Brukerrådet for Drammen DPS

Brukermedvirkning er et av de beste midlene for å sikre at pasienter og pårørendes stemmer blir hørt.

Leder og medlemmer

Portrett av Wenche Steenstrup.

Wenche Steenstrup
Leder
Mental Helse
Tlf: 909 96 829

Portrett av Ruth-Eline Iversen.
Ruth-Eline Iversen
Brukerrepresentant
Leve
Tlf: 976 52 621
Portrett av Jonny Krogsund.
Jonny Krogsund
Brukerrepresentant
LPP
Tlf: 957 30 844
Portrett av Benedikte-Marie Lio.
Benedikte-Marie Lio
Brukerrepresentant
Mental Helse Ungdom
Tlf: 993 74 943
Portrett av Heidi Hansen.
Heidi Hansen              
Brukerrepresentant
Brukerutvalget i Vestre Viken
Tlf: 916 42 030
Portrett av Gjermund Solli.
​Gjermund Solli
Seksjonsleder
Drammen DPS
Tlf: 971 23 099
Portrett av Margrete Nysterud.
Margrete Nysterud
Seksjonsleder
Drammen DPS
Tlf: 980 75 439
Portrett av Mona Larsen Normann.
Mona Larsen Normann
Koordinator
Drammen DPS
Tlf: 482 16 384

Oppgaver

Brukerrådet ved Drammen DPS er etablert for å bidra til brukermedvirkning i prosjekter, råd og utvalg. Rådets hovedoppgave er å ta initiativ til å fremme saker av betydning for pasientene og pårørende, og skal være et forum for tilbakemelding på erfaringer pasienter og pårørende har gjort seg i møtet med Drammen DPS.

Brukerrådet er et rådgivende organ for ledelsen ved Drammen DPS i saker hva angår tjenestetilbud til både pasienter og deres pårørende, og skal avgi høringsuttalelser i slike saker.

Rådet skal bidra i Drammen DPS sitt strategiarbeid, ved utarbeidelse av mål og i budsjettprosesser. Videre skal rådet være et samarbeidsforum mellom avdelinger, brukerorganisasjoner og brukerutvalget i Vestre Viken.

Brukerrådet behandler ikke saker som gjelder enkeltpersoner.

Mandat

Mandat for Brukerrådet ved Drammen DPS

Målgruppe

Medlemmene i brukerrådet, brukerorganisasjoner og ansatte i Drammen distriktspsykiatriske senter (DDPS), Klinikk Psykisk Helse og Rus (KPHR).

Hensikt

Brukerrådets viktigste oppgave er å være med å utforme og kvalitetssikre tjenestetilbudet til pasientene i DDPS og har som formål å:

 • Arbeide for gode, likeverdige og brukerorienterte helsetjenester uavhengig av alder, kjønn, bosted, etnisk opprinnelse, sosial status, sykdom/diagnose og funksjonshemmning.
 • Arbeide for at avdelingens tjenester og tilbud har høy kvalitet og gir gode pasientforløp på tvers av tjenester og forvaltningsnivå.
 • Bidra til god medvirkning fra pasienter, pårørende og deres organisasjoner.
 • Bidra til at brukerkompetansen blir benyttet som grunnlag for planlegging, gjennomføring og evaluering av helsetjenestene i avdelingen.

Organisering

Funksjonsperiode:

Funksjonsperioden er to år. Medlemmer kan oppnevnes for flere perioder, dersom de foreslås fra egne organisasjoner, men ikke sammenhengende for flere enn tre perioder

Oppnevning:

Medlemmene skal representere brukere, pasienter og pårørende i avdelingens virksomhetsområde. Brukerrådet bør være sammensatt av; 5 representanter fra brukerorganisasjonene, Mental helse, Mental helse ung, Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP), Landsgruppen for etterlatte ved selvmord (LEVE) og Actis. Representantene pekes ut av organisasjonene og sitter for 2 år av gangen jf. over. Et medlem hentes fra brukerutvalget i Vestre Viken. Avdelingssjefen, 1 seksjonsleder og 1 ansattrepresentant sitter i Brukerrådet.

Sammensetning:

Avdelingssjefen har ansvar for å henvende seg til brukerorganisasjonene for å be om oppnevning av representanter. God dialog sikres mellom avdelingssjef og organisasjonene som foreslår kandidater. Brukerrådet konstituerer seg selv ved å velge leder og nestleder blandt brukerrepresentantene. Ansattrepresentant innehar sekretæransvar, hvis leder for brukerråd ønsker det, og fungerer på den måten som lederstøtte for leder.

Økonomi:

Brukerrådets økonomi vedtas av avdelingen i forbindelse med årlig budsjettbehandling. Reisegodtgjørelse, godtgjørelse for medgått tid og tapt arbeidsfortjeneste dekkes etter statens satser, spesifisert i eget reglement fra Helse Sør-Øst.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Medlemmer i Brukerrådet skal:

 • Prioritere møter og andre oppgaver de påtar seg som medlem i avdelingens brukerrådet, og sette seg inn i saker som skal behandles.
 • Holde seg oppdatert innen avdelingens virksomhetsområde.
 • Bidra til et godt samarbeid i rådet, med avdelingen, brukerutvalget i helseforetaket og brukerorganisasjonene.
 • Holde kontakt med egne organisasjoner og nettverk.

