Brukermedvirkning

Ved å lytte til pasienter og pårørende kan vi videreutvikle helsetjenestene på best mulig måte.

​Vi er opptatt av hva pasienter, brukere og pårørende mener, og vi ønsker å bruke deres erfaringer og kompetanse. Vi vil at pasientene og brukerne skal spille en viktig rolle når vi utvikler og endrer tilbudet ved sykehuset. Brukermedvirkning er et av de beste midlene for å sikre at pasienter og pårørendes stemmer blir hørt, slik at vi kan videreutvikle helsetjenestene våre på best mulig måte for alle pasienter.

Pasienter og brukere har rett til å medvirke, og tjenestene har plikt til å involvere pasient og bruker i undersøkelse, behandling og valg av tjenestetilbud. Denne retten er lovfestet i Pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1.
I § 1-3 er det forklart nærmere hva som menes med bruker og pasient. Les mer på helsenorge.no.

Brukerutvalget

Brukerutvalget skal være pasientenes og befolkningens talerør inn i helseforetaket. Utvalget består av representanter for ulike pasientorganisasjoner i Vestre Vikens sykehusområde. Medlemmene er personlig oppnevnt og skal representere befolkningen som får sitt sykehustilbud gjennom Vestre Viken.

Les mer om brukerutvalget i Vestre Viken

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet skal hjelpe Vestre Viken med å arbeide for gode overganger fra ungdomsfasen mot voksenfasen på sykehus. Medlemmene i ungdomsrådet har erfaringskompetanse fra både fysiske og psykiske helseutfordringer.

Målet er at rådet skal representere ungdom med ulik bakgrunn, alder, geografi, kjønn og etnisitet. Rådet skal gi råd og innspill til hvordan barn og unge skal få det enda bedre som pasienter og pårørende i Vestre Viken.

kontakt ungdomsrådet: ungdomsraadet@vestreviken.no

Ungdomsrådet har laget filmer hvor de henvender seg til ulike målgrupper. Se filmene her:

Til deg som kjenner en som er syk

Til deg som jobber i skolen

Til deg som jobber på sykehus

Ungdomsrådet i Vestre Viken.

Brukerrådet for Drammen DPS

Brukerrådet ved Drammen DPS er etablert for å bidra til brukermedvirkning i prosjekter, råd og utvalg. Rådets hovedoppgave er å ta initiativ til å fremme saker av betydning for pasientene og pårørende, og skal være et forum for tilbakemelding på erfaringer pasienter og pårørende har gjort seg i møtet med Drammen DPS.

Les mer om Brukerrådet for Drammen DPS

Brukerkontoret

Ved Drammen sykehus har brukerorganisasjonene etablert et brukerkontor. På brukerkontoret finner du i tillegg til likemenn også brosjyrer og medlemsblad fra mange av pasientforeningene som er representert i Buskerud.

Les mer om brukerkontoret ved Drammen sykehus

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.