En klinkekule på et grått teppe.

For VIP-koordinatorer

Skolen din har valgt deg til å være VIP-koordinator. Vi takker deg for at du har tatt på deg oppdraget. Rollen din er viktig for å få gjennomført programmet på en god måte. Suksessfaktorer for god koordinering er kontakt med ledelsen, kontakt med elevtjenesten, arbeid i team og engasjement for psykisk helse.

Engasjementet du viser for psykisk helse og gjennomføringen av VIP har mye å si for lærernes holdning til programmet. Det er naturlig å møte noe mostand i lærergruppen. Lærerne kan være redde for temaet og føle at dette ligger utenfor deres fagfelt. Din støtte i gjennomføringen, samt forståelse for lærernes situasjon er viktig.

Velkommen som VIP-koordinator!

Det er mange spennende delmomenter ved å koordinere VIP på din ​​​skole. På disse sidene har vi gjort et forsøk på å lose deg igjennom prosessen. Hvis du er koordinator for en større skole anbefaler vi at skolen har et VIP-team der du kan delegere oppgaver og ha noen å diskutere med. Eksempler på hvem som kan være del av et slikt team sammen med deg er: rådgiver, avdelingsleder, helsesøster, PPT og bibliotekar. Et team kan være alt fra to til flere.
 
Når din skole har gjennomført VIP og evaluert tiltaket, er det tid for å planlegge neste års gjennomføring. Noen råd for det andre året finner du under «Gjennomføring andre året».

Som VIP-koordinator kan du også få mulighet til å delta på nettverkssamlinger i din region. Vi i VIP kan også sende deg forslag til relevante kurs og konferanser på feltet psykisk helse i skolen hvis du ønsker det.
 
Takk igjen for at du vil være VIP-koordinator. Vi håper det viktige arbeidet gir deg glede. Husk at vi i VIP er her hvis du skulle lure på noe eller trenge noe. Lykke til med gjennomføringen!

Forberedelse til gjennomføring

Som VIP-koordinator har du ansvar for at skolen får gjennomført opplæringskonferanse (evt. oppstartsmøte) og klassebesøk i tråd med VIP-programmet. Du og ditt VIP-team blir skolens vertskap utad for eksterne og interne kursholdere og deltagere. 

Vi anbefaler å gi informasjon til skolens ansatte i god tid både skriftlig og muntlig slik at de vet noe om hva de kan forvente av opplæringskonferansen og av VIP-programmet forøvrig. Det kan være lurt å gjenta informasjonen flere ganger, samt minne lærerne på det når det nærmer seg gjennomføring. Vi anbefaler å få VIP-programmet inn i skolens årshjul og andre aktuelle planer.

Forberedelse til gjennomføring av opplæringskonferansen

I samarbeid med din kontakt i VIP sentralt planlegger du konferansen. Program for dagen blir laget av oss i VIP og du har ansvar for å sende den til skolens ansatte og øvrige samarbeidspartere. Sett av tid på fellesmøter for lærere og informer om hva VIP innebærer og bakgrunnen for tiltaket. Presenter en tidsplan for gjennomføring av programmet i samråd med ledelse og helsearbeidere/elevtjenesten.

Sørg for å finne egnet lokale med tilgang til lyd, bilde, internett og bestill evt. servering under konferansen. Du eller skolens ledelse innleder opplæringskonferansen, og VIP sentralt gjennomfører resten av dagen. Det kan være fint å ha bestilt materiell på forhånd slik at lærere som skal gjennomføre VIP-programmet har dette tilgjengelig. For å vise et godt eksempel på lokalt samarbeid om psykisk helse i skolen kan du gjerne invitere lokalavisen til konferansen.

Forberedelse til elevenes gjennomføring

Gjennomføringen av VIP-programmet for elevene er delt i to. En økt (3 timer) med lærer og klassebesøket med helsearbeidere (2 timer) der lærer bør være tilstede. Det forutsetter oversikt og mulighet til å nå hverandre for å kunne samarbeide godt. I tillegg til timeplan lager du en kontaktliste med rollefordeling og kontaktinformasjon til alle lærere og helsearbeidere.
 
Et av hovedmålene med VIP er at elevene skal vite hvor de kan søke hjelp. Alle elevene bør derfor få en lokal oversikt som presenterer hjelpetilbudet i sin kommune. Denne informasjonen har helsesøster ved skolen. Kanskje det finnes en oversikt fra tidligere? Du tar ansvar for å formidle dette til helsesøster, og at det finnes klassesett med oversikten tilgjengelig ved klassebesøk. Samtidig kan du få trykket opp klassesett av evalueringsskjema til elevene. Det deles også ut i slutten av klassebesøket. Se under «Evaluering av VIP» for mer informasjon om dette.