Brukerrådets rolle er å være:

 • Rådgivende organ for avdelingsledelsen i saker som angår tjenestene til brukere, pasienter og pårørende i opptaksområdet.
 • Forum for tilbakemelding fra brukere, pasienter og pårørende om erfaringer innen de ansvarsområdene og oppgavene som avdelingen har.
 • Samarbeidsforum mellom avdelingen, brukerutvalget i Vestre Viken og brukerorganisasjonene.

Brukerrådets oppgaver er å:

 • Fremme saker av betydning for brukere, pasienter og pårørende.
 • Bidra i avdelingens mål - og strategiarbeid, budsjettprosesser, årsrapport, forbedrings- og omstillingsprosesser, risikoanalyser og i øvrige faglige råd og utvalg i saker som angår tjenestetilbudet.
 • Avgi høringsutalelser til planer og utredninger i saker som angår tjenestetilbudet.
 • Foreslå brukerrepresentanter fra rådet til arbeidsgrupper, prosjekter, prosesser, råd og utvalg.
 • Delta i avdelingens årlige utvidede ledersamling.

Arbeidsform:

 • Møteinnkalling med saksliste sendes deltakerne 1 uke før møtet (leder i samarbeid med lederstøtte).
 • Det skrives referat fra hvert møte som sendes til deltakerne. Den enkelte deltaker har ansvar for å videresende referatet i egen organisasjon.
 • Deltakerne tar opp saker på eget initiativ og/eller egen organisasjons initiativ.
 • Saker kan videresendes til foretakets brukerutvalg.
 • Saker som er tatt opp i Brukerrådet skal følges frem til endelig vedtak/konklusjon. Ansvarlig person utpekes fra sak til sak.
 • Brukerrådet utarbeider årsmelding som vil inngå i avdelingens årsrapport.
 • Brukerrådet deltar i avdelingens arbeid med Verdensdagen for psykisk helse.

Andre råd og forum der Brukerrådet kan være representert er: Allmøter, Avdelingens kvalitetsutvalg (AKU) og aktuelle prosjekt - og arbeidsgrupper i avdelingen.

Habilitet og taushetsplikt

Deltakere i brukerrådet skal ikke samtidig være involvert i virksomheter med forretningsmessige interesser i Helse Sør-Øst (RHF og HF). Deltakere skal ikke samtidig være ansatt i helseforetak. Deltakere skal ikke samtidig være medlem i andre brukerutvalg/brukerråd ved andre helseforetak. Deltakere er selv ansvarlig for å fremlegge eventuell habilitetskonflikt for utvalget. I samsvar med prinsipper i forvaltningslovens § 8, annet ledd treffes avgjørelse av habilitetsspørsmål av brukerråd selv, uten at vedkommende medlem deltar.

Brukerrådets deltakere eller andre som eventuelt deltar i saker til behandling har taushetsplikt om de forhold som etter forvaltningslovens bestemmelser er taushetsbelagte, jf forvaltningslovens § 13 flg. Brukerrådets leder eller den som innkaller til møter, kan for øvrig pålegge taushetsplikt i saker hvor det er hjemlet i lov eller bestemmelser hjemmlet i lov. I saker der det kan være tvil om i hvilken utstrekning opplysninger og dokumenter kan diskuteres fritt, skal rådet/medlemmet ta dette opp med oppdragsgiver.

Brukerrådets medlemmer skal undertegne taushetserklæring. Anmodning om innsyn fra offentligheten i dokumenter fremlagt for rådet skal ivaretas av helseforetaket i dialog med utvalgets/rådets leder. Brukerrådets medlemmer skal følge alminnelige etiske regler i samfunnet.

Møtereferater

Møtereferater 2019

30. januar 201927. februar 201927. mars 201922. mai 201912. juni 2019

Møtereferater 2018

31. januar 2018 28. februar 2018 21. mars 2018 25. april 2018 29. august 2018 26. september 2018 31. oktober 201828. november 2018

Møtereferater 2017

25. januar 2017 29. mars 2017 26. april 2017 21. juni 2017 27. september 2017 25. oktober 2017 29. november 2017

Møtereferater 2016

20. januar 2016 24. februar 2016 30. mars 2016 20. april 2016 22. juni 2016

28. september 2016 30. november 2016 07. desember 2016 - Møteplassen

Møtereferater 2015

25. februar 2015 18. mars 2015 29. april 2015 27. mai 2015 24. juni 2015 26. august 2015 30. september 2015 28. oktober 2015 25. november 2015

Hvis du ønsker dokumenter fra tidligere møter, kontakt oss på postmottak@vestreviken.no, så får du dokumentene tilsendt på e-post.

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din blir lest og håndtert, men vi får dessverre ikke besvart den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.