HELSENORGE

Unik bok om bipolar lidelse

Å få en bipolar lidelse er ikke et valg, men man kan velge hvordan man skal forholde seg til den.

Dag V Skjelstad​BOKLANSERING. Dag V. Skjelstad er spesialist i klinisk voksenpsykologi og har doktorgrad på bipolar lidelse. Nå utgir han bok om denne psykiske lidelsen.

Dag V. Skjelstad utgir nå boken «Bipolare lidelser - Forståelse og forebygging av tilbakefall» på Universitetsforlaget. 

Bipolar lidelse er en psykisk lidelse som gjør at humøret ditt og aktivitetsnivået ditt svinger mer enn hva andre mennesker opplever. Bipolar betyr «to poler», og disse to polene står for mani/hypomani (oppstemthet) og depresjon (nedstemthet).

Skjelstad er spesialist i klinisk voksenpsykologi, har doktorgrad på bipolar lidelse og var i 2007 med på å starte psykoedukative grupper for personer med bipolar lidelse og kurs for pårørende ved  tidligere Sykehuset Buskerud.
Han jobber i Klinikk for psykisk helse og rus i Vestre Viken HF og har lang erfaring som kliniker, forsker og førsteamanuensis II ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.


Ønsker å hjelpe pasienter og pårørende

- Jeg hadde ingen spesiell ambisjon om å skrive bok om dette temaet, men ettersom det ikke finnes en helt tilsvarende bok på norsk, og jeg har en viss kompetanse på dette, tok det ene det andre, sier Skjelstad, som for tiden jobber ved TIPS Asker.

-  Drivkraften min har vært å hjelpe pasienter og pårørende indirekte og direkte. Når jeg først har lagt så mye arbeid ned i dette håper jeg at boken oppleves som nyttig. Det får være opp til andre å vurdere om jeg har lykkes, sier han.

- Hva håper du folk sitter igjen med etter å ha lest boken?
- Jeg håper at de som leser boken sitter igjen med en opplevelse av å forstå bipolar lidelse bedre, økt kunnskap om ulike aspekter ved lidelsen og et mentalt bilde av hvordan man kan tenke og jobbe for å oppnå større stabilitet og et bedre liv med lidelsen. Jeg håper boken bidrar til inspirasjon og optimisme om at det er mulig for personer med lidelsen å påvirke lidelsens forløp positivt gjennom egeninnsats og godt samarbeid, svarer Skjelstad.

Doktor i bipolar lidelse

Dag V. Skjelstad var ferdig med utdannelsen som psykolog ved Universitetet i Oslo (UiO) i 1997. De påfølgende årene jobbet han som kliniker i ulike sammenhenger og var ferdig med spesialiseringen innen klinisk voksenpsykologi i 2003.

- Jeg hadde aldri noe ønske om å begynne med forskning og hadde ingen spesiell interesse for bipolare lidelser før jeg nærmest snublet inn i fagfeltet som forskningsmedarbeider ved FoU-enheten i Vestre Viken i 2005, forteller Skjelstad.

- Men det ene tok det andre og jeg utviklet gradvis en interesse både for forskning og bipolare lidelser, utviklet et eget doktorgradsprosjekt og var så heldig å komme med i stipendiatnettverket NORMOOD initiert og ledet av professor Ulrik F. Malt i gamle Helse Sør, sier han.

I 2007 startet noen ansatte ved det som den gang het Sykehuset Buskerud opp psykoedukative grupper for personer med bipolar lidelse («bipolarkurs») og kurs for pårørende. 
- Disse kursene er jeg fortsatt involvert i og erfaringen med kursene har vært avgjørende for at boken ble skrevet og at bokens hovedtema er forebygging av tilbakefall, sier Skjelstad.

I 2012 disputerte han med en avhandling om tidlige tegn på bipolar lidelse og han har fram til nylig jobbet som forsker i klinikkens FoU-avdeling. Parallelt har han jobbet noe klinisk og de siste fem år hatt en bistilling som førsteamanuensis ved UiO der han underviste om psykopatologi og bipolare/affektive lidelser på profesjonsstudiet i psykologi.  

En kraftanstrengelse

- Kan du si litt om selve arbeidet med boken?
- Boken har vært et utpreget soloprosjekt. Å skrive en fagbok innebærer å bruke mye tid på kunnskapsoppdatering, mye tenkning og mange valg. Det har vært en kraftanstrengelse.

- Jeg liker å gjennomarbeide stoffet før jeg sender det fra meg, så det er ikke veldig store forskjeller mellom de første kapittelversjonene som redaktør Mariann Bakken i Universitetsforlaget mottok og det som ble det endelige produktet. Jeg synes det er vanskelig å angi tidsbruk, men den mest aktive skriveperioden strakk seg over halvannet år, inkludert nesten all fritid. 

- I nesten halvparten av denne tiden var jeg i ulønnet permisjon, så jeg har investert mye i boken både tidsmessig og økonomisk. I tillegg har jeg hatt andre arbeidsoppgaver både i Vestre Viken og ved UiO, brukt tid på planlegging i forkant av den mest intensive skriveperioden og i ettertid i forbindelse med revideringer og mer tekniske prosesser i forbindelse med ferdigstillelse av boken.

- Er det noen spesielle du vil takke i forbindelse med bokarbeidet?
- Det er mange å takke som på ulike måter har bidratt til at jeg har kommet til det punktet i livet at det ble mulig for meg å skrive en slik bok. Ikke minst vil jeg takke pasienter og forskningsdeltagere som har lært meg mye om lidelsen. Når det gjelder selve skrivefasen er det først og fremst min nærmeste familie, arbeidsgiver og forlaget som bidro med de nødvendige betingelsene, avslutter Dag V. Skjelstad.

Om boken

Bok om bipolar lidelse
I tillegg til generell kunnskap om bipolare lidelser og diagnostikk handler boken om reaksjoner på det å få diagnosen, hvordan man kan leve et best mulig liv med lidelsen, og andre måter å påvirke sykdomsforløpet på enn medikamenter. 

Gjennomgangstemaet er at det er bedre å forhindre skade enn å reparere skade. 

Det presenteres faktorer som øker og reduserer risikoen for tilbakefall, og prinsipper, verktøy og konkrete forslag til hvordan man kan forebygge og stabilisere i lidelsens fire faser. Fokuset er på hva personer med bipolar lidelse selv kan gjøre med hjelp fra helsepersonell, de nærmeste og andre støttespillere.

Boken er i utgangspunktet skrevet for fagfolk og studenter. Det har vært viktig for Skjelstad å presentere kunnskapen på en lettfattelig måte, slik at den oppleves tilgjengelig også for personer som har lidelsen og deres pårørende.