Klassebesøk med ressurspersjoner fra psykisk helsefeltet

Et godt samarbeid mellom skolen og elevtjenesten/skolehelsetjenesten er avgjørende for en velykket gjennomføring av VIP-programmet, og da særlig besøkene i klassen. Her er det også en fordel å koble på lokal psykisk helsetjeneste i kommunen. En viktig del av jobben til VIP-koordinator er å finne gode samarbeidpartnere, og nok ressurspersoner til å gjennomføre besøk i alle klassene. Hvilke aktuelle samarbeidspartnere kan være aktuelle i din skoles nærområde?  Vi anbefaler at man er to personer sammen om klassebesøk. Gjerne en fra skolen og en fra lokal psykisk helsetjeneste eller liknende.

Eksempler på ressurspersoner eller samarbeidspartnere som deltar i VIP-gjennomføring rundt om i landet er: Helsesykepleier, miljøarbeider, PPT, rådgiver, utekontakt,  minoritetsrådgiver, skolepsykolog, SLT-koordinator, kommunepsykolog, BUP/DPS, TOPS/TIPS, RVTS, Rask psykisk helsehjelp, barnevernet, forebyggende enhet i politiet, prest.

Materiell og informasjon til foresatte

Du må bestille materiell til elever og lærere senest to uker før elevene skal starte opp arbeidet med sin lærer slik at det rekker å komme fram i posten. Du har ansvar for at kontaktlærer har klassesett av elevheftet i forkant av VIP-oppstart.

Det kan være fint å gi informasjon til foreldre/foresatte om hva VIP innebærer. Dette kan gjøres på foreldremøte og/eller legges ut som informasjon på hjemmesiden.


Evaluering av VIP

For nye skoler er det viktig å hente inn tilbakemeldinger på hvordan gjennomføringen av VIP har fungert. Slik kan eventuelle endringstiltak settes inn.  ​Evalueringsresultater kan være en god motivasjon for neste års gjennomføring, og vise hvorfor VIP-programmet er viktig.

Det kan være fint å i​nnkalle ledelse, og eventuelt representanter for ekstern psykisk helsetjeneste, til et evalueringsmøte i etterkant av gjennomføringen. En eventuell presentasjon av elevresultatene kan være fint som utgangspunkt for samtalene på evalueringsmøtet. ​

Elektronisk evaluering for lærere og helsearbeidere

VIP-programmet tilbyr elektronisk evaluering til lærere, helsearbeidere/elevtjeneste og VIP-koordinatorer. Ta kontakt med oss hvis du ønsker dette, så gir vi din skole tilgang. Skolen kan få en rapport med resultatene hvis de ønsker dette.

Evaluering for elever

Elevevalueringene finnes kun på papir fordi man etter norsk lov ikke har lov til å stille åpne spørsmål i en elektronisk undersøkelse til elever under 18 år. Mange skoler overfører derimot spørsmålene i skjemaet til Fronter eller It's learning (se nedenfor). VIP-programmet tilbyr en visuell rapport basert på elevenes evaluering ved hver enkelt skole. Hvis skolen ønsker en slik presentasjon kan de ta kontakt med oss i VIP​ eller vår forsker Bror Just Andersen.

Du finner kontaktinfo til VIP-programmet her

Skjemaer og dokumenter

   
Verktøy for å registrere og oppsummere elevevaluering

Følgende verktøy kan fås tilsendt ved henvendelse:

 • Tabell for registrering av elevenes evalueringsresultater
 • Manual for registrering av elevenes evalueringsresultater
 • Mal for evalueringsrapport

Bestilles fritt fra VIP sentralt ved Espen Hansen:

E-post: espen.hansen@vestreviken.no
Telefon: 995 72 518.
Spørreskjemaet for elevene kan også fås tilsendt pr e-post.

Som nevnt kan elevevalueringen gjøres elektronisk lokalt. Sotra videregående har laget en guide som beskriver hvordan de bruker It's learning til dette. Denne kan brukes som guide til andre skoler som ønsker å evaluere elektronisk.
   

Guide: Hvordan lage evaluering av VIP for elever på ITSL?

 • Gå inn på det faget du ønsker at undersøkelsen skal være. Det kan være klokt å legge undersøkelsen på et fag som er åpent for alle vg1 klasser.

 • Gå deretter på ressurser.

