HELSENORGE

Tildelt Forskningsprisen 2019

Psykolog og phd-stipendiat Charlotte M. Teigset er tildelt Forskningsprisen 2019.

Psykolog og phd-stipendiat Charlotte M. Teigset mottar Forskningsprisen 2019 av administrenrende direktør Lisbeth Sommervoll.
FORSKNINGSPRISEN. Psykolog og phd-stipendiat Charlotte M. Teigset (t.v.) ble tildelt Forskningsprisen 2019 av administrerende direktør Lisbeth Sommervoll.

​Teigset fikk prisen som førsteforfatter for artikkelen «Do clinical characteristics predict the cognitive course in early-onset schizophrenia-spectrum disorders?» som er publisert i det prestisjetunge tidsskriftet The Journal of Child Psychology and Psychiatry.

Forskningsprisen, som er på 30.000 kroner og en gave, ble overrakt av administrerende direktør Lisbeth Sommervoll under en hyggelig markering i Gamle Aula på Blakstad fredag 22. mars.

- Jeg er både stolt og glad for at arbeidet med forskning på tidlig-debuterende schizofreni blir satt så stor pris på, sier Teigset som arbeider i staben Medisin og helsefag.

Dette er niende gang Vestre Viken deler ut forskningsprisen.
- En slik pris er en viktig stimulering for forskningen, og gode forskningsmiljøer betyr mye for omdømmet til Vestre Viken. På vegne av Vestre Viken vil jeg rette en stor takk til Charlotte Teigset og medarbeidere for et strålende og viktig forskningsarbeid, sier Sommervoll.

Det kom inn fem nominasjoner til årets forskningspris; fra Bærum sykehus, Drammen sykehus, Klinikk for medisinsk diagnostikk, Psykisk helse og rus og fra stab (Medisin og helsefag).

Originalt og banebrytende

Den eksterne komiteen som har vurdert de innkomne forslagene har bestått av professor Anne Inger Helmen Borge, Psykologisk institutt, UiO og professor emeritus Finn Wisløff, Institutt for klinisk medisin, UiO.

Komiteen sier i sin uttalelse om Teigsets artikkel at «Dette er et omfattende arbeid med et viktig, men komplisert tema. Det er anvendt gode metoder med omfattende datainnsamling og omhyggelige og adekvate statistiske analyser. Konklusjonene er viktige og godt begrunnet, og arbeidet er publisert i et førsteklasses internasjonalt tidsskrift. Vi anser det som originalt og banebrytende».

Tidlig-debuterende schizofreni

De med tidlig-debuterende schizofreni (12-18 år) det er forsket lite på. Lidelsen er sjelden og det er krevende å rekruttere et tilstrekkelig antall pasienter til forskning. Nevrokognitive forstyrrelser er et viktig kjennetegn ved schizofreni, og hos de med tidlig debut er de kognitive vanskene mer uttalte enn hos de som får schizofreni som voksne. Ungdommene har ofte dårligere prognose og sliter mer i sosiale relasjoner og i skole og jobb.

Samtidig er det liten kunnskap om hvordan de kognitive forstyrrelsene utvikler seg over tid, og ikke minst hvilke forhold som virker inn på denne utviklingen. En slik kunnskap er viktig for å identifisere prognose og terapeutiske mål.

Teigset og hennes medarbeidere var derfor interessert i å undersøke i hvilken grad de kognitive forstyrrelsene påvirkes av sykdomsvariabler i den tidlige sykdomsfasen, som blant annet psykosesymptomer ved innkomst, hvor lenge pasienten har gått ubehandlet og andre psykiske/generelle symptomer og innleggelser.

Resultatene viser at nevrokognitive forstyrrelser synes å være påvirket av en sterk affektiv respons på sykdommen, heller enn å være et resultat av psykotiske symptomer alene. De generelle symptomene og tidligere selvmordsforsøk bør derfor gis særlig oppmerksomhet ved evaluering og behandling av pasienter med tidlige psykoser.