Utviklings- og strategiplan 2035

Vestre Viken helseforetak har fått i oppdrag av det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst å utarbeide en utviklingsplan. Planen skal beskrive hvordan helseforetaket skal utvikle seg for å møte de framtidige behovene for helsetjenester fram mot 2035.

I dette arbeidet skal vi lage en utviklings- og strategiplan basert på nasjonale og regionale føringer. Dette betyr at planen skal lages innenfor de rammene som er bestemt av regjeringen og det regionale helseforetaket.

Hva er en utviklingsplan?

En utviklingsplan skal peke på ønsket utviklingsretning for sykehusene i helseforetaket og hvilke tiltak som er nødvendige for å møte framtidens behov og utfordringer for helsetjenester.
 
Formålet er å skape pasientens helsetjeneste gjennom riktig kompetanse, nye arbeidsformer og riktige bygg og utstyr. Ut ifra planen skal en peke på mål og tiltak for å sikre god pasientbehandling i framtiden.
 
Alle helseforetak i Norge skal lage en utviklingsplan.

Prosjektmandat, fremdrift og organisering

Prosjektmandat Fremdriftsplan Organisasjonskart

Styringsgruppe

Styringsgruppen skal sørge for at arbeidet gjennomføres slik det står i mandatet.  

Styringsgruppen har et spesielt ansvar for at prosjektet gjennomføres som en åpen prosess der de det er aktuelt å ta med i vurderingene kan få en mulighet til å komme med innspill.

Medlemmer:

Navn Rolle
Nils Fr. WisløffProsjekteier og leder av styringsgruppen
Marit Lund HamkollViseadministrerende direktør
Halfdan AassFagdirektør
Finn Egil HolmDirektør for kommunikasjon, strategi og samfunnskontakt
Ørjan Angel SandvikØkonomidirektør
Kristin NilsenRepresentant fra kommunene
Toril Krogsund Representant fra brukerutvalget
Line SpitenTillitsvalgt
Tom Henri Hansen Tillitsvalgt
Anita Haugland GomnesHovedverneombud


Møtereferater:

Referater blir lagt ut fortløpende på denne siden.

Nasjonale og regionale føringer

Nasjonal helse- og sykehusplan Nasjonal veileder: Veileder for arbeidet med utviklingsplaner Regional veileder: Utviklingsplaner for helseforetakene - Strategier, planer og regionale føringer

Vestre Vikens strategier og føringer

I 2011 laget Vestre Viken en overordnet strategi for perioden fram til 2025.  Strategien skulle være grunnlag for langsiktige valg, og sier noe om hvilket behandlingstilbud Vestre Viken skal ha, hvordan vi skal utvikle sykehusbygninger og hvordan vi skal samarbeide internt og med andre.

I 2012 ble det utarbeidet en utviklingsplan for hele helseforetaket. Basert på denne er det utredet en egen plan for nytt sykehus i Drammen (konseptrapport 2016 og tilleggsutredning).

I tillegg ble det i 2016 lagt frem en plan for oppgradering og utvikling av sykehusene på Kongsberg, Ringerike og Bærum.

Utviklings- og strategiplan 2035 skal bygge videre på arbeidet fra alle disse planene.

Strategi 2025Vestre Viken HF Utviklingsplan (2012) Konseptfaserapport Nytt Vestre Viken sykehus Tilleggsutredninger Nytt Vestre Viken sykehus: Optimaliseringsrapport Idéfaserapport oppgradering og utvikling for sykehusene på Kongsberg, Ringerike og Bærum

Status

27. februar 2017:
Prosjektmandatet for Utviklings- og strategiplan 2035 for Vestre Viken ble godkjent i styret. Arbeidet med planen er igangsatt og skal sluttføres inneværende år. Mandatet setter rammer for utredningsomfanget og beskriver hvordan prosessen skal gjennomføres.

Status for arbeidet blir lagt ut fortløpende på denne siden.