal legges direkte inn på Drammen sykehus. For å hindre forsinkelser er det behov for tydeligere retningslinjer. Klinikkdirektør ved Kongsberg sykehus har derfor fått i oppdrag å etablere en arbeidsgruppe som skal utarbeide slike retningslinjer.

Arbeidsgruppen skal ha deltakere fra Kongsberg sykehus, Kongsberg legevakt og praksiskonsulentene. Bistand fra Drammen sykehus og prehospitale tjenester innhentes ved behov. Arbeidet skal gjennomføres innen 01.06.19.
 
Simuleringstrening er i økende grad blitt tatt i bruk ved sykehusene i Vestre Viken, og har et ytterligere potensiale. Det er ikke minst viktig å trene samarbeid i team i akuttsituasjoner.

Kongsberg sykehus har for noen år siden etablert medisinsk mottaksteam for å ta imot alvorlig syke pasienter. Simuleringstrening har vært en viktig del i kompetanseoppbyggingen for teamet, og prosjektet anbefaler videreutvikling av simuleringstrening og bedre fasiliteter for slik trening.
 
Videreutvikling av simuleringstrening vil være en del i den videre kompetanseutviklingen. Når det gjelder bedrede fasiliteter for trening,  og andre tiltak som er tatt opp av prosjektgruppen, så vil disse måtte utvikles over tid og håndteres i foretakets ordinære budsjettprosesser.
 
Styret vedtok følgende: Styret tar de beskrevne tiltak ved Kongsberg sykehus etter samling av akuttkirurgi i Drammen til etterretning, og styret ber administrasjonen følge opp vedtaket på en adekvat måte.