 • Lag en mappe som heter VIP. Dette gjøres ved å legge til en mappe. Deretter trykker du på mappen og igjen legg til og deretter undersøkelser.

 • Skriv inn tittel og gi en introduksjon. Bruk den introduksjonen som står i elevevalueringsskjemaet til VIP. Det kan være nyttig å merke med rødt at elever skal kun svare på denne undersøkelsen etter at helsepersonell har vært i klassen. Det er viktig å sette av tid til dette.

 • Trykk deretter tidsfrist. Når ønsker du at elevene skal svare på undersøkelsen. Du har mulighet til aktivisere undersøkelsen også ved å trykke aktiviser når du måtte ønske.

 • Trykk at denne undersøkelsen skal være anonym.

 • Trykk Ja på obligatorisk.

 • Du vil få opp en melding om at denne undersøkelsen har ingen spørsmål og kan ikke gjennomføres. Dette har ingen betydning. Den kommer fordi du ikke har skrevet inn noen spørsmål.

 • Trykk lagre.

 • Trykk deretter på spørsmål. Her vil du få flere valg.

 • Skal du lage undersøkelsen slik som den originale elevevalueringsskjemaet til VIP, må du bruke både flervalgsoppgave og legg til åpent undersøkelsesspørsmål.

 • Ved flervalgsoppgave. Skriv spørsmålet. For eksempel 1. Hadde du utbytte av VIP?

 • Deretter skal du skrive alternativene i den ruten som heter legg til. For eksempel 1. Lite, legg til, 2 Middels, legg til 3. mye, legg til. Gjør dette til du har skrevet inn alle alternativene.

 • Deretter trykker du lagre og nytt spørsmål. Eller bare lagre for å kunne stille åpne spørsmål.

 • Du legger til åpent undersøkelsesspørsmål ved å trykke på åpent undersøkelsesspørsmål.

 • Her skriver du det det spørsmålet du ønsker å stille.

 • Trykk deretter lagre og nytt spørsmål.

 • Når du er ferdig med alle spørsmål kan du trykke lagre.

 • Du kan ta kontakt på epost natalia.valkner@hfk.no om du får problemer.

 • Lykke til!

Gjennomføring andre året

De første VIP-årene på en skole kan være sårbare. Da er det kanskje ekstra viktig at du og et eventuelt VIP-team legger inn en innsats slik at VIP integreres og eies av skolen. Jo bedre forarbeid første og andre året, jo mer sannsynlig er det at VIP-programmet blir en del av skolen de neste årene.
 
Som sagt er forutsigbarhet viktig for de som skal delta i VIP. Det kan være en god idé å lage oppdaterte kontaktlister slik at lærer, helsepersonell, VIP sentralt (hvis de skal være involvert) og VIP-teamet på skolen lett kan nå hverandre.

Oppstartsmøte

Tenker du at skolen trenger mer kunnskap om psykisk helse? Kanskje det er nye lærere, ny ledelse, helsesøster eller nye medlemmer av VIP-teamet på skolen siden sist dere gjennomførte programmet. Eller kanskje lærerne uttrykker usikkerhet og ønsker mer kompetanseheving.  Vi anbefaler alle skoler å gjennomføre et oppstartsmøte i forkant av VIP. Her samler man lærerne som skal gjennomføre VIP, samt evt. helsearbeidere. Her blir planer for gjennomføring presentert. Forslag til oppgaver og temaer kan godt være i fokus. En presentasjon av materiellet samt en eventuell fordypning i et relevant tema kan stå på programmet. Våre hjememsider kan godt brukes til et slikt møte. Kanskje har vi lagt inn noen nye oppgaver siden i fjor?

Vi i VIP sentralt ønsker å legge til rette for gode gjennomføringer, og har vi mulighet kommer vi gjerne på et besøk for ekstra kompetanseheving​. Eventuelt kan dere også bruke ressursene i lokal psykisk helsetjeneste. Da slår man to fluer i en smekk; kompetanseheving og tettere samarbeid med de som skal inn i klassene. Tverrfaglig samarbeid gir mange muligheter.

Hvis det er mange nye ansatte på skolen kan selvfølgelig en slik kompetanseheving kun gjelde dem.

Selvmordsforebygging i skolen

Å forebygge selvmord krever tiltak på flere arenaer. Skolen kan være en av disse. Skoleprogrammer slik som VIP-programmet som fokuserer på å øke motstandskraften hos elever og gi gode mestringsstrategier, kan ha selvmordsforebyggende potensial.

