Folkehelse og livsmestring i skolen

Fra høsten 2020 har det nye tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring (FoL) kommet inn i hele skoleløpet. Skoleprogrammet VIP ønsker å være en ressurs for skolene i gjennomføringen av dette temaet. Det er fordi vi ser at VIP-programmet er et viktig bidrag i arbeidet med FoL og psykisk helse på skolen.

En ung, mannlig lærer smiler og lener seg på et bord over en gruppe elever ved pultene sine.

Kurs: folkehelse og livsmestring ​i vgs 11. og 16. mars 2021

Etter modell fra høstens fysiske kurs setter vi nå opp et gratis digitalt kurs i folkehelse og livsmestring (FoL) for videregående skole. Også denne gangen samarbeider vi med Rosa kompetanse og fokuserer dermed ekstra på FoL-temaet kjønn og seksualitet. Kurset er todelt og går fra kl.12-15 begge dager.

Påmelding innen 5.3.21 gjøres via link (kommer).

PROGRAM DEL 1 - 11.03.21 kl. 12.00-15.00

12.00 Folkehelse og livsmestring (FoL) i læreplanen – en konkretisering
13.00 Pause
13.15 Samarbeid med elevtjenesten om FoL – v/ førsteamanuensis Stine Ekornes ved Høgskolen i Volda/RKBU
13.45 Lærerrollen i et livsmestringsperspektiv
14.00 Pause
14.15 Lærerrollen i et livsmestringsperspektiv med innspill fra kursdeltagerne


PROGRAM DEL 2 - 16.03.21 kl. 12.00-15.00

12.00 Kjønn og seksualitet i FoL v/Sunniva Jarmann i Rosa kompetanse.
13.00 Pause
13.15 FoL i fagene – læringsressurser og oppgaver
14.00 Pause
14.15 Presentasjon av nye tverrfaglige læringsressurser fra Nasjonal Digital Læringsarena (NDLA) knyttet til FoL v/Karl-Henrik Aanesen fra NDLA
14.40 Erfaringsdeling – Hvordan arbeides det med FoL på deres skole?

 
Folkehelse og livsmestring i relasjon til VIP-programmet og VIP-makkerskap

Å gjennomføre VIP-programmet på skolen er å sette folkehelse og livsmestring som temaområde ut i praksis. Både VIP-programmet, VIP-makkerskap samt læringsressursene vi har utviklet i samarbeid med NDLA kan være nyttige verktøy i skolenes arbeid med FoL. Vi har derfor laget denne siden med litt info om hvordan Skoleprogrammet VIP og FoL er to sider av samme sak og dermed kan arbeides med samtidig.  I tillegg får dere her konkrete fagressurser til bruk i undervisning.

Folkehelse og livsmestring er også tema på våre opplærings-  og oppfriskningskonferanser for nye og etablerte skoler som deltar i VIP-programmet.

La oss gjenta det en gang til: å gjennomføre VIP-programmet på skolen er å jobbe med folkehelse og livsmestring i tråd med læreplanen. Men slik vi tolker læreplanen er dette likevel ikke nok. FoL skal gjennomsyre hele skoleløpet og alle fagene.

FoL er et tverrfaglig tema som knyttes til nettopp fagene. Ergo legges det opp til at det først og fremst er lærer som skal tematisere folkehelse og livsmestring med elevene. Det er i tråd med VIP-programmet som ønsker læreren delaktig i samtale rundt psykisk helse med sine elever.

Hverken VIP-programmet eller FoL kan gjennomføres kun ved hjelp av helsetjenesten, mener vi. Livsmestring handler jo nettopp om livet. Vi som voksne har alle erfaring med det. Lærere har også erfaring med unge mennesker og deres livshåndtering. Som lærer er man i tillegg en av de voksenpersonene som følger barn og ungdom tettest i livshverdagen – det i seg selv gir en unik mulighet til å løfte perspektivene i FoL.

Med folkehelse og livsmestring blir psykisk helse for første gang nevnt i en norsk læreplan. Mange av temaene som nevnes i læreplanen knyttet til FoL er temaer som vi i Skoleprogrammet VIP allerede løfter fram gjennom flere av våre tiltak. Eksempelvis handler VIP-makkerskap, et tiltak for en bedre skolestart, om mellommenneskelige relasjoner. I materiellet til det ordinære VIP-programmet tematiserer vi blant annet tanker, følelser og levevaner.

En skole som har implementert VIP-programmet på en god måte og rustet sine lærere til å snakke med elevene om psykisk helse, har et veldig godt utgangspunkt for å fortsette arbeidet med FoL i klasserommet.

Slik vi ser det er ikke FoL noe helt nytt som ikke lærerne kan noe om fra før. FoL i læreplanen handler heller om å tydeliggjøre og sette i system mye som allerede gjøres. Gjennom FoL kan det som før ble opplevd som digresjoner fra elevene nå stoppes opp ved og synliggjøres som en del av det nye temaet.

 

Læringsressurser knyttet til folkehelse og livsmestring

Alle våre oppgaver knyttet til VIP-programmet er relevante for arbeidet med FoL. Flere av disse er fagspesifikke.

Vi samarbeider med Najonal digital læringsarenda (NDLA) om egne ressurser knyttet til FoL og psykisk helse. Gå til ndla.no og finn ut mer. 

 

Folkehelse og livsmestring i læreplanen

Føringer for hva temaet folkehelse og livsmestring skal inneholde er på tre nivåer i læreplanen. Først i overordnet del (hele skoleløpet), så i det overordnede formålet for faget (flere trinn), og til slutt i konkrete kompetansemål (som viser til formålet i faget). Nytt i fagfornyelsen er at lærere nå skal ta utgangspunkt i hele læreplanen når de underviser, også overordnet del.

I overordnet del står det:

Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg.

I barne- og ungdomsårene er utvikling av et positivt selvbilde og en trygg identitet særlig avgjørende.

Et samfunn som legger til rette for gode helsevalg hos den enkelte, har stor betydning for folkehelsen.

Livsmestring dreier seg om å kunne forstå og å kunne påvirke faktorer som har betydning for mestring av eget liv. Temaet skal bidra til at elevene lærer å håndtere medgang og motgang, og personlige og praktiske utfordringer på en best mulig måte.

 

Følgende temaer trekkes fram i læreplanen som aktuelle områder innenfor temaet:

  • Fysisk og psykisk helse
  • Levevaner
  • Seksualitet og kjønn
  • Rusmidler
  • Verdivalg og betydningen av mening i livet
  • Mellommenneskelige relasjoner
  • Å kunne sette grenser og respektere andres
  • Å kunne håndtere tanker, følelser og relasjoner
  • Forbruk og personlig økonomi
  • Mediebruk


Fant du det du lette etter?