Helsenorge

Sykehusplaner vedtatt

Styret i Vestre Viken vedtok mandag kveld forprosjektrapporten for nytt sykehus.

Skisse av det nye sykehuset. Illustrasjon: LINK arkitektur AS, RATIO arkitekter AS og BØLGEBLIKK arkitekter AS.

- Forprosjektet for nytt sykehus i Drammen danner et godt grunnlag for å sikre befolkningen i opptaksområdet et fullt ut dekkende spesialisttilbud med diagnostikk, behandling og rehabilitering innen både somatikk og psykisk helsevern og rus, sier styreleder Torbjørn Almlid.

- Dokumentasjonen i denne styresaken viser ellers med all mulig tydelighet at bygging av nytt sykehus i Drammen er et stort og krevende økonomisk løft for Vestre Viken HF. Styret konstaterer derfor at det forutsettes vesentlige effektiviseringer og omstillinger i hele organisasjonen både før sykehuset er innflyttingsklart og i årene etterpå. Det er viktig at dette er godt forankret og erkjent i hele organisasjonen, sier Almlid videre. 

Han legger også til at styret legger til grunn at foretakets samlede kapasitet blir optimalt utnyttet etter at nytt sykehus  i Drammen er bygd slik at kapasitetsutfordringene håndteres i sykehusnettverket.

Forprosjektet inneholder detaljerte beskrivelser av innholdet i det nye sykehuset og selve prosjektet. Sykehusets struktur og logistikk, både vertikalt og horisontalt, er utviklet for fleksibilitet i videre prosjektutvikling fram til byggestart og for fremtidig ombygging og utvidelse. Totalt areal er i forprosjektet 122.000 m². Det er også tilrettelagt for en mulig utvidelse av sykehuset på relevante steder med tanke på funksjon på ca. 40.000 m².

Styret i Vestre Viken fattet følgende enstemmige vedtak:

  1. Styret tar forprosjekt for nytt sykehus i Drammen til etterretning og anbefaler Helse Sør-Øst RHF å legge rapporten til grunn for gjennomføring av prosjektet.
  2. Det forutsettes at kostnadsrammen på 9 966 MNOK (prisnivå 2017 kroner) opprettholdes og at avviket mellom investeringskalkylen og den fastlagte styringsrammen dekkes inn av angitte tiltak.
  3. Dokumentasjonen i denne styresaken viser med all tydelighet at bygging av nytt sykehus i Drammen er et stort og krevende økonomisk løft for Vestre Viken HF. Styret konstaterer at det forutsettes vesentlige effektiviseringer, omstillinger og innovasjon i hele organisasjonen både før sykehuset er innflyttingsklart og i årene etterpå. Det er viktig at dette er godt forankret og erkjent i hele organisasjonen.
  4. Styret legger til grunn at foretakets samlede kapasitet blir optimalt utnyttet etter at nytt sykehus  i Drammen er bygd slik at kapasitetsutfordringer håndteres i sykehusnettverket.
  5. I tilknytning til Strategisk plan 2019 -2022 ber styret om at det etableres en helhetlig plan for effektivisering, omstilling og innovasjon for å møte forutsetningene i foreliggende  styresak og underliggende dokumenter. Styret legger til grunn oppdatert økonomisk langtidsplan.
  6. Styrets vedtak meddeles Helse Sør-Øst RHF.

De ansattes representanter i styret , Harald Bergan, John Egil Kvamsøe og Erik Hauge Engebretsen,  la i tillegg frem denne protokolltilførselen:

«Erfaringene fra Ahus og Østfold tilsier at planlegging av sykehus med høy utnyttelsesgrad (90 % gjennomsnittlig beleggsprosent i sengeavdelinger, 240 dager og 10 timer per dag for andre rom)  innebærer risiko for pasientbehandlingen, både direkte og i form av suboptimale arbeidsforhold for de som skal stå for behandlingen. Vi påpeker at aktivitetsøkningen fra 2013-2017 allerede har vært større enn forutsett.  Psykisk helse og rus er spesielt utsatt, i det all spesialisert behandling skal foregå på ett sted. Vi har gjentatte ganger i løpet av planleggingen påpekt risikoen for underdimensjonering av nytt sykehus i Drammen. Vi registrerer at HSØ har vedtatt at fremtidige sykehus i regionen skal bygges med ordinær utnyttelsesgrad.»

Forprosjektet og vedtaket i Vestre Viken-styret, sendes nå til Helse Sør-Øst for endelig styrebehandling 31. januar.

Les hele styresaken her.