Selvmord er den nest vanligste dødsårsaken i alderen 15–25​ år*. En av ti 15–17 åringer i Norge rapporterer at de har gjort selvmordsforsøk eller skadet seg selv en eller flere ganger**. Det er mange. Å forebygge selvmord krever tiltak på flere arenaer. Gode oppvekstsvilkår for barn og unge er viktig. I tillegg må unge mennesker i risikogrupper få behandling og oppfølging for psykiske lidelser. Det er viktig at det gis riktig informasjon om selvmord, for eksempel i media. Det bidrar til bevisstgjøring hos befolkningen som kan føre til at færre tar livet av seg.

Vi i VIP-programmet har stor tro på at skolen kan være en viktig arena for selvmordsforebyggende arbeid.

Hvem er i risikogruppen?

Selvskading og selvmordsforsøk er mer utbredt blant barn og unge som har vært utsatt for overgrep og/eller har psykiske lidelser. Dette gjelder særlig depresjoner, atferdsforstyrrelser og rusproblemer. Blant unge under 20 år var opp mot halvparten påvirket av et rusmiddel da de døde ved selvmord. 1/3 av unge som tar livet av seg har aldri vært i behandling.

I Norge tar flere menn enn kvinner sitt eget liv. Det er likevel flere kvinner enn menn som gjør selvmordsforsøk. Unge asylsøkere er en gruppe som i tillegg til kulturelle utfordringer ofte sliter med vonde traumer. Det er også påvist forhøyet forekomst av selvmordstanker og selvmordsforsøk blant homofile, lesbiske, bifile, transpersoner og andre med kjønnsidentitetstematikk**.

Om du mistenker at en elev går med konkrete selvmordstanker er det ditt ansvar å ta kontakt med helsevesenet slik at eleven kan få hjelp. Hvis dette er utenfor skoletid kan du kontakte legevakten. Er du bekymret for en elev kan du lese mer om dette i vårt «Ressurshefte for lærere» som du kan bestille her, eller på våre sider for lærere.

Beskyttende faktorer mot selvmord

I følge Verdens helseorganisasjon er flere av tiltakene for å øke motstandsdyktigheten hos den enkelte ungdom knyttet til det som skjer i samfunnet. Skolen og du som lærer kan gjøre en forskjell ved å bidra til følgende beskyttende faktorer:

 • At eleven opplever sterk tilhørighet og støtte fra skolen.
 • Legge til rette for at elevene øver på gode problemløsningsferdigheter.
 • Bevisst holdning til å øke elevenes kompetanse i ikke voldelig håndtering av konflikter.
 • Bedre elevens evne til å søke hjelp for problemer.
 • Gjøre det lettere å få tilgang til tjenester for fysisk og psykisk sykdom.**

​VIP og selvmordsforebygging

Norge har forpliktet seg til å forsøke å redusere selvmordsraten med 20 % innen 2020. Regjeringen har derfor vedtatt en handlingsplan**. Et av delmålene i denne er «God psykisk helse og mestring i befolkningen»​. Her nevnes tiltaksordningen «Psykisk helse i skolen» som VIP ligger under***:

«Skolebaserte programmer og tiltak rettet mot å utvikle gode mestringsstrategier og øke motstandskraften ved livskriser kan ha et selvmordsforebyggende potensial.»

VIP nevnes spesielt som et tiltak som har vist generelle lovende resultater. Med andre ord er det å gjennomføre VIP ved din skole et av flere tiltak som kan ha god forebyggende effekt på selvmord. Punktene ovenfor kan være gode utgangspunkt for temaer i VIP-timene med klassen. De to siste punktene gjenspeiles​ i VIP-målene og er en tydelig rød tråd gjennom elevheftet.​

* «Fakta om selvmord og selvskading» på nettstedet til Universitetet i Oslo.

** Handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading 2014–201​7. (2014: 15+16+17).

*** Handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading 2014–201​7. Under «Skolebaserte programmer og tiltak» (2014:21).

Hvordan snakke med elever du er bekymret for?

 


Visste du at?

​Det er lett å tenke at selvmordsforebygging i skolen handler om å ta opp selvmord som tema i klassen, men slik er det ikke. Å snakke om psykisk helse generelt, og da spesielt hvorfor og hvordan man kan søke hjelp, har større forebyggende effekt.

Hvis du er lærer og ønsker å fokusere spesielt på selvmord i dine VIP-timer, anbefaler vi at du gjør dette i samarbeid med en helsearbeider​.


Andre språk

Kombinasjonsflagg for engelsk språk.

Fant du det du lette